Zalamegye, 1905 (24.évfolyam, 1-26. szám)

1905-02-05 / 6. szám

1905 február 5. Ifjú honatyák. A most lezajlott képviselővá- j lasztások alkalmával sok fiatal ember jutott be a házba. A függetlenségi eszme sok olyan kerü- | letet meghódított, amelyeket a szabadelvű párt a maga részére feltétlenül biztosaknak tartott. A régi képviselőkkel szemben azonban fellépett egy-egy fiatal ember függetlenségi programmal s győztesen került ki a harcból. A legfiatalabb képviselő hír szerint dr. Kerese György pécsi ügyvédjelölt, akit a sásdi (Baranya megye) kerületben választottak meg Daróczy A ladárral szemben. Dr Szúnyog Mihály, Faragó Béla zalaegerszegi magpergető gyáros sógora, Mátészalkán kapott mandátumot Nagy Lászlóval, Szatmármegye alispánjával szemben. Az ifjú honatya ezideig szintén patvarista volt s Kaposvárott lapot is szerkesztett. Képzett, temperamentumos ember. Nagyon fiatal ember Brázay Zoltán is, az ismert nagykereskedő fia. Dr Nyáry Béla, az alsólendvai kerület kép­viselője csak huszonnyolc éves; de nála is fia­talabb dr Somogyi Aladár budapesti ügyvéd, akit Törökszentmiklóson választottak meg. Kisorsolt iparhatósagi tagok. A mult hó 30-án megtartott iparhatósági előljárósági gyűlésen következő tagok sorsoltattak ki: Wapper Ignác I számvizsgáló, Heincz János, Stefanecz József, ! Lakatos István, Kovács István, Szakái István, Svarcz Mór pók, Nagyfi Józsefi Domokos Ignác. Ezek helyett a folyó február hó 19-én megtar­tandó közgyűlésen fognak uj tagokat választani. Sümeg város hálája. Sümeg város sokat kö­szönhet Ramassetter Vincének, aki egész vagyo­nát közcélokra hagyta. Már régóta foglalkoztatja a sümegieket az a kérdés, mikép rójják le hálá­jukat Ramassetter emléke iránt. Szoborbizottsá­got alakítottak, amelynek működése sikerrel járt s immár együtt van a szobor felállításához szük­séges összeg. A szoborbizottság tehát kiirta a pályázatot a város egyik terén felállítandó szoborra. A pályázati feltételek szerint kőtalap­zatra állított művészi kivitelű! 1 és fél ember nagyságú álló bronz-szobor 20 ezer koronába kerülhet, melyre pályázhat minden hazai szobrász­művész '/ 7-ed arányban kisebbített szoborterve­zettel. A szoborbizottság az általa kiválasztott szobormű készítőjót bizza meg a kivitellel, mig a 2-ik legjobbnak ítélt szobor tervezet 300 korona jutalomban részesül. A pályaművek 1905 aug. 18-ig a Ramassetter szoborbizottság elnök­iégéhez Sümegre küldendők. Az Ebergényi család vagyona. Ősrégi zalavár­megyei család az Ebergényi család, amelynek a Zalaegerszeg tőszomszédságában fekvő Ebergény község máig birtokában van. Ebergényi István, a család feje, ismert gavallér ezelőtt három év­vel meghalt. Már idősebb korában nősült meg. Unokahugát, Haxtbausen bárónőt vette feleségül, akitől egy kis leánya született. Természetesen a kis Ebergényi Margitot tartotta mindenki álta­lános örökösnek. Később azonban egy végren­delet került elő, amelyet Ebergényi István nőt­len korában készített s ebben egész vagyonát két unokaöcscsére, az Almássy testvérekre hagyta. Ebergényi István a végrendeletet, egy párbaja előtt irta s arról később megfeledkezett. Min­denki tudta, hogy nejét és gye 1, mekét bálványozta s képtelenségnek látszott, hogy leányát ki akarta zárni. A végrendeleti örökösök azonban ragasz­kodtak jogaikhoz s pert indítottak a kis leány és anyja ellen. A szombathelyi törvényszók ki is mondta, hogy Ebergényi Margitnak csak a köteles részre van igénye, a vagyon többi része az Almássy testvéreket illeti. A győri kir. tábla s a kir. Kúria azonban elutasította a keresetet s így az Ebergényi család vagyona Ebergényi István leányáé, Ebergényi Margité marad. Zalavármegye népesedési viszonyai 1904. év második felében. A tapolcai járásban született 663 gyermek, meghalt 417, a szaporodás 246. A sümegi járásban szül. 376, meghalt 233, szaporodás 143 A zalaszentgróti járásban szül. 390, megh. 217, szaporodás 173. A keszthelyi járásban szül. 463, megh. 283, szaporodás 180. A nagykanizsai járásban szül. 589, megh. 460, szaporodás 129. A paesai járásban szül. 541, megh. 354, sza­porodás 187. A zalaegerszegi járásban szül. 517, meghalt 308, szaporodás 209. >Zalamegye, Zalavármegyei Hirlapc A novai járásban szül. 389, meghalt 198, szaporodás 191. Az alsólendvai járásban szül. 745, megh. 385, pzaporodás 360. A letenyei járásban szül. 485, megh. 240, szaporodág 245. A perlaki járásban szül. 869, megh. 467, sza­porodás 412. A csáktornyai járásban szül. 772, megh. 406, szaporodás 366. Zalaegerszeg városban szül. 105, megh. 81, szaporodás 24. Nagykanizsa városban szül. 332, megh. 263, szaporodás 69. Az egész vármegye területéD szül. 7245, megh. 4312, szaporodás 2933. Közutak. Az alispáni jelentés felsorolja a köz­utakon teljesített uj építményeket s egyéb mun­kálatokat, 1904 évben 151 utkaparó 32704 munkanapon át dolgozott; készpénzzel fizetett napszámost alkalmaztak 2866 munkanapra, amely 3739 K 70 fillérbe került. A községek az átkelési szakaszok fenntartásához 5841 kézi és 1823 igás napszámmal járultak, amelynek értéke 14267 K 10 f. A természetbeni utmunkára kötelezettek 4559 K 67 f. értékű munkát teljesítettek. Utrendőri kihágás 99 esetben fordult elő 1904 év julius hó 31-én fennállott 41713 K 92 f utadóhátralék. Ebből befolyt 340464 K 29 f. 1904 év végén hátralékban maradt 141249 K 63 f. Küri Klára Nagykanizsán. Kömley Gyula szinósz-titkár hangversenvkörutra szerződtette Küri Klárát s társulatával útba ejtette Nagy­kanizsát is. Kedden volt a Küri-estóly, amelyen a közönség kitett ugyan magáért, de Kömley ur hangverseny társulatáról ezt nem lehet el­mondani. Küri Klára természetesen kedves volt, mint mindig s a közönség elragadtatva tapsolta meg az énekszámokat. A zongorista azonban nem sokat törődött a primadonnával s teljesen a maga gusztusa szerint játszott, Kömley ur azután az intermezzókat elkoptatott monológokkal töl­tötte ki. A közönség, bár Kűrinek sokat tapsolt, osalódva távozott az estélyről. Táncmulatság. A helybeli ipartestület évi szokásos táncmumulatságát az irodalmi és művé­szeti kör zeneosztályának közreműködése mellett folyó február hó 26-án fogja megtartani. Tejszövetkezetek terjedése. Zalavármogyében a tejszövetkezetek örvendetesen szaporodnak, ami a városoktól, a nagyobb fogyasztási piacoktól távolabb fekvő községekben a nép gazdálkodásá­ban nemsokára éreztetni fogja üdvös hatását. Legújabban a nagylengyeli szövetkezet alakult. Tagjainak száma 60; eddig bejelentettek 170 tehenet, de legközelebb még 70 tehénnel szapo­rodik az állomány. A vajat tejszövetkezeteink a vasúti állomásokra szállítva átlag 2 korona 20 fillérért órtekesitik kilogrammonként. A közön­ség abban a téves nézetben van, hogy ez a vajért oly magas ár, amelyet a helyi fogyttsztó nem adhat meg. Figyelembe kell azonban venni, hogy a szövetkezetek által előállított vaj sokkal érté­kesebb, mert a házilag készült vajban sok a víz­tartalom, a gépekkel készített vajból azonban a vizet kigyúrják. A vállalkozók szintén nem vesz­tenek a szövetkezeti vajon, amelyért Triesztben — hajóra rakva — minimálisan 3 K 60 fillért kapnak. A zalaegerszegi szabómunkások és szabómun­kásnők szakegyletének 1905 február hó 5-én a Korona szálló nagytermében tartandó estélyére a következő műsor van kitűzve: 1. Dalárélet induló, énekli a dalkör. 2. Feltámadás irta Ábrányi Emil, szavalja Kolin Jenő ur. 3. A bakfis, monolog, előadja Puer Mariska k. a. 4. Egy kis baleset, dialóg, előadják Baksa Erzsike k. a. és Stern Pál ur. 5. Dalegyveleg, énekli a dalkar. 6. Simon Judit, irta Kiss József, szavalja Ellenbogen Emma k. a. 7. Bajos Jeremiás, monolog, előadja Vathy György ur. 8. A régi könyv, irta Várady, szavalja * * 9. Fel a zászlót, énekli a dalkar. Énekpróba az utcán. J. K. csendesen bandu­kolt a mult éjjel hazafelé. Útközben egyik ismerő­sével találkozott, akivel beszédbe elegyedett. Szó esett az énekről is. J. azt a merész állítást koc- . káztatta meg, hogy szebben énekel, mint akár- ! melyik kántor. Amaz kétsógbevonta ezt, mire J. | ott az utcán akarta énektudományát produkálni, • amibe meg a sarki rendőr avatkozott bele, meg­5 tiltván az utcán való énekpróba tartását. Ebből szóváltás támadt és csak akkor hallgatott el a magát jó énekesnek tartó J., amikor a rendőr előállításával fenyegetőzött. Felülfizetések. A pákai uj olvasókör mulatságán felül fizetni szívesek voltak: Kukorelly Ferenc 1 kor., Márkus Károly (Kissziget) 50 f, Török Károly 50 f, Pritz Ferenc 1 kor., Török Ber­talan 1 kor., Keiemen József 50 f, Mók József 10 f., N. N. 2 kor., Bek József (Máté) 40 f, Hirschl Ignác 3 kor., Breiner Lipót 1 kor. Farkas József 20 f., Iker István 2 kor., Szőnyi Imre (Szécsisziget) 1 kor., FleinerN. (Alsólendva) t kor., Staár Ferenc 40 f., Panágl Ferenc 40 f, Hirsohl Gyula 3 kor., Ambrus Károly 20 f, Sklenszki József 1 kor., Panker József 20 f, Brandi Ignác 4 kor. Fogadják ez uton is az olvasókör hálás köszönetét. A villamos világítás terjedése. A „Mohács és Vidéke" legutóbbi számában olvassuk, hogy a mohácsi községi elektromos telep, melyet mintegy 2 hete helyeztek üzembe, máris 5500 magán­lámpát világit, holott a tervezésnél csak 3000 lámpát vettek világítási alapul. — A telepet s a világítást a község házilag kezeli s jövedel­mezősége máris teljesen biztosítva van. A „Muraközi Muzeum" számára ujabban a következők küldöttek be régi tárgyakat: Feisz László ujkigyósi segédjegyző ur Újudvar község 1844. évi magyarul vezetett adólajstromát ós községi számadását, továbbá egy 1812-ből szár­mazó ügyiratot, A két előbbi okmány azért is nevezetes, mert az akkori időben kevés muraközi községben vezették magyar nyelven a község számadásait. — Czvetkovics Antal ur ismét kül­dött egy régi muraközi stílű kékfestő kézi nyomó mintát. Megszökött szolgabíró. A szomszéd Vasvár­megyének legújabb h enzációja Miklóssy Alfréd felsőeőri szolgabíró szökése. Miklóssyt ezelőtt három évvel nevezte ki a főispán közigazgatási gyakornokká s azóta szolgabiróvá választották. Társadalmi téren izgága, összeférhetetlen termé­szetű «mber volt s ez okozta vesztét is. Egyik ellensége, akit folyton üldözött, kinyomozta, hogy bizonyítványai hamisak; az államtudományi vizsgálatot soha sem tette le. Erre Miklóssy megszökött s az ügyészség elrendelte körözését. Magán finánc. A tapolczai regálbérlő egy embert szerződtetett, s hogy ennek tekin­télye legyen, pénzügyőri egyenruhát készítetett s oldalfegyvert is vett neki. Azonnal elő is lép­tette, rangjelző rózsákat varratott a hajtókájára. Ezzel az álfináncoal jár a bérlő — házról házr. a tapolcaiak boszuságára. Ottani laptársunk az kérdezi a pónzügyigazgatóságtól: Van-e jog. a bérlőnek törvényen kivüli állapotban fogyasz­tási adót szedni, vagy egyes polgárokra büntetési kiszabni ? Van-e joga a bérlőuek magán — nem állatni szolgálatban levő — egyenruhás, rang­jelzéssel bíró pénzügyőrt tartani, s mint ilyennel menni pincék látogatására, azaz ellenőrzésére? Egy sikerült tejszövetkezet. Az alsópáhoki tejszövetkezet 1904. évi április hó 10-én alakult meg, de üzemét csak június hó elején kezdte. Mindössze tehát csak fél éves múltra tekinthet vissza. A mérleg azonban már is elismerésre méltó eredményeket tüntet fel. Fél esztendő alatt eladott 4800 klgr. vajat 10231 K 73 f értékben és 719 K 73 f értékű tejet. Tagsági díjakból befolyt 5i!2 K. A szövetkezet összes tartozásait kifizette; beszerezte az összes gépeket s munka­helyiséget is épített. Elhagyatva. Plotár Lajos folsőpáhoki lakos már évek óta egyedült élt hegyi hajlékában. Nem volt senkije. A mult héten meghalt. Napo­kig temetetlenül feküdt, mert senki sem járt hozzá s halálát nem vették észre. Elcserélt friss újság. Tudva levő dolog, hogy a friss újságok főlapjait Budapesten nyomják, csak a helyi érdekű dolgokat tartalmazó mellék­letet teszik a lap mellé a hely színén. Budapes­ten készül a szombathelyi ós nagykanizsai Friss Újság is. Szerdán reggel a vasúton a két csoma­got elcserélték s Nagykanizsán szombathelyi Friss Újságot árultak, amelynek betétjén termé­szetesen ott voltak a kanizsai aktualitások. Nem tudjuk, Szombathelyen elárusították-e a nagy­hanizsai Friss Újságot. Agyonütötte az anyját. Özv. Székelyi Józsefné gyüriisi asszony gánicát főzött; reggelire, ebédre, vaosorára valót. A szegény embernek tólviz idején egy fogásból áll az egész napi étkezése.

Next

/
Oldalképek
Tartalom