Zalamegye, 1897 (16.évfolyam, 27-52. szám)

1897-12-05 / 49. szám

Melléklet a „ZALAMEGYE" 1897. évi 49-ife számához. tán megüresedett városi írnoki állásnak választás utján való betülíése képezi. Megyei közgyűlés. Zalavármegye törvényhatósági bi/ottsága decemberi közgyűlését f. hó 13-án tartja. A tárgy­sorozatba felvett 57 tárgy közül felemlítjük a következőket: A közigazgatási bizottság választott tagjai közül kilépő öt tagnak, valamint a lemondott Skublics Gyula helyére uj tagok választása; a biráló bizottságnak az 1898. évre megalakítása; az Alsó-Lendvától Regedéig, valamint Nagy­Kanizsától Alsó-Lendváig tervezett vasút építési költségei­hez törvényhatósági hozzájárálás megszavazásának kérése; miniszteri leirat a közigazgatási bizottság által kért két árvaszéki ülnöki állás rendszeresítése, esetleg igediglenes munkaerők alkalmazása tárgyában; a mezőgazdasági sza­bályrendeletek elkészítésére kiküldött bizottság javaslata; A-. Lendva n.-községnek vásár és piac rendezési szabálytervezete jóváhagyás végett bemutattatik ; a balaton-füredi Erzsébet szeretetház igazgatóságának kérvénye az intézet segélye­zése iránt. Csáktornya képviselőtestülete november 29-én tartott rendkivüli ülésén Petrics Ignác váiosbiró indítvá­nyára egyhangúlag elhatározta, hogy részint a maga ere­jéből, részint közadakozás utján a költő Zrínyi Miklósnak, kinek élete és működése Csáktornyával oly szorosan ösz­szefügg, szobrot emel s hogy ezen határozat mielőbb dűlőre jusson, röktön bizottságot választott, mely ezen ügyet a kezébe vegye. Ugyancsak elhatározta, hogy Csák­tornyához tartozó külső községekben felállítandó kisded­óvó intézet részére lakbér cimén évenkint 200 frtot tesz folyóvá, hogy a mielőbbi felállításnak misem álljon útjá­ban, mert a helyiség megajánlásától tette függővé a tanügyi kormány az óvónő személyi járandóságainak ma­gára való vállalását és az ovoda felszerelését. A zala-egerszegi közséji iskolaszék november hó 29-én Szigethy Antal elnök elnöklete alatt ülést tar­tott, amelyen örömmel vette tudomásúl Réthi Gábor pol­gári leányiskolái tanárnak a besztercebányai állami fel sőbb leányiskolához rendes tanárrá történt kineveztetését; egyúttal neki a polgári leányiskolánál kilenc éven át tel jesített buzgó működéseért jegyzőkönyvileg fejezte ki elis­merését s mint több éven át iskolaszéki jegyzőnek, kö­szönetét nyilvánította. Az iskolaszék jegyzőjévé Bődy Józsefet, a tantestület új képviselőjét, válasz totta meg. A polgári fiu- és polgári leányiskola új tantárgy felosztását és órarendét, amelyet a tantestület nevében az intézet igazgatója terjesztett be, jóváhagyólag tudomásul vette. A polgári fiu- és polgári leányiskola 1997/8-ik tanévi, a kir. tanfelügyelőség által jóváhagyott s innen visszakül­dött költségvetése miheztartás végett az intézet igazga­tójanak kiadatott. Megyebizottsági tag választás. A nagy-kapornaki választó kerületben elhalálozás folytán megüresedett megye­bizottsági tagsági állásra a pótválasztás alkalmával I'ódjfy László szolgabíró választatott meg. Köszönetnyilvánítás. A zala-egerszegi népkonyha részére Kende Lajos úr (Bonczódföld) két zsák burgonyát volt szives küldeni, mely adományért köszönetét fejez ki az elnök. GyáSíhir. Vettük a következő gyászjelentést: A nagy-kanizsai községi elemi népiskola tanító-testülete mély fájdalommal jelenti szeretett kartársának, Tóth István népiskolai tanító- és ipariskolai igazgatónak, élete 55-ik tanítói működésének 33-ik évében, 1897. december 2-án déli 12 órakor bekövetkezett gyászos elhunytát. Temetése december 4-én délután 4 órakor lesz Petőfi-utcai saját házából. A gyászistentisztelet, a tanító-testület részéről december 4-én 9 órakor fog tartatni a róm. kath. pleb templomban. Nagy-Kanizsa, 1897. december hó 2. Béke lengjen porai tblótt! Kerékpározok fii yafmébe ajánljuk, hogy a varost rendőr kapitány a' 42.159/V. számú belügyminiszteri ren delet 2. §-ában foglalt jogánál fogva Zala-Egerszeg város utcáin országos és heti vásáiok napjain a kerékpározást betiltotta. A kapitányi hivatal ezen rendelete ellen vétők hivatkozott miniszteri randelet értelmében szigorúan fognak büntettetni. Gazdasági önsegélyző szövetkezit. A gazdasági Önsegélyző szövetkezet Nagy-Kanizsán a Zalamegyei azdasági takarékpénztár részvénytársaság helyiségében alakuló ülését a tagok élénk részvétele mellett november hó 27-én tartotta Hertelendy Bélának, mint a Zalamegyei azdasági takarékpénztár elnökének, elnöklete alatt. A felolvasott alapszabályokat a jelenvoltak egyhangúlag el­fogadván, áttértek a választásra, melynek eredménye: llertelendv Béla elnök, Faics Lajos alelnök. Knortzer György ellenőr, Igazgatósági tagok, Csóka Ferdinánd, fj. Faics Lajos, Görtner Vilmos, ifj. Hegedűs László, Klein Ignác, Ledovszky Ernő, Loendy Arnold, dr. Lőke Emil, Ószterreicher Bernát, dr. Rátz Kálmán, Reichenfeld Ede, Rothschild (Zsigmond, ifj. Samu József, Halphen Mór, dr. Szigethy Károly, Tivolt János, dr. Tripammer Rezső, Ujváry Géza. A felügyelő bizottság tagjai: Pálfy Alajos, Rotschild Samu, Schmidt Frigyes. A befizetéseket január hó 3-án kezdik meg. A zala egerszegi kereskedő ifjak önképző egylete hó 12-én d. u. 3 órakor tartja rendes tisztújító köz­gyűlését, melyre az egyesület tagjai tisztelettel meghivat­nak. Tárgy: 1) Elnöki beszámoló. 2) 1898. évi költség­vetés. 3) Pénztári jelentés. 4) Indítványok. Z. Egerszegen, 1897. november hó 26-án Balassa Benő, az egylet elnöke. Nayy hajtóvadászatot rendeztek Zierer Vilmos mikosdi és Klein Lipót zalabéri urodalmának vadászte­rületén a minap. Mikosdon 11 őz, 705 nyul, 110 fácán és 40 fogoly esett zsákmányul, — mig Zalabérben 208 nyul, 3 őz, 45 fácán, 18 fogoly, 1 róka és egy vadmacska került hajtás alá. Kedélyes vacsorával fejezték be Nimród iős fiai az eredményben gazdag vadászatot. Iparosok seyely>zése. A keszthelyi ipartestület hó végén fogja kiosztani néhai Unterberger Ferenc volt keszthelyi lakós által elszegényedett iparosok segélyezésére tett '22 ezer forintos alapítványának az évi ezer forintot tevő kamatait. A segélyezések 100, 50 és 25 forintos észletekben adatnak ki az erre érdemeseknek talált iparosok segélyezésére. Névma jyarositas. A m. kir. belügyminiszter Kohn Mór (Schütz Sándor zala-egerszegi kereskedő alkalmazottja) alamint kiskorú Józsa, Janka és Misi gyermekei veze­téknevének „Kovács 1 1-ra kért átváltoztatását 110.968 sz. kelt rendelettel engedélyezte. Magánvizsgálat. A zala-egerszegi polgári fiú-iskolá­nál a karácsonyi magánvizsgálat f. hó 11-én (szombaton) tarfatik és pedig délelőtt az írásbeli és délután a szóbeli vizsgálat. Népkonyha Keszthelyen. Gróf Festetics Tassilóné nemeskeblüségü folytán a népkonyha folyó 1-én újból megnyittatott Keszthelyen. A grófnő felkérése folytán a népkonyha vezetését az irgalmas nővérek vállalták magukra. Naponkint 25—30 felnőtt és ugyanannyi, a tanyákról bejáró iskolás gyermek részesül a nemeslelkü grófnő intézkedéséből 3 hónapon át meleg ételben. Hátrálekos e'ofizetóinket — tekintettel az év vé­gének közeledtére — tisztelettel felkérjük, szívesked­jenek hátrálékaikat mielőbb lapunk kiadóhivatalába be­küldeni. Vadlúd helyett embert lött. Kovács Lajos szent­mi hály pusztai uradalmi cseléd f. hó 1-én délután a gaz­daság körül legeltette marháit. Hideg lévén, egy árokba húzódott és szűrével betakarózott, csak feitete kalapja látszott ki az árokból Malkovics József majorosga.da vadludakra vadászott s amint a siiiü nádasból a síkságra érve körülnézett, megpillantotta a bojtárnak feketólő kalapját. Az: hitte, hogy vadlúd, és óvatosan igyekezett melléje férkőzni s mikor már jól megköze itette, céiba vette s rálőtt. Alig dördült azonban el i lövés, nagy sikoltással ugrott föl a fiu, mert a lövés fején s arcán — L)á nem kell bizony kidobni, -- tiltakozott Farkas — hanem meg kell motozni, el kell tőle venni a pénzt — Meg kell fát motozni a zsebmetszőt, kiabálta most mindenki. Neki is estek ; hiába tiltakozott Eckstein ur, kimotozták alaposan. Előkerült egy zsebKés, egy makk disznó, meg egy piros felső, csak pénz nem volt sehol Nincs nála a pénz; — jelentette ki egy fiák keros, ki a motozás végig cselekedte — F I kell fejteni a cipője talpát, hátha oda varrta — bölcseit egy elásott mesterlegény — finánc vótam ismerem az ilyen jó madarakat, — kicshoda kolosszal egy szomárság! Hogy varr hattam volna oda. Sűlyedjek el, ha én elloptam eg krajcárt is. Micsoda eljárás, igy megtámadni engem ? Ki vagyok én ?! — kiabált mindjobban Eckstein ur, kiben kezdett már a pezsgő ágaskodni. — Thalán nem is volt pénze, most igy okhor a czeli elül menekhiilni ? Fogd be a szádat, zsidó! Van itt pénz, ha ott nincs ! s ezzel kivágta a tárcáját Dinnyés, de amint ki húzta belőle a bankó csomót, valami átny ilalt az agyán s oda szólt Farkasnak. Te, hiszen nálam van a pénzed, még otthon összetettük; nem emlékszel rá? Farkas egyszerre józan lett és csendes; leült s se nézett többet Eckstein úrra. A közönség azonban ekkor Eckstein pártjára állt. — Hát minek bántják a szegény embert, mikor ár­tatlan ; ez igazán nem járja. Ugy-e, hogy disznóság, szemthelenség ; föl fogok jelenteni a rendőrségnél! — tört ki a bátorság teljes erővel a könyvágensből. Itt-ott hallatszott már: — Ki kell dobni őket, mit hencegnek ; bizonyosan jogászok. Dobjuk ki! A helyzet fenyegetővé vált. Nép szava Isten szava Különösen a fiakkeros, az előbbeni motozó mutatkozott nagyon harcra késznek. — Balambér, kotródjunk, mert még röpülni fogunk Én fizetek. érte és nyomban ismét összerogyott. Az ügyetlen Nimiód halálra ijedten rohant hozzá, kimosta sebeit és gyorsan orvosi ápolás alá vétette. Gondos kezelés mellett kihe­verheti sebét. A locomobil- és cséployépkezelők tanfolyama az ami ipariskolánál (Budapest, VIII. ker. Népszínház-utca 8. sz. a.) január hó 2-án nyílik meg s április hó 10-ig tart E tanfolyamon a gözmozgony (locomobil) és a külön­böző cséplőgépek szerkezete és kezelése fog taníttatni. Ta­nulókul felvétetnek a 18. életévöket betöltött, írni és olvasni tudó önálló lakatosok, kovácsok s a különbövö gépgyárak főbb munkásai, továbbá gazdatisztek, birtokosok, géptulajdonosok. A belépők erkölcsi bizonyítványt tartoz­nak előmutatni, a nem önálló munkások ezen kívül, ha munkában állanak, a munkaadótól kiállítandó munkabizo­nyítványt, ha nem állanak, munkakönyvüket tartoznak be­nyújtani. A tandíj 8 forint, a mit előzetesen a beiratko­zás alkalmával kell lefizetni. A beiratások f. évi december hó 15-étöl, december hó 29-ig tartatnak az intézet iségében. Vidékiek a tandíj beküldése mellett levél­ben is iratkozhatnak. A vidékről jövő tanulóknak január 2-ig nem szükséges személyesen megjelenni az intézetben. Színészet. Báródy Károly színigazgató mult vasárnap fejezte be Keszthelyen előadásai sorozatát s hétfőn társulatával Marczaliba utazott, ahol 10—12 előadást fog adni s azután téli állomáshelyére, Kaposvárra utazik. Az utolsó 3 előadás ritka ^műélvezetet nyújtott a keszthelyi közönségnek. Ez előadások folyamán KatFkáné Hegyesy Mari a budapesti nemzetiszinház kitűnő művésznője vendégszerepelt. Hegyesy Marit a keszthelyi közönség valóságásan bálványozta. Vasárnap este a gazdászok fáklyás­zenével tisztelték meg s a színpadon minden egyes meg­jelenése alkalmából egész virágzápor zudult feléje. Tüz. Dobos János türjei lakós lakházának hátulja a minap este kigyúlt és alig néhány perc alatt a zsup­pos tető lángokban állott. Csakhamar a helyszínére értek a tűzoltók és derekasan hozáláttak az oltáshoz, mégis ugy ez, valamint a szomszédos ház a lángok martalékává lett. Ugy mondják, hogy a tüzet Ág József idézte volna elő, ki égő szivarral leskelődött a ház körül kedvesére. Gyanúsított ellen megindították a vizsgálatot, addig azon­ban szabadlábon van. A kár 900 frtot tesz. leykerey a Balatonon. A napokban beállott fagyos, hideg időjárás következtében két-három izben is vékony jégkérget oltott a Balaton vize, a közbejött szél azonban pillanat alatt szétverte a vizszinén képződött gyenge cérget. A nappali gyenge, enyhe időjárásból ítélve alig van kilátás rá, hogy a fiatalság forró vágyát képező jégsport, a korcsolyázás, karácsony elöttmegkezdhetö legyen Pályázat tanítói allasra. Zalamegyében a novai rk­plébániához tartozó Mikefa fiók községben a tanítói állásra folyó évi dec. 26-ig pályázat hirdettetik. Jövödelme: 1. Tisztességes lakás, konyhakert és gazdasági épületekkel. II. készpénz 90 frt; III. 12 p. mérő buza buza és 18 p. mérő rozs 72 frt IV. o. tandíja 65 írt. V. 3 h. föld és 2 h. rét 13 frt VI. 30 szekér tűzifa 30 frt. VII. temetési stóla es harangozási dij 30 frt, összesen 300 frt. A [tűzi­fát behordják, a földet és rétet a tanító műveli, és adóját is fizeti A kérvények Tornyos Gábor novai esp. plébános­hoz küldendők. Vetőmagvak. (Mautlmer Ödön tudósítása.) Vörös óhere. A piac helyzete, úgy mint eddig, ez időszeiint is csendes. Belföldi eredeti áruból némileg többet kínálnak, a forgalom mindazonáltal nem emelkedett, mert gyönge a ktreslet. h ;y.'rmekt}i;teysé,ek k letkezéiemeimeggátolha­tása abban rejlik, hogy a gyermek oly edzett és erős eliei álló képesseget kifejtő szervezettel bírjon, mely a baj csu-áját fejludiu nem engedi. Különféle ezt célzó gyógy­szerkészítményéi vannak fövgaloinban, de általánosan tu dőlt dolog, hogy csak egyetlen szer létezik, mely a hozzá iü.:ütt varakozámak minden tekintetben megfelel; s e szer a csukamájolaj. A gyermekek a közönséges csukamájolaj És Dinnyés ugy tőn, mint mon-dá: fizetett, de, ret­;enetesen, mert bor, pezsgő szép mennyiségben fogyott; sőt még eg) márvány asztalt is img kellett fizetni, mit Eckstein a motozás közben rúgott föl. Azután szedték a sátoifát. Tűnődre mentek egyik utcából a másikba, valóságos célnélküli barangolást kezdtek, Kozoe-közbe betértek egy­ägy kávéházba, nagyokat ittak likőrből, konyakból annak l z örömére, hogy mégse lopták el a Farkas pénzét. Tudja Isten, hol, hol nem fordultak meg már, m kor ugy hajnali öt óra után egy üllői-ufi lutris trafik előtt álltak meg tanakodva és inogva. — Mennyi pénzed van neked, Balambér? — Nálad van a pénz, nekem nincs, talán 25 krajcár van a zsebemben. — Nekem meg harminc. — Hát a többi hol van? — kérdi ijedten Farkas. — A „Madrid" kávéházban, meg tudom is én hol. Farkas meg volt semmisülve, egyszerre tökéletes józan lett. Lesújtva nézett Dinnyésre. — Mit csinálunk mostV — Add ide azt a huszonöt krajcárt, hozzá teszem az euyimet is és megteszsziik itt a lutriban. — Dehogy adom, legalább dohányra való legyen. — Bolond vagv te Balambér. akkor hát megteszem magam; — mondta és bebotorkált Dinnyés a boltba megtenni a harminc krajcárját. — Most pedig gyerünk haza aludni, én addig föl se kelek, mig ki nem húzzák a ternómat. — Hallod Dani, ez kuruc állapot, még ebédie sincs pénzünk. — Eh, hol van még a del! Gyere most csak haza. Haza mentek, lefeküdtek, el is aludtak szépen. De egyszer csak elkezdett a lelkiismeretnél is éb­rebb valami: az éhség Farkas gyomrában monologizálni. Ez aztán nem hagyta aludni; felkelt. — Dani, kelj fel' Féltizenkettő* mi lesz az ebéddel. Valahonnan pénzt kell szerezid. Dinnyés dünnyögve fordult meg. — Milyen szamok jöttek ki ? —• Törődöm is én velük. Én éhes vagyok ; féltizen­kettő, kerits pénzt. — Ráérünk még; barátom, aki háromnegyed tizen­kettőtől nem tudja kispekulálni, mit ebédel tizenkettőkor, az i eni méltó az ebédre. — No hát (ín meg azt mondom, hogy az ilyen klasszikus mondásokból nem tudok jól lakni ; ha fel nem kelsz, leüntelek. Mit volt mit tenni, Dinnyés felcühölődött, öltözött és elment kincs keresni. Kétség és remény közt tovább, mint egy óráig várta szorongva Farkas, mikor végre beállított. — No van pénz, beszélj ! — Mit beszeljek én, majd beszél a pénz : itt van két tizes. — Két tizes ! — majd a padlásig ugrott Farkas. — Hol szerezted ? — Nagyon egyszerűen. Elmentem Eckstein Arnold ur lakására. Mindenekelőtt bocsánatot kértem az éjjeli félreértésért, aztán kifejeztem előtte abbeli reményemet, hogy mi ezentúl jóbarátok leszünk; olyan kedélyes össze­különbözés, mint az éjjel, többet nem fog történni köztünk. Ez nagyon hízelgett neki. A látogatás vége aztán az lett, liogv minden elképzelhető és el nem képzelhető garaneia felemlítése után rávettem, hogy adjon egy csomó könyvet — részletfizetésre. — Es adott ? — Adott, pedig milyeneket! ? Csupa remekírót disz ­kötésben. Mikor aztán megvolt a könyv, el az antikvá­riushoz, eladtam busz pengőért. Farkas hatalmas kacagással honorálta barátját. — Van már ebéd! Gyerünk! És boldogan mentek ebédelni; eszökben sem volt a tegnapi kétszáz forint siralmas sorsára gondolni, pedig de gúnyosan mosolygott az a falon lóggó rettenetes alak. Horváth Ferenc.

Next

/
Oldalképek
Tartalom