Zalamegye, 1895 (14.évfolyam, 27-52. szám)

1895-07-28 / 30. szám

összezuzódtak. A sérültet azonnaal beszállították a zala­szet gróti kórházba s ott ápolás alá vették, azonban életben maradásához kevés a remény. Vízbe fulladott. Szekulics József kehidai lakós vasúti vállalkozó 6 éves kis fia több társával a Zala partján játszott; e közben a megáradt folyóba esett és mielőtt a vasúti munkások segítségére siethettek volna, belefúlt. Országos vásár. Magdolna napi országos vásárunk f. hó 22-én elég látogatott volt. Különösen nagy volt a szarvasmarha vásár, aminek elég bizonyságául^ szolgál az a körülmény, hogy a vásár tartama alatt 1738. hi­vatalos átírást teljesítettek. Nestlé gyermektáplisztje, amelyet 39 évvel ezelőtt Nestlé vegyész Beveyben feltalált, nemcsak Európában, hanem a többi világrészben is óriási elterjedettségnek örvend s a legelső orvosi szaktekintélyektől és gyermek­orvosoktól ugy ajánltatík, mint amely az anyatejuek a legtökéletesebb pótlója s napjainkban minden gyermek­tápeledel között első rangot foglal el. Mig a tejet, hogy tovább meglehessen tartani, gyakran szódával, borsavval vagy salicilsavval keverik össze, amelyek idővel a gyer­meki szervezetre káros hatással vannak, ez a Nestlé-féle gyermektáplisztnél egészen ki van zárva. A csecsemők, akiket ezzel nevelnek föl, ezt szívesen eszik, jól néznek ki és megerősödnek ; mert állandóan ugyanazon táplálé kot kapják. A Nestlé féle gyermekliszta gyermekek felnevelésére és táplálására szükséges összes tulajdonsá­gokat magában foglalja, ezenkívül készítésére is kiváló gondol fordítanak. Végül megemlítjük, hogy eltekintve ama körülménytől, miszerint, mint tejpótlónak, értéke megbecsülbetlen, mint pépnek kiváló sajátságai vannak és a gyermekek veszedelmes bélhurutjainál, valamint a cholera nostrásnál, mint tápanyag, a belet izgató tej helyett jótékonyan használható. Oly tulajdonsága ez a Nestlé gyermektáplisztnek, amit az uj kor orvosi kézi­könyvek joggal említenek fel. Óvjuk a közönséget más, vásári módon hirdetett készítményektől, amelyek kizárólag a közönségnek a félrevezetésére szolgálnak. Főraktár az osztrák magyar monarchiára Berlydk i^.-nél van Bécsben (I. Naglergasse 1.) Kapható minden gyógyszertárban és droguista kereskedésekben. Z. Egerszegen Kaszter Sándor gyógyszertárában. „Mentor" ellátási Vállalat. Fontos kérdést old meg a vállalat, a mikor az ezredéves kiállítás igazgatóságának pártfogása alatt működését megkezdette. A lakáskérdés okozza mindig a kiállításra felrándulóknak a legnagyobb gondot, mert nemcsak attól tart, hogy nem kap lakást, de fél a kiállítás tartama alatt azok drágaságától. E vállalat saját szállóhelyeit rendezi be és minden jelent­kezőnek 7 napra már előre lefoglalja szobáját, jöjjön az a kiállítás tartama alatt bármikor is Budapestre. Az étkezési szelvények a főváros és a kiállítási terület több előkelő vendéglőiben bírnak érvénynyel, mig a közlekedés a lóvonat és a villamosvasuttal bármely vonalon teljesít hető. A vállalat ellátási köryvecskéi 7 napra szóló szoba, étkezés, közlekedés kiállítás és szórakoztató szelvényeket tartalmaznak. Azonkívül játszanak a kiállítási tombolán 6a egy két napra szóló 2000 koronás baleset biztosítási b&rcával birnak. Égy könyvecske ára 42 forint, besze­rezhető 1 frt heti, vagy 4 frt 20 kros havi lefizetés mellett már ma és az esetben, ha egy G frt 50 kros napi szelnénynyel pótolva lesz, 2 személy által 4 napra bir érvénynyel. Nem csoda, ha az ország minden részéről már is oly nagy számban érkeznek a vállalathoz beje­lentések, és igy a közönség helyesen cselekednék, ha minél előbb jelentkeznék, miután a vállalat csak korlátolt számban fogad el előjegyzéseket. Nyári vasúti menetrend. Május 1-től Zala-Eger­szegről indul Bobára b óra 25 perckor reggel, 9 ó. 40 p. délelőtt, 4 ó. 49 p. délután ; Csáktornyára 5 ó. 05 p. reggel, 5 ó. 54 p. délután. Zala Egerszegre érkezik: Bobáról 9 ó. 39 p. délelőtt, 5. ó. 44. p. délután, 10 ó. 12 p. este; Csáktornyáról 9 ó. 32 p. délelőtt, 8 óra 24 p. este. Helyi közlekedés Zala Egerszeg és Szent Iván között: Zala-Egerszegről Szent-Ivánra indul 6 ó. 37 p. reggel, 11 ó. 39 p. délelőtt, 2 ó. 39 p. délután, 7 ó. 57 p. este; Szent-Ivánról Zala Egerszegre érkezik : 8ó. 03 p. reggel, 1 ó. 03 p. délután, 4 ó. 01 p. délután, 9 ó. 23 p. este. Szent Ivánról indul Nagy Kanizsa felé 5 ó. 57 p. reggel (vegyes vonat), 12 ó. 2ö'p. délután, 8 ó. 47 p. este, 2 ó. 19 p. éjjel; Szent-Ivánról indul Szombathely felé 7 ó. 22 p. reggel, 3 ó. 15 p. délután, 2 ó. 15 p. éjjel. — Nagy Kanizsáról a vegyes vonat Szent-Ivánra érkezik 7 ó. 18 p. este. Szülök figyelmébe Rég ismert igazság, hogy a viiág ismerete egyaránt műveli a kedélyt és a szellemet s hogy igazán művelt ember a világ ismereta nélkül alig képzelhető el. Miuden szülő tehát bizonyára örömmel fogja megragadni az alkalmat, hogy gyermekének olcsó pénzért olyan ajándékot vegyen, melyből a világot kelle mesén szórakozva ós mégis híven megismerheti. Ezt a feladatot fényesen oldja meg a „Röptében a Nagyvilág körül" cimü amerikai disztnű, melynek magyar kiadását Timár Szaniszló ismert tárcaíró rendezte sajtó alá s melyet az Egyetértés kiadóhivatala bocsát forgalomba, E diszmű összesen 16 füzetben 256 fényképet fog tar­ta'raazni a világ minden tájáról. Mindenik egy egy ere­deti fényképfelvétel a világ legszebb helyeiről. Minden füzet 16 fényképet tartalmaz s vidékre való küldéssel együtt nem kerül többe 35 krná!. Az egész mü (16 füzet) előfizetési ára 5 frt 60 kr. Az előfizetési pénzek az Egyetértés kiadóhivatalába Budapestre küldendők. Eddig a műből 6 tüzet jelent meg. A 6-ik füzet a következő egész oldalas fényképmásolatokat tartalmazza : A börze Párisban. — Innsbruck. — Haddon Hall. Angolország. — A börze Brüsszelben. — A „Tower of London". — A hamburgi kikötő, Németország. — A sixtusi kápolna, Vatikán, Róma. — Genf, Svájcz. — A fórum, Róma. — Abbodsford. Skóthon, — A mahmudiyah csatorna. Egyptom. — Népkert és Tbeseum, Bécs. — Konstanti­nápoly é° a Bosporus, Törökország. — A Ponté Vechio, Firenze, Olaszország. — Brassó, Magyarország, Erdély. — Chffe, Ilouse és Seal-Rocks, aranykapu, California. Az 1848—49-iki magyar szabadságharc története — irta Gracza György — cimü füzetes vállalatból vettük a 40-ik füzetet, amely a „Lázadókkal rom aluszom" cimü cikk folytatását tartalmazza. Képei: Dessewffy Arisztid honvéd tábornok, Máriássy János h. ezredes, Splényi Lajos Kossuth turini követe, Bécs az 184S. okt. 27-iki ostrom alatt, Behm szobra Marosvásárhelyen, Részlet a schwecháti ütközetből, A fogarasi csata, Epizód a hatvani csatából, Bátori-Schultz honvéd ezredes — Egy egy füzet ára 30 kr. Megrendelhető a kiadótulaj ­donos Lampei Róbertnél Budapest (Andrássy ut), vagy bármely könyvkereskedésben. Szalai-Baróti „A magyar Nemzet Története' cimű munkából most kaptuk az első kötelet, befejező 18 k füzetet. Ezen tüzetbez három műmelléklet van csatolva: a halotti beszéd eredeti fénykép felvétel ; -Habsburgi Rudolf és Kun László találkozása a morvamezei csat; t'rcn Than Mórnak a nemzeti Muzeumban lévő festménye útán ; Magyarország a XI1Í század derekán, térkép, ter vezte dr. Baróti Lajos, rajzolta Hatsek J. Szövegtártalma e füzetnek : cimlap és előszó- Az Árpád család nemzedék rendje; az I kötet tartalma és a képek jegyzéke. Hogy a Szalay Baróti Magyar Nemzet Története mily nagybecsű és kiváló munka, mi sem bizonyítja jobban, mint az, hogy a vallás és közokt. m. kir. minisztérium, mint a hazai történet tanulmányozására és a nemzeti érzület ápolására alkalmas művet, az összes középiskoláknak, tanítóképezdéknek, kereskedelmi, polgári és felsőbb leány­iskoláknak, valamint népiskoláknak 17.795 —1895. sz. a. rendelettel beszerzésre ajánlotta. Ez a tény kiváló bizo nyítéka anuak, hogy a becses munka megérdemli, hogy mint a magyar nemzet bibliája, egy családban se biá nyozzék. Ajánljuk a magyar olvasó közönség figyelmébe. Előfizetések Lampei Róbert könyvkereskedésébe Budapest küldendők évre 1.80, V 2 évre 12 tüzet 3 frt 60 stb. Az I kötet diszes bekötésben havi 1 frtos részletfizetésre is kapható a nevezett cégnél. Sztambliíov Istvánnak, a meggyilkolt bolgár állam­férfiunak sikerült arcképét hozza az Ország-Viiág leg­utóbbi (29.) számában. Ezen az aktualitáson kívül egé^z sereg szebbnél-szebb képet találunk a jeles folyóiratban; elég legyen megemlíteni a gazdag sorból gr. Zichy Jenő keletázsiai útjáról fölvett pompás képeket, A szöveg részben ott találjuk Koroda Pál, Adorján Sándor, Róna Béla, Buday László, k. Iieutter Sándor, Mándoky Sándor stb. érdekes verseit és cikkeit. Az Ország-Világ előfize­tési ára különben a legolcsóbb : negyedévre csak 2 frt. Mutatványszámot ingyen küld a kiadóhivatal (Budapjst, V. Hold utca 7. szám. Milleniumi történet. Az „Athenaeum" r. társaság kiadásában megjelenő „A magyar nemzet története" cimü tiz kötetes nagy munkából (milleniumi kiadás) most került könyvpiacra a 31 füzet, mely a második kötet folytatását képezi és a 32. füzet, melylyel meg a har­madik kötet megkezdődik. A kiadó r. társulat ugyanis ugy intézkedett, hogy ezután váltakozva, a második és a harmadik kötet folytatólagos füzeteit fogják megkapni a nagy munka előfizetői. Ez az intézkedés pedig annyival is inkább célszerű, mert ez a harmadik kötet teljesen önálló az előbbi kötettől, mely az Árpádok korát festi, mig ez a harmadik kötet Pór Antal kiváló történetirónk tollából „Az Anjouk korát" tárgyazza, melv egészen uj világot, mondhatni európaiasságnt, finomabb műveltséget hozott hazánkba, a külföldi udvarokkal va'ó közeli rokon ság révén. Eunek a 32. füzetnek pompás műnielléklete is erre utal, mely Brozik V. nek híres festménye után „V. László követeit leánynézőben VII. Károly franczia király udvaránál" tünteti fel, a másik műmelléklet pedig a magyar fegyverek dicsőségét hirdeti, a máriaczelli templom portaléján levő dombormű után „Nagy Lajos diadalát a törökök fellett és a máriacelli templom alapí­tását" ábrázolja. A füzet aztán tele van az Anjoti-kor. szakra, nevezetesen pedig Róbert Károly uralkodására vonatkozó történelmi emiékek képeivel. A 31 füzet, Than Mórnak a nemzeti rnuzeum képtárában levő országos hirü festményének sikerült másolata, melynek címe „Kun László és Habsburgi Rudolf találkozása a morvamezei csatatéren." A füzetben a II. Géza alatti orosz és görög háborúk, majd III. Béla uralkodásának, családi összeköt tetésének, az ország és a király pénzügyi és gazdasági viszonyainak leirását találjuk számos szövegképpel illusz trál va. Egyes füzet ára 30 kr. Előfizetési ár negyedévre (12 füzet) 3 frt 60 kr., félévre (24 füzet) 7 frt 20 kr. Az előfizetők minden szombaton uj füzetet kapnak. A napszám osok, regény irta Kupa Árpád. Erről a regényről a legkiválóbb magyar kritikusok egyike, Rákosi Jenő, igy nyilatkozott: „Ez nem modern naturalizmus, amely a nemzeti kaszinóban is azt keresi, ami piszkos ; hanem a modern ideálizmus, a mely a kubikos nép közt is megtalálja azt, a mi tiszta. Egy erős fej, egy erős lélek és egy nagy sziv : ez Kupa Árpád, — Napszámosai nem éppen a kubikusok. Napszámos neki minden önzetlen munkás, aki ha kénytelenségből, ha nemesebb szenvede­lemből, másokért. egyesekért, vagy az összeségért dolgozik. Kupa Árpád műve az epopeisztikus regények sorába tartozik. Széles nagy kompozició, nagy — szinte egy nemzet ügyét felölelő tartalommal ; csodás fényben és erőben tündöklő hősével; lassúbb folyással, de mély mederben, vonzó és elmés bonyodalommal és ez iró lelkesedésének fényében, tüzében ragyogva," —A regény megjelent az „Egyetemes Regénytár" kiadásában Is a két kötet ára diszes vászonkötésben 1 frt. A „!<ep3s Családi Lapok" és olvasói között már kezdettől fogva nagy rokonszenv uralkodott, mely i7 évi fennállása óta rohamosan növekedett. E minden izében magyar lap állandóan a művelt magyar családok kedvelt hetilapja. Es ez általános kedveltségét egyenesen kitűnő tódból eredt regényei, elbeszélései, humoreszkjei, ismeret terjesztő és orvosi cikkei, nemkülönben szép és jól sike­rült képei által nyerte el. Az előttünk fekvő szám is fényesen okadatolja a magyar közönség pártfogását a „Képes Családi Lapok" iránt. E számba irta': MY záros Sándor, Csörejh Gyula, Kósa Ede, Rudiuczky Károly, Verner Vermes László, Sállek Róza, Tolnai Lajos, Abonyi Árpád, M'hályi Hugó, K. Beiiicky Irma. A „Képes Családi La ok" i-'őfi/ té-i ára ogc-z évre 6 frt; félévié 3 frt', negyedévre 1.50 kr. Mutatványszámokat ingyei küld'a kiadóhivatal. Budapest Vadász utca 14. sz. sajá házában. en át fiemieberg-selyeín csakis akkor valódi, ha közvetlen gyáramból rendelik — fekete, fehér és szí­neseket 35 krtól 14 frt 65 krig méterenkint — sima, csik.os, kockázott, mintázottakat, damasztot stb. (mini egy 240 különböző minőség és 2000 mintában) stb. pontabér és vámmentesen a házhoz szállítva és mintákat postafordultával küld: Henneberg (x. (cs. k. udvari szállító) selyenigyára Zürichben. Svájczba címzett levelekre 10 kros 03 levelező lapokra 5 kros bélyeg ragasztandó. Magyar nyelven irt megrendelések pon- | ; tosan elintéztetnek. üyilt-tér Értesítés. Az alakulóban levő „Zala-egen zegi polgári takarékpénztár részvénytársaság" alapítói köz­hirré teszik, hogy az alapi 1 ók által megtartott 500 d.b részvényen felül kibocsátandó 1500 drb egyenként íGQ korona névértékű, névre szóló, részvényekre az aláírási iveket, kibocsájtották. A részvények jegyzése alkalmával részvé­nyenként a névértéknek 10%-a és két korona díj készpénzben lefizetendő. Az alapítási tervezetet feltüntető aláirási ivek Heinrich Lipót, Vörös Gyula, Somody Sándor, Cseresznyés László, Bedő Vendel, Bencze György, Kovács László, Kummer Gyula, Fürst Sándor, Farkas Márton, Tichler Soma, Kosztolicz Mór, Goldfinger János, Horváth Károly, Fürst Samu s dr, Jámbor Márton uraknál helyeztettek el, kiknél f. 1895. évi augusztus hó 15-ig, mint zárhatárnapig, a részvények aláírása és a befize­tések teljesíthetők. Felelős szerkesztő és kiadótulajdonos: UDVARDY IGNÁC. ^xmmnxnxmxxxxxrmxTs K X Wíiiterberg intézet § Becs, Wáring, Cottage-Anlagen. S Nagy leánvnövelde, kényelemmel be- ö rendezve. Szép tantermek, hálószobák és társalgó termek, Gyönyörű kert stb. Egészséges fekvésű hely. — Államér- ^ vényes bizonyitványok, — Tulajdonos: ^ Winterberg Márta urnő Coblenz­bői a Rajna melleit. Jf Hirdetmény. Bezeréd község határában az 1883. évi XX. t.-c. 2. §-a alá nem tartozó földterületeken gyakorlandó a folyó évi augusztus fsa 6-án rdélelaít 9 Órakora község házánál megtartandó nyilvánon árverésen f. évi augusztus hó 1-től kezdődő hat évi időtartamra haszon bérbe adatik. Bezeréd, 1895. évi julius hó 20-án. Hz eSöijáróság. Z.-Koppány község határában az 1883. évi XX. t.-c. 2. §-a alá nem tartozó földbirtokokon gyakorlandó vadászati fog a f. évi augusztus hó 4-án ü. u. 3 órakor a községházánál megtartandó nyilvános árverésen f. évi augusztus hó 1 -tői kezdődő hat évi időtartamra haszonbérbe adatik. Z.-Koppány 1895. julius hó 28-án. Áz elöljárésáí X X X X X K X X X X n x X X X \J

Next

/
Oldalképek
Tartalom