Zalamegye, 1898 (17.évfolyam, 1-26. szám)

1898-05-15 / 20. szám

Melléklet a „ZALAMEGYE" 1898. évi 20-ik számához. Helyi, jegyei és vcygcs hirek. Püspöki látogatás. Antal Gábor, a dunántúli re­formatusok püspöke, f. lió 8-án ment Nagy-Kanizsára. A városi tanács és a képviselőtestület tagjai hosszú kocsi­sorban mentek Yéesey Zsigmond polgármester vezetése mellett a népszerű püspök elé s a sánczi határban vá­rakoztak reá. 10 óra felé érkezett meg kíséretével a püspök, akit a sánczi vendéglő előtti téren a város pol­gármestere üdvözölt. A kölcsönös bemutatkozás után a menet megindult s a fellobogózott városon keresztül mentek a református templomhoz, ahol Seregély Dezső lelkész üdvözölte a püspököt. A kis imaház szorongásig megtelt ájtatóskodókkal; sokan azonban az udvarra szo­rullak ki. A püspök eszmékben gazdag beszédet intézett a hívekhez, akik a legnagyobb figyelemmel és áhítattal hallgatták. Az isteni tisztelet befejezése után következett a .küldöttségek fogadása. A lelkészlakban a püspök tisz­teletére rendezett diszebéden valláskülönbség nélkül többen vettek részt. Este diszlakomát rendeztek a püspök tisz­teletére a »Szarvas« szálló dísztermében, amelyen résztvett dr. Jankovich László gróf főispán is. A püspök körútját hétfőn folytatta s a Galambokra utazott, A község határá­ban lovasbenderium várt a püspökre s taracklövések durrogatása között vonult be a nagy református községbe. Veszprémvármegye új főispánja, ö felsége a király Eszterházy Móric grófot, Veszprémvármegye „főispánját, érdemeinek kegyes elismerése mellett, saját kérelmére, ez állásától felmentette és Veszprém vármegye főispánjává Fenyvessy Ferenc országgyűlési képviselőt, a »Magyar Ujság« volt főszerkesztőjét és tulajdonosát nevezte ki. A Zalamegyei gazdasági egyesület f, hó 8-án dr. Jankovich László gróf főispán őméltóságának, mint az egyesület elnökének, elnöklete alatt Zala-Egerszegen, az egyesület helyiségében igen látogatott ülést tartott, amelynek egyik főtárgyát az alapszabályok revideálása képezte. A közgyűlés lefolyását feltüntető jegyzőkönyvet lapunk jövő számában egész terjedelmében fogjuk közölni. Tábornokok tanulmányútja. Báró Beck vezérkari főnök vezetése alatt 20 tábornok, 60 törzs- és vezérkaritiszt fog junius 14-én városunkba jönni s öt napig fognak itt időzni, miközben a vidék terepviszonyait fogják tanulmá­nyozni, váljon alkalmas lenne-e nagy hadgyakorlat tartá­sára? A héten két tiszt s két polgári hivatalnok időzött városunkban, akik az elszállásolás- és élelmezésre nézve szükséges előzetes intézkedéseket tették meg. Képviselőtestületi ülés. Városunk képviselőtesűlete rendes közgyűlést tart f. hó 21-én d e. 9 órakor. A gyű lésnek főbb tárgyai: Polgármesteri jelentés az 1897-ik évről. Az 1897-ik évi zárszámadások előterjesztése. — A vár­megyei telefon hálózat létesítéséhez való hozzájárulás tárgyában tanácsi előterjesztés. — A városi helypénsze­dési jog újabb bérbeadása iránt tanácsi javaslat. — A város szükségleteinek újabb biztosítására vonatkozó árlejtési jegyzőkönyveknek jóváhagyás céljából beterjesztése. — A A toronyóra kiigazítása és felhúzására vonatkozó árlejtési jegyzőkönyv bemutatása. — A csendőr laktanya építési helye számára az utcából szükséges mintegy 30 Q öl te­rületnek az állam részére leendő eladását tárgyazó javaslat. — Pávek Ferencz városi iktató kérvénye kegydíjaztatása iránt. — A városi homokbányára vonatkozó bérszerződés. — A népszabadság-ünnep országos rendező bizottságnak felhívása. — A honvédhuszár laktanyánál építendő árnyék­székekre nézve előterjesztés. — Bakó Lajos telepedési kérvénye. Nagy-Kanizsa város képviselőtestülete í. hó 7-én Vécsey Zsigmond polgármester elnöklete alatt tartott közgyűlésében a tanács előterjesztésére elhatározta, hogy Pintér Jákab társai ellen csatorna előállítási költségek megtérítése cimén port indít; tudomásul vette az állami helyettes anyakönyvvezetői állás szervezését és annak betöltését; Ábrahám Károlyné szül. Bachrach Fáni 300 frtos alapítványáról szóló alapítványi levelet; a különféle bérleti szerződések megkötését, a mezőgazdasági termékek és cikkek hamisításának tilalmáról szóló rendeletet. A III. osztályú kereseti adó tárgyalásához bizalmi férfiakul Schwarcz Gusztávot és Kelier Ignácot választotta meg. — A leg­fontosabb tárgyát a közgyűlésnek a honvéd laktanya építése iránti tanácsi előterjesztés képezte, melynek elfogadásával a közgyűlés elhatározta, hogy a város a szombatkai dűlő­ben a város tulajdonát képező területen a honvédség­részére első osztályú új laktanyát épít, ha a honvédelmi miniszter az első osztályú laktanya után járó bért 25 évre biztosítja. Ezen építéssel kapcsolatosan a Magyar utcát a Petőfi utcával összekötő utat szabályozza, ezt az utcát megnyitja és honvéd laktanya keleti sarkától a Sugár-utat meghosszabbítja és peeig a Rákóczy utcától a laktanya előtt elvonuló névtelen utcáig; ellenben a Hunyady utcát nem hosszabbítja meg ; mert ez az utca szük és meredek és így katonai felvonulásokra alkalmatlan. A tanács elő­terjesztése szerint a régi illetve jelenlegi honvédlaktanya értéke 176.704 ft 87 kr. s eonek átalakítása 297.377 frt 05 krt igényelne, minek folytán a régi laktanya a tervbe vett átalakítással 474.081 frt 92 kr. értéknek felelne meg s még mindig kétséges maradna, váljon ily átalakítás mellett is első osztályú laktanyának minősítenék-e ? A szombatkai dűlőben építendő új laktanya költségeit körül belül 406.000 frtra teszi a tanács, minélfogva úgy pénz­ügyi, valamint a városnak kifelé való terjeszkedése szem pontjából is az új építkezés elönyösebb. Építkezési' célokra a város képviselőtestülete már régebben 400.000 frtot szavazott meg, melyben a laktanya kibővítésére 180.000 frtot ve ltok fel s mivel az új laktanya építése körülbelül 406.000 frtha kerül, a közgyűlés a tanácsi javaslathoz képest újnbhi 200.000 frt kölcsönt, szavazott meg építési célokra s egyúttal megbízta a polgármestert, hogy amennyi­ben a honvédelmi miniszter a város feltételeit elfogadja, dolgoztassa ki a tervrajzokat és a részletes költségvetést. Előléptetett tanfelügyelő. A vallás- és közoktatás­ügyi m. kir. miniszter dr. Ruzsicska Kálmán kir. tanácsost, Z.ilav.irmegye kir, tanfelügyelőjét, a VIII—ik lizetési osztály első fokozatába léptette elő. Orvosok értekezlete. Zalavármegye orvosai szép számmal gyűltek egybe f. május hó 14-én a vármegye székhelyére értekezletre, amelyet az értekezletet össze­hívó dr. Háry István tiszti főorvos nyitott meg; üd vözölte a tekintélyes számban megjelent kartársakat Í s lelkes beszédében tömörülésre buzdította őket. Az éljen­zéssel fogadott megnyitó beszéd után az értekezlet elnökévé dr. Háry Istvánt, jegyzőjévé dr. Tliassy Gábort választot­ták meg. Az értekezlet többek felszólalása után az orvosi kamara eszméjének elvetésével az országos orvosi szövetség mellett foglalt állást s annak fiókkörét Zala vármegyében megalakította s a megalakított fiók kör tisztviselőit követ­kezőleg válosztotta meg: dr. Háry István elnök; dr Beszedit.s Ede, dr. Lukonich Gábor, dr. Szekeres József di. Király Mór, dr. Hanny Ödön, alelnök, dr. Thassy Gábor, jegyző, dr. Fürsí Béla pénztárnok. Választmányi tagok : dr Messer Adolf, dr. Blau Simon, dr. Viola József, dr. Gerő József, dr. Halász Miksa, dr. Neumark Albert, dr. Kovácsics Nándor, dr. Miszner Antal, dr. Mayer Ferenc, dr. Graner Adolt, dr. Löwensohn Mór, dr. Mangin Károly Elhatározták, hogy az országos orvosi szövetséget jegyző­könyvi kivonatban értesitik a fiókkör megalakulásáról s egyúttal a vármegye összes orvosait felszólítják a fiókkörbe való belépésre s aí első gyűlést Nagy-Kanizsán tartják. A gyűlés folytatólagos tárgyát a tüdővész elleni védeke­zés módozatának szakszerű megbeszélése képézte. Birói kinevezés. 0 felsége a király Rohonczy István járásbirósági albirót a zala-egerszegi kir. tör­vényszékhez biróvá kinevezte. Miniszteri jutalom. A m. kir. pénzügyminisztérium Kovács Rezső perlaki járási főszolgabírót a közadók be­hajtása terén kifejtett iigybuzgó működéseért jutalomban részesítette; vármegyénk főispánja pedig a megjutalmazott főszolgabírónak a maga részéről ugyanezen alkalomból elis­merését nyilvánította. Miniszteri biztos az érettségi vizsgálatnál. A vallás- és közoktatásügyi m. kir. miniszter a zala-egerszegi felső kereskedelmi iskolához az 1897/8-ik tanévi érettségi vizsgálatokhoz biztosúl s egyúttal a vizsgáló bizottság elnökéül Péter János budapesti székes fővárosi felső keres­kedelmi iskolai igazgatót küldötte ki. A kereskedelemügyi minisztérium képviselétében az érettségi vizsgálatokon Szigethy Antal, a zala egerszegi ügyvédi kamara elnöke, lesz a biztos. Gyászhír. Vettük a következő gyászjelentést: »Alul­írottak ugy a saját, valamint az összes rokonság nevében, mély fájdalommal jelentik Szabó Zsigmondné, szül. Csutor Karolinnak, f. évi május hó 10-én déli 12 órakor, hosz­szas betegeskedés után, életének 44-ik, boldog házasságá­nak 16-ik évében szivszélhüdésben történt gyászos el­hunytát. A boldogult hűlt teteme május hó 12-én délután 3 órakor fog a kis-kölkedi sírkertben örök nyugalomra tétetni, az engesztelő szentmise-áldozat pedig május hó 14-én reggel 10 órakor az egyházas-rádóczi róm. kath. templomban a Mindenhatónak bemutattatni. Kelt Kis­Kölkeden, 1898. május hó 10-én. Áldás és béke lengjen porai felett! — Özv. Csutor Imréné szül. Nagy Johanna anya. Szabó Zsigmond férj. Szabó Etelka, Szabó Aranka, Szabó Imre gyermekek. Csutor Zsuzsanna férj. Kiss Józsefné, Csutor Mária férj. Csutor Jánosné testvérek. Szabó Amália, Házas Ilona sógornők. Szabó Imre, Sibrik Adorján, Csutor János, Kiss József sógorok. Sibrik Dezső, ifj. Sibrik Adorján öccs. Jubiláris ünnep°ly. F. hó 8-án ünnepelte az alsó­lendvai »Polgári 01vasó-egylet« fennállásának 25 éves fordulóját. Az ünnepély d. e. 10 órakor a Korona szálló nagytermében diszközgyüléssel velte kezdetét, melyen az egyleti tagokon kivül nagyszámú diszes hölgyközönség is megjelent', kiket K. Hajós Mihály egyleti elnök meleg szavakkal üdvözölve, a díszközgyűlést megnyitja, s fel­hívja Patakig Kálmán-t az egylet történetének felol­vasására. A nagy tetszéssel fogadott felolvasás után dr. Csizmazia Endre választmányi tag indítványára az egylet történetének megírásáért Pataky Kálmánnak a díszközgyű­lés jegyzőkönyvileg mond köszönetet, Szmodiss Viktor vá­lasztmányi tag indítványára pedig elhatározza, hogy azt kinyomatja, s minden egyleti tag részére meg fogja kül­deni. Ezután Húf József v. tag az egylet jövőbeli felada­tát fejtegetve, többek között azt indítványozza, hogy évenként a helybeli polgári és elemi iskolában a magyar nyelvben legtöbb előmenetelt tanusitó idegen ajkú növen­dékek jutalmaztassanak az egylet által részint könyvvel, részint pedig egyéb ajándékkal. Húf indítványát a dísz­közgyűlés helyesléssel elfogadta. Végül dr. Andrássóvics Imre v. tag indítványára elhatározta a diszközgyülás a/.t is, hogy a mai jubiláris ünnepély egész lefolyása jegyző­könyvileg örökittessék meg. A díszközgyűlés végeztével az egylet tagjai lefényképeztették magukat. Este 7 órakor koncerttel folytatódott az ünnepély, melyen ^kitüntető el­ismerést arattak Szabó Dóméné urnö és K. Hajós Ella k. a. virtuóz zongorajétékukkal, dr. Csizmazia Endre sza­valatával, Sarudy Ottó éneklésével, melyet Murkovics János kisért zongorán és Hajós Izsó saját szerzeményű humoros alkalmi költeményének felolvasásával. A ritka élvezetet nyújtó koncert után bankett következett, melyen épen úgy, mint a koncerten a város nő és férfi intelli­gentiájának legnagyobb része jelenvolt. Az első Beköszön­tőt K. Hajós Mihály egyleti elnök a jelenlevő hölgyekre mondotta, utána dr. Józsa Fábián az egylet alapító tag­jaiért ivott, Szmodiss Viktor pedig a vezérre 1\. Hajós Mihályra, kinek elnöksége alatt az egylet felvirágzott s ugy kulturális, mint hazafias feladatának minden tekin­tetaen megfelel, folyton ápolója lévén a hézafiui érzel­meknek itt az ország délnyugati szögletében. Húf József a koncerten szereplő hölgyekre: Szabó Döméné urnö- és K. Hajós Ella k. a.-ra ürítette poherát. A még sokáig em­lékezetes szép ünnepséget táncmulatság fejezte be, melyen a szebbnél-szebb asszonyok és leányok még reggel 6 órakor is nem lankadó hévvel járták a csárdást. Sümegh város képviselőtestülete f. hó 3-án tar­tott ülésében végleg megállapította a Ramázétter ünnep programmját a kiküldött bizottság javaslatához képest. — végleg határozott. — A polgári kör kerítésének ügyében Tudomásul vették azokat a feltételeket, amelyek mellett a veszprémi püspök hajlandó a városnak a vásár jogot eladni s egyúttal az ügynek további fejlesztésével a már előzőleg kiküldött bizottságot bizták meg. — A városi elöljáróság megbízatott, hogy a közvágóhidnál a kutat haladéktalanul csináltassa meg — Horváth János városi irnok fizetését 400 frtia emelték. Kinevezés. A földmirelé'sügyí m. kir. miniszter a keszthelyi gazdasági tanintézethez beosztott Csorba Gusztáv gazdasági intézőt gazdasági intézővé a VlII-ik fizetési osz­tályba, Wolszky Győzőt gazdasági tanintézeti íntézősegéddé a keszthelyi gazdasági tanintézethez kinevezte. Miniszteri köszönet és elismerés. A vallás- és közoktatásügyi m. kir. miniszter Oppel Károly keszthelyi lakosnak ós az ottani iparos-tanonc iskolai tanfelügyelő bizottság elnökének, a tanulók jutalmazására adományozott egyszáz forintos alapítványáért elismerését nyilvánította. Helyi érdekű vasút segélyezése. Veszprém vár­megyn törvényhatósági bizottsági közgyűlése a Balatonparti h. é. vasút segélyezésére 45.000 frtot. szavazott meg. Előléptetés. A vallás- és közoktatásügyi miniszter Biró József keszthelyi állami polgári leányiskolái és dr. Bartha Gyula nagy-kanizsai államilag segélyezett községi polgári iskolai igazgatót a IX-ik fizetési osztály második fokozatába léptette elő. A Balatontavi gőzhajózási részvénytársaság évi rendes közgyűlésén előterjesztetett a társulat mult évi műkdéséről szóló jelentés, valamint a vagyon- és mérleg kimutatás, mely szerint az előző évi áthozattal együtt a tiszta jövödelem 13.052 frt 02 kr. volt; ebből a tartalék­tőkére 1000 frt 14 krt, az igazgatóság jutalékára 190 frtot, a felügyelő bizottság díjazására 125 frtot, 700 drb. részvény szelvényének beváltására á 10 frt = 7.000 frtot, a boglári kikötő javítási tartalékalapjára 370 frtot, az átalakítási és javítási tartalékalapra 3.000 frtot, alkalma­zottak segélyezésére szánt külön tartalékalapra 400 frtot fordítanak, a megmaradó 1.036 frt 81 krt pedig a jövő évi számlára viszik. Az igazgatóságba beválasztották Andrássv Sándort és dr. Gindele Jenőt, a felügyelő bizottságba gróf Battyány Gézát, Kalliwóda Ferencet és Püspöky Emilt. A tűzoltó egyesület májálisát ma (vasárnap,) délután tartja a Kaszaházi vendéglő kertjében. A mulat­ságra nézve tájékoztatót nyújt a rendezőség részéről elbocsátott »Tudnivalók« : 1. A táncmulatság délután 5 órakor kezdődik a helybeli zenekarral. 2. Megelőzőleg azonban 4—5 óra közt mulatságos versenyeket rendeznek és idegen népszokásokat mutatnak be a rendezők. — Lesz pl. 3. Zsákfutás és 4. Palacsinta verseny ezüsttallérok díjazásával. 5. Emberevő kannibálok tánca. 6 Karikadobás teméntelen emléktárgy nyereménynyel. 7. Tekeverseny, melyre 40—50 frtos dísztárgyak vannak kitűzve. E két utóbbi verseny az egész ünnepély folyama alatt tart. 8. Az ünnepélyen a tüzoltóegyleten kivül testületileg vesz részt a városi daloskör is néhány szép dalt énekel ve."9. Tes­tületileg fog részt venni a Z. E. K. E. is. 10. Vendéglős­ről és cukrászatról gondoskodik a rendezőség. 11. Belépő­jegy ára az összes mulatságokra 40 kr, — tűzoltók csa­ládtagjainak és gyermekeknek (15 évesig) 25 kr. 12. A legcsekélyebb felülfizetést is örömmel fogad a tűzoltó­testület és birlapilag nyugtáz. 13. Kedvezőtlen idő esetén 19-én »áldozó c'sütörtökön« s ha akkor is rosz idő lenne, 22-én a következő vasárnap lesz a mulatság. 14. A hu­mánus tűzoltótestület jóravaló törekvését t. közönség figyelmébe ajánlja az 50 tagu rendezőség. A sümeghi lövésztársulat évi rendes közgyűlését Sümegi Tivadar elnök elnöklete alatt tartotta. Az egye­sület vagyona — az elnöki jelentés szerint —- 587 frt 42 kr. A rendes tagok száma 98, vidékieké 13, a tisz­teletbeli tag van 2. A jelentés szerint a számadásokat a számvizsgáló bizottság megvizsgálta és helyeseknek találta, minélfogva a közgyűlés a pénztárnoknak a felmentvényt megadta. A közgyűlés utolsó tárgyát a tisztújítás képezte, melynek eredménye: Sümeghi Tivadar elnök, Hladny ános főlővészmestér, Mayer István és Zoob Lajos lövész­mesterek, Ján István pénztárnok, Kocsis Károly jegyző, ilabér Károly pályagondnok. Választmányi tagok: dr. Bárdió György, Éles Károly, Fűzik Gyula, dr. Kellemen Károly, dr. Lukonich Gábor, Mojzer József, Schmiet Pál és Takács Zsigmond. Gyászhír. Vettiik a kö vetkező gyászjelentést: „Simonfiy János nyug. körjegyző a maga, valamint'gyermekei Simonfiy Béla és neje Kraxner Sidonia, Simonfiy Géza és neje Heim Teréz, Simonfiy Gizella és férje Hutter Ferenc, Simonfiy Jolán és Simonfiy Endre, úgy unokái és a számos rokonság nevében fájdalommal jelentik szeretett feleségé­nek, édes anyjuknak, anyósuknak illetve nagyanyjuknak Simonfiy Jánosné sziil. Zanathy Annának a haldoklók szentségének ájtatos felvétele után Bocföldön 1898. évi május 12-én d. e. 9 órakor agyszélhiidésben, életének 59-ik, boldog házasságának 38-ik évében történt gyászos elhunytát. A boMogult litilt tetemei folyó évi május 14-én d. u. 3 órakor fognak a bolcföldi sírkertben örök nvuga­lomra helyeztetni; — az engesztelő szentmise-áldozat pedig május hó 16-án reggel 7 órakor Csatárban az ottani plébániatemplomban a Mindenhatónak bemutattatni. Áldás és béke hamvaira! Vasúti előmunkála i engedély. A kereskedelemügyi miniszter Tuszkau Valdemár, dr. Kövesi Jenő, dr. Matkovics Tivadar és Scheiber Józsefnek Rumtól Türjéig tervezett heiyi érdekű vasútvonal kiépítésére az előmunkálati enge­délyt egy évre meghosszabbította. Zártkörű hangverseny. A keszthelyi m. kir. gaz­dasági tanintézet hallgatósága a felállítandó gróf Festetics György szobor tőkéjének gyarapítására f. hó 18-án az »Amazon«- szálló nagytermében tánccal egybekötött zárt­körű hangversenyt rendez. Új takarékpénziár vármegyénkben. „Az Alsó­Lendva Vidéki takarékpénztár Részvénytársaság" működését f. hó 9 én kezdette meg. Működési köre kiterjed a bank­és takarékpénztári üzlet összes ágaira. Az intézet elnöke: Petiik Gyula, igazgatósági tagok: dr. Brünner József, dr.

Next

/
Oldalképek
Tartalom