Zalamegye, 1895 (14.évfolyam, 27-52. szám)

1895-12-08 / 49. szám

kövezetvám szedésére az engedélyt ujabbi négy évre megadta. A közigazgatási bizottság a tapolczai járásban Halbig Ciprián, a pacsai járásban dr. Haudek Ágoston és Gyürkis Anakled törvényhatósági bizottsági tagokat az illető járási utibizottsági tagok közé beválasztotta. A zalavölgyi vasút közigazgatási bejárására, amely t. hó 14-én lesz, a közigazgatási bizottság a vármegye képviseletében Bogyay Máté, Bogyay István és dr. Gyö­mörey Vince bizottsági tagokat küldötte ki. A közigazgatási bizottság tudomásul vette a keres kcdelemügyi miniszter rendeletét, amelylyel a szt-gróth— balaton szent -györgyi h. é. vasútvonal mentén a zala-­völgyi h. é. vasút társaság által kérelmezett tervezeti módosításokat jóváhagyta. Előterjesztetett a zalavölgyi h. é. vasút részvény­társaság kérelme, melylyel a szent-gróth—balaton szent­györgyi vasút voualon a 18/19 építési szelvények között tervbe vett két áteresz helyett csak az egyiknek léte sítése iránt az érdekeltek részéről kiállított nyilatkozatot bemutatja. A nyilatkozat illetékes jóváhagyás végett a kereskedelemügyi miniszterhez felterjesztetik. A zalavölgyi h. é. vasút részvénytársaság ama kérelmének, hogy a vonatrészen létesített átjárók és pár­huzamos utak átadásához előzetesen a járási főszolgabírók és az államépitészeti hivatal egy tagja kiküldessék, a közigazgatási bizottság helyt adott. A kir. tanfelügyelő jelentése szerint a millenáris áll. elemi népiskolák szervezésének mibenlétéről szóló rendele­tét a miniszter megújította és az egész kivitel iránt teendő intézkedéseket záros batáridőhöz kötötte. — A miniszter a népoktatás szükségletének 1896. évi kimutatását el­rendelte. — A mura szent kereszti áll. elemi népiskolához a második tanerőt kinevezte és a csabrendeki áll. elemi népiskolához a tankötelesek nagy számánál fogva még szükséges nyolcadik tanterem elhelyezése iránti iutézke déseket elrendelte. — Az iparos tauonciskolák új költség­vetései a miniszterhez felterjesztettek. — A moluárii áll. elemi iskola elkészült új épületének átvételére a határidő kitüzetett. - - Ez időszakban meglátogatta az újonnan megnyitott csáktornyai polgári leányiskolát, a Csáktornyái tanítóképezde előadásait és meghallgatta a tauítóképezdei növendékek gyakorlati tanítását. — Érintkezésbe lépett a csáktornyai kisdednevelő egyesület elnökével állandó gyermekmenedékházak vezetésére alkalmas egyének ki képzése céljából újabban berendezendő hathavi tanfolyam megtartása iránt. — Meghallgatta több vidéki áll. elemi iskola igazgatójának személyesen tett előterjesztéseit s ezek kapcsán a vezetésük alatt álló intézetek személyes és dologi ügyében szükségesnek mutatkozó intézkedéseket megtette. — Csabrendeken az ottani áll. elemi iskola tantestületével és gondnokságával a lenforgó személyi és dologi ügyekről értekezletet tartott. — Zula-Szent­Gróthon a községi képviselőtestülettel és az ottani összes hitfelekezetek képviselőivel az iskoláknak államosítása érdemében adandó városi járulmányok iránt a kellő tár gyalásokat megtartotta. — Ezen időszakban a legtöbb állami és államilag segélyezett községi népoktatási tau­intézet költségvetése a miniszterhez teltei jesztetett. — A Nagyfalubau megvételre felajánlott ház iskolai célok­nak meg nem felelvén, a községi telken épitendő uj iskolabáz a megyei épitészeti hivatal által készített terv­rajz és egységi árakról szerkesztett kimutatás felterjesz tetett. — Ugyanezen időszakban a miniszterhez felter­jesztetett az összes állami elemi népiskolák helyiségeit, felszereléseit és bebútorozását illető bírálat, melynek szerkesztését a miniszter a szellemi eredmény megitélé seinek kapcsán oly célból rendelte el, hogy az áll. elemi népiskolák összes viszonyaikban a lehető legmagasabb színvonalra fejleszthetők legyenek. Jámbor József udvarnoki tanitó kérvénye az ud­varuoki kut ügyében jelentés tétel végett a kir. tanfel­ügyelőnek kiadatik. Kir. tanfelügyelő jelentést tett a muracsányi r. k. iskola államosítása ügyében eddig tett összes intézkedé­sekről. A zágrábi egyházmegyei főhatóság megkerestetik, hogy a tankötelesek tényleges számához képest az isko lázás törvényes rendezése iránt saját hatákörében sürgősen intézkedjék, hogy a községnek az államosításra irányult kérése a kifejlés további mozzanataiban elbírálható legyen. Kiss Károly és Veiler Róza baksai községi iskolai tanító, illetve tanitónő megválasztását a közigazgatási bizottság megerősítette. Németh Mihály gutorföldi tanitó péterföldi fize­tésének hátraléka ügyében beadott kérvényére a letenyei járási főszolgabíró felhivatik, hody az összes érdekeltek meghallgatása után a folyamodó tanító fizetési hátrálé­kainak behajtása iránt intézkedjék. Zechmeiszter Viktor náprátfai lakós kérvénye a náprátfai r. k. tanitó failletménye ügyében véleményes jelentéstétel végett a t. főügyésznek kiadatik. A dobrónaki plébánia községeinek jelentése iskoláik szervezése ügyében a kir. tanfelügyelőnek oly felhívással adatik ki, hogy az időközben felmerült segélyezési ügyek kapcsán az egész ügy állásáról a közigazgatási bizottság január havi ülésén tegyen jelentést. A kir. pénzügyigazgató jelentése szerint egyenes adóban 1895. évi január l tői november végéig befolyt 1 558.314 frt 85 kr., melyet a mult 1894. év hason szakában befolyt 1,713.545 frt 17 '/ 2 krral egybehasen­lítván, a f. 1895. évben 155.230 frt 32'/, krral folyt be kevesebb. Hadmentességi díjban a f. évben november végéig befolyt 34.992 frt 25 kr., mely az 1894. év hason szakában befolyt.50.250 frt 64 krral szemben, 15.258 frt 39 krral kevesebb összeget tüntet fel. Melléklet a „ZALAMEGYE" 1S95. éri 49-ik számához. Készülődések a kiállításra. Az ezeréves ünnepére készülő Magyarország jövő évi kiállításának mintegy a földből elővarázsolt remek szép városa Budapest városligetének fasorai között, állandó és alkalomszerű palotáival, remek pavillonjaival és óriási csarnokaival jóval félévvel a kiállítás előtt már csaknem egészen készen áll. Körülbelül kétszázötven különféle érdekes és ízléses épület, többnyire már belül is készen, épen csak arra vár, bogy a tizenhatezret meghaladó ki­állítók érdekes, tanulságos tárgyaival benépesedjék és a melyek még épülőtélben vannak, azok is annyira köze lednek befejezésükhöz, hogy a mi jubileumi kiállításunk lesz a világon az első kiállítás, mely megnyitásának napján, 1896. május 2-án, valóban és tényleg be lesz fejezve. A magyar nemzet dicső emlékei részére épített hármas történelmi palotacsoportot,mely agótVajda Hunyad várat, a jáki templomot, Magyarország legrégibb Árpád korbeli román épületét és a renaissance-stilt foglalja magában, gazdag falfestményeivel együtt adták át e napokban készen az igazgatóságnak. A királyi pavillon berendezésével is már tüzetesen foglalkoznak. A hadfel szerelési kiállítás a bécsi Arzenálban már össze van gyűjtve és oly impozáns, nagyszabású benyomást tesz a nézőre, hogy szakemberek állítása szerint ilyen hadügyi gyűjtemény, mely a legújabb katonai felfedezések mellett a hadtörténelem emlékeit is oly gazdag gyűjteményben bemutatná, még soha egy kiállításon sem volt. Hátha még hozzávesszük a török szultán Ö felsége által rendel kezesünkre bocsájtott, Konstantinápolyban őrzött temérdek ereklyéket, melyek a háromszáz éves török magyar háborúkra emlékeztetnek. Hasonló emlékeket kapunk még a berlini Zeughausból, Pétervárról, Lengyelországból. Nagyon érdekes az a mozgalom is, mely Amerikában kiállításunk' jövő évi látogatására vonatkozólag széles körben megindult és mely abban is nyilvánul, hogy különösen az Egyesült Államokban hazánkról és népünk életviszonyairól minden vidéken ismertető felolvasásokat tartanak. A külföldi sajtó is, melynek képviselői csak nemrég voltak nálunk vendégek, talve vau dicséretekkel kiállításunk előkészületeiről. F. hó 8-ára pedig hazánk összes vidéki hírlapjait invitálta Dániel Ernő kereskedelmi miszter, hogy nekik az ezredéves kiállítás előmunkálatait és a már elkészült építkezéseket bemutassa. Most készül a főváros és Pozsony városának pavillonja; a faluból már egy ház sem hiányzik, csak az utcák leltöltése vau hátra, s azután már csak a tipikus házak belső beren­dezése fog következni. Az iparos-segédek és tanonezok a kiállításon, Hazánk általános ipari haladásának bemutatása mellett, iparnevelési szempontból országos érdek a serdülő munkás fiatalság ambíciójának felkeltésére, szorgalmuk és ügyességük öztönzésére a millennium alkalmával külön kiállítást rendezni az iparos tanonezok, segédek és muu­kások készítményeiből. Hogy az ezredéves kiállítás hazánk kulturális viszonyainak e tekintetben is hű tükre legyen, a kereskedelmi miniszter most az összes keres­kedelmi és iparkamarákhoz, ipartestületekhez és társula­tokhoz felszólítást iutézett, hogy az ipari segédszemélyzetet a jövő év julius 15 én kezdődő és egy teljes hónapon át tartó időleges kiállításon tömeges részvételre buzdítsák. Ebben a kiállításban részt vehet minden magyar iparos-tanonc, segéd és munkás, akár itthon, akár kül­földön tartózkodik, ha 1896 január hő végéig sajátkezű munkáját az ezredéves kiállítás igazgatóságához Bpestre bejelenti. A később jelentkezőket csak különös figyelmet érdemlő esetekben veszik figyelembe. A beküldött tárgyak kiállítása- és elbírálására külön bizottságokat szerveznek, melyek ugy az elismerő-oklevelek, mint a pézbeli jutalmak magasságáról és mennyiségéről szakbirálat alapján a miniszternek, mint a kiállítási országos bizottság eluöké nek, indokolt előterjesztést tesznek. Minden kiállító, még ha jutalmat nem nyer is, részvételének emlékére emlék okmányt kap. A kiállításra elfogadott tárgyak 1896. julius l-ig bérmentve küldendők a kiállítás igazgatóságához; a csomagolásra és szállitásra nézve az általános szállitád szabályok irányadók. A küldeményhez a munkaadó vágj; gyári vezetőnek bizonyítványát kell csatolni, hogy a kiállitó tényleg nála van szolgálatban, a beküldött tárgyat tényleg ő készítette, mennyi időt fordított annak elkészítésére és milyen munkaeszközök állottak rendel kezésére. A gazdának ezt a bizonyítványát az illető ipartestület vagy iparhatóság igazolja. A tárgyak kiálli tásáért, úgyszintén azok elhelyezéseért, a szükséges aszta­lokért vagy állványokért dijat nem kell fizetni és a kiállitás terhére esnek. A tanoncoknak, segédeknek és munkásoknak tehát minden tekintetben meg van könnyítve az ezredéves kiállításon való részvétel és ennek folytán remélhető, hogy tömeges jelentkezésük és ügyes munkáik által az ipari remekelésnek ezen, reájuk nézve gyümölcsöző kiállítását minél vonzóbbá, gazdagabbá és érdekesebbé fogják tenni. A soproni kereskedelmi- és iparkamara köréből, i. A temesvári kereskedelmi • és iparkamara saját kebelében kiviteli irodát állított föl, melynek föladata különösen a Balkáu államokba irányuló magyar kivitelt az értesítési szolgálat ápolása által előmozditani. Ezen iroda speciális föladatai a következő pontok ban foglalhatók össze : a külföldi piacokról érkező konzuli jelentések és az ipart, kereskedelmet és hitelt érdeklő idegen törvények változásainak kivonatos közlése; az értesítési szolgálat belterjesebb ápolása oly irányban, hogy az iroda nemcsak vám- és szállítási ügyekben, hanem a külföldi ügyfelek hitel- és egyéb viszonyai felől, valamint a (temesvári) kamarakerület iparintézeteinek szállítóképessége felől is az érdekelt kérdésére lehetőleg gyorsan, diseret módon és ingyen nyújt fölvilágosítást. Minthogy a temesvári kereskedelmi - és iparkamara ezen válalata a magyar kereskedelmi körökre nézve általánosságban jelentőséggel bir, van szerencsénk arra kerületünk érdekelt köreinek figyelmét ezennel fölhívni. II. A „magyar ipar- és kereskedelmi vállalatok törté­nete" szerkesztősége a jövő évben tartandó ezredéves országos kiállítás alkalmából Magyarország kiválóbb ipari és kereskedelmi vállalatainak történetét szándékozik megirni és kiadni. A mű célja a hazai vállalatoknak ugy fejlődésük­ben, mint történetükben való megismertetése, s minthogy e méltánylandó cél csak ugy érhető el, ha a vállalatok vezérfértiai és'tulajdonosai a vezetésük alatt lévő vállalatok keletkezését, fejlődését és főbb mivelési ágát feltüntető adatokat, a gyárak, műhelyek, vagy üzletek épületének, esetleg azok belső berendezésének rajzával vagy clichéjével együtt a mű megírásával meghízott Fekete Adolf szerkesztő­nek, Budapest, Teréz ut 50. sz. alá mielőbb beküldik : fölkérjük kerületünk minden kiválóbb ipari és kereske delmi vállalatának vezetőségeit, szíveskedjenek a válla­lataikra vonatkozó és felsorolt adatoknak a jelzett helyre való beküldésével a szóban levő közhasznú irodalmi vállalatot támogatni. Evvel kapcsolatban megjegyezzük, hogy a „magyar ipar- és kereskedelmi vállalatok történeté" nek szerkesztő bizottsági elnöke Gonda Béla, m. kir. kereskedelemügy i miniszteri tanácsos. A kiadandó mű a hazai nyomdaipar remekének készül; egy példány előfizetési ára 50 frtban szabatott meg, mely vagy a fönti címen, vagy pedig a Pesti Magyar Kereskedelmi Bank pénztárához küldendő be. Sopron, 1895, évi november havában. A kerületi kereskedelmi- és iparkamara. Helyi, megyei és vegyes hírek. Törvényhatósági disz közgyűlés. Ezredéves fenn­állásunk megünneplésének sorrendjébe a kormány részéről felvétetett, hogy a vármegye törvényhatósági bizottságai a jövő 1896-ik év május első felében díszközgyűlést tartsanak s egyúttal a templomokban ünnepélyes bálaadó isteni tisztelet legyen. A vármegye december havi tör­vényhatósági bizottsági közgyűlése, mivel az ünnepélyes hálaadó isteni tisztelet május tizedikén lesz, elhatározta, hogy a szóban forgó díszközgyűlést 1896. évi május hó 10--én tartja meg s ez oknól a megyei szabályrendelet értelmében május hó első hétfőjén tartatni szokott rendes közgyűlés napjául, tekintettel e díszközgyűlésre, május hó tizenegyedike tüzetett ki. Képviselőtestületi Ülés. A lemondás folytán meg­üresedett polgármesteri állás betöltése végett Csertán Károly vármegyei alispán a képviselőtestület ülését t. hó 12-én délelőtt 10 órára hívta egybe. Folyó hó 9 -én dél előtt 9. órakor rendkívüi képviselőtestülti ülés lesz, melynek tárgysorozata : A zala-egerszegi közhórház tulaj­donát képező Stern B. család alapítványi ház megvásár­lása tárgyában határozat hozatal. A város tulajdonát ké­pező körkemencének bérbeadása. A város tulajdonát képező napi, heti és országos vásárokon a helypénzszedési jog bérbeadása. Zala Egerszeg, Ola külváros és Kaszaháza fogyasztási- és italadóinak kezelése tárgyában intézkedés. Az egyletkert mellett a pap utcára egy gyalog útnak nyitása tárgyábau intézkedés. Tudomásvétel végett előter­jesztése a belügyminiszter rendeletének, melylyel a házbér krajcárok szedését nem engedélyezte. Jóváhagyás végett előterjesztése a házaló kereskedés eltiltása tárgyában készített szabályrendelet tervezetnek. A zala egerszegi kaszinó évi rendes közgyűlést f. hó 18 án délután 6 órakor tartja saját helyiségében a következő tárgysorozattal: 1. Az 1895. évi számadások megvizsgálása. 2. Az 1896. évi költségvetés megállapitása. 3. A tisztikar megválasztása. 4. Netáni iuditványok. A központi valasztmány megalakitasa. Az 1874. évi XXXIII. t. c. 17. és 20-ik §-ai alapján a decemberi törvényhatósági bizottsági közgyűlés a központi választ­mány tagjaivá az 1896—1898 ik évekre b. Putheáni Géza, Bogyay Máté, Eperjessy Sándor, Dervarics Imre, Koller István, Fitos Márton, Baboss Árpád, Molnár Elek, Csertán László, Skublics István, Königinayer János, Bogyay István, Skublics Gyula, Farkas Sándor, Kiss Pál, Szabó Imre, Ziegler Kálmán, Skublics Imre, Handler István, Hertelendy Béla, Hertelendy Ferenc, gróf Batthány Ernő, Bogyay János, Bezerédy László, dr. Gyömörey Vincze, Barcza László, Véssey László, Schmidt Emil, Csesznák János, Isoó Ferenc, Skublics Jenő, Deák Mihály, Nagy László, Háczky Kálmán, Balaton József, dr. Csempesz Kálmán törvhatósági bizottsági tagokat választotta meg. Köszönetnyilvánítás. A zala-egerzzegi népkonyha javára dr. Hajós Ignác ügyvéd ur 20 forintot, Steiner Mária urnő (Budapest) 5 forintot, Weisz Ede takarék­pénztári igazgató ur 3 forintot voltak szívesek adományozni, melyért hálás köszönetet mond az elnök. Meghivó. A „zala-egerszegi kerékpár egyesület" egy létesítendő versenypálya alap javára, f. évi december hó 14-én az „Arany Bárány" vendéglő dísztermében dr Korcsmáros Kálmán urnák, a „Blagyar kerékpáros" szerkesztőjének, szives közreműködésével felolvasással egybekötött táncestélyt^rendez. Kezdete 8 órakor; belépti dij személyenkint 1 trt. Felülfizetések közsönettel fogad­tatnak és hirlapilag nyugtáztatnak. A Csáktornyái kisdedovó egyesület választmánya Ziegler Kálmán egyesületi elnök elnöklete alatt tartott ülésén elhatározta, hogy az egyesület a mult évihez hasonlóan a kisdedóvó intézettel kapcsolatban e tanévben is szervez tanfolyamot az állandó menedékházak vezetésére alkalmas dajkák képzésére. A gondnok jelentése szerint az iskola év elején az egyesület vagyona 3333 trt 81 krt tett ki, atneiy nagyobb részt alapitvány s mint ilyen, tőkésíttetik. — Á választmány egyúttal a folyó tanév költségvetését is egybeállította 1015 trt kiadással, 713 trt 81 kr. bevétellel és igy 301 frt 19 kr. hiánynyal, melynek födözésére államsegélyt kér. Meyhivas és kerelem. A zala egerszegi, szegény gyermekeket segélyező „Karácsonyfaegylet f. hó 24-én este 5 órakor az uj ovoda helyiségébun ruhakiosztással egybekötött ünnepélyét tartaudja, melyre a n. é. közön-

Next

/
Oldalképek
Tartalom