Zalamegye, 1895 (14.évfolyam, 1-26. szám)

1895-01-20 / 3. szám

Táncestelyek. A keszthelyi kereskedők társulata f. hó 26-án, — a keszthelyi ipartestület pedig február hó 9-én rendez zártkörű táncestéit. Iparhatosági megbízottak alakulása. Az iparhatósági megbízottak megválasztása után városunkban megtörtént a megbízottak megalakulása. Elnök Medvéssy Gyula. Az iparlajstromok megvizsgálására megválasztattak ítj. Derencsénv Pál, Henrich Pál, Pauk P^de, Ritso.her Gyula. Ipartanonc-iskola látogatók: Farkas Ferencz, Gaszta Antal, Juhász Lajos, Németh Gábor, Műhelyek migvizs gálására megválasztattak : iíju Baján János, Bencz György, Braun Fülöp, Feili Flór.án, Fodor Gábor, Grun baum Samu, Krausz Miksa és Nagy Károly (asztalos). Gyárakés malmok megvizsgálására megválasztattak:Bayer Vincze, Lendvay László és Juhász Lajos. A „Pacsai Katholikus Kör" a kebelében alakult dalárda közreműködésével 1895. évi február 3 án saját alaptőkéje javára az alsó nagyvendéglő helyiségében ének és szavalatokkal egybekötött zártkörű táncvigalmat ren­dez. Beléptidij 80 kr., családjegy 2 írt. Felülfizetések köszönettel fogadtatnak és hirlapilag nyugtáztatnak. Kezdete 8 órakor. A csáktornyai önkénytes tűzoltó egyesület 1894. évről készített és nyomtatásban kiadott számadása szerint az egyesületnek 1.426 frt 42 kr. bevétele, 463 írt 17 kr. kiadása volt s így a pénzmaradvány 963 frt_25 krt tesz. Az egyesület vagyona: tűzoltó szerekben 1.581 frt, személyi- és tűzoltó szerelvényekben 876 forint 60 kr., különféle bútorokban 60 frt, hangszerekben 180 forint, zászló 350 frt, 24 drb vert vascső kut 800 frt, pénz készlet 1.007 frt 26 kr„ összesen 4.854 frt 86 kr. A tűzoltó segély alap 2.975 frt 39 krt tesz. Uj nagyközség. A m. kir. belügyminiszter meg­engedte, hogy Zalavármegyéhez tartozó Szent-Gróth (mezőváros) kisközség nagyközséggé alakittassék át. Együtt mentek a sirba. Eiehner Antal és Eichner Anna keszthelyi lakósok igen különc életmódot folytattak. Magas életkoruk dacára Keszthelyen alig ismerte őket valaki, mert emberek közé soha sem mentek, házukat el nem hagyták. Antal meg is őrült, Anna világgyülölő lőn. Hosszas betegség után 1. hó 12-én délelőtt 9 órakor meghalt Antal, utána egy óra múlva Anna költözött el. A megyei árvaszék 1894 ik evi ügyforgalma. A megyei árvaszékné! 1893. év végén hátralékban maradt 5.053, az 1894 ik óv folyamán beérkezett 32.055 s igy elintézés alá került 37.108 ügydarab; ebből az 1894 ik év folyamán elintéztek 34.533 darabot s igy 1894-ik év december végén hátralékban maradt 2.575 ügydarab. A zala egerszegi szövetkezeti önsegélyző egyesület választmánya Fischer László vezérigazgató elnöklete alatt f. hó 16 án ülést tartott, amelyen örömmel vétetett tu­domásul, hogy az 1895 ik évre megalakult a 20-ik üz letcsoport, amelyben ez ideig 375 en vesznek részt 3.431 darab 25 krajcáros törzsbetéttel. Jelentkezések az új üzletcsoportra még mindig elfogadtatnak. Az évről évre nagyobb tért hódító és szilárd alapon nyugvó intézményt ajánljuk a közönség figyelmébe. A z. egerszegi munkások betegsególyezö egyesü­lete f. év január hó 27 én délután 2 órakor tartja évi rendes közgyűlését (az elemi iskola II. leányosztály ter­mében), melyre a tagokat s az érdeklődő közönséget tisztelettel meghívja az elnökség. Vetőmagvak. Mautlmer Ödön tudósítása szerint vetőmagvakra nézve 100 kilónként Budapesten a jegy­zések a következők: lucerna 42—50 frt, lóhere (bánáti) 55—62 frt, lóhere (tiszavidéki) 63—68 frt, lóhere (erdélyi) 55—68 ft, tavaszi bükköny 6-80—7 frt, baltacím 11—ll>/ 2 frt, muharmag 14—15 frt. Teli vasúti menetrend. Október hó 1 tői fogva Zala-Egerszcrői indul Bobára 9 ó. 40 reggel, 4 ó. 49 p. délután ; Csáktornyára 5 ó. 05 p. reggel, 5 ó. 54 p. délután. Zala-Egerszegre érkezik : Bobárö79 óra 39 perckor d. e., 5.44 p. d. u., Csáktornyáról 9 óra 32 perckor d. e., 8 óra 34 perckor este. Helyi közlekedés Zala-Egerszeg és Szent Iván között: Zalaegerszegről Szent-Ivánra indul 6 ó. 37 p. reggel, 11 ó. 39 p. d. e. 2 ó, 39 p. d. u.,7 ó. 57 p.este ; Szt. Ivánról Z.-Ejerszegre érkezik 8 ó. 03 p. reggel, 1. ó. 03 p. délután, 4 ó, 01 p. délután, 9 ó 23 p. este; Szent Iránról Nagy Kanizsa felé 5 ó. 57 p. reggel (vegyes vonat), 12 ó. 25 p. d. u., 8 ó. 47 p. este; 2 ó. 19 p. éjjel. Szent Ivánról indul Szombathely felé 7 ó. 22 p. reggel, 3 ó. 15 p. délután, 2 ó. 15 p. éjjel. Nagy Kanizsáról a vegyes vonat Szent Ivánra érlce ik 7 ó. 18 p. este. A „Külföld" a legszebb és legtartalmasabb magyar hetilap, immár második évfolyamába lépett és az intelli­gens magyar olvasóközönség legkedveltebb lapjának mondható ; annak az olvasóközönségnek, a mely nem ephemer értékű heti pletykát, hanem maradandó becsű remekművekből, a világirodalom legszebb regényeiből álló könyvtárt akar gyűjteni, midőn egy szépirodalmi lapra abonál. Ez a fényes folyóirat szellemi értékében oly m agassan áll valamennyi fölött, hogy rohamos fej lődését ívm is csodálhatjuk, mert nincs intelligtns ember Magyarországon, kire nézve az a lap, mely őt az egész nagy világ eszméivel, felfedezéseivel, irodalmával és mű vészetével megismerteti, életszükséglet ne volna. Csekély előfizetési áránál, negyedévi 2 frt 60 kr-nál többre megy a benne közölt nagy becsű regények és novellák könyv értéke is, miről mindenki meggyőződhetik, ha ingyen mutatványszámot kér a kiadóhivataltól. Nándor-utcza 16 I. emelet. Az Athenaeum Kepes Irodalomtörténetéből meg­jelent a 29-ik tüzet, az előbbiekhez hasonló gazda- tar talommal és képekkel. Ebben Bayr József befejezi a nemzeti színházról megkezdett tanulmányát, Széchy Ká roly pedig róg.bb elbeszélő irodalmunk kiválóbb alakjait Vajda Pétert, Ivuthy Lajost és a hamar népszerűvé vált Jósika Miklóst mutatja be, ismertetvén életöket és főbb munka:kat. A tüzet utolsó cikkében Baráth Ferencz b. I^otvos József if júságáról szól. A szöveget ezúttal is számos kep illusztrálja, külön mellékletekül pedig: Wesselényi Miklós nem rég fo fedezett levele a z akadémia alapításáról es Kisfaludy Karoly költeményeinek kézirati hasonmásai. Az egész vállalat, mely 35 füzetre fog terjedni, gyorsan közledik befejezéséhez. Ára fűzetenkíut 40 kr. Herczeg Ferencz képes hetilapjának, az Uj Idők nek megjelent, a 4. száma. Hetek óta írók, művészek és a nagyközönségnek érdeklődése kiséri ezt a vállalatot, melyről mar az első szám megjelenése előtt kifejezést adtunk azon örvendetes meglepetésünknek, hogy valahára meg vau az a minden izében eredeti szépirodalmi lap, mely előkelő és modern, de a mellett teljesen magyar. Örömmel látjuk az Uj Idők második számából és a leg­közelebb megjelent 3, 4-ből, hogy ugy tartalom, mint kiállítás tekintetében egyre halad a lap, egyre szépül és igy nem is csodálkozunk, hogy rövid fennállása da cára már több előfizetője vau, miut bármely más szép­irodalmi lapnak. A közönség sokat várt olyan laptól, melynek szerkesztője Herczeg Ferencz, kiadója a Singer és Wolfner-cég és várakozásában nem is csalódott. Uj Idők nem egy genre-ü olvasóknak van megirva, hanem megleli benne a család minden tagja, férfi, asszony és leány a maga kedvenc olvasmányait. Olvasóink figyel­mébe ajánljuk továbbá az ugyancsak Singer és Wolfner kiadásában Tutsek Anna szerkesztése mellett megjelenő Magyar Lányok cimü lapot, mely fiatal lányok számára van szerkesztve és Pósa Lajos Az én Újságom cimü pompás gyermeklapját. Mind a háromból kívánatra in­gyen és bérmentve kiild mutatványszámokat a kiadó­hivatal Budapesten, Andrássy-út 10, Millenniumi magyar történelem. Az Athonaeum r. társaság kiadásában megjelenő „A magyar nemzet tör­ténete" cimü tiz kötetes (milleniumi kiadás) nagy mun­kának nyolcadik füzete most hagyta el a sajtót. Ez a nyolcadik füzet Marcali Henrik „A vezérek kora" első kötetének folytatását képezi és pedig a negyedik könyv második fejezetének befejezése, melynek cime „A térítés kezdete", majd a III. fejezet „István mint fejedelem" foglaltatik a füzetben ós megkezdődik az ötödik könyv, melynek főcime „Szent-István királysága", az I. fejezettel, melynek cime „István . törvényei." Ezt a füzetet ís szin­tén pazar fénynyel előállitott nagybecsű műmellékletek és számos szövegkép diszitik, Mint műmelléklet van a füzethez csatolva"a Szent István király által kiadott és a pannonhalmi apátságra vonatkozó alapitó oklevél ere­detijének pompásan sikerült hasonmása, a melyhez a mai Írásmódra áttéve, tiszta, szép nyomású szöveg-olvasás van mellékelve. A másik melléklet a konstantinápolyi régi bástyafalakat ábrázolja, a mostani állapotukban, a legújabb fénykép felvétel után. Egyes füzet ára 30 kr. Előfizetés negyedévre (12 füzet) 3 frt 60 kr ; félévre (24 füzet) 7 frt 20 kr. Kapható minden könyvkeres­kedésben. Ki a gazda ? Érdekes kérdést vetett fal a Benedek Elek szerkesztésében megjelenő Nemzeti Iskola az újévi elsőszámában. A cikk irója Földes Géza, ki azt fejtegeti, hogy az orsz, tanítói nyugdijalap a tanitók igaz és két­ségbe vonhatatlan tulajdona, melyhez maga a törvény­hozás sem nyúlhat a tulajdonjog szentségének megsértése nélkül. A cikknek a hangja ugyan éles, de indokolt, mert a tanitói nyugdijsérelmek valóban kétségbeejtők, A Nemzeti Iskola vezércikkezője e bajokon ugy akar segíteni, hogy nyugdijalap kezelésében adjanak részt a tanítóknak is és hogy minden nyugdíjazási eljárást előbb mutassanak meg az érdekelt nyugdíjba vonuló tanitónak s annak az észrevételeit, kifogásait érdeme szerint mér­legeljék. Ennél azonban sokkal fontosabb az a gondolat, hogy az alap millióit az állam bocsássa az iskola fentartó községek rendelkezésére, a kik innen nyerendő állam kölcsönökből építenék iskola épületeiket, tanitói lakháza ikat. Igy legalább azokat a szánalmasan rozoga iskolákat a kívánalmaknak megfelelő épületekkel lehetne kicserélni s ebben nagy haszna lenne a hazai népoktatásnak és a tanitóknak egyaránt. Igazán kívánatos dolog, hogy ezeket a praktikus eszméket a megyei tanitóegyl?tek|is tárgyal­gassák, e tárgyalásokhoz pedig kitűnő vezérfonalat ad min­den tekintetben a Nemzeti Iskola. A szépnem tagadh atatlanul legnagyobb pártfogója volt mindig a „Képes Családi Lapoknak". És tud­valevőleg a nők természetadta hatalmuk folytáu sok üdvös és nemes ügyet vittek diadalra A „Képes Családi Lipok" is mély köszönettel tartozik a magyar nőknek, mert közel tizenkét év alatt nemcsak anyagi, de szellemi tá­mogatásuk által is a legelőkelőbb szépirodalmi lapok so­rába emelték. A „ Képes Családi Lapok" szerkesztősége és kiadóhivatala azon reményben él, hogy e hazafias irányban és tartalmasai) szerkesztett lap sohasem fog hiányzani a müveit magyar családok asztaláról. A „Képes Családi Lipok" előfizetési ára egész évre 6 frt, félévre 3 frt. Mutatványszámot szivesen küld a „Képes Családi Lapok" kiadóhivatala Bpest vadász u. 14 sz. A magyar szépirodalom és művészet örvendetes és gyors fellendülését sehol se látjuk meg oly szembe­szökően, mint az Ország Világ képes hetilap minden egyes számánál. Ez a sokat érő újság Váradi Antal nagy­nevű poétánk kitűnő szerkesztése mellett egyre azon törekszik, hogy mindenből a legjobbat és legértelmesebbet nyújtsa olvasóinak ; szövegét a legelső magyar irók írják, szép képei a legjobb művészek rajzait reprodukálják ; egyforma értékes és művészi minden száma. Élénken illusztrálja az Ország Világ nagy kelendőségét az is, hogy a kiadó a legnagyobb áldozatokat is megteheti már ol­vasói kedvéért. Mindenesetre unikum az az újévi aján­dék, melyben az Ország Világ részesiti közönségét; minden kinek, a ki előfizetését a hó végéig beküldi, oda adja egészeu ingyen Buday Lászlónak érdekes regényét, a reformátort. Pedig ebből a könyvből egy példány másfél forintba kerül. Ezek ntán természetes, hogy az Ország Világot a legsziveseben ajánljuk mindenkinek. Előfizetési ára : egész évre 8 frt, félévre 4 frt, negyedévre 2 frt ; kiadóhivatal : hová az előfizetési pénzek küldendők, Bu dapest V. Hold u. 7, sz. Mutatványszámot a kiadóhivatal szívesen küld bárkinek. Huzd rá cigány ! — Nem is élet! cimü legújabb népdalokat a modern sálon zeneirodalom egyik legbá­josabb terméket: Schütt Valse lente-ját Baka-Baitz Irmától „Napraforgó" Lengyelkét s a hírneves Yvonnak : Selamlik török indulóját tartalmazza a „Zenélő Magyarország" II évfolyamának ép most megjelent 2. ik száma. Elő fizetési ár negyedévre hat hasonló terjedelmű füzetre 1 frt. Előfizethetni a kiadóhivatalnál : Budapest, VI. Csen­gery utca 62 a. Foulárd-3elymet 60 krtói 3 forint 35 krig: méterenkint — japáni, chinai, stb. a legújabb min tázattal és szinekben, u. m. fekete, fehér és szines Henneberg selymet |35 krtól 14 frt 65 kr. méterenkint sima, csikós, kockázott, mintázottakat, damasztot stb. (mint egy 240 különböző minőségben és 2000 sziu és mintázattal) postabér és vámmentesen a házhoz szál­lítva és mintákat küld postafordultával: Henneberg G. (cs- kir. udv. szállító) selyenigyára Zürichben. Svájczba címzett levelekre 10 kros és levelező lapokra 5 kros bélyeg ragasztandó. Magyar nyelven irt meg­rendelések pontosan eliutéztetnek. Felelős szerkesztő és kiadótulajdonos: UDVARDY IGNÁC. 234/kig. 94. Zala Egerszeg r. tan. város a fehérképi vendéglő udvarán levő leégett istálló és ezzel összekötött lakó­házrészek helyreállítási munkálasainak teljesítésére írásbeli versenytárgyalást hirdet. Felhivatnak tehát a pályázni óhajtó kőmives és ács mesterek, hogy 50 kros bélyeggel ellátott ajánlatu­kat, a felajánlacdá építési költség 5% át kitevő bánat pénzzel együtt (készpénz vagy elfogadható papírokban) az árlejtés előtt egy órával beadni el ne mulaszszák, mert később érkezett ajánlatok tekintetbe nem vétetnek. Az ajánlatban nem egység ár, hanem fix összegben (pauschale), számokkal és betűkkel kiteendő az ár, me­lyért vállalkozó az épületet uj anyagból teljesen készen, helyreállítani kötelezi magát. Bármily címen felmerülhető többlet munka nem díjaztatik. A versenytárgyalás Í895. évi január hó 28-án d. e. 10 órakor tartatik meg a városháza tanácstermében. Költségvetés és szerződési feltételek a polgármesteri hivatalban megtekinthetők. Zala Egerszeg, 1895. évi január hó 19 én tartott közgyűlésből. Kovács Károly polgármester. 39./ kig. 895. sz. í Árverési hirdetmény. |> Szijártóház község közbirtokossága nevében alulírott községi elöljáróság részéről ezennel közhírré tétetik, miszerint Szijártóház község *> határában a rédicsi vasúti állomástól 3—4 ^ kilómeter távolságban a közbirtokosság legelőjón ^ fennálló és 4600 forintra becsült 115 darab tölgyfa Szijártóház községben (Zalamegye, alsó lendvai járás) 1895. evi február 15 ik napjanak d. e. 10 órakor tartandó nyilvános T5 árverésen a legtöbbet Ígérőnek el fog adatni, ^ mely napra a venni szándékozók azzal hivat­nak meg, hogy az árverés megkezdése előtt IX 460 frtot bánatpénzül letenni tartoznak. Kelt Szijártóházán, 1895. évi január 15. Török József Kulcsár József k jegyző. bíró. Dancs Pal T> esküdt. 643/tkv. 1894. sz. Árverési hirdetmény. Alulírott kir. bír. végrehajtó az 1881. évi LX. t. c. 102. § a értelmében ezennel közhírré teszi, hogy a zala egerszegi kir. járásbíróság 6688. számú végzése által Ritscher Gyula z.-egerszegi lakós végrehajtató javára Honcz János teskándi lakós elleu 159 frt 30 kr. tőke, s ennek 1894. évi augusztus hó 1-től járó 6% kamatja,' ugy járulékai erejéig elrendelt biztosítási végrehajtás alkalmával bíróilag lefoglalt és 1622 frt 50 krra becsült bútorok, ágynemüek, lószerszám, gabona, szarvasmarhák, lovak, sertések és gazdasági eszközökből álló ingóságok nyilvános árverés utján leendő eladatása elrendeltetvén, | ennek a helyszínén vagyis Teskándon leendő eszközlésére 1895. évi január hó 25 ik napjának dél rf tán 2 órája határidőül kitüzetik és ahhoz a venni szándékozók ezennel oly megjegyzéssel hivatnak meg, hogy az érintett ingóságok ezen árverésen az 1881. évi LX. t.c. 107. § H értei inéban a legtöbbet Ígérőnek becsáron alul is eladatni fognak. Az elárverezendő ingóságok vételára az 1881. évi LX. t. c. 108. §-ában megállapított feltételek szorint lesz kifizetendő. Kelt Zala Egerszegen, 1895. évi január 4 én. Nagy Sándor kir. bir. végrehajtó.

Next

/
Oldalképek
Tartalom