Zalamegye, 1898 (17.évfolyam, 1-26. szám)

1898-06-26 / 26. szám

sának megvizsgálásáról felolvastatott és tudomásúl véte­tett a számvizsgáló bizottság jelentése, melynek alapján a pénztárnoknak a felmentvényt megadták. A körnek a mult évben 503 ft 37 kr, bevétele, 5G0 ft 39 kr. kiadása volt s vagyona körülbelül 900 frt, melynek legnagyobb része takarékpénztáriig gyümölcsözik, A titkos szavazás folytán megejtett tisztújítás eredménye: Yécsey Zsigmond elnök, dr. Kiss Einő, Szalay Lajos alelnökök, dr. Schwarz Adolf ügyész, Mágics Ferenc pénztáros, dr. Rosenberg Mór titkár, Gürtler Ferenc segédtitkár; az igazgató ta­nácsba: Böhm Emil, Buu Samu, Csolosz Jenő, Deák Péter, Ebenspanger Leo, dr. Fried Ödön, Fiscber Jenő, Grünhut Henrik, Halis István, Hoffmann Mór, Kalcsok Leó, Kartscíimaroff Leó, Kárpáti Manó. Lendvai Samu, Linzer Béla, dr. Lőke Emil, dr. Neumann Ede, Nith Norbert, dr. Óllop Mór, di. örosdy Lajos, Oszterhuber László, dr. Pacbinger Alajos, dr. Perényi József, Itosenteld Lajos, Sauermann Mihály, ifj. Singor Samu, Sommer Náthán, Szalay Sándor, dr. Villányi Henrik, Yiosz Ferenc. Miután a választás eredményének kihirdetését követő éljenek le­csillapultak, dr. Kiss Ernő alelnök szépen indokolt beszéd­ben dr. Wlassics Gyula vallás- és közoktatásügyi minisz­tert a kör disztagjául megválasztani indítványozta, mely indítványhoz a közgyűlés nagy lelkesedéssel hozzájárult és megbízta az igazgató tanácsot, hogy a minisztert a megválasztásról alkalmas módon értesítse. A tapolcai kaszinó évi rendes közgyűlését f. hó 12-én tartotta meg Takách Jenő elnök elnöklete alatt. A titkár és a számvizsgáló bizottság jelentésének felolva­sása és elfogadása után megállapították az évi költségve­tést. A tisztújítás eredménye: Takách Jenő elnök, Szent­miklóssy Gyula alelnök. Szvatyi Béla titkár, Téts Károly pénztárnok, Szigethy Ödön könyvtárnok, Papp László háznagy. A választmány tagjai: Lej József, dr. Beszedits Ede, dr. Singéi' Bernát, Glazer Sándor, dr. Fischer Gyula, Székely Emil. Számvizsgáló bizottsági tagok: dr. Kovács Vilmos, dr. Varjas Gábor és Hováth Gyula. Érettségi vizsgálat. A z.-egerszegi felső kereskedelmi iskolánál az 1897/8-ik tanév végi érettségi vizsgálatok szóbeli része f. hó 17., 18. és 20-án volt Péter János székesfővárosi felső kereskedelmi iskolai igazgatónak, mint a vallás- és közoktatásügyi minisztérium részéről kiküldött biztosnak, elnöklete alatt; a kereskedelemügyi minisztérium részéről dr. Czinder István köz- és váltóügyvéd volt a biztos. Vizsgálatra jelentkezett 36 tanuló. A szóbeli vizsgálatot meg­előzőleg f. hó 17-én tartott értekezleten a bizottság az írásbeli vizsgálatra jelentkezett 36 növendék közül 5-öt egy évre visszevetett, 31-et pedig szóbeli vizsgálatra bocsátott; ezek közül azonban 2 visszalépvén, 29 növendék tett szóbeli vizsgá­latot, továbbá a megelőző évről 1 növendék pótló, 2 javító vizsgálatot. A szóbeli vizsgálat befejeztével f. hó 20-án tartott záró értekezleten a bizottság 2 növendéket jeles, 8 növendéket jó osztályzattal, 11 növendéket egyszerűen érettnek nyilvánított; 9 növendéket szeptember hóban leteendő javító vizsgálatra utasított, 2-öt pedig egy évre visszavetett. Jelesen tették le az érettségit: Deutsch József és Lachenbach József; jól feleltek meg: Bányász Mór, Blau Ernő, Erdős írnák, Fejes Géza, Gerö Béla, Hajós Béla, Rádli Viktor ós Róth Béla. Kinevezés. A m. kir. pénzügyminiszter íerenczy Károly sümeghi adóhivatali ellenőrt a karádi adóhivatal­hoz adótárnokká nevezte ki. „A Vendvidéki Magyar Közművelődési Egyesület 1' lelkes felhívását az egyesület támogatása ügyében lapunk más helyén egész terjedelmében közöljük. Tekintve, hogy a magyarosítás szempontjából ez az egyesület fontos missiót teljesít s működési körébe tartozik vármegyénk alsó-lendvai járása is : melegen ajánlj uk a közönség szi­ves támogatásába. Az alapítói tagsági dij 60 korona; rendes tag öt éven át évi 2 korona tagsági dijat fizet. Az egyesület ezen kivül báimily csekély adományt köszö­nettel fogad. Az adományok elküldését lapunk szerkesz­tősége készséggel teljesíti. Az állami fögymnasiumba a tanulok felvétele a közetkező 1898-99. isk. évre már junius 30-án és jnlius 1-5. napjain, azután folytatólag szept. 1-3. napjain az igazgatósági irodában történik. Két tárgyból bukott tanulók a tenker. kir. főigazgatósághoz címzett folyamodványaikat javitóvizs­gálati engedélyért julius 5-ig nyújtsák be az igazgatóságnál. Az állami főgymnasium igazgatósága. Gyászhír. Özv. Weisz Mátyásné, szül. Baumsteiger Katalin, úgy saját mint gyermekei, Mór, Lajos és Sarolta, valamint az összes rokonság nevében szomorodott szívvel jelenti szeretett férje, illetőleg apa és testvérnek Weisz Mátyás urnák í. hó 19-én d. u. 2Va órakor élete 67-ik évében, hosszas szenvedés után történt gyászos elhunytát. A boldogultnak hűlt tetemei f. hó 20-án d. u. Vs5 órakor fognak az izr. sírkertben örök nyugalomra tétetni. Zala­Egerszeg, 1898. junius hó 19-én. Áldás és béke hamvaira! A keszthelyi kath. főgymnasiumban az érettségi vizsgálatok dr. Spitkó Lajos tankerületi főigazgató elnök­lete alatt f. hó 23. és 24-ik napjaiban tartattak meg. Egy tanuló az írásbeli dolgozatai miatt egy évre vissza­vettetett. Szóbeli vizsgára bocsáttatott 15 tanuló, kik közül 3 jelesen, 6 jól és 5 egyszerűen érettnek nyilvá­níttatott. Városunk szabályrendelet-tervezetét a házalásról a kereskedelemügyi miniszter véleményezés végett meg­küldötte a soproni kerületi kereskedelmi-és iparkamarának, amely annak jóváhagyása mellett nyilatkozott; mivel egy részt a kereskedelem és forgalom rohamos fejlődése folytán már rég meghaladott házalási intézmény további fenntar­tása oly városban, mint Zala-Egerszeg, melyben 449 önálló iparos és 141 önállő kereskedő fedezi a vásárló közönség minden képzelhető szükségletét, sem a vásárló közönség érdekével nem volna megokolható, sem a letelepedett és adófizető kereskedők és iparosok érdekeivel nem volna összeegyeztető s mivel a szabályrendelet tervezet szóról szóra megegyezik a megszokott házalási szabályrendeletek­kel és teljes épségükben fenntartja mindazokat a jogokat, amelyeket a házalást nyilt parancs egyes vidékek lakói­nak biztosít. A zala-egerszegi iparos ifjúság önképző egylete saját pénztára javára 1898. évi julius hó 3-án (vasárnap) a kaszaházi kertben tekeverseny- és világpostával egybekötött zártkörű nyári táncmulatságot rendez, melyre kivül címzett Urat (és becses családját! tisztelettel meghívja a vigalmi bizottság. Belépti dij: személyenkint 50 kr. Egy darab tekejegy (3 dobásra) 12 kr. — Egy darab világpostai levelező-lap 3 kr. Kezdete délután 4- órakor. Felülllzetések köszönettel fogadtatnak és birjapilagnyugtáztatnak. Kedve­zőtlen idő esetén a mulatság a következő vasárnap, azaz julius 10-éu tartatik meg. A világposta kezdete délután 5 órakor, — zárlata este 10 órakor. A legtöbb levelező­lapot nyert 3 hölgy 1 ;—1 csokorral tiszteltetik meg. Da árok mulatsága. A keszthelyi iparosok dalköre f. hó 18-án igen szépen sikerült tavaszi mulatságot ren­dezett. A dalkör által énekszámokat a nagyszámú közönség lelkesült ovációkkal fogadta. Acsaládias jellegű mulatságnak, melyen a négyeseket32 pár táncolta, a felkelő nap vetett véget. Tanképesitö vizsgálatok. Csáktornyán f. hó 22-én fejeztetett be a tanképesitö vizsgálat dr. Ruzsicska Kálmán kir. tanácsos, tanfelügyelő elnöklete alatt. A vizsgálatra jelentkezett 12 tanitó jelelt közül valamennyi oklevelet nyert. A vizsgálatok után a növendékek felvétele ügyében igazgató tanácsi ülést tartottak. Iparostanulók munkakiállitása. A keszthelyi ipar­testület által az iparostanulók ipartermékeiből julius hó 3—10-ik napjaira kitűzött munkakiállitás julius 31. aug. hó 7-ik napjaira halasztatott el. Évi záróvizsgálat. A zala-mihályfai államilag segélye­zett községi népiskola folyó évi záró vizsgálatát f. junius 21-én tartotta meg az itt szokásos érdeklődés mellett. Az apró iskoláshad ügyes feleleteivel látható örömben része­sítette a szülőket és elöljárókat. Az iskolaszék elnöke pedig — elismerve és megköszönve lelkész és tanítók odaadó fá­radságát — 15 frtnyi pénzbeli jutalommal jutalmazta az apró, törekvő honpolgárokat. E jutaimiösszeghez a boldogemlékű Bessenyey Ernő alapítványának kamatain kivül — hozzá­járultak elnök, ngos Forintos Kálmán és Steiner Adolf urak. — A tanügy érdekében tett nemes adományokért kedves kötelességképpen fejezi ki őszinte köszönetét az iskola vezető­tanítója. — A paedagogusűknak pedig ugyané vizsgálatok megtartása, regisztrálása újra bő alkalmat szolgál afölötti elmélkedésre, hogy mennyi paedagogiai értéke van a vizsgá­latoknak, mennyi a jutalomnak és mennyi az érdemsorozat na? Tóth Lajos. A buza, rozs, árpa és zab várható termésének kimutatása május hó 30-án a földmivelésügyi m. kir. minisztériumhoz a gazdasági tudósítóktól beérkezett jelentések alapján vármegyénkben : búzával bevetett terület 85.993 kat. hold, átlagos termés holdankét 7.05 q, remél­hető összes teimés 606.656 q, 1897-ik évi megközelítő termés 506.372 q; rozszsal bevetett terület 85.624 kat. hold, átlagos termés holdanként 6.31 q, remélhető összes termés 540.451 q, 1897-ik évi megközelítő termés 421.460 q; árpával bevetett terület 36.477 kat. hold, átlagos termés holdanként 7.13 q, remélhető összes termés 259.964 q, 1897. évi megközelítő termés 251.019 q; zabbal be­ültetett terület 22.072 kat. hold, átlagos termés holdanként 6.82 n, remélhető összes termés 150.484 q, 1897. évi megközelítő termés 153.340 q. Országos vásár kérése. Galambok község a keres­kedelemügyi miniszterhez intézett kérvényében az áldozó­csütörtökre eső búcsúját állatfelhajtás nélküli országos vásárra óhajtja emelni. A kérvényt a miniszter a soproni kereskedelmi- és iparkamarának megküldvén, a kamara — tekintettel arra, hogy Galambok község sem kereske­delmi. sem iparos szempontból nem tarthat igényt arra, hogy forgalmi gócpontnak tekintessék; továbbá a község­től 30 kilóméternyi körterületen belül levő városok — és községekben ez idő szerint évenként 74 országos vásár és hetenként 16 hetivásár tartatik s így a vidék mezőgazda­sággal foglalkozó népének forgalmi szükségleteiről kelleté­nél is jobban gondoskodva van; mivel továbbá a község­kérelmének teljesítése a kamarai kerület bucsuvásárral biró többi 88 községét bizonyára hasonló kérelemre ösztö­nözné — a miniszternél a kérelem elutasítását hozta leg­utóbbi közös ülésében javaslatba. Állategészségügyi kimutatás vármegyénkben í. hó 19 én: Lépfene: Csabrendek 1 udvar, Eötvös 1 udv. ösz­szesen 2 község 2 u. Rühkór: Dobri 20 udvar, Kerka­Szt-Király 21 udvar, összesen 2 község 41 udvar. Sertés­vész: Alsó-Ivustány 1 pta, Alsó-Rajk 1 udvar, Aszófő 8 u., Bucsa-Szt-Tamás, Díszei, Döbréte, Gellénháza, Gyülevész 9 udvar, Hahót 1 udvar, Ilegyesd, Hidvég, Jurcsevec 11 udvar, Keszthely, Kis-Görbő, Lángviz, Mura-Vid 5 udvar, Nagy-Horváth 6 udvar, Nemes-Boldogasszonyfa 5 udvar, Örvényes 6 udvar, Pacsa 1 udvar, Rátka 1 udv., Rédics, Sármellék, Tapolca 3 udv., Tihany 17 ud., Tűrje, Vince­major, Zala-Szent-Grót, Zala-Szent-Mihály, Zala-Szt-László 5 udvar, Zala-Szántó 1 mező, Zsitt'kóc, összesen 32 község. A balatonvidéki gőzhajózási részvénytársaság hajójárlata junius 1-től augusztus 31-ig: Boglárról indul 7 óra 20 perckor reggel, érkezik Rév-Fülöpre 7 óra 45 perckor, indul azonnal ; érkezik Badacsonyba 8 óra 45 perckor, indul azonnal, érkezik Fonyódra 9 óra 10 perckor. Fonyódról indul 9 óra 15 perckor, érkezik Badacsonyba 9 óra 45 perckor, onnét azonnal indul, ér­kezik Rév-Fülöpre 10 óra 45 perckor, onnét azonnal indul, érkezik Boglárra 11 óra 15 perckor. Bogláréi indul 12 óra 15 perckor, érkezik Rév-Fülöpre 12 óra 45 perc­kor, Fülöpről indul 1 órakor, érkezik Badacsonyba 2 óra 25 perckor, Badacsonyból indul azonnal, érkezik Fonyódra 3 órakor, Fonyódról indul 3 óra 45 perckor, érkezik Badacsonyba 4 óra 20 perckor, Badacsonyból indul azon­nal, érkezik Fülöpre 5 óra 20 perckor, Fülöpről indul azonnal, érkezik Boglárra 5 óra 20 perckor. Azontúl még egy menet van : minden szombaton, minden vasár- és ünnepnap és ezeket megelőző hétköznap t. i. Badacsonyból indul reggel 5 órakor, érkezik Rév-Fiilöpre 6 órakor, Boglárra 6 óra 30 perckor reggel. Boglárról indul este 7 óra 20 perckor érkezik Rév-Fű Badacsonyba 8 óra 50 perckor. re 7 óra 50 perckor, Nyári vasúti menetrend. Zala-Egerszegról indul: a) Dobára 5 ó. 54 p. reggel, 9 ó. 29. p. reggel, 4 ó. 49 p. este: b) Csáktornyára : 4 ó. 54 p. reggel, 5 ó. 54 p. cl. u.; Z-Egerszegre érkezik : a) Dobárál 8 ó. 39 p. reggel, 5 ó. 44 p. d. u.; 9 ó. 18 p. este ; b) Csáktornyáról 9 ó. 08 p. reggel, 8 ó. 24 p. este. Helyi közlekedés Zala-Egerszeg és Szent-Icán között. Zala-Egerszegről indul Szent-Iránra 6 ó. 42 p. reggel. 11 ó. 42 p. d. e., 2 ó. 39 p. d. u., 5 ó. 08 ]). d. u. Zala-Egerszegre érkezik Szent­Ivánról 8 ó. 05 p. reg., 1 ó. 57 p. d. u., 4 ó. 01 d. u., 6 ó. 53 p. esta. Szent-Ivánról indul Nagy-Kani­zsa felé 5 ó. 54 p. reggel, (vegyes vonat), 12 ó. 25 p. délután, 6 ó. 10 p. délután (gyorsvonat), 9 ó. 38 p. este, 2 ó. 19 p. éjjel. Szent-Ivánról indul Szombathely felé 7 ó. 22 p. reggel, 1 ó. 16 p. délután (gyorsvonat), 3 ó. 15 p. délután, 2 ó. 15 p. éjjel. — Nagy-Kanizsáról a vegyes vonat Szent-Ivánra érkezik 7 ó. 22 p. este. A verseny minden téren, de legkivált a magyar hirapirás terén bámulatos eredményaket idézett elő. Ennek köszönhető, hogy a magyar hírlapirodalom Európában az első sorba küzdötte föl magát. S a magyar lapok közt is vezet a Pesti Hírlap, közleményeinek bősége és változa­tossága, forrásainak gazdagsága, munkatársainak száma és elismert kvalitása tekintetében egyaránt. Hogy pedig nap­jainkban annyi a jól szerkesztetett napilap, abban is nagy érdeme van a Pesti Hírlapnak, mely igen sok téren vég­zett busz év óta úttörő munkát s melynek minden uj öt­letét, újítását folyton utánozni igyékszik a többi. Voltak és vannak azonban a Pesti Hírlapnak oly ötletei is, mint az előfizető-közönségnek nyújtott kedvezmények, melyeket még nem utánzott, mert nem utánozhat a sajtó többi része. Ilyen a Pesti Hirlap naptára is, melyet minden év­ben minden állandó előfizető ajándékul kap s mely — mint a szerkesztőség velünk közli — a folyó év végén ismét többféle meglepetést fog hozni (sorsjegyek és uj kedvezményekre való utalványok alakjában) azoknak, akik a Pesti Hirlap előfizetése révén a naptár birtokába jut­nak. S ennek a megszerzéséhez nem kell egyéb, csak hogy valaki több hónapon át szakadatlanul járássá a lapot a következő évben. Szolgál azonkívül a Pesti Hiálap az ö előfizetőinek minden hónapban egy kis praktikus jegy­zék-naplóval. Azt már említeni sem kell, közismeretű tény, hogy a Pesti Hírlap nyújt ma legtöbb olvasni valót közön­ségének ; mert egyik lap sem jelenik meg hasonló terje­delemben (naponkint 20—24, vasárnapokon és ünnepeken 32—48 oldal.) Az is elismert dolog, hogy vezércikkeit a legkitűnőbb publicisták, tárcáit csupa elsőrendű jeles irók írják, rovatvezetői, be)ső munkatársai a legkipróbáltabb hírlapírók. Előfizetési ára pedig akár a legkisebb lapé: havonkint 1 frt 20 kr., negyedévre 3 frt 50 kr., mely a kiadóhivatalhoz (Budapest, V., Váci-körut 78.) czimzendö, hennán mutatványszámokat is lehet kapni. Aki pedig a Párisi Divat cimü, elsőrendű és fényes kiállítású heti divatlapot is járatni kívánja, az a Pesti Hírlappal együtt előlizetve, épen féláron rendelheti meg, (vagyis fél évi 4 frt helyett 2 frtért.) Selyem damaszt 75 m 14 frt 65 krig méteiénként, — valamint fekete, fehér és szines Heiineherg-selyem 45 krtól 14 frt 65 krig mé­terenként — a legdivatosabb szövés, szin és mintázatban Privát-fogyasztóknak póstabérés vámmentesen, valamint házhoz szállítva, — mintákat pedig postafordultával küldenek, Henneberg G. selyemgyárai (cs. és kir. udvari szállító) Zürichben. - Magyar levelezés Svájczba kétszeres levélbélyeg ragasztandó — ISÍy-ilt-tér. Minthogy a tavasz előrehaladásával csecsemőt, gyermeket és felnőttet egyaránt fenyeget a jár­ványok. veszélye, ismét csak a minden alkalom­mal hálásan fogadott MOHAI ^forrásunk vizének használatát ajánljuk. Egyrészt mert olcsó, igen kellemes és tiszta ivóvíz lévén, a tavaszi és nyári évszakokban kedvelt élvezetszerként sze­repel, másrészt mert dús szénsavtartalmánál fogva, specifieus óvószer is a tiphus, eholera és a gyermek tiphoid-szerű tavaszi nyári hasme­nése ellen. Ehhez járul még, hogy a csecsemőt is megvédi az ilyenkor nagyon veszélyes hurutos bél­bántalmak ellen, míg szoptatója e viz hasz­nálata folytán nagyon kedvező összetételű és bőséges tejet nyer. A már meglevő gyomor­és bélhurutot gyermekeknél és felnőtteknél gyó­gyítja. Kellemesen hat be szénsavánál fogva a gyomor és bél idegeire; a gyermekek lázas meg­betegéseinél pedig nélkülözhetetlen, hűtő, húgyhajtó és a szomjat csillapító hatásánál fogva. A mohai Agnes-forrás kczelüsége. ITönralc-béj:*? ÉDESK"Ü"TY UJ. cs. éa kir. udvari szállító BUDAPEST, V. Erzsébet téi- 8. Kapható minden gyógytárban, íűszerkereskedésben és vendéglőben.

Next

/
Oldalképek
Tartalom