Zalamegye, 1895 (14.évfolyam, 27-52. szám)

1895-07-28 / 30. szám

Melléklet a „ZALAJHEGYÉ" 1895. évi 30-ik számához. vidéki tagok részére öt koronában, budapesti tagok ré­szére púdig tiz koronában határoztuk meg. A congressus megtartása 1S9(>. évi augusztus lw második felére van tervbe véve. Mindezek előre bocsájtása után hazafiúi kérelemmel járulunk a t. címhez, miként a congressuson való rész vételét bejelenteni és erről bennünket a mellékelt nyom tatvány felhasználása mellett legkésőbb oz év szeptember hó végéig értesíteni méltóztassék. Az előkészítő bizottság megalakítása iráut a részvételi nyilatkozatok beérkezése után fog az intézkedés meg­tétetni. Hazafiúi üdvözlettel : Pesti Lloyd társaság. Pesti polg. kereskedelmi testület. Budapesti nagykereskedők nagy­iparosok társulata. Elsó' Budapest fővárosi kis• és közép­kereskedők társulata. Budapest budai kereskedelmi társulat. Magyar kereskedelmi csarnok. Füszerkereskedők egyesülete Budapesten. Magyar falcereskedök és faiparosok országos egyesülete. Országos kereskedelmi- és iparcsarnok. Községi és körjegyzői szaktanfolyam. Toron tál vármegye jegyzőegylete a vármegye s a vármegye községeinek segélyezése mellett évenként köz ségi és körjegyzői tanfolyamot tart fenn, ha arra legalább 22 hallgató jelentkezik ; : tanfolyam minden év szep­tember 1-én kezdődik és tart a következő év junius végéig.^ Tekintve, hogy a jegyzői pályára nem egy fiatal ember megy, időszerűnek tartjuk a tanfolyam megkezdése előtt azt részletesebben ismertetni. A tanfolyam célja a községjegyzői pályára szánt, valamint a már jegyzői vizsgálatra készülők olykép való kiképeztetése, hogy a községi életben előforduló jogi műkifejezéseket megértsék, elméleti alapját megvessék annak a tudomány halmaznak, amelyből szakvizsgálatot kell tenniük s e tudománytárgyakat olykép sajátíthassák el, hogy azokból úgy elméleti, mint gyakorlati hasznuk legyen. A tanfolyam magán jellegű, amennyiben annak az eivégzése és a róla kapott bizonyítvány — a vármegyék kebelébeu szervezett jegyzői szigorló bizottságok előtt, letett vizsgálatról kiállított bizonyítvány nélkül —- jegyzői állásra nem képesít; akik azonban ezt a tanfolyamot jó sikerrel elvégezték, azok névéit a belügyminiszternek 1894. évi március 9 én 15.055. sz. a. kelt rendelete értelmében be kell jelentem s a minisztérium a hazai törvényhatósá­gokkal ezeknek a neveit abból a célból közli, hogy hason minősítéssel biró egyénekkel szemben előnyben része­sítendők. A tanfolyam felett államfelügyelet gyakorol tátik, amennyiben a zárvizsgálatokon a belügyi kormány magát kiküldött biztosával képviselteti. A közvetlen felügyeletet a vármegyei jegyző egylet, mig a szellemi vezetést a vármegye alispánja, mint a tanfolyam igazgatója, eszközli. A tanfolyamon, amelynek székhelye Nagy-Becskerek rendezett tanácsú város, mint a vármegye székhelye, a téli félévben a magyar közjogot, tiszti irálytant, pénz­ügytant, közegészségügyi igazgatást, magyar magánjogot, a törvényhatósági és községi önkormányzatot, vallásügyi igazgatást és a magyar közigazgatási jog általános részét, mig a nyári félévben a politikai közigazgatást, kihágási törvényt, pénzügyi jogot, katonai közigazgatást, közgaz­dasági igazgatást, ipar , kereskedelmi és közlekedésügyi közigazgatást, a magyar magáujog különös részét, a közoktatásügyi igazgatást, törvényhatósági és községi háztartást és a közigazgatási eljárást tanítják. A tanfolyam hallgatója lehet, aki az 1883. évi I. t. c. 6. §-ában előirt elméleti képzettséget igazolja; továbbá az is, aki ezt igazolni nem tudja, azonban azt, hogy a szóban forgó törvény éleibe lépte előtt és azóta is megszakítás nélkül, mint jegyző vagy segédjegyző, működött. A felvétel iránt minden év augusztus 15-ig lehet jelentkezni akár szóbelileg, akár irásbelileg s a kérvényhez az okmányok eredetben vagy hiteles máso­latban csatolandók. A kérvény a tanfolyam igazgatójához (NagyBecskerek, megyeház I. e. 12. a.) küldendő. A jelentkezetteket a felvétel-, vagy fel nem vételről irás­belileg értesítik. Évi tandíj, mely egy összegben fizetendő, 30 frt •, a könyvtár dij 1 frt 50 kr. A szaktanfolyamon bennlakással egybekötött táp­intézetet is állítottak fel, ahol a hallgatókat közösen helyezik el a rendelkezésre álló termek arányában. Az ellátás áll lakásból, élelmezésből, fiités, világítás, ágynemű mosása és kiszolgálásból és az orvosi segélyben való részeltetésből. Aki a tápintézetbe fel akar vétetüi, köteles e célból a tanfolyam megnyílta előtt mindig augusztus 15 ig a tanfolyam igazgatóságához írásban folyamodni s a két hóra szóló tápintézeti díjat előre beküldeni s a tápintézeti kötelező nyilatkozatot szülője vagy gyámja által kiállíttatni. A tápintézetért havonként 21 frt30kr. fizetendő minden hó megelőző 20-án. A tanfolyamon két vizsgálatot tartanak t, i. az első félév végén és a tanév végén. A tanév végén letett vizsgálatról bizonyítványt állítanak ki, amelyben csak az összeredményt vagyis az egyszerűen illetőleg kitüntetéssel történt minősítés tényét jelentik ki. A tanév két félévre oszlik. Az első félév szeptem­ber 1 tői január végéig, a második félév február 1-től junius végéig tart. Év közben szünetek : karácsonykor december 23 tói január 2-ig bezárólag és húsvétkor nagycsütürtöktől az üunep harmad napjáig. Végül ami a hallgatók magánmunkálkodását illeti, mint gyakorlati iskola, megengedi, hogy hallgatói a tan­órákon kívül közhivataloknál alkalmazást vállaljanak, de ez a tanulmány hátrányára nem történhetik. Ily alkal­mazást azonban a tanfolyam nem közvetít, de kik a tanfolyamon jó előmenetelt tanúsítanak, azoknak alknl maztatása érdekében a tanfolyam igazgatósága a köz­hatóságoknál üresedés esetében közbelép. Hivatalos rovat. Zala-Egerszeg r. t. város polgármesteri hivatala által ezennel közhirré tétetik, hogy a „Jánkahegy" község 1895. évi szükségletét magában foglaló s az 1895. évi XII. t. cz. 65. §-a értelmében elkészített egyónenkinti kivetési lajstrom 8 napon át vagyis 1895. évi julius hó j 28-ától augusztus hó 4 ig bezárólag a város háza tanács j termében nyilvános közszemlére kitétetett, mely ott a hivatalos órák alatt az érdekelt birtokosok által bete kinthető Zala Egerszegen, 1895. évi julius 27 én. Kovács Károly polgármester. Helyi, megyei és vegyes hirek. Törvényszéki elnöki kinevezés. O felsége a király az igazságügy miniszter előterjesztésére Staniszlavselcy Adolf kassai ítélőtáblai elnöki titkárt a zala-egerszegi kir. törvényszékhez elnökké nevezte ki. Állami anyakönyvi felügyelök A 23 állami anya könyvi felügyelő kinevezését a hivatalos lap f. hó2l-iki száma, hozta. A nagy kanizsai kerületbe (Somogy- és Zala­vármegye) Botfy Lajos, Zalavármegye tiszteletbeli fő­jegyzője, neveztetett ki. Vármegyénkből Kostyál Ferenc, a perlaki járás tőszolgabirája, a szabadkai kerületbe (Bács , Csongrád-, Csanád- és Békésmegyék, Újvidék, Zombor, Baja, Szabadka, Szeged és Hód mező-Vásárhely városok) neveztetett ki anyakönyvi felügyelőnek. Eljegyzés. Vettük a következő eljegyzési jelentést: „Besenyői és velikei Skublics István és neje szül. duna­szent györgyi Tolnay Irén örömmel tudatják szeretett leányuknak besenyői és velikc' Skublics Gizellának, özv. bocsári Svastics Elekné szül. széplaki Bottka Lujza fiával bocsári Svastits Pál zalamegyei földbirtokossal történt eljegyzését. Rendkívüli közgyűlés. Zalavármegye törvhatósági bizottsága t. évi augusztus hó 6-án délelőtti 10 órakor rendkivüli közgyűlést tart, melynek kizáró tárgyát képezik: 1. A nmlgu m. kir. belügyminisztérium t évi 50916. sz. alatt kelt rendelete az 1889. év végével választott tör véuyhatósági bizottsági tagoknak kilépése, illetőleg tagsági képesség elvesztése, elhalálozás vagy lemondás követkéz tében megüresedett választott bizottsági tagsági helyeknek választás utján leendő betöltése és a legtöbb adófizető törvényhatósági bizottsági tagok 1896. évre érvényes névjegyzékének kiigazítása iránt szükséges intézkedések tárgyában. 2. Zala Szent Mihály és Pölöske községekből egy uj körjegyzőség alakítása iránt megtartott tárgyalásra vonatkozó iratok bemutattatnak. 3. Csáktornya község képviselőtestületének a Csáktornyán építendő lovassági laktanya épitésí költségei fedezésére szolgáló kölcsönfel ­vétel tárgyában f. évi junius hó 15-én hozott határozata jóváhagyás végett előterjesztetik. 4. Alsó-Rajk község képviselőtestületének ingatlan birtok vétele tárgyában f. évi ápril hó 2u-án hozott határozata jóváhagyás végett előterjesztetik. Gazdasági tudósító. A földmivelésügyí m. kir. mi­niszter Khemdl Imre Sándor majori lakós, földbirtokost Zalavármegye nagy-kanizsai járására nézve az állandó gazdasági tudósítói tiszttel bizta meg. Hymen. Szabó Adolf nagyváradi tanár augusztus hó 4 én esküdik örök hűséget Nagy-Kanizsán Bun Malvin kisasszonynak, Bun Samu nagykanizsai izr. elemi-, polgári- és középkereskedelmi iskolai igazgató kedves leányának. Köszönetnyilvánítás. A zala-egerszegi polg. iskola kisebb tanulói t. hó 25 én jótékonycélu előadást rendeztek, melynek tiszta jövödehnét, 2 frtot, a helybeli Karácsonyfa egyletnek ajándékozták, miért köszönetet fejezi ki az elnökség. Felvétel a csáktornyai tanítóképző intézetbe. A csáktornyai állami tanítóképző intézet első évfolyamába felvétetnek 4 gymnasiumi, reál, vagy polgári iskolai osztályt végzett ifjak, akik életöknek 15. évét betöltötték s testileg épek és egészségesek. A felveendő növendékek közül néhányan ingyen, többen havi 5 írtért étkezést kaphatnak az intézet köztartásánál. A felvételre vonatkozó kérvények a tanítóképző ir.tézet igazgatóságához külden­dők bezárólag augusztus 10 íkéig .Csáktornya 1895. julius hó 20-án Margitai József igazgató. Állami trachoma kórház. Ezen feliratot viseli a f. hó 21-én Perlakon megnyilt szemkórház, melynek megnyitására az állam képviseletében megjelent dr. Feuer Náthán egyet, tanár, kir. közegészségi felügyelő ós Klo­bulák Károly belügyminiszteri számtiszt, kik a járás főszolgabirájának és a járási tiszti orvosnak leltár mellett a kórházat átadták. A berendezést és felszerelést, mely 1500 forintba került, teljesen az állam adta. A kórház 4 szobából áll, külön a férfi és külön női oszfálylyal 15 ágyra és minden tekintetben mintaszerűen van beren­dezve. A kórház felállításával egy rég érzett hiányt pótolt az állam Perlakon, hol a trachoma már évtizedek óta szedi áldozatait. Tervbe volt véve az operálandó betegeken a műtétek azonnal megkezdése, de ezt augusz­tus hóig el kellett halasztani, mert a nép most mezei munkálatokkal van elfoglalva. A műtétek megkezdésére a tudós tanár annak idején isméi Poriakra jő. Felhívás. A zala egerszegi ipartestület elnöksége ez uton is felhívja az ipartestület tanonc tartó tagjait, hogy a tanoncmunkakiállitás folyó évi augusztus 20 án a polgár iskola termében nyittatik meg. Ennélfogva kéret- j nek mindazon iparosok, kiknek tanoncaik bármely munkát J is képesek kiállítani, készíttessenek, hogy a kiállításon j minél nagyobb számban résztvehessenek ; mert a kiállítás j nemcsak a résztvevő tanoncok dicséretére és munkaké­pességére ád alkalmat, hanem dicséretére válik magának az iparosnak is. Az elnökség. Alapszabály jóváhagyás. A m. kir. belügyminiszter a mindszentkállai és szent-bél illái Icatholikus körök alap­szabályait a bemutatási záradékkal ellátta. Meghívó a szepetki önkénytes tűzoltó testületnek saját pénztára javára 1895. évi augusztus hó 4 én a község erdejében az 5 éves szolgálat' érmek kiosztásával kapcsolatosan rendezendő nyári táncvigalmára. Beléptidíj személyenkint 30 kr. Egyenruhás bajtársaknak 20 kr. Kezdete délután 3 órakor. Ezt megelőzőleg összejövetel a szerháztéren és az érmek kiosztása. Felülfize .ések köszönettel fogadtatnak é* hírlapilag nyugtáztatnak 1 Kedvezőtlen idő esetén a mulatság a vendéglő helyiségben tartatik meg. Állami kereskedelmi középiskola Veszprémben. A vallás- és közoktatásügyi m. kir. miniszter f. évi julius 17-én 33442. sz. a kelt rendelete értelmében a veszprémi állami polgári fiúiskolával kapcsolatosan állami kereskedelmi középiskolát állit fel, melynek első osztálya már a jövő 1895/96. tanévben megnyilik. A perlaki önkénytes tűzoltó egyesület agusztus hó 4-én ünnepli busz éves fennállásának jubileumát, melynek programmja: reggel 9 órakor hálaadó isteni tisztelet; 10'/ 2 órakor díszgyülés a szertár helyiségben. Délután 2'/ 2 órakor a perlaki tűzoltó egylet gyakorlata; 4 órakor kivouulás Ottókra, a városi vendéglőbe, mely után a tűzoltó egylet táncmulatsága következik. Kérelem. A zala-egerszegi ipartestület elnöksége felkéri a nemesszivü emberbarátokat, hogy a folyó évi augusztus 20 án megnyitandó tanoncmunkakiállítás alkal mával a legjobb munkát kiállító tanoncok megjutalmaz hatására kegyes adományukkal hozzájárulni szíveskedje­nek. Bármily csakély összeget is köszönettel fogad és hírlapilag nyugtáz a zala egerszegi ipartestület elnöksége. Elömunkalati engedély villamos vasntra. A ke­rekedelemügyi miniszter Herczeg Mihály egyetemi tanár­nak, Kállay Gyula és Pálffy Andornak a Budapest székesfőváros Vámház teréről az ott épülő Duna hídon át Buda-Örs, Vaál, Lovas-Berény, Székes Fehérvár, Ber­liida, Vílonya, Veszprém, Kövesd, Balaton Füred, Balaton­Udvari, Zánl <a, Kővágó Ors, Badacsony-Tomaj, Balaton Ederícs, Keszthely, Zala Szent Iván, Felső-Hahóth, Bánok Szt-György, Dekanovecz, Belicza érintésével Csáktornyáig illetőleg Horvátország határáig vezetendő, villamos erőre berendezendő vasútvonalra az előmunkálati engedélyt egy évre megadta. Jotékonycélú táncmulatság. A nagy kanizsai tánc­kedvelő ifjúság Oroszváry Gyula ügyvéd védnöksége alatt a zalavármegyei vizkárosultak javára a „Polgári Egylet" kerthelyiségében f. évi augusztus hó 20-áu vagyis Szent-István napján jótékonycélu táncmulatságot rendez. Belépti díj személyenként egy korona. Kezdete este 8 órakor. A csesztreqi önk. tűzoltó egylet folyó hó 7-én megtartott nyári táncmulatsága a kedvezőtlen idő dacára is igen jól sikerült és a kiadások lüvouásával maradt tiszta jövödelem 45 frt 50 kr. Ez alkalommal felülfizetni szíveskedtek : Kovács Károly (Ori-Szent Péter) 5 frt, Oswald József (K. Újfalu), Szmodics György (Dollincz) 2—2 frt, Sándor János 1 frt 75 kr., Rácz István, Höhn Béla (Lenti) 1 frt 50—1 frt 50 kr., Guttman Jenő (A.­Letidva), Kapuy Károly, Eppinger Amália 75—75 kr., Rosenbaum N. (Lenti), Eppinger Samu, Mitzger József (Lenti), Berger Károly (Nagy Kanizsa), Briill Dezső (Nova), Phol Medárd (Pórszombat), Neu Nettenné (K.-Kálóczfa), Rosenzweig Hermáimé és Eppinger János 50—50 krt, Magyar Ferenc 25 kr. Fogadják a nemeslelkü adakozók ezen uton a rendezőség forró köszönetét. A pénzügyi közigazgatási biroság újabb döntve nyei. Házbéradó alá eső ingatlanok átruházása után járó illeték kiszabásánál az 1887. évi 45. t. c. 4. § a szerinti legkisebb érték kiszámítása céljából az illetékre a kincstár jogának beálltát megelőző évi tiszta jövödelem veendő alapul. (60. sz.) — Ha ugyanabban a kérdésben hozott I., II. és III. bírósági határozatok eredeti kiadványai, mint mellékletek, bélyegköteles beadványhoz csatoltatuak : eme birósági határozatok eredeti kiadványai, mint mel­lékletek közül, csak az a határozati eredeti kiadvány nem esik mellékleti bélyeg alá, mely után az illeték, az illetéki dijjegyzék 48 tételének A., B. és C. pontjai értelmében bélyegjegyekben vagy ugyanazon díjtétel D. pontja értelmében közvetlen fizetés által lerovatott. (61. sz.) — Abban az esetben, ha a felek részére az általuk befizetett illeték és a tőlük beszedett késedelmi kamatok visszatéríttetnek s a visszatérített illeték után a bélyeg­és illetékszabályok 143. § a értelmében kamattérítés adandó, a feleknek csak akkor van igényük késedelmi kamatok cimén visszatérített összegek után kamattérítésre, amidőn a kir. kincstárnak késedelmi kamat beszedéséhez joga nem volt. (62. sz.) Árpavásár Nyitrán, A f. évi szeptember hó 2-áu Nyitrán megtartandó árpavásárra bejelentési ivek a nyitra megyei gazdasági egyesület titkári hivatalánál Nyitrán már kaphatók. Az árpavásárra vonatkozó bejelentési ivek augusztus 15-ig küldendők az „árpavásár rendező bizottság" címére Nyitrára. A legjelentékenyebb hazai és külföldi kereskedők érdeklődnek a vásár iránt s be jelentették megjelenésüket, nem lehet tehát semmi kétség az iránt, hogy a vásárnak igen nagy forgalma lesz. Is­mételve figyelmeztetjük a keresett sör és maláta-árpa termő vidékek gazdáit, hogy árparaintáikat a nyitrai árpavásáron okvetlenül bemutassák. Az eladás lepecsételt minták alapján történik. Minta gyanánt 10 kg. küldendő két 5—5 kgot, tartalmazó erős vászonzacskóban. A minták papiros tányérokba öntve lesznek közszemlére téve. Szarvasmarha kivitel megtiltása. Az|alispání hivatal táviratilag hívta fel a főszolgabirói hivatalokat, valamint a rendezett tanácsú városok tanácsát, hogy sürgősen a legkiterjedettebb módon tegyék közzé, miszerint Alsó­Ausztria helytartósága a szarvasmarháknak, juhoknak, kecskéknek Alsó-Ausztriába való bevitelét megtiltotta. Augusztíis havi aranyárkeletpótiék. A vámilleté­keknek ezüstben történő fizetésénél vagy biztosításánál szedendő árkeletpótlék 1895. augusztus hóra a birodalmi tanácsban képviselt királyságok és országok cs. kir. pénzügyminisztériumával egyetértőleg 2ö'/ 2%-ban álla­píttatott meg. Baleset. Horváth József (szamaras) 37 éves, föld mives, udvarnoki lakós f. hó 24-én saját vigyázatlansága folytán egy sínekkel megrakott vasúti va^gon kerekei alá került, mely alkalommal jobb lábtejének csontjai

Next

/
Oldalképek
Tartalom