Zalamegye, 1903 (22.évfolyam, 27-52. szám)

1903-12-13 / 50. szám

4 >Zalamegye, Zalavármegyei Hirlap« 1903. december 13. jegyzőkönyve, amelyet a közgyűlés tudomásul vett, egyúttal a jegyzőkönyvben foglalt javas­lathoz képest felhatalmazza az egyesületi pénz­tárnokot, hogy addig is, mig az 1903. évi le­zárás eredményéhez képest az 1904. évi költség­vetés megállapítható lesz, az 1903. évi költség­vetés keretébe felvett kiadásokat az 1904. évben is akadály nélkül folyósítsa; mégkeresi a köz­gyűlés a Zalamegyei Nemesi Pénztár választ­mányát, hogy az eddig évenként az egyesület segélyezésére adott 600 K járadékot, amely az 1903. évi költségvetés bevételi tételei közé fel­vétetett, a f. 1903. óvre megadni szíveskedjék; továbbá a Lendva, Kerka vizitársulat céljaira adott kölcsön kamatai az 1902/3. évekről hát­ralékban levén, nevezett vizitársulat a hátralékos kamatok befizetésére, valamint a kölcsön összeg­nek is lefizetésére, esetleg a kölcsön összeg biz­tosítására, szabályszerű kötelezvény kiállítására felhivatik. Tekintettel arra, hogy a jelenlegi biztosítási képviselet utáni járandóság a réginek csak fele s nincs is remény a jutaléknak rövid időn belül fokozására, a számvizsgáló bizottság javasolta, hogy tekintettel az amúgy sem bő jövödelmi forrásokra, amelyek az egyesületi élet fellendü­lésével lépést nem tartanak, tegye megfontolás tárgyává a közgyűlés, hogy nem volna-e cél­szerű egy, nagyobb javadalmazást adó társulattal szerződéses viszonyba lépni? A közgyűlés azt határozta, hogy a számvizsgáló bizottságnak ezt az indítványát a legközelebb tartandó rendes közgyűlésnek tárgysorozatába felveszi. Ezután titkár előterjesztette az 1904-ik óvre szóló munkaprogrammra vonatkozó elnöki ja­vaslatot, amely szerint az egyesület egyik teen­dője lenne a már megalakított Zalamegyei Hitel­szövetkezet Szövetségében a vármegye területén üj hitelszövetkezetek létesítése; továbbá szövet­kezeti gabonaraktárak létesítése; a szép lendü­letnek indult tejszövetkezetek ügyének tovább fejlesztése; a szarvasmarhatenyésztés céltudatos tovább fejlesztése céljából a bika alap terhére, amennyiben ez a földmivelésügyi minisztérium helyeslésével találkozik — jó fajta tehenek és üszőknek beszerzése s azoknak az egyesület tagjai között kedvezményes áron elhelyezése ; az elhanyagolt baromfitenyésztésnek faj baromfi te­nyésztéssel való fellendítése; szőlő, bor és gyü­mölcskiállítás szervezésével ez irányban is a haladás fokozása; a kiállítás Keszthelyen vagy Zalaegerszegen tartatnék gépkiállítással egybe­kötve; szőlészeti előadások tartása, háziipari tan­folyamok, gazdasági kirándulások szervezése; gyárosoktól kedvezményes áron gazdasági gépek beszerzésének közvetítése. A közgyűlés a beter­jesztett munkaprogrammot egész terjedelmében elfogadta. Az O. M. G. E. megkeresésére az igazgató­ságba az 1904-ik évre tagokul a közgyűlés Koller István egyesületi első alelnököt, Bogyay Mátét, a Keszthelyi Gazdakör elnökét ós Voigt Ede egyesületi titkárt választotta be; az egye­sületi elnök az O. M. G. E.-nek választmányi tagja. Az O. M. G. E. közgyűlésére az egyesület képviseletében Bogyay Máté, Koller István, Malatinszky Ferenc, Szűcs Dezső egyesületi tagok és Voigt Ede^egyesületi titkár küldettek ki. A keszthelyi m. kir. gazdasági tanintézet igaz­gatójának átiratára a közgyűlés az 1903/4-ik évre a 2Ö0 K-ás millenáris ösztöndíjat a tanári kar által első helyen ajánlott Albert Gyula Ill-ad éves gazdásznak itélte oda. A Nagylengyel vidéki gazdakör kérelmét fa­iskolája számára ingyen csemeték kérése tárgyá­ban a közgyűlés a miniszterhez pártolólag ter­jeszti fel. Ezután folyó ügyeket tárgyalt a közgyűlés, melynek befejeztével elnök a közgyűlést bezárta. Karcolatok. Nincs a világon nemesebb ital a bornál. Ez már bizonyos. De nincs a világon olyan kitűnő bor, amelyik felérne egy pohár jó vizzel, ha igazán szomjas az ember. Nem irom alá a bácskai ember mon­dását, hogy: rosz bor és jó viz nincs a világon. A jó viz is jó a maga idejében, meg a bor is jó, de már ez is csak a maga idejében. Azt mondja azonban a virtuskodó magyar, hogy az ökör iszik akkor, amikor szomjas ; az ember pedig abban legalább is különibözik az ökörtől, hogy akkor is iszik, amikor nem szomjas. És pedig ilyenkor kizárólag szeszt iszik. Mert az ember rettenetes módon vissza tud élni a természet adományaival és gyilkolja magát mindenféle szertelenséggel. Ezt az állat nem oselekszi, mert buta. Csak ösztönei vannak, esze ellenben nincs, amelyek felülemelnék a termé­szeten s bebizonyíthatná, hogy három vödör italt is meg tud inni, mikor a szervezetének csak egy vödör vizre van szüksége. Az ésszel biró lény nem fordul el undorral sem az ételtől, sem az italtól, mihelyt jóllakott. Nincs az a rakott szekér, amelyikre még ne férne valami, mondja a szives házi gazda és tömi a vendégbe a sok jót. És sok ember eszik meg­szokásból, a másik divatból, a harmadik félszeg illedelemből s a legtöbb iszik rogyásig, csak azért — mert más is iszik. Az etetés-itatás sehol a világon nem öltött akkora mérveket, mint Magyarországon. Hiszen még törvénybe is kellett iktatni, hogy a szavazó polgárokat agyon etetni-itatni még politikai okokból sem szabad. Lám a törvény mennyire oltalmazza a választó polgárok egészségét (vagy talán a jelöltek zsebeit, avagy talán a politikai erkölcsöket?), ellenben ügyet sem vet a vendégek nagy és népes fajára, akik ellen életveszélyes merényletet követhet el minden szíves magyar háziasszony és a vendégeit szerető gazda. Pedig Magyarországon nagyon sok a született vendég, akik bár nem a leghasz­nosabb tagjai a társadalomnak, mégis kímélen­dők, mert ősi nemzeti erényünknek igazi áldo­zatai s letéteményesei. Hogy miért kell a vendégnek többet enni, mint más rendes embernek; miért muszáj ünnep­nap három fogással több ételt tálalni, mint hétköznap; miért igyék meg az ember háromszor annyi bort, mint amennyit a szervezete elbir — biz én sohasem tudtam megérteni, még kevósbbó lettem volna képes indokolni, vagy védelmezni. A közvádló: a fölséges természet, megcáfolta minden érvemet, amit felhozhattam volna. Eszünk, iszunk, mert jól esik. — Nem igaz. A fejfájás, a gyomorégés, a nehéz álom nem eshetik jól. Pedig de sok magyar borogatja nagy vacsorák után a fejét; kanálszámra eszi a szófia bikarbónát ós vad bivalyokkal kergetteti magát egész éjszakán keresztül. Felmászik a fára, bele­esik a vizbe, kóvályog a levegőben, mint egy megkergült ichtiosraurus, de a vad bivalyok és névtelen szörnyek utánna száguldanak minden poklokon keresztül, mig végre kiizzadva felijed. A fej nehéz, a koponyában alig tud megrögzeni egy okos gondolat. Es mindez miért? Mert enni inni mindig többet muszáj, mint amennyi kell, miután a muszáj a legnagyobb ur. És ez jól esik ? Esik jól az ördögnek! De hát a magyar ember azt tartja: az a mienk amit lenyelünk. Az angolnak a háza a mindene — az ón házam az ón váram —; a francia a ruhájára ad sokat — ruha teszi az embert —; a németnek a kényelem az ideálja — Commoditat iiber Alles —; a magyar embernek első a gyomra. Az az enyém, amit lenyelek. És sok magyar annyira vallja ezt az életelvet, hogy mindenét lenyeli. Ne tessék azonban azt hinni, hogy aki prédikál, aszerint is él, amint papol. Dehogy! Én — amint mondám — nem tudtam megérteni, mire való az ételben italban való szertelenkedés, mégis csak szertelenkedtem. Ugy vagyok a dologgal, mint a debreceni vén diák az ő intelmével: »Lám mondtam, hogy ne igyatok, azért mégis mindig csak — ittunk.*. Ki tudna azonban jó gyomorral, fiatal bolond fejjel, szerelmes szívvel ellenállni a kinának, mikor a leves, hal és hajdú káposzta után pirosra sült malacot hoznak az asztalra; azután a kalbászok, meg a rétesek, meg egy kis pulyka pecsenye, őzderék, tészta köpönyegbe burkolt vesepecsenye, százféle apró sütemény, sajt, fagylalt, parfé mind mind isteni dolgok! „No még ebből egy falatot; ezt is csak megkóstolja". Hát az ember csak eszik. „Erre azonban iszunk egyet." „Huncut, aki ki nem issza." „Szegény hazám satnya gene­rációja. Még inni se tud." És az ember csak iszik. Ez a vígjáték. Égy kis átmeneti komolyabb szinmű rövid ideig tartó hatással van az emberre. Egy két jelenet megrázza a magyart, de hamar elfeledi azt is uj terített asztalnál. Azonban elkövetkezik a tradédia, Speisepulver, Priessnietz ur lepedői, Loser János ós Édeskuty Lajos, Dr Bacillus, tejben főtt dara, aludt tej és korpa kenyér. Ezek a helyzet signaturái. A pirosra sült malac, Vellington lord pecsenyéje, lucskos káposzta, töpörtős túrós csusza csak emlékek már, egy szebb mult ós jobb gyomor kedves emlékei. A gyilkos szerszám nagyon relativ dolog. Ki lehet végezni az embert egy tollszárral is; de meg lehet ölni töltött káposztával is — külö­nösen ha német az istenadta. A somogyi ember agyonölelte a feleségét, a vendégek tekintélyes százalékát pedig megöli a szívesség. Tessék elhinni, hogy nem a vendég a romlás oka, hanem a szivesség. A vendég gyarló és mindenekfölött illedelmes. Feláldozza magát ós szenved. Nagyon nehéz mesterség az és nagy áldozatot követel, méltóztassék elhinni. Ezért jó lesz kimélni a faját, mert a jó evő-ivó vendég már már ritkul s hovatovább kivesz a faja és kishirdetések utján kell keresni: jó gyomrú, vidám kedélyű vendé­gek kerestetnek egy magyaros lakomára és disznótorra. Hivatalos-rovat. Zalaegerszeg r. t. város tanácsa közhirré teszi, hogy az 1884. évi XVII. t.-c. 172. §-a értel­mében a város területén az 1904. évre válasz­tandó iparhatósági megbízottak választhatása céljából összeállított zalaegerszegi kereskedők és iparosok betüsoros névjegyzéke a városi főjegyző irodájában, betekinthetés és esetleges felszólamlá­sok megtehetése végett, 1903. évi december hó 10-től egész december 19-ig, azaz nyolc napon át közszemlére kitétetett s ez a hivatalos órák alatt az érdeklődők által betekinthető. Zalaegerszegen, 1903. december 9-én Zala­egerszeg r. t. város tanácsa. Várhidy Lajos polgármester. H irek. Közigazgatási bizottsági ülés. Minthogy a törvényhatósági bizottság őszi közgyűlését decem­ber hó 14-én tartja, ennélfogva a közigazgatási bizottság december havi ülését december hó 15-én tartja a szokott helyen ós időben. A Zalamegyei Hitslszövetkeretek Szövetsége Hertelendy Ferenc megyei gazdasági egyesületi elnöknek, mint a szövetség elnökének elnöklete alatt f. hó 6-án a gazdasági egyesület helyiségé­ben értekezletet tartott, amelyen képviselve voltak a zalaegerszegi, alsóbagodi és zalalövői hitelszö­vetkezetek is. Elnök üdvözölvén a megjelente­ket, az értekezletet megnyitja s jelentést tett az Országos Hitelszövetkezet igazgatójával a szö­vetség ügyében tett értekezletéről. Majd felszó­lalt a Somogymegyei Hitelszövetsóg képviseleté­ben megjelent Jancsics ellenőr s tudatja, hogy a képviseletet még nem lehet átvenni, mert a központból kihelyezett tisztviselői állás most, a hitelszövetkezetek alakítása előtt, nem szervez­hető; nézete szerint a Gazdasági Egyesület, mint erkölcsi testület, hasson közre a vármegyében hitelszövetkezetek létesítésére s ha ily egyesületek lesznek, akkor lehetne a vármegye székhelyén a központot megteremteni; a szervezés céljából a gazdasági egyesület minden járásba egy bizalmi férfiút küldjön ki, akik járásukban a szövetke­zet létesítésére a talajt előkészítenék s amennyi­ben egyik másik község alkalmas volna erre a célra, a bizalmi férfiú jelentést tenne a gazda­sági egyesületnek, ez meg az Országos Hitel­szövetkezetnek, mely azután az alakítás végett egy tagot kiküldene, aki a járási bizalmi férfi­úval együtt venne részt a szövetkezet megala­kításában és a szövetkezeti tisztviselők kiokta­tásában. Az értekezlet a indítványt elfogadta s elnök azt határozatképen kimondotta, egyúttal az egyesület bizalmi férfiaiul megválasztattak: a zalaegerszegi járásba Szily Dezső és Nagy László, szentgrótiba Illés Ráfáel, a sümegibe Hayden Sándor, a keszthelyibe Malatinszky Fe­renc, a nagykanizsaiba Jerfy Adolf, és Berkovits József, a pacsaiba Bosnyák Géza és Szent­mihályi Dezső, a csáktornyaiba Langer Makár és Tóth János, a novaiba Farkasovszky Endre és Stadel János, az alsólendvaiba Isoó Ferenc és Strausz Flórián, a perlakiba Szabó Imre és Varga Mihály. Egyben elfogadta az értekezlet iQ. Thassy Imrének azt a javaslatát, hogy amennyire

Next

/
Oldalképek
Tartalom