Zalamegye, 1903 (22.évfolyam, 27-52. szám)

1903-10-11 / 41. szám

4 »Zalamegye, Zalavármegyei Hirlap* 1903. október 11. Szidike (Fodorné), ki egyetlen fia (Lajos) bol­dogságáért folyton aggódó anyai sziv küzdelmeit átgondolt mély érzéssel emelte érvényre. A sor­rendben utána következhetik Viola Terug Mihályné szerepében, ki ugy is mint lakodalmi szakácsné, úgyis mint az urával zsörtölődő harcias menyecske játékával többször élénk derültséget keltett. Medvéssy Erzsike Tini varróleány szerepét ját­szotta elég rutinnal. Práger Ödön (Feri), az izgő-mozgó molnár inas mókáival kacagtatta meg a közönséget, Stern Pál (Erdős Sándor) drámai szerepével keltett nagy hatást. Ükös Bálint pedig a kedélyes, jószivü falusi birót személyesítette a legjobb alakításban. Magyar József az öreg halászt, Löwy Ignácz a községi rendőrt és Hübsch Pál a postás fiút játszották sikeresen. Jól megállták helyüket kisebb szere­pükben Hajmásy Ilonka, Lendvay Lujza és Mojzer Annuska, Háry József, Dömötör János és Pausa Kálmán, valamint Bozzay Sándor, Veresek József és Farkas József. A darab betanításán kivül Balaton Sándor vállalkozott még egy nagyobb szerep betöltésére, (Mihály öreg molnár legény),, kinek játékát a jelenvoltak lelkes tapssal honorálták, úgyannyira, hogy a második napon a készülő telephon és tervbe vett villám világításról rögtönzött kup­iéit többszörösen meg kellett újrázni. Az első napon tartott előadáson csak kevés közönség vett részt, azonban a második elő­adást már telt ház nézte. Az előadást a hajnali órákig tartó táncmulat­ság zárta be. s—r. A műkedvelői szini előadás összes bevétele volt 298 K 60 f, kiadása 243 K 16 f. Tiszta jövedelem volt 55 K 44 f. Felülfizettek: dr. Klein Lajos 5 K, Papp Alajos 4 K, Schütz Frigyes 3 K 20 f, Szalóky Géza, Vizlendvay József, Kováts László, Göndöcs Antal 2—2 K, N. N. 1 K 60 f, Morandini Tamás, Horváth Ferenc 1—1 K, Klein Sándor 60 f, Gerő Béla, Schmidt Viktor, Kranyecz Józset, Weber Mór 40—40 f, Garai Lipót, Simonics Mihály, Ott Imre, Kovács József, N. N. 20—20 f. A szives felülfizetőknek ezúton is hálás köszönetét fejezi ki az egyesület * * * A zalaegerszegi iparos ifjúság önképző egylete javára rendezett műkedvelői szini előadásban szereplő Pausa Szidike, Tornyos Erzsike, Med­véssy Erzsike, Viola Terus, Hajmássy Ilonka, Lendvay Lujza és Mojzer Annuska kisasszonyok­nak odaadó fáradozásuk és sikeres fellépésükért hálás köszönetét fejezi ki az egyesület nevében Balaton Sándor e. társelnök. ket. Most már, ha te ezen a sakál hangodon énekelni kezdesz, nincs az galambepójii énekes hölgy, aki meg ne gyűlöljön. Csak énekelj min­dig, akár kérnek, akár netn. Különösen pedig ha nem kérnek, vagy Ariadné asszony akar énekelni. Kis Gábor praktioitása ezúttal is bevált. Betanultam egy vadászkürt solot a Walkü­rökből és mindennap megleptem vele Ariadné asszonyt. Sőt még szobámban is azt fújtam tel­jes gőzerővel ós fújtam volna az idők végeze­téig, ha egy hét múlva a ház összes lakói fel­mondással nem fenyegették volna a házi urat. A háziúr azonban inkább Pipóné asszonynak mondott föl, Pipóné asszony pedig, aki három nap óta ideggörcsökben szenvedett a vadászkürt soló eredményteles alkalmazása folytán, fölmou­dotta nekem a lakást, a barátsági ós a leánya szerelmét. Bocsánat én megígértem önöknek, hogy el­mondom miképpen lettem én dalárdista ? Nos hát, addig fújtam magamnak a vadász­kürt solot, mig beleszerettem a hangomba, je­lentkeztem az s>Ezüst llang< dalárda vezetőjé­nél, aki kijelentette, hogy igen bájos hangom van, ezzel szemben azonban kikötötte, hogy az előadásokon és próbák alatt nem szabad éne­kelnem, hanem mint figuráus szerepelhetek, ha a név- ós születésnapomon a dalárdát megsö­röztetem . . . Hivatalos-rovat. i. Az 1883. évi 44. t.-c. 55. §-a értelmében fel­hivatik az adózó közönség, hogy az 1903. óv Ill-ik negyede végóig esedékessé vált és még le nem rótt községi pótlék, városi közmunka, megyei ut és pótadó tartozásukat, mely már 1903. óv augusztus hó 16-án befizetendő lett volna, járu­lékaikkal együtt különbeni megzálogolás terhe mellett 8 nap alatt okvetlen lefizessék. Zalaegerszeg, 1908. évi október hó 9-én. A városi adóhivatal. II. Az 1997/rkp. 903. szám alatt auguBztus hó 30-án a város területén fellépett eb vész miatt 40 napi ebzárlatot rendeltem el. Miután a lefolyt zárlati idő alatt veszettség elő nem fordult, az ebzárlatot az 1888. évi VII. t.-c., illletve a 40.000/888. sz. földmivelósügyi miniszteri rende­let alapján ezennel megszüntetem. III. Megsemmisítés. Tóth Mari cseléd a pacsai járás főszolgabirája által 1895. évi szeptember 29-én 108/895. cs. sz. a. nyert cselédkönyvét elveszítette. Ezen cselódköny v érvénytelennek nyilváníttatik. Zalaegerszeg, 1903. október 9. Csentericz Béla r.-kapitány. H i r e k. A király nevenapja. F. hó 4-én, mint felsé­ges Királyunk nevenapján, a hivatalos épülete­ken városunkban nemzeti zászlók lengtek. Az ünnepélyes hálaadó isteni tiszteletet délelőtt 10 órakor a róm. kath. templomban Legáth Kál­mán esperes-plebános tartotta a scgédlelkószek segédkezése mellett. Az isteni tiszteletre meg­jelent a vármegye tisztviselői kara dr. Janko­vich László gróf főispán vezetése mellett, to­vábbá az összes hivatalos testületek és hatósá­gok és nagy számú közönség, az Ég áldását kérve alkotmányos Királyunkra. Széli ignác belügyi államtitkár a mult héten Zalaegerszegen időzött s itt apósának, Háczky Kálmán földbirtokosnak vendége volt. Az állam­titkár meglátogatta dr. Jankovich László gróf főispánt és Csertán Károly alispánt is. Október 6. Nemzetünk történetének gyászos emlékezetű napja október 6-ika. Az 1848/9-iki dicsőséges szabadságharc leveretése után bekö­vetkezett a megtorlás véres munkája. Az aradi vár alatt bitófán vértanú halált szenvedtek tizen­hármán a nemzet legjobb, leghívebb fiai közül. S ha a nemzet fátyolt borított is a gyászos ese­ményekre, szivébeu, lelkében megőrizte emléke­zetét a hazáért, a nemzetért elvérzett hősöknek, akik dicsőséges csatákban bátran néztek a halál szemébe s küzdöttek az eszményért, a magyar nemzet szabadságáért. És amikor a bitófa alá állították őket, akkor is bátran, hősökhöz mél­tóan B a haza szent nevével ajkaikon haltak meg. A nagy tragédia évfordulóján megdobban a magyarok szive. Az egész nemzet gyászbabo­rultan hajol meg a hősök, a vértanuk szelleme előtt s az ősök áldozati oltárán meggyújtja az emlékezet magasan lobogó lángját. Városunkban e napon ünnepélyes gyász istenitisztelet volt az elhunyt dicső hősökért s azon testületileg vett részt a Zala vármegyei 1848/9-iki hon védegylet választmánya. — A felső kereskedelmi iskola Kisfaludy-önképzőköre, mint minden évben, az idén is külön díszközgyűlést tartott az aradi vértanuk emlékezetére. A Deák ünnepély. Deák Ferenc születésének századik évfordulója alkalmával rendezendő ünne­pélyre az előkészületek serényen folynak. A vár­megyéből természetesen nagyon sokan lesznek a székvárosban, ahol már 15-én kezdődik az ünnep­ség. A kaszinó ugyanis a vármegyei ünnepély előestéjén estélyt tart. Ezideig részvétüket beje­lentették : a főrendiház, amelynek küldöttségét Ernuszt Kelemen alelnök vezeti; a m, kir. tudo­mányos akadémia, amelyet gróf Széchenyi Béla koronaőr képvisel; Veszprém vármegye, amely­nek öt tagból álló küldöttsége vesz részt az ünnepélyen. Itt lesznek dr. István Vilmos szom­bathelyi püspök, Rhédey Ferenc kanonok. A vár­megye díszközgyűlésén megjelennek Zalavármegye összes országgyűlési képviselői is. A 16-án egy órakor tartandó társasebédre (egy teríték ára 13 korona) jelentkezést elfogad az ünnepély rendező bizottság. A Magyar Tudományos Akadémiának f. hó 5-ón tartott összes ülésén olvasták fel várme­gyénk meghivóját Deák Ferenc századik szüle­tésnapjának megünneplésére. Az Akadémiát Széchenyi Béla gróf igazgató ós tiszteleti tag képviseli vármegyénk ünnepén. A veszprémi egyházmegyében a megyés püs­pök Kreutzer Dezső káptalanfai ideiglenes lel­készhelyettest előbbi állomáshelyére Szegvárra, Stenger Gyulát Nagyszőllősről Devecserre, Fülöp Károlyt Látrányból Nagyszőllősbe helyezte át segédlelkészi minőségben. Uj plébános. Az elhalálozás következtében megüresedett káptalanfai plébánia javadalmat Eszterházy Ferenc gróf kegyúrnak szabályszerű bemutató levele alapján Sdndlij Ferenc devecseri segédlelkész nyerte el. A zalaegerszegi szépítő egyesület választmánya f. hó 13-án délután 5 órakor a városháza tanács termében ülést tart a következő tárgysorozattal : A Deák Ferenc-tér rendezéséhez a hozzájárulási összeg utalványozása; a faiskolai üzemterv meg­állapítása; a f. évi őszi és a jövő évi tavaszi munkálatok megállapítása; az utcák ujabb elne­vezéséről javaslat; esetleges indítványok. Adomány. A Deák Ferenc emlékére alapítandó tanulmányi ösztöndíj alapra a tótszentmártoni körjegyző 37 koronát gyűjtött, amelyet az eddig beküldött összegekhez csatoltak. Bizalmi férfiak választása. Zalavármegye tör­vényhatósági bizottsága az esküdtek lajstromá­nak az 1904. évre való megállapítására hivatott bizottságba saját kebeléből bizalmi férfiakul vá­lasztotta : a) a veszprémi kir. törvényszékhez : Köves Ede felsőeörsi, dr. Leidl Emil alsóeörsi, Róka Lajos balatonfüredi, Sólyom Károly és Németh Ignác szentantalfai, Farkas Jözsef ti­hanyi: b) a nagykanizsai kir. törvényszékhez Tripammer Gyula, dr. Tripammer Resző, dr. Fried Ödön, Knortzer György, Saller Lajos, Faics Lajos, Remete Géza, dr. Fábián Zsigmond, dr. Lőke Emil, Hertelendy Béla, Sebestyén Lajos és Belus Lajos nagykanizsai; c) a zalaegerszegi kir. törvényszékhez Deák Mihály, Udvardy Ignác, Fangler Mihály, dr. Kele Antal, dr. Czinder István, Boschán Gyula, Kováts László, Krosetz István, Büchler Jakab, Schütz Sándor és Kaszter Sándor zalaegerszegi lakós bizott­sági tagokat. Körjegyző választás. Orosztony község kör­jegyzőjévé Vegele József gelsei községi aljegyzőt választották meg. A városházáról. Zalaegerszeg r. tan. város képviselőtestületének jogügyi és pénzügyi bizott­sága folyó hó 7-én Várhidy Lajos polgármester elnöklete alatt ülést tartott, amelyen a városi állatorvos, mezőőrök s utcaseprők fizetésének rendezését tárgyalta. A bizottság azt javasolja a közgyűlésnek, hogy a vágatási vizsgálati díjuk, valamint a mezőőrök fizetése méltányosan fel­emeltessenek. A bizottság szükségesnek találta a tisztviselők napi-díjainak rendezését s kiküldeté­sek alkalmával felszámítható díjaik és költségeik szabatos megállapítását is. Ezekre vonatkozólag a polgármester javaslatot fog készíteni. A városi mérnök fizetésének 2000 koronára való feleme­lése szintén javaslatba hozatott. A jogügyi bi­zottság ezenkívül letárgyalta az árvaszéki szabály­rendeletet. Gyászhír. Dl". Bolla László vasvári ügyvéd, akit Zalavármegyéhez rokoni kötelékek fűztek s akit nálunk szóles körben ismertek és szerettek, tragikus véget ért az elmúlt héten. Bolla László már néhány év óta súlyos idegbajban szenvedett, amely kedélyét teljesen feldúlta. Bizalmatlan, zárkózott kedélyű, lobbanékony természetű ember volt az utóbbi időben s bár nem lett volna oka sorsa ellen zúgolódni, önmagával teljesen meg­hasonlott. Családja már rég aggódott értés féltő szeretettel ápolta, őrizte. Egy őrizetlen pillanat­ban mégis önkezével vetett véget életének. Vadász­késével összeszurkálta magát s felmet^zette ereit. Az orvosi segély már későn érkezett s a szeren­csétlen ember rövid szenvedés után meghalt. Dr. Bolla László neje, Pálffy Magdolna urnő, tekintélyes zalamegyei családból származik s a szomorú véget ért férfiú tragikus sorsa mély részvétet keltett vármegyeszer te.

Next

/
Oldalképek
Tartalom