Zalamegye, 1904 (23.évfolyam, 27-52. szám)

1904-07-03 / 27. szám

XXIII. évfolyam 27. szám. Előfizetési dij : l'.gósz évre . 10 K — f. Fél évre . . 5 K — f. Negyed évvé . 2 K 50 f. Egyes szám ára 20 fillér Hirdetmények: 3 hasábos petitsor egyszei 18 fillér, többszöri hirde­tésnél 14 fillér. A lap -zelliSmi részét illető közle­mények a szerkesztőséghez í WlaNMKH-utca 52. sz.', az anyagi részét illető közle­mények pedig a kiadóhiva­talhoz (Újváros-utca 25. sz. küldendők. Kéziratokat nem küldünk vissza. ZALA VARMEGYEI HÍRLAP politikai, társadalmi, közművelődési és gazdászati hetilap. Megjelenik minden vasárnap reggel. Aratnak. Amig a lusta kényelem a fürdőkben és nyaralóhelyeken élvezi a tétlenség gyönyö­reit : a mezőkön millió munkás kéz dolgozik. Megmozdul a földet művelő népnek apraja nagyja, hogy beszedje azt, amit az áldott magyar föld termett. Es ennek a néhány hétnek az eredményétől függ Magyarország egy évi jóléte, vagy nyomorúsága. Minden ember, aki ezen a földön él; mindenki, akinek itt kell megszereznie az existentiális eszközöket: érdekelve van az aratás körül. Mert ezt az országot a föld táplálja, ez az egyetlen biztos alapunk, amelyen gazdasági életünk tovább fejlőd­hetik, amelyet legjobban kell oltalmaznunk. Iparunk nincs. Néha napján eldicsek­szünk vele, hogy mekkorát haladtunk az ipari téren. Gyárak keletkeznek, amelyek­ben ezer és ezer munkás kap kenyeret. A kisipar versenyre kel tudásban és szorga­lomban a külfölddel, amely évszázadokon át fejlesztette, tökéletesítette iparát. Hát ez mind igaz. De a fejlődés mégis lassú, kétségbeejtő módon lassú. Tudásban, életre­valóságban, a befektetések nagyságában, produkcióban még csak megelégedhetnénk a fejlődéssel, de az ipar jövödelmezősége nem elégíthet ki bennünket. A magyar ipar csak alacsony munkabérrel, kevés haszonnal tud tengeni, mert versenytársa annyi, hogy lépten-nyomon akadályokba ütközik fejlő­désében. A földművelés eredménye szabja meg az ipar jövödelmező voltát is,< mert még nem tudta magát függetleníteni a belső gazdasági viszonyoktól. A nagy iparüző államokban alig okoz gondot a roszabb termés. A külföld megfizeti a kenyér árát ipartermékekért. Magyarországon a rosz aratás megbénít mindent. Kereskedelmünk szintén a földből táplál­kozik. Nem közvetíti a világforgalmat, kisebb körben mozog s a gyarmatrendszer­nek csak hátrányaiban van része. És hiába minden vita, hiába való az ipari és kereskedelmi haladásra való büszkél­kedés, existenciánk alapja, jövödelmünk fő forrása mégis csak a föld. Magyarország földművelő ország. Ezt mindenki tudja és érzi. Ezért könnyű az úgynevezett agrár politikának teret hódítani, hiveket szerezni. Pedig — bármennyire paradox állításnak látszik is — az agrár politika abban az alakban, ahogyan nálunk elhatalmasodni kezdett, nem szolgálja mindenben a föld­művelő Magyarország érdekeit, illetve a mi agrár politikánk nem is agrárpolitika, hanem a nagybirtok védelme és az állam­hatalom kisajátítására való törekvés, feu­dális izű kiváltságok szerzése végett. Ez a mindennapi életben megnyilatkozó agráriz­mus. A földművelő Magyarország érdekei egészen mások. Aki aratás idején megnézi azt a derék, jó magyar népet, amely lel­kének egész szeretetével hozzátapad a föld­höz ; aki belepillant a kisebb birtokos osztály belső életébe s látja ott a pusztu­lást: az megérti, hogy milyen agrarizmus kell Magyarországnak. De aratás idején megszűnik a politikai ellentét. Elfeledik á programmot s lesi, várja mindenki, hogy mit hoznak a leg­közelebbi hetek. Az idén nem biztatók a kilátások. Az alföldön hónapokig aszály uralkodott s a buza kincses bányája szomorúan néz ki. A termés legnagyobb része pedig onnét / kerül ki. Es minden oldalról csak panaszt, elkeseredett hangokat, rosz hireket lehet TARCA. Az okos leány. Hevesen ragadta meg a leány kezét és ugy nézett szeme közé, mintha forró lelkének egész tüzét abba a kialvó szívbe akarná átönteni — Utolsó szava volt ez, Berta? Visszavonja nekem tett szent fogadását? Képes összetörni a lelkemet, semmivé tenni az életemet ? — Ne végleteskedjék, édes Gyula. Én mindig nagyon szerettem magát és ha nem volnánk mind a ketten annyira szegények, soha se lennék a más felesége, csak a magáé. De lássa, saját tapasztalatom tanított meg rá, hogy a szerelem­ből nem lehet megélni. Apám és anyám is sze­rették egymást, de pótolhatja-e ez azt a sok nélkülözést, amelyet évek során szenvedtek? — Maga nem fog nélkülözni. Azt mondják : van tehetségem s emellett munkakedvem, lan­kadatlan munkaerőm. A maga kedvóért lóptem a mérnöki pályára, mert ez ma nemcsak biztos kenyér, de fényes jövő ösvénye. — Fényes jövő? S mikor érünk el ahhoz a fényes jövőhöz, mire megöregszünk. Legyen egy kicsit okos, Gyula ; tegyen úgy, mint én : kössön észházasságot. — Hát maga egy lelketlen teremtés! Ezt azonban csak egy lelketlen ember mondta. A többiek nem győzték ismételni, hogy Kövesdy Berta okos leány, a miért szakított a gyermek­ábrándokkal és elszánta magát, hogy a dós gaz­dag Bárody Bertalannak nyújtsa kezét, a ki hatvan éve mellett krőzus hirében áll. Micsoda fényes szertartás volt az, melyet Bárody Bertalan tartott, keretül ahhoz az élet­hez, melyben kizárólag az övé lesz a csodaszép teremtés. A menyasszony remek öltözéke, pompás ék­szerek, mind mind a vőlegény ajándéka. Bizony nem csoda, ha ilyesmi láttára megkáprázik egy nélkülözéshez szokott leány szem. A leány öntudatosan mondta el, hogy szereti ezt a férfit és az agg férj száraz, fakó ajkain kéjes mosoly vonaglott végig, mikor kiejtette, hogy holtiglau hü társa marad. A két arany karika összefűzte életüket s a pap áldást mondott e frigyre. Határozottan lépdelt át a templom hajóján. Ezer és ezer gyertya lángja szórt fényességet a boltíves falakra. Egyszerre a sorban mintha ki­oltottak volna mindent, sötétség támada. Mintha annak a két fekete szemnek sötét sugara éjsza­kába borította volna a díszes kíséretet, a fénye­sen világított templomot. Két fekete szem, Számosy Gyula szemei. Utt húzódott meg egy oszlopnál 8 ugy nézett, mint a ki nem hiszi, a mit lát. De azért Bárody Bertalan száraz, csontos karjaival magához szorította a puha kart, mely rátámaszkodott. A kapuhoz értek, a hol fényes fogatok vártak a násznépre. Az elsőbe a férj segítette fel fiatal feleségét. Nehéz fehér atlasszal volt kipárnázva. Szin uj szerszám ragyogott a két pompás fehér lovon. Pompás lakoma rekesztette be a fényes szertartást. Mielőtt nászútra keltek, Bárody elvitte leendő otthonába a szép asszonyát. Tündér kastély, mesebeli kincsek tárultak Bérta szemei elő. Ilyen gazdagságot még álmában sem látott. A fiatal asszony szemei megkápráztak. Látó órzékkó vált még a lelke is, ugy szívta föl azt a soha nem látott fényt, pompát. És ez mind, mind az övó, cserében azért, hogy megtudott alkudni a szivével. Milyen előnyös csere ! Nászutjuk remek volt. A férj figyelmes, tán túlságosan is figyelmes volt. Rabszolgai alázattal leste minden pillantását. Az öreg ember fakó, kihamvadt szeméből egy-egy szikra pattant ki, mikor elmerült asszonya nézésében. Magához, fonnyadt mellére szívta azt az üde, kívánatos teremtést. Tehette. Az övó volt. Minden nagyobb városban drága ajándékot vett ifjú feleségének a vén férj. Berta már egé­szen belefáradt a nagy gyönyörűségbe, amit az az érette sóvárgó ember szerzett neki az egyet­len eszközzel, a mivel rendelkezett: tengersok pénzével. Olyan volt az élete, mint azé a virágszáló, melyet a partról szakít magával egy oda csapott hullám. Mai számunk 10 oldali

Next

/
Oldalképek
Tartalom