Zalamegye, 1898 (17.évfolyam, 1-26. szám)

1898-05-22 / 21. szám

TöSil) mint 50 óv óta QjST" sikerrel használtatik ESZÉKI SPITZEE-KEUÖCS = ÉS AZ = ESZÉKI SALVATORSZAPPAN. Valódi minőségben csakis m mint eddig, ezentúl is Eszéken, felsőváros Silüll €„ fűféle gyógyszertárban készül és megrendelhető. Szeplőket és májfoltok a t, valamint az összes bői tisztátalaiisá­íiokat biztosan eltávolít 1 tégely valódi Spitzer kenőcs .... 35 kr. 1 üveg valódi Spitzer-mosdóviz .... 40 kr. 1 darab valódi Salvator-szappan .... 50 kr. 1 doboz valódi ljoni rizspor 3 színben 50 kr. és 1 frt. 1 doboz kézpaszta tíO kr 8 FIGYELMEZTETES ! -8öfj Csalt akkor valódi, ha a fenti törvényileg beiktatott védjegy gyei el van látva és kéretik a t. közönség csakis DIENES­féle eszéki kenőcsöt és szappant kérni és elfogadni. 3316 tk./98. A zala egerszegi kir. törvényszék mint tkvi hatóság közhírré teszi, hogy a veszprémi takarékpénztár végrehaj­tatónak Már fi Ferenc, baktüttősi lakós végrehajtást szen­vedő elleni 791 frt 75 kr. tőkekövetelés és járuléka iránti végrehajtási ügyében a zala-egerszegi kir. tszék területén levő, a baktüttősi 21 sz. tjkvben Márfi Ferenc tulajdonául felvett A I. 21. hrsz. alatti ingatlanra 160 fitban, az A I. 76. 130. 167. 223. 249. 291. 412. 431. 455 479. hrsz. alatt felvett s az 1881 évi 60 t.-c. 155 § a alapján együttesen elárverezendő birtoktestre 891 frtban. II. A tárnoki 263 sz. tjkvben Márti Ferenc tulajdonául felvett A f 1148 hrsz. a. ingatlanra 306 frtban ezennel megál­lapított kikiáltási árban az árverés elrendeltetik és hogy a fennebb megjélelt ingatlanok az 1898 junius hó 14-ík napján d. e. 9 órakor Baktüttősön és d. u. 3 órakor Tárnokban a községházánál megtartandó nyilvános árve­lésen a megállapított kikiáltási áron alul is eladatni fognak. Árverezni szándékozók tartoznak az ingatlanok becs­árának 10%-át vagvis 16 frtot, 89 frt 10 krt, 30 frt 60 kit készpénzben vagy az 1881 évi LX. t.-c 42 §-ában jelzett árfolyammal számított és az 1881 évi november 1-én 3333 sz. a. kelt I. M. rendelet 8 §-ában kijelelt óvadékképes értékpapírban a kiküldött kezéhez letenni, avagy az 1881. LX. t.-c. 170 §-a értelmében a bánatpénznek e bíróságnál előleges elhelyezésről kiállított szabályszerű elismervényt átszolgáltatni. A kir. törvényszék telekkvi hatóság. Zala-Eger szeg, 1898. április hó 25-én. Rutich, kir. tszéki biró. o cr »I _ zn co 8 8 £>­P­95 o Cb « 5-o, i- g w cr 2 r ja _ > x/y PT FJ SS 5 » CD W S-DO CO I BT PT a cic. s> rJl IN <S> TQ ÍS ÍR3 l-l CL, ct ÜT u> nq ts co SS. ,70 3 ,<! 53 01 P. N p 2} ^ o* pr cr­O: fi: cro P <32 o pr W N I P? CD & o: o l/J Ss aq t: fo p 'J°. p- 5". rt <r-r­PT C: O! -t cr P CR cr o w P T£J. . O -I P O' = P pr s p­N ít> pr p i> H> cr O­I í* 5T p­m ISI p (j - - H 03 03 I 0 * 4 W o 1 pr I— ÍT> P P -í co o C. EL oo JA pr 3 p­p­<-S P p • a> CO a üt a a a í n V n V V v*.' vaut. ^ntW'iL ^^^ fc TUK.* -jte.^, -a^ií. -^fc-fe -afc j > - > - > - ' > ' V ' V ' V ' n t Szőnyeg növények minden fajban a legolcsóbb áron kaphatók. Udvarokban szőnyegek ki ültetését, valamint temetőben sirok feldíszítését a legjutányosabb ár és a legizlésesebb ki­állítás mellett teljesítem. Számos megrendelést kérve, kiváló tisztelettel vagyok kész szolgájuk HZá-uLÜs: Ferenc mű- és kereskedő kertész. Zala-Egerszegen, Körmendi utca 15. sz. 1* í Ig'cn praktikus utazáskor. — Nélkölözhetcílen kis találat után. Orvosrendörileg megvizsgálva. (Bizonyítvány Bécs, 18J7. jul. 3.) -A. legjolDt) és legolcsóbb FOG TISZTÍTÓ SZER. A szájnak kiöblítése pusztán fog- vagy szájvízzel nem elegendő a fogak tökéletes tisztántartásához. — K célból fogtisztítú szernek használata válik szükséíressé. Mindenütt kapható. HIRDETMÉNY, (3 cs. és apostoli királyi Felségének legfelső elhatá­rozása folytán ezennel megindíttatik a XX-ik magyar királyi államsorsjáték, melynek remélhető tiszta jövödelme akként oszt.atik fel, hogy abból 1. a vagyontalan állami tisztviselők özvegyei és árvái részére gytijtendő alap, 2. a czirkveniczai „László"-gyermek­kórház, 3. a zólyom-lipcsei, ,,Gizella" munkás árvaház. 4. a Jósziv-egyesíilet, 5. az erdővidéki (Baróti) közkórház, (5. a budapesti „Klotild" szeretetház, 7. a kolosvári jótékony nő­egylet, 8. a nagypénteki társulat, 9. a békésmegyeí Kehér Kereszt-egylet részesíttessék. E sorsjáték összes, 7691-ben megállapított nyereményei az alább következő játékterv szerint 365,000 koronára ragnak, és pedig : 1 Miijoromcuy 1 '„ 1 „ 1 2 nytremíiiy 5 150.000 korona 50,000 „ 20,000 ,. 10,000 „ a 5,000 „ „ 2.000 10 nyeremény 20 ' „ 50 „ 100 „ 1000 (5500 á 1,000 korona „ 500 „ 100 ,, » 50 „ „ 20 „ 10 .. Az összes nyeremények készpénzben fizettetnek ki. A huzás visszavonhatlánul 1898. évi junius hó 30-án Buda­pesten történik. SSS egy sorsjegy ára 2 frttal o. • van megállapítva, pís) Sorsjegyek kaphatók alottá-ígazgatóságnál Budapesten, l'est, fővámház, félemelet, a hová a megrendelt sorsjegyek ára postautalvány • mellett előre beküldendő, valamennyi só én adóhivatalnál, legtöbb postahivatalnál és minden város­ban és nevezetesebb helységben felállított egyébb sorsjegy áruló közegnél. Budapesten, 1898. április hó. M. kir. lottó-igazgatóság. » S " ­£ Z. -o z. •CS S tN 2 •XI X) t u n - © Ji I <X> — C. 69 :© = — b i R C. o — = Ja •N « O H tk n ez s -1) o .= s O „ f = = *c S, — "a •ö i. S i. j: K S -s no oT 'S u +T 6 8 -í. C •aj ^ c; í3« — S •3 > bíj 2 S 5 so AJ qj s — © l's _ ! - á ° 2 = 3 = í ? ^ - N S S S P. _ ti^üC^O .ti-aj — -o. OJ Z> tz " ^^ Q © K • m ií)^- = .. = ~ "" ~ O g ® g S rt e* ? N 3 g : - s 3 ía = ~ 5; s a 3 a —. - a, ­1 -* 1 ü jx c. 'íö .= ü É S® ® = ^ "S 85- w a; n v— •—^ c? <s: s í •"5 :Ő ^ :0 ^ :0 S ^ 8) :3 9 J S X X W Zala-egerszegi m kir. pénzügyigazgatóságtól , ^ ö 25.383 O eln. 1898.SZ. a # H H K X X X H X X H X H K X X A zala-egerszegi m. kir. pénzügyigaz­^ gatóságnál § állami végrehajtői állás K évi 500 frt íizetés és 180 frt lakpénz­zel .jött üresedésbe. X Pályázók, a kik az előirt elméleti X képzettséggel (főgymnasium vagy hason X rendű iskolai tanulmányok bevégzése érett­X ségi vizsgával) birnak, életkorukat, egész­X ségi állapotukat, erkölcsi magaviseletüket X és kifogástalan előéletüket bizonyító ok­X mányokkal felszerelendő kérvényüket, ha X állami szolgálatban nem állanak — X illetékes megyei főispán utján 14 X alatt alulírott pénzügyigazgatósághoz X nvujthatják. jf" X H Zala-Egerszeg, 1898. május 19. X Gernjra, X ^ magyar királyi pénzügy igazgató. A ^XXXXXXXXXXXXXXXXXX^ az nap be­A MEGHÍVÓ. i'Nova és Vidéke Takarékpénzlár-Részvéiiytársaság' ^lakuLló Közgy-ü-lését 1898. évi május hó 28-án délelőtt 10 órakor NOVÁN a takarékpénztár helyiségében fogja megtartani, melyre a részvényesek tisztelettel meghivatnak. Nován, 1898. évi május hóban. _A.z; alarpitióls::: Ba.-b-b3ráXL3r Zs±gra_oixci, Kovácsics Ferenc, Tornyos G-ábor, Bezerédy István, HVLsila-biiiszicy Lajos, Perzsay Gyula, Farkaso-vszky Endre. 1. Az alapítók jelentése. 2. Közgyűlési elnök, jegyző és jegyzőkönyv hitelesítők megválasztása. 3. A megalakulás kimondása és az alapítóknak adandó felmentvény iránt határozat. 4. Az alapszabályok megállapítása. b. A felügyelő bizottság megválasztása. Az alakuló közgyűlésen az aláírók, a részvényekre teljesített befizetési nyugták letétele mellett felvett < „Letéti igazolvány" és meghatalmazás alapján, meghatalmazott által is képviseltethetik magukat. <

Next

/
Oldalképek
Tartalom