Zalamegye, 1903 (22.évfolyam, 1-26. szám)

1903-06-28 / 26. szám

1903. junius 28. »Zalamegye, Zalavármegyei Hírlap« A jövő nemzedéket külömbnek szeretnénk látni önmagunknál. Legyen erősebb, megállapo­dottabb, mert—ne tagadjuk —a maikor férfiai között aránylag kevés követendő példája van a jövő nemzedéknek. Az életviszonyok rohamos átalakulása nem azokat a képességeket és tulaj­donságokat fejlesztették ki, amelyek fölülemelik az embereket a középszerűség színvonalán. A közerkölcs, a közszellem satnyább; a puhaság, az önzés háttérbe szorították az előkelőbb lelki tulajdonságokat. Eletünk és életmódunk teljesen megváltozott s ezekkel a változásokkal számolnia kell az isko­lának is, amelynek több nevelő hatást kell gyakorolnia az ifjúságra, mint a múltban, ami­kor csak az ismeretek terjesztését tekintette fel­adatának. Ma már nem annyira az a legfonto­sabb, hogy az iskola tudóst neveljen, mint az, hogy az ifjúság jellemének képzésére hasson. Az életnek edzett férfiakra több szüksége van mint tudósokra. Az ifjú, aki az iskola falai közül gyakran minden átmenet nélkül belekerül a kegyetlen kenyérharcba, tiszta fogalmakkal bírjon az élet­ről, jogairól és kötelességeiről, az élet követelmé­nyeiről és céljáról. Gyermekeinkre nagy feladatok várnak. Ajövő nemzedék idejében alakulnak ki végleg az emberi jogok, s ezt a kialakulást hosszú idők forron­gása előzi meg, amely talán századokra uj irányt fog adni a fejlődésnek. Társadalom és egyén más külső és belső formát fog felvenni. Az esemé­nyek gyorsan torlódnak egymásra s előkészítik a jövendőt. Erős és öntudatos népnek kell annak lenni, amely az átalakulás munkájából ki tudja venni a részét. Erősebb nemzedéknek kell utánunk jönni, amely edzettebb, ellenállóbb. Az erőt fej­leszteni kell s ezt a fejlesztést az iskolában kell kezdeni, amely nemzetek jövőjét és boldogulását, a nemzeti kuiturát viheti előbbre, ha öntudato­san nevel és bölcsen tanít. Tanítói továbbképző tanfolyam, A vallás- és közoktatásügyi miniszter által a csáktornyai áll. tanítóképző intézetben ez évi julius hóban rendezendő tanítói továbbképző tMnfolyamra államsegélylyel következő tanítók vétettek fel: Popeska Gergely Brassó (Brassómegye), Náday Elek Herkules fürdő, Kákossy Ödön Tótszent­márton (Zalamegye), Kovács Béla Marczali (So­mo^vmegye), Fandl János Dobrafalva (Vasmegye), Rázga János Zólyombrezó (Zólyommegye), Nemes István Tótszerdahely (Zalamegye), Kilár Károly Söjtör (Zalamegye), Gáspár Gyula Gyala (Somogy­meg e>, Bobornik LászlóKundorozsma(Csongrád), Imreh Arnold Mezőtúr (Szolnokmegye), Gazsó Gyula Nagyjác (Nyitra), Stefllik Endre Mogyo­ród (Zólyommegye), Pista Zsigmond Hódmező­vásárhely, Popán Aurél Bartafalu (Szatmármegye), Fabrici Samu Gölniczbánya (Szepesmegye), Báder Henrik Németujvár, Virág Sándor Szentgróth­polgárváros (Zalamegye), Sámson József Győr­sziget (Győrmegye), Pálics Gergely Zsebely (Temesmegye), Bognár Kálmán Dobronak (Zala­megye), Péter Izsák Kisbacson (Udvarhelymegye), Dénes Lajos Somogyberzencze (Somogymegye), Szabadffy Szaniszló Kuzmicz-Vitkócz (Nyitra­megye), Tóth Pál Kiscsánv (Baranyamegye), Sztojacsics Szilárd Ó-Sztapár(Bácsmegye),Vaszary Kálmán Keszthely (Zalamegye), Tálos Gergely Árdány (Besztercze-Naszódmegye), Bakk Atilla Hidvég (Háromszékmegye), Seidl Gyula Sósmező (Háromszékmegye). Saját költségükre a következő tanítók vétet­tek fel: Berényi Miklós Lenti (Zalamegye), Vendler Viktor Udvarnok (Zalamegye), Terenta János Muraszentkereszt (Zalamegye), Vaszilcsin György Vagasvatta (Pozsonymegye), Teli Béla Felpécz (Győrmegye), Szabó János Drávaszontmihály (Zalamegye), Pataky József Csáktornya (Zala­megye), Márkusz Kálmán Rákospalota (Pest­megye), Müller Ferenc Nagykörű (Szolnokmegye), Lénárth Imre Szarokó (Sopronmegye), Mencsey Károly Csáktornya (Zalamegye), Kiss Károly Kőszeg (Vasmegye), Horváth Lázár Németpárdány |Torontálmegye), Honfi Lőrinc Zrinyifalva (Zala­megye), Fodor Ignác Solt (Pestmegye), Klein Vendel Jóka (Pozsony), Humay Nándor Mind­szent (Csongrád), Gyarmati János Jánosháza (Vasmegye), Fekete Géza Ganicsa (Zalamegye), Bacska Gyula Bilke (Beregmegye). A tanfolyam átöleli a szociál pedagógiát, a beszéd- és értelemgyakorlatok tanítását, a gyer­mekolvismányokat, iljusági irodalmat, az ifjúsági könyvtárakat, az ifjúsági egyesületeket, a nép­könyvtárakat, az alkoholizmus elleni intézkedé­seket, a magyar irodalomtörténetet, a hazai tör­ténetet, földrajzot, a gyermek psychlógiát, a gyermekápolást, gyermek gondozást, a közgazda­sági tantárgvakat és a gyakorlati tanítással járó összes teendőket. A kézi munkára nevelő országos egyesület részéről tanítási célokból megbízott kiküldött fog részt venni a tanfolyamban; végül az országos magyar alkohol ellenes egyesület kiküldöttje fog előadásokat tartani az alkohol káros hatásáról. Hivatalos-rovat. Részben a nyári meleg időben felléphető seb­vész* betegség megelőzése, részben pedig Zala­egerszeg város ebtartási szabályrendeletének pon­tos végrehajtása céljából felhívom a város t. közönségét a következőkre: 1. Minden eb, utcán s más nyilvános helyen, a városi ebailó fizetését igazoló bádog védőjegy­gyel látandó el. 2. Nagyobb ebek (dogge, szelindek, bernáthegyi stb.) utcára s más Dyilvános helyre csak száj­kosárral ellátva bocsáthatók. 3. Szálloda, vendéglő, kávéház, kávémérés és étkező helyiségekbe ebet vinni tilos. 4. Idegen ebről a védőjegy eltávolítása vagy eltulajdonítása a legszigorúbban fog büntettetni. 5. Az ebek gyanús megbetegedése a rendőr­kapitányságnál vagy állatorvosnál haladéklalanul bejelentendő. Felhívom a város t. közönségét, hogy az itt felsorolt intézkedéseket annál is inkább tartsa be, mert azok be nem tartása kihágást képez s részint a 11096/890. sz. városi szabályrendelet 19. és 20 §-a, részint az 1888. évi VII. t.-c. 150. §-a alapján 200 koronáig terjedhető pénz­büntetéssel, behajthatlanság esetén megfelelő el­zárással fog büntettetni. Egyúttal felkérem a város t. közönségét a ny romozás megkönnyítése és a közérdek szempont­jából, hogy az ebvédjegyek eltávolításával vagy elidegenítésével gyanúsítható egyének kilétét — esetleg bizalmas utón is — a rendőrhatósággal közölje, hogy a megtorló intézkedések megtehe­tők legyenek. Zalaegerszeg, 1903. junius 22. Csentericz Béla r.-kapitány. H irek. Az uj zalavári apát. Ó felsége Koller Miksa pannonhalmi főmonostori perjelnek Szent Adorján vértanúról nevezett zalavári apáttá történt ki­nevezését jóváhagyta. Adomány. A Deák Ferenc tanulmányi ösztön­díj-alapra Lázár József (Zalaszegvár) 10 koronát adományozott. A pénzügyi hatóságok hivatalos órái. A zalaegerszegi m. kir. pénzügyigazgatóságnál a hivatalos órák f. évi julius 'hó 1-től kezdve augusztus hó 31 ig bezárólag hétköznapokon délelőtt 7 órától délután 1 óráig, vasár- és ünnep­napokon pedig délelőtt 9—11 óráig fognak tar­tatni. írnoki áthelyezés. Az igazságügyminiszter Liszidk Jenő perlaki járásbirósági írnokot a nagykanizsai kir. járásbirósághoz helyezte át. Pénzügyi áthelyezés. A m. kir. pénzügymi­niszter Bihari Lajos tapolczai és Kovács József székelyhidi adótiszteket kölcsönösen, valamint a zalaegerszegi pénzügyigazgatóság mellé rendelt számvevőségnél üresedésben volt számellenőri állásra Szentpétery Sándor székelyudvarhelyi számellenőrt áthelyezte. A zalaegerszegi osztálymérnökség létszámát a m. kir. államvasutak igazgatósága leszállította mert a keszthelyi osztálymérnökség szervezése folytán egy beosztott mérnök itt feleslegessé vált. Ennek folytán Frank Márk mérnököt, aki I Zalaegerszegen sok jóbarátot és tisztelőt szer­| zett magának, Veszprémbe helyezték át. Gyászhir. Rigó Ferenc zalá'é^eMsáfegi«oi'vos meghalt Budán e hó 20-án 58 évéi- kl^üRan. — A megboldogult évtizedekik szolgálta ^Köz­egészségügyet s humánus bánásmódjával, gondos­ságával nemcsak orvosa, hanem vigasztalója is volt betegeinek. Évekkel ezelőtt súlyos betegségbe osett, amely gyógyíthatatlan agybántalommá fo­kozódott s a nagy beteg hosszú ideig volt lakója egy fővárosi szanatóriumnak, míg a halál meg­váltotta szenvedéseitől. Özvegye, szül. Krizmanits Emili a az elhunyt földi maradványait haza hozatta s itt helyezték örök nyugalomra f. hó 24-én.' — Kászonyi Inna meghalt b lj 2 éves korában Zala­egerszegen. A kis halott gyászt borított Kászonyi Mihály polgári iskolai igazgató és Udvardy Ignác felső kereskedelmi isk. igazgató, lapunk társszerkesztőjének családjára. Az egyik szeretett leánykáját, a másik szép kis unokáját temette el. Rövid ideig élt a földön, mégis betölthetetlen ürt hagyott maga után szülői szivében. A gyer­mek az élet virága s a korán elhervadt bimbó sok reményt visz magával és a megmérhetetlen szülői szeretet, amely körülvette, a sirhalom felett mérhetetlen fájdalommá változik. Enyhítse a fájdalmat az általános részvét, amely a kis koporsót s a szülőket kisérte. Uj osztálymérnökség Keszthelyen. A Keszt­hely—tapolczai h. é. vasút megnyitásával a máv. igazgatósága Keszthelyen uj osztálymérnökséget letesített, melynek vezetőjeként Stein Mártont, a kaposvári h. é. vasút osztálymérnökét áthelyez­ték, továbbá ugyanoda helyezték még át Szom­bathelyről Vogeí Jóssef segédmérnököt. Az uj osztálymérnökség hatásköre alá tartoznak a Boba­balatonszentgyörgyi és Zalaszentgrót-balatonszent­györgvi h. é. vonalak. Választás. A zalaegerszegi kereskedő ifjak önképző egyesületének választmánya folyó hó 22-én megtartott rendes ülésében az üresedésben jutott tisztiállásokat következő eredménynyel töltötte be; titkár lett Neumann Albert, jegyző Kardos Jenő, háznagy Réti Pál, számvizsgáló Eiland Zsigmond s választmányi tag Rosenberg Vilmos. Sümeg képviselőtestületének Pozsonyi József városbiró elnöklésével tartott gyűlésén tudomá­sul vették a közigazgatási bizottságnak intéz­kedését, melylyel a képviselőtestületnek a bába fizetésére vonatkozó határozatát feloldotta s a bába fizetését évi 200 koronában állapított meg. Hasonlóan tudomásul vették a közbirtokosság­nak határozatát, mely szerint a legelőnek átíra­tása végett pört indítanak. — Felolvasták a vallás- és közoktatásügyi miniszter leiratát, mely szerint a zárda ügyében a veszprémi püspökkel kötött régi és ujabb szerződés között lényeges különbségek vannak, amelyek elfogadhatlanok. A gyorsabb lebonyolítás végett a miniszter kiküldötteiből, a veszprémi püspök és a város képviselőjéből álló ankett intézkednék szóbeli tárgyalás alapján a különbségek elosztása tár­gyában. A képviselőtestület a maga részéről ezen tanácskozásba Eitner Zsigmond országgyű­lési képviselőt küldte ki. A város alkalmazott­jainak fizetésemelés tárgyában benyújtott kérvé­nyét, tekintettel a jelen volt képviselők csekély számára a jövő gyűlésre halasztották. — A kór­házi bizottság előterjesztésére a kórház 14 ágyát 24-re emelik s azok beszerzésével a kórházi bizottságot megbízták. Beiratás. A zalaegerszegi felső kereskedelmi iskolánál az 1903/4-ik iskolai évre szóló előzetes beiratás junius 30-án és julius hó 1. és 2-ik napján történik d. e. 8—10-ig az igazgatói iro­dában. A jelentkező növendék iskolai bizonyít­ványának átadása mellett tíz korona felvételi díjat tartozik fizetni. Az előzetes beiratást ajánl­juk az alsó osztályba belépni kivánó növendékek­nek, mert a múlt évben is több tanulót kellett visszautasítani, amennyiben egy-egy osztályba 45 növendéknél több fel nem vehető. Zalaeger­szeg, 1903. junius 25. A felsőkereskedelmi iskola igazgatósága. Meghivó. A nagyméltóságú földmivelésügyi miniszter úr ő exeleutiája az országos meteoro­lógiai és földmágnességi intézet jelentésére hivat­kozva, egy rendkívül fontos rendeletet adott ki, a viharágyuzásra vonatkozólag azzal az utasí­tással, hogy annak tartalmát az érdekeltekkel közöljem, s a rendelet értelmében eljárjak. Mi­után "a jég elleni védekezésnek itta határszélen, különösen Felsőmuraközben és a vele e tekin­tetben szoros összefüggésben levő alsólendvai hegyláncra nézve nagy fontosságot tulajdonítok,

Next

/
Oldalképek
Tartalom