Zalamegye, 1903 (22.évfolyam, 27-52. szám)

1903-11-15 / 46. szám

8 ről szót ejtett. Pedig önmaga ellen korteskedett. Az állami tisztviselők felzudultak s megeshetik, hogy az ellenzék oszlopai lesznek. Tempóra mutantur! Fordított világot érünk. Hivatalos-rovat. A vármegye területén állandóan uralkodó »veszettség« esetleges fellépésének meggátlása és ez által az emberek testi épségének megvé­dése céljából felhívom a város ebtartó közönsé­gét, hogy a vármegyei szabályrendelet 4—17. §-ait annál is inkább szigorúan betartsák, mert a mulasztást elkövetők ellen a hatóság a legna­gyobb szigorral fog eljárni. Zalaegerszegen, 1903. november 12-én. Várhidy Lajos polgármester. H irek. Darányi Ignác búcsúlevele. A távozó földmű­velési miniszter Hertelendy Ferenc orsz. kép­viselőhöz, mint a Zalamegyei Gazdasági Egylet elnökéhez a következő búcsúzó levelet intézte: „O császári és apostoli királyi felsége f. évi november hó 3-án kelt legfelső kéziratával a m. kir. földmivelésügyi minisztérium vezetésé­től — saját kérelmemre — legkegyelme se bben felmenteni méltóztatott. Midőn a tárca vezetésétől megválók, kedves kötelességemnek tartom, hogy Nagyságodnak és a bölcs elnöklete alatt álló tisztelt Egyesületnek őszinte köszönetet mondjak mindenkor tanúsított nagybecsű támogatásáért, melylyel a magyar gazdaközönség helyzetének előmozdítására irány­zott törekvéseimet lelkes buzgalommal és haza­fias kötelességérzettel megosztani segített. Legyen meggyőződve Nagyságod és a tisztelt Egyesület, hogy együttes működésünk emlékét mindenkor hiven fogom megőrizni; azon körül­ményre pedig, hogy a tisztelt Egyesület szives volt engem tiszteletbeli elnökévé választani s ezáltal köztünk egy maradandó szellemi kapcsot létesített, mindenkor hálásan gondolok vissza. Fogadja Nagyságod tiszteletem őszinte nyil­vánítását. Budapesten, 1903. évi november hó 3-án. Darányi s. k. Megyei rendkívüli közgyűlés. A vármegye törvényhatósági bizottsága f. hó 10-én dr. Jan­kovich László gróf főispán elnöklésével rendki­viili közgyűlést tartott, amelynek egyetlen tárgyát a vármegye alispánjának és a zalaegerszegi m. kir. pénzügyigazgatóság mellé rendelt számvevő­ségnek előterjesztése képezte a költségvetési póthitel kérése és a háztartási kiadásoknak ideig­lenesen az ebadó alapból leendő födözése tár­gyában. A vármegye bizottsági közgyűlése a vármegye 1903. évi költségvetésének »Papir és irodai szerek cim« kiadási rovatánál előirányzott 4.055 K 54 fillérnek 9.000 K-ra történt felemelése tárgyában a februáriusi törvényhatósági közgyű­lésen hozott határozat módosításával a 4.055 K 54 f szükségletet 9.024 K 64 f-re illetőleg össze­sen i3.080 K 18 f-re, a ^Tisztviselő, segéd és kezelő személyzet fizetése és lakbérilletménye ciműc kiadási rovatnál előirányzott 238.974 K 79 f-t pedig 1.579 K 73 f-rel és igy 240.554 K 52 f-re felemeli és a 9.024 K 62 f, valamint a 1.579 K 73 f erejéig póthitelt, az állami javadalmazás felemelését kéri; egyúttal kimon­dotta a közgyűlés, hogy a vármegye háztartási kiadásai 4.000 K erejéig a folyó évi költségve­tés jóváhagyásáig ideiglenesen és kamatozás nél­küli előlegezéssel a vármegye ebadó alapjának a m. kir. belügyminiszter felügyelete alá eső kétharmad részéből fedeztessenek. Fenyes esküvő volt Zalaegerszegen a mult hétfőn. Bárczai Bárczay András cs. és kir. kamarás, honvéd huszár százados tartotta esküvő­jét Deák Emma urleánnyal, Deák Mihály föld­birtokos és neje Kőnigmayer Vilma úrnő bájos, szép leányával. A polgári kötésnél, amely a városházánál ment végbe, az anyakönyvvezetői tisztet Csertán Károly Zalavármegye alispánja töltötte be. Az egyházi szertartás az örömszülők házánál volt ev. ref. szertartás szerint. A fiatal pár délután nászútra indult. » Zalamegye, Zalavármegyei Hirlap« Eljegyzések. Reisinger Rudolf, a Reisinger ós Eisner helybeli eég beltagja, eljegyezte Latzer Gizike kisasszonyt, Latzer Jakab ur leányát Németuj várról. — Gönczi Gyula vizsolyi kör­jegyző és m. kir. anyakönyvvezető eljegyezte Glasgall Szabina kisasszonyt, Glasgall Zsigmond zalaegerszegi kereskedő kedves leányát, Kinevezés. Az igazsáu;ügyminiszter Goschy János nagykanizsai kir. fogházőrmestert a nagy­kikindai kir. fogházhoz fogházfelügyelővé ne­vezte ki. Áthelyezés. A pécsi posta- és távírda igazga­tóság Sanics Sándor csáktornyai posta- és táv­írda tisztet és Szabó György zalaegerszegi posta­gyakornokot saját, kérelmükre kölcsönösen áthe­lyezte. Változás a megyei árvaszéknél. Végess János megyei árvaszéki jegyzőt Tolnavármegyében első jegyzővé választották meg s tegnap megvált itteni hivatalától, amely egy tehetséges munkaerőt veszített. Végess János a társaséletben is élénk részt vett s távozását őszintén sajnáljuk. Dr. Jankovich László gróf főispán Végess János helyére Fangler Béla ideiglenes jegyzőt, ennek helyére pedig dr. Skublics Gábor közjző jelöltet helyettesítette. A megyei tisztviselők fizetés rendezése. Ugy látszik, hogy az állami tisztviselőknek az az aggodalma, hogy a fizetésrendezés sokáig várat magára, nem fog beteljesedni. A belügyminiszter a megyei tisztviselők javadalmazására vonatkozó adatokat sürgősen bekérte, tehát már a munká­latok folynak s azt hisszük, hogy annak befeje­zéséhez nem kell hosszú idő. A kérdés csak az obstrukción s azon a bizonyos pénzügyi helyze­ten fordul meg, amelyet a miniszterelnök folyto­nosan emleget. Alaposabb az az aggodalom, hogy a rendezés nem az előbbi javaslat mertékét alkal­mazza a közigazgatási tisztviselőkre, hanem redukálja az emelkedéseket s az egész vonalon valami csekély javítást fog eredményezni. Ez pedig a megoldásnak csak elnapolása lenne, ami sem az állami, sem a megyei tisztviselők jogos igényeit nem elégítené ki. Egyébként a közigaz­gatási tisztviselők kedvéért aligha lesz szükség a tervbe vett emelések redukálására, mert hiszen a legutolsó kongressuson számszerűleg kimutat­ták, hogy a rendezéshez a vármegyék javadal­mazásának összesen hat millió koronával való felemelése volna szükséges. Ekkora összeg pedig még elfér egy milliárdos költségvetésben. Megyebizottsági tag választás. A balatonud­vari választó kerületben f. hó 6-án Vastagh János elnöklete alatt tartott pótválasztás alkal­mával Mátyás Sándor balatonkisszőllősi lakost választották meg megyebizottsági tagul. Elismerés. A Balatoni Muzeum-Égyesülethez első évkönyvének közrebocsátásával elért sikerei következtében egyre másra érkeznek az elismerő és üdvözlő levelek. Legújabban Fraknói Vilmos püspök, főfelügyelő, a következő meleg hangú levelet intézte az egyesület vezetőségéhez. „Az egyesület első évkönyvének az országos főfel­ügyelőséghez beküldött példányait köszönettel kézhez véve, örömmel győződtem meg a felől, hogy e kiadvány az egyesület részéről eddig kifejtett közhasznú működésnek méltó megörö­kítéséül szolgál, miért is indíttatva érzem ma­gamat arra, hogy annak szerkesztői irányában az országos főfelügyelőség őszinte elismerésének adjak kifejezést." Kántortanítói választás. Bellatiuczon a r. k. kán tortanítói állásra nyolcan pályáztak, közülök négyen személyesen jelentek meg a választásra kitűzött határnapon. A megjelent négy pályázó közül Csép regi Károly okleveles helybeli osztály­tanítót, ennek helyébe pedig osztálytanítónak Szente Margit polgári iskolai tanítónőt válasz­tották meg. Gyászhir. Zalaegerszeg városnak egy régi pol­gára, Jámbor Sámuel hunyt el a mult héten 66 éves korában. Tevékeny részt vett az izr. hit­község belső életében s mint hitoktató is sokáig működött, A hitközség külön gyászjelentést adott ki, amely igy hangzik: »A zalaegerszegi izr. Hitközség, valamint a Chevra-Kadisa és Masz­kil-Eldol egylet mély fájdalommal tudtják Jám­bor Sámuelnek, 33 év óta lelkiismeretesen mű­ködő titkáruknak, f. évi november hó 8-án este 87 2 órakor, élete 66 évében, hosszas szenvedés után történt gyászos elhunytát. A boldogult földi maradványai f. hó 10-én délután 2 l/ 2 óra­kor fognak a zalaegerszegi izraelita sírkertben 1903. november 25. örök nyugalomra tétetni. Zalaegerszeg, 1903. november 9. Béke hamvaira!* A temetésen nagy­számú részt vevő közönség jelent meg. A teme­tésen dr. Rudolfer Antal alsólendvai főrabbi, a temetőben pedig Engelsmann Izrael helybeli főrabbi mondtak beszédet. — A megboldogult­ban dr. Jámbor Márton zalaegerszegi ügyvéd édes atyját, dr. Rudolfer Antal alsólendvai fő­rabbi pedig apósát gyászolja. A zalaegerszegi népkonyha az idei télen is folytatja humánus működését, hogy a kereset nélküli s munkára képtelen szegényeket ebéddel lássa el. A közönséget kérjük., hogy a nemes emberbaráti célra szánt adományokat juttassa a népkonyha vezetőjéhez: dr. Isoó Jánosné urasz­szonyhoz. Ezideig a következő adományok foly­tak be: Dr. Jankovich László gróf főispán 100 K; Hirschler Miksáné (Alsódomboru) 30 K ; Jusztusz Izidorné (Zalalövő) 20 K, Krosetz Gyula, Sztaniszlavszky Adolfné, dr. Mangin Károlyné, Csertán Károly alispán, Kőnigmayer János, Kaiser Józsefné, dr. Nyári Sándor (Buda­pest), Legáth Kálmán esp. plébános, Rosenberg Zsigáné 10—10 K; Hubinszky Adolfné 6 K, Krosetz Istvánné, Rozsnyai Béláné, Stádel Já­nosné (Zalatárnok) 4—4 K. A zalaegerszegi zsidó templom építése a befe­jezéshez közeledik. A tavaszra valószínűleg már csak a belső munka marad s biztosra vehető, hogy a húsvéti ünnepek előtt már átadhatják magasztos rendeltetésének a minden ízében modern épületet. Különösen szép a homlokzat; kevésbbé előnyös azonban az oldalnézet, mert a tető tul­magas és az épület alacsonyabb hátsó részét úgyszólván agyonnyomja a pompásan tagozott főépület. Egészben véve a külső benyomás im­pozáns. — A hitközség 7.200 K-ért orgonát is rendelt Angster József pécsi orgonaépítőnél. Ugy hirlik azonban, hogy többen — vallásos meggyő­ződésből — ellenzik annak felállítását. Anélkül, hogy bárkinek vallásos meggyőződését érinteni akarnánk, utalunk Magyarország uj zsidótemp­lomaira, amelyekben az isteni tisztelet ájtatós hangulatát nem sértik az orgona felséges hang­jai. A művészet az Isten legfelségesebb adomá­nya s méltó az ő szolgálatára. Keszthely város képviselő testülete Nagy István városbíró elnöklésével tartott ülésén el­határozta, hogy az uj községi kórház terveinek elkészítéseért az elöljáróság Schadl János tanár­nak 2000 K díjat megajánlhat, oly kikötéssel azonban, hogy a hátralevő részlettervek általa még kidolgozandók. — A vármegye alispánja leiratban a lóvásártér számára külön tér felállí­tását elrendelvén, a képviselőtestület megkeresi az urodalmat, hogy a marhavásártéren tul, a murvagödrök szomszédságában tiz holdnyi uro­dalmi területet erre a célra méltányos bérössze­gért engedjen át. —• Az alispáni hivatal meg­keresésére községi közdülőutakul a képviselőtes­tület a régieket jelölte ki. — A tűzoltó egyesület céljaira 4.000 K kölcsönadása tárgyában az elöljáróság javasolja, hogy a kérelem teljesíttes­sék olyképen, hogy xigy az esedékes kauntok, mint az évi törlesztő részletre a város évi 600 K segélyéből évenként 500 K visszatartassék. Az előterjesztést érdemileg nem tárgyalhatták, mert a képviselők a törvényben előirt számban nem voltak jelen. Uj tejszövetkezeíek vármegyénkben. Stanko­vics János, a keszthelyi Gazd ikor titkára, Kar macson és Sármelléken folytatta a tejszövetke­zetek ügyében népszerű élőadásait, melyekn 'k si­keres eredménye újból két tejszövetkezetnek ala ­kítása vármegyénk területén. Karmacsou 178 üzletrészt jegyeztek, a szövetkezet elnöke lett Hertelendy József, alelnöke Bakonyi János, a felügyelő bizottság elnöke Anyós Kálmán ; a megrendelt gépek értéke 4.500 K. Sármelléken az előadás napján 90 üzletrészt jegyeztek. A szövetkezet elnöke Vida János plébános lett, igazgatósági elnök Major Vendel, a felügyelő bizottság elnöke Reischl Richárd. — A gazda­köri titkárt e működésében Voigt Ede megyei gazdasági egyesületi titkár kisérte és támogatta. Adomány. Dl'. Kaiser Emiiné urnő 10 K-t adományozott a zalaegerszegi nőegyletnek, amely adományért leghálásabb köszönetét fejezi ki az egylet vezetősége. A sümegi járás tanitókörének választmánya legutóbbi ülésén Hirschler Soma köri alelnök bejelentette Eles Károly köri elnöknek állásáról való lemondását. Mivel az elnök ismételt kére­lem dacára is ragaszkodott lemondásához, a vá-

Next

/
Oldalképek
Tartalom