Zalamegye, 1895 (14.évfolyam, 1-26. szám)

1895-06-09 / 23. szám

ennek a vállalatnak még eddigi pompás műmellékleteit is felülmúlja pazar kiállítására nézve. Ez a műmelléklet a hírneves Gutkeled-biblia egy lapjának hasonmása, melynek inicialéja Mózes prófétát ábrázolja, midó'n a Sinai begyen az Úrtól átveszi a tízparancsolatot. A kép alsó részén Izrael fiai láthatók, arczukon a várakozás és csudálat kifejezésével. Ugyancsak ennek a füzetnek másik műmelléklete a Tihanyi altemplom belsejét mutatja be I. Endre siremlékével Dörre Tivadar eredeti rajza után. A 27. füzethez két ősrégi magyar kódex hasonmása van csatolva. Az egyik „Kézai Simon krónikájának első lapja" szövegolvasással és szövegfordítással ; a másik pedig a legrégibb magyar nyelvemlékünk, „A halotti beszéd és könyörgés", szines hasonmása betű szerinti olvasással, akkori és mostani kiojtés szerinti szöveggel kiegészítve. Egyes füzet ára 30 kr. Előfizetés negyedévre (12 füzet) 3 frt 60 kr., félévre (24 füzet) 7 frt 20 kr. Az előfizetők minden szombaton egy»egy füzetet kapnak. Röptében a nagyvilág körül. Ez a cime annak a páratlan diszműnek, mely 256 eredeti fényképben bemu­tatja az egész világot. Ezt a művet a „The Werner Comp," cimü ehicagiói milliomos kiadóvállalat bocsátotta közre s eddig három nyelven, úgymint angol, francia és német nyelven Északamerikában, Angolországban, Franciaországban és Németországban nem kevesebb, mint 16 millió példányt adtak el s meg vagyunk róla győződve, hogy a most megjelenő magyar kiadás, melynek kizáró­lagos elárusitási jogát az „Egyetértés" kiadóhivatala váltotta meg a kiadó cégtől, aránylag ép oly kelendőségnek fog örvendeni. A magyar kiadás szövegét Timár Szaniszló ismert tárcaíró és aestetikus szerkeszti. A képek nagy költséggel beszerzett eredeti fényképfelvételek után Ame­rikában készültek ós művészi kivitelűek. Az egész mnnka 16 füzetből fog állani, melyeket az „Egyetértés" kiadó­hivatala tüzetenkint 30 krjával bocsát az „Egyetértés" előfizetőinek és számonkénti vásárlóinak rendelkezésére, oly módon, hogy elfogad előfizetéseket 4 füzetre 1 frt 20 krjával, 8 füzetre 2 frt 40 krjával és 16' füzetre 4 frt 80 krjával. Postán való küldésért tüzetenkint 5 kr. külön fizetendő. Az egyes füzetek hetenkint jelennek meg s az egész műhöz díszes és olcsó bekötési táblák fognak készülni. — Érdekesnek tartjuk felemlíteni hogy az „Egyetértés" kiadóhivatala ezt a diszművet a saját lapjában valóságos amerikaimódszer szerint hirdeti,anélkül hogy e hirdetések, melyeket, mint érdekes tanulmányt, minden érdeklődő figyelmébe ajánlunk, Ízléstelenekké vál­nának. Itt lehet megtanulni, hogyan kell hirdetni, s éppen nem csodálnók, ha e hirdetések révén is óriási mérvben terjedne el a „Röptében a nagyvilág körül." Az Athenaeum Repes Irodalomtörténetéből (szerk. Beöthy Zsolt) ismét egy vaskos füzet jelent meg, a 33 ik, az előbbiekhez hasonló gazdag tartolommal. Ebben Rákosi Jenő befejezi a 40 es évek drámairodalmáról az előbbi füzetben kezdett cikkét. A 2. cikkben Baráth Ferencz, a jeles aesthetikus, Kossuth Lajos mint szónok és iró cini alatt sokkal többet ád, mint a cimben igér; beve­zetésül áttekinti a magyar politikai szónoklat történetét, aztán Kossuthtal kapcsolatban egész korképet rajzol, elkíséri hősét a száműzetésbe is, vázolja amerikai diadal­utját, londoni és olaszországi működését stb. Baráth tanulmánya mindenesetre a legjobbak közé tartozik, amit Kossuthról valaha irtak mind tartalmassága, mind felfogása, mind stylusa tekintetében. A 3 ik cikkben Vadnai Károly A forradalom költészetéről ir, melynek maga, még mint gyermek-ifjú, karddal állt szolgálatában, s melyből ujabban pedig naplójegyzetei alapján annyi érdekes jellem- és korképet alkot. A diszes vállalat a legközelebbi két-három füzetben már be lesz fejezve, azért újólag felhivjuk rá a nagyközönség figyelmét. Egy­egy füzet ára 40 krajcár. Az 1848—49-'ki magyar szabadságharc cimü munkából most jelent meg a 36. füzete, amelyben Gracza György több egykorú esemény kapcsán, a zalathnai vérengzést mondja el rendkívül élénken. A munka ezen része is olyan, mint egy órdekfeszitő regény. A 37. füzettel véget ér a nagybecsű munka második kötete is. A harmadik befejező kötet az ősz folyamán jelenik meg. Megrendeléseket a 2. kötetre már most elfogad a kiadó cég Lampel R. Andrássy ut. 2, Budapest. Halottkémi jelentés. Zala-Egerszeg rendezett tan, város területén 1895. év május havában meghaltak: 1. Rajky Miklós, 68 éves, rk. özv. m. számvevő, 2. Sebestyén Vince, 24 éves, rk. nőtlen kocsis, 3. Páli Irma 4 hetes, ág. hitv. ttelen, 4. Wágner Sándor, 2 hetes, rk. kőműves fia, 5. Hander Erzse, 2'/ 2 hó, rk. ttelen, 6. Kis Ilona, IV2 éves, rk. csizmadia gyermeke, 7. Takács Marcsa, 1 '/j éves, rk. földmives gyermeke, 8. Miklós Ferenc, 46 éves, rk. nős csizmadia, 9. Barbély Ferenc, 49 éves, rk. nős kanász, 10. Fekete Roza, 2 hetes, rk. ttelen, II. Horváth János, 70 éves, rk. nős napszámos, 12. Zsaluszky Vilma, 25 éves, rk. hajadon, 13. Horváth József, 3 hó, rk. kocsis gyermeke, 14. Bócz Mári, 9'/ 2 éves, rk. földműves leánya, 15. Kopfstein Péterné Németh Teréz, 73 éves, rk. özv. 16. Raiman János, 3 hetes, rk. ttelen, 17. Baumstingl Lina, 7'/ 2 éves, rk. téglás gyermeke, 18. Lövinger Vilmosné Bettelheim Johanna, 67 éves, izr. özvegy. Zala« Egerszeg, 1895. junius hó 1-én. Dr. Graner Adolf v. orvos. Nyersselyem básztruhákra való kelmét 8 frt C5 krtól 42 trt 75 krig egy teljes öltönyre — Tussors- és Shantungs-Pongees, valamint fekete, fehér és szines Henneberg-selyeni 35 krtól 14 frt 65 krig méterenkint, sima, csikós, kockázott, mintázott, damasztot stb, (mint egy240 különböző mi­nőség és 2000 szin- és mintázatban stb.) póstabér és vámmentesen, a házhoz szállítva és mintákat küld póstafordultával: Hennebenj G. (cs. és kir. udvari­szállító:) selyenigyára Zürichben. Svájczba címzett levelekre 10 kros, levelező lapokra 5 kros bélyeg ragasztandó. Magyar nyelven irt megrendelések ponto­san elintéztetnek. gyermekek, •I kiket anyjuk vagy egyáltalán nem, vagy csak elégtelenül szoptathat, legtermé­szetesebb módon nevelhetők fel a H. Nestlé-fele gyermektápliszttel. Mintadobozok és leírások, melyekben a készítés módja és a konti­nens legtekintélyesebb szakférfiainak és gyermekkórházak bizony­latai vaunak kinyomatva, kívánatra ingyen küldetnek meg. Fő­raktár : F. Berlyak 1. Naglergasse I. Nestlé Henrich Gyermeklisztje 90 kr. Nestlé Henrich Kondensált teje 60 kr. F. Berlyák Bécs. I. Naglergasse I. Raktárak minden gyógyszertárban és droguista­kereskedésekben. Zala-Egerszegen líaszter Sándor úr gyógyszertárában. Felelős szerkesztő és kiadótulajdonos: UDVARDY IGNÁC. Még csak néhány napig. I Húzás már 1895. junius hé 26-án. főnyeremény 60,000 frt. Az összes nyeremények összege 100.000 frt. Sorsjegyek á 2 frtért kaphatók a lottó-igazgató­ságnál Budapesten (Pest, fővámház félemelet), a hová a megrendelt ára postautalvány mellett előre beküldendő, valamennyi lottó-, só- és adóhivatal­nál, a legtöbb postahivatalnál, a bécsi „Merkúr­nál és minden városban és nevezetesebb helység­ben felállított egyéb sorsjegyáruló közegnél. Budapesten, 1895. január hó 17-én. Magy. kir. lottó igazgatóság. Cl i T»fl M OU orvosrendöriteg kipróbált M •3Ü.JLLU-I1«1H (Bécsben, 1887. julius 3-án) I több MILLIÓSZOR használt, I a fogorvosok részéről ajánlott, egyúttal a legolcsóbb fogtisztitó és fogfenntartó szer. BC" Kapható mindenütt. "30 I II II I m II m ü 1 ü 1 É 58 II ü 11 II I m 1 É 8 I I m fÜ Fontos építőknek. mz, SSs é I m iMS Gráner Lipót fia vaskereskedése és építészeti anyagok raktára Zala-Egerszegen — Van szerencsém a nagyérdemű közön­ség becses figyelmét a raktáromban levő Portland és Román Cementre, egyáltalában az építkezésben előforduló összes cikkekre, mint portland cement lapok és cementáruk, tetöfedél és el­szigetelő lemez, kőszén, kátrány és menyezet gipsz, vastartányok, falkötő­és áttoló vasak, fa- és kőszén-kályhák, ^ takaréktüzhelyek és épület vasalásra || felhívni, amelyek mindenkor egyenlő |f jó minőségben a legolcsóbb árak mellett számíttatnak. m H§ ü m Im § 1 I m Éj 1 I 1 á Ugyanitt jutányos áron kap­hatók igen célszerű szerkezetű, kitűnő minőségű, fa puttonyú permetezők peronospora ellen. I II Ü él -XrX Ü Házassági ajánlat. | Egy háziasan nevelt izr. vallású igen w csinos leány részére, ki 1500 forint ö hozománynyal bir, kerestetik férj, ki Q biztos hivatalnoki vagy gazdászati állás­ban van. Nem névtelen ajánlatok kéret­nek küldetni „Házasság" cím alatt posta restante Szombathely. Titoktartás biz­tosíttatik. O ÍXKKXKKKKKIKXKXXKXKy Tisztán kölcsönös. Részvényesei nincsenek. Az összes nyeremeny a biztosítottak javára esik « H X H H H * X K X X * H X 1 The EtfSufuaB new-yorki életbiztosító társaság. Alapíttatott 1843~ban. 1.060 millió frank biztosítéki alapjával a legnagyobb pénzintézet a világon. Biztosít emberi életet a legkülönbö­zőbb és legelőnyösebb módozatok sze­rint. Prospectussal és tüzetesebb felvi­lágosításai szolgál a vezérigazgatóság Magyarország és a szomszéd tartományok részére Budapest, Bécsi-utcza 5. sz. Főügynökség Zala-Egerszeg és vidé­kére Fenyvesi Miksánál Zala­Egerszegen. A kárpáti kasza a „Kaszás" védjegygyei a legjobb kasza a világon. Kemény, szívós, csupán egyszeri kalapálással több napon át lehet vele dolgozni és egyetlen kaszakö fenéssel 20—150 lépésnyire lehet vele kaszálni még a legsűrűbb és a legkeményebb hegyi tűben is. A „kárpáti" kaszát különben egész 'Magyarországban már mult évről, mint a legkitűnőbbet, ismerik és szó nélkül visszaveszem attól, a kit nem elégítene ki. A valódi kárpáti kasza a „Kaszás" védjegygyei egyedül csak is alulirott cégnél kapható. Árak a kővetkezők: 60 65 70 75 80 85 90 95 100 70 80 90 100 110 120 !30 145 160 14 13 II 10 9 8 7 6 6 A kárpáti kasza hossza a könyökkel együtt centiméterekben . Ára darabonként, krajcárokban Egy 5 kilós postacsomagba elfér darab Aki egg postacsomaggal rendel, bérmentve kapja. A ki pedig 3 postacsomaggal rendel egyszerre, azonkivül egy kaszát is kap ingyen ráadásul. 1 drb kárpáti kaszakö (fenőkő) 1. rendű 15 kr., 1 drb kárpáti kaszakö II. rendű 10 kr. 1 kalapáló készlet üllő és kalapács angol acélból 75 kr. "JíO] MAUTHNER ÖDÖN magkereskedése, BUDAPEST, Andrássy út 23.

Next

/
Oldalképek
Tartalom