Zalamegye, 1895 (14.évfolyam, 1-26. szám)

1895-06-02 / 22. szám

Melléklet h „ZAMMEGtE" 1895. éri 22 ik Síámáhóa. hatan nyertek a kereskedelmi múzeumnál, illetve kiren deltségeinél alkalmazást. A taufolyam rendes hallgatói évnegyedes részletek­ben 40 frt évi tandíjat tizetnek. Jeles előmeneteld szegény hallgatók a tandíj fizetése alól egészben vagy részben való fülmentésért folyamodhatnak. A rendkívüli hallgatók az általuk hallgatott tantárgyak minden heti órája után 5 frt tandíjat fizetnek. A tanfolyam érdemes hallgatóinak hathatós támo­gatására szolgálnak a kereskedelemügyi m. kir. miniszter által rendszeresített négy rendbeli, egyenkint 300 forintot tevő ösztöndíjak. Az intézet több hallgatója élvezett, illetve élvez ösztöndíjat a kassai kereskedelmi és ipar­kamara, illetve a budapesti nagykereskedők és nagyipa­rosok alapításaiból is. A beiratkozások az 1894—95. tanévre szeptember hó Uén kezdődnek és naponta d. e. 9—12 óra, d. u. 3—5 óra között szeptember hó 4 ig bezárólag tartatnak. Előzetes tudakozódások junius hó végéig a keleti kereskedelmi tanfolyam igazgatóságához (Budapest, V. ker., alkotmány-utca 11. sz., a budapesti kereskedelmi akadémia palotájában), julius és augusztus hó folyamán pedig Mátray Elemér tanárhoz (Budapest, a kereskede­lemügyi m. kir. minisztériumba) intézendők. Helyi, megyei és vegyes hirek. József főherceg ö fensége városunkban. József főherceg ő fensége, a magyar honvédség népszerű főpa rancsnoka, a helybeli honvédhuszárság megszemlélése végett szerdán (f. hó 5-én) délután 4 órakor kíséretével a vasúton városunkba jő, s másnap délután 2 óra 45 perckor az „Arany Bárány u szállóból, ahol szállása lesz, kocsin a szemleut folytatása végett Körmendre utazik. Ünnepélyes fogadtatás — a főherceg kivánatára — nem lesz. A zala-egerszegi állami fógymnásium megnyitása ügyében — vonatkozással az iskolaszék ama felterjeszt tésére, hogy a jövő 1895/6 ik tanévben a főgymnásium első és ötödik osztálya nyittassék meg s hogy a jelenleg a polgári fiú iskola első osztályába járó, de a gimnásiumba átmeum szándékozó növendékeknek hol kell felvételi vizsgálatot tenniök — a vallás és közoktatásügyi mi­niszter f. 1895. évi május 18 án 25.039. sz. a. a követ kező rendeletet intézte Zalavármegye kir. tanfelügyelő ségéhez : „Folyó évi május hó 6 án 930. sz. a. hozzám intézett felterjesztésére, tudatom a kir. tanfelügyelőséggel, hogy a jövő tanévben a zala egerszegi állami főgymná­sium első és második osztálya fog megnyittatni és hogy a polgári iskola első osztályát végzett tanulók a főgym­násium második osztályáb.i azon feltétel alatt léphetnek be, ha a nevezett tőgymnásiumhoz kinevezendő tanári testület előtt a jövő tanév megnyitásakor a polgári is­kola és a gymnásium első osztályának tantervi külön­bözetéből felvételi vizsgálatot tesznek." A nagy-kanizsai kisdednevelö egyesület küldött sége dr. Wlassics miniszternél. A nagy kanizsai kisded­nevelő egyesület május hóban tartott közgyűlésén elhatá­rozta, hogy az egyesület segélyezése tárgyában kérvényileg járul a vallás- és közoktatásügyi miniszterhez. Az egyesület kiváló tevékenységű elnöke, Vidor Samuné és Bátorfi Lajos egyesületi titkár május hó 25 én tisztelegtek dr. Wlassics Gyula vallás- és közoktatásügyi miniszternél, hogy élőszóval is ecseteljék az egyesületnek anyagi hely zetét az általa ez ideig tcntartoit ovodákkal szemben és egyúttal a miniszter pártfogását ügyüknek megnyerjék. A miniszter a küldöttséget, mint kedves jó ismerőseit, a legszivélyesebben fogadta s kijejentette, hogy az idén a legnagyobb sajnálatára fedezett hiányában az egyesii letet segélyben nem részesítheti, azonban a jövó évben tőle telhetőleg mindent el fog követni Nagy-Kanizsa város kisdednevelésének -további virágzása érdekében. Bérmalasi körút. Hornig Károly báró veszprémi megyés püspök május hó 26 án elvégezvén Monostor A pá tiban a bérmálást, Sümegre érkezett, honnan 27 én Gyula-Keszibe, 28-án Tórdemiczre, 29-én Káptalan Tótiba rándult ki a bérmálás szentségének kiszolgáltatása végett. Kiséretében voltak : dr. Palotai Ferenc pápai prülátus, egyházmegyei tanfelügyelő. Vogronics Antal és Rédey Gyula dr. kanonokok, dr. Itada István titkár és líein­precht Antal püspöki kormányzó. A püspök junius l-ig maradott Sümegen, s a pünkösdi ünnepekre Veszprémbe ment. Honvédtörzstisztek tanulmany uton. A székes fe­hérvári, 5 ik honvéd kerület törzstisztjei és törzstisztje­löltjei hosszabb harczászati lovaglást tartottak, melynek körébe bevétetett városunk és vidéke is. Május hó 28 án 17, május 29-én 12 tiszt jött városunkba s 31-én távoztak el. A gyakorlatban részt vettek : Say Győző altábornagy, j kerületi parancsnok vezetése alatt gróf Schlippenbach j Frigyes, Rózsa Butalan, lluber Andor tábornokok, j Ilegedüs Jenő, Kálmán Frigyes, Thelman József, Hab j rovszky Józet' ezredesek, Albrecht Alfréd, Gerstenberger j János őrnagyok. Állami polgári fiu iskola Tapolczán. Május 25 én ! tartotta meg dr. Ruzsicska Kálmán kir. tanácsos, vármegyei j tanfelügyelő, Tapolca város képviselőtestületével és köz ségi iskolaszékével a jelenlegi felsőnépiskolának állami j polgári iskolává átalakítása ügyében szükséges, a város járulmányait, a felállítandó intézet összes személyi és dologi viszonyait felölelő tárgyalásokat. A vallás és ! közoktatásügyi minisztérium erre vonatkozó leiratához i képest Tapolca város felajánlotta a szóban forgó iskola J részére szükséges helyiséget és az első felszerelést. Ezen ; kivül 700 forint évi járulmányt a latin tanszék ellátására és a hitoktatásra. Kir. tanfelügyelő elkészíttette a mostani | épület tervrajzát, méreteit, továbbá a felszerelésről, be | butorzásról és egyebekről a leltárt, a jelenlegi tanerők í képesítésére és munkakörére vonatkozó kimutatást úgy, ' hogy alig lesz akadálya annak, miszerint a polgári fiu- | iskola első három osztálya szeptemberben megnyittassék ; , ugyanekkor a felső népiskola első három osztálya meg Íog szűnni. A képviselőtestület és az iskolaszék nagy ürömmel és hálával fogadták a miniszter intézkedését és úgy neki, valamint a megvalósítás körül már hosszabb idő óta fáradozó főispánnak és a kir. tanfelügyelőnek jegyzőkönyvi köszönetet szavaztak. Ugyanazon alkalommal kir. tanfelügyelő meglátogatta a tapolcai zárdaiskolát, róm. kath. elemi fiu iskolát, izr. iskolát, kisdedovodát. Nagy Kanizsa város kepviselötestületenek május hó 28-án tartott gyűlésén Vécsey Zsigmond rendőrkapi tánynak 6 heti szabadságidőt adtak ; néhai Blau Mór volt zágrábi lakósnak szegénysorsu tanulóknak téli ru­hával leendő ellátására j végrendeletig tett 3000 frtos adományát köszönettel tudomásul vették ; a nagy-kanizsai alsó fokú kereskedelmi iskola céljaira az iskolát fentartó kereskedők társulatának az 1895. évre 200 frt segély­összeget szavaztak meg. A városi tiszti , segéd , kezeíő és szolga személyzet, valamint azok özvegyei és árvái nyugdíjintézményének alapszabályait a miniszter jóvá­hagyván, e jóváhagyást a közgyűlés tudomásul vette és a kezelő választmányba Ebenspanger Lipót, Ilaba József, Grünhut Fülöp, Györffy János és ifj. Fesseldorffer József városi képviselőket beválasztotta. — A tárgysorozat egyik legtöbb pontját a vármegye közigazgatási bizottsá­gának határozatával megállapított közkórházi alapsza­bályrendelet bejelentése és a 12 tagból álló kórházi bizottság megválasztása képezte. Többen hozzászóltak e tárgyhoz. Hosszú vita után elhatározták a közigazgatási bizottságtól leküldött kórházi szabályrendeletnek kinyo­matását és tanulmányozás végett a képviselőtestület tagjai számára megküldését s így ez az ügy utóbb log kitiizetni tárgyalásra. E határozat folytán a kórházi bizottság tag­jainak megválasztása egyelőre tárgytalanná vált. Balaton-Füred megnyitasa. Áz idei türdő szezont Balaton Füreden május hó 26 án nyitották meg nagy ünnepséggel. Az egész fürdőhely zászlódíszben volt s tarackok durrogása között adták át a közhasználatnak Balaton Füred gyógyhelyeit. Ez alkalomból reggel nagy mise volt, délben pedig nagy ebéd Kovács Ábel fürdő­igazgatónál. Dacára a fürdő szezon kezdetének, Füreden már is kétszáz vendég van; közöttük Vaszary Kolos hercegprímás Kohl Medárd titkárjával és Francsics Nor­bert országgyűlési képviselővel. Varmegyei tűzoltó szövetségi közgyűlés. A zala­vármegyei tűzoltó szövetség Mayer István szövetségi elnök elnöklete alatt junius hó 30-án délelőtt 10 órakor Nagy Kanizsán, a városháza nagytermében, rendkiviili közgyűlést tart, amelynek tárgyát az alapszabályok mó­dosítása és indítványok tárgyalása képezi. A közgyűlést megelőzőleg a szövetségi választmány junius hó 29-én délután 4 órakor tartja ülését a tüzoltótanya üléshelyi ­ségében. A szövetségi alapszabályok értelmében a köz­gyűlés nyilvános s igy azon bárki megjelenhetik, szava­zati jogot azonban csak a tagtestübteknek Írásbeli meghatalmazványnyal ellátott képviselői gyakorolhatnak és szavazati jogát csak az a testület érvényesítheti, amely tagsági díjhátralékban nincs. Programmja a vármegyei tűzoltószövetség-! köz­gyűlés alkalmából Nagy-Kanizsán tartandó tűzoltó ün­nepségnek : Junius 30 án reggel 4 és 6 óra közt minden oldalról érkező tűzoltó testületek fogadása. Délelőtt 10 órakor testületi felvonulás a városháza nagytermében tartandó közgyűlésre. Délben társasebéd a polgári egylet termében (Egy teríték ára télliter borral együtt 1 frt 20 kr.). Délután 4 órakor a na^y-kanizsai önkénytes tűzoltótestület diszgyakorlata és pedig iskolai gyakorlat a) SZÍVÓ és nyomó lecskendővel, b) mozdony fecskendővel, c) géplétrával; tüztámadás oltás és mentő művelettel. Délután 6 órakor kivonulás a testületi zenekar mellett a sörgyári mulató kertbe. Este 8 órakor gyülekezés estelire a polgári egyleti kertbe, esetleg színház látogatás. Este 11 órakor kikisérése a távozó testületeknek az indó házhoz. A rendezőség figyelmezteti azokat a bajtársakat, akik szállást óhajtanak igénybe venni, hogy előleges bejelentésükkel forduljanak a nagy-kanizsai tűzoltótestület parancsnokságához. Evangélikus isteni tisztelet. A zala-egerszegi polgári fiu iskola rajztermében pünkösd hétfőn evangelikus isteni tisztelet tartatik. Kezdetedélelőtt féltizenegy órakor. Tanerők átvétele. A vallás- és közoktatásügyi m. kir. miniszter az alsó lendvai községi polgári tiiiiskolánál alkalmazásban volt tanerőket az ottani állami polgári iskolához eddigi minőségben és jelenlegi illetményeikkel átvette. A nagy kanizsai vöröskereszt egylet közgyűlését Babóchay György polgármesternek, mint az egylet elnö kének, elnöklete alatt május 26 án tartotta. A felolvasott titkári jelentés szerint az egylet vagyona 2.271 frt 89 kr. Az évi bevétel 306 frt 13 kr., mig a kiadás 99 frt 61 kr. volt. A lefolyt egyesületi évben az egylet ismét egy beteg ápolónőt képezett ki s így jelenleg 4 képzett betegápolónó I I van Nagy Kanizsán, akik az egylet költségén nyerték 11 kiképeztetésűket. A közgyűlés utolsó tárgyát a választ­mány kiegészítése képezte. A választmányba beválasztat­tak : Babóchay Györgyné, Stirling Sándorné, Eisinger Henrichné, Fisehl Pálné, Rosenberg Izraelné, Rosenfeld Adolfné, Ebenspanger Leo, ifj. Fesselhoffer József, gelsei Gutmann László, dr Szekeres József, dr. Schreyer Lajos, Unger Ullmann Elek. Kinevezes. A vallás és közoktatásügyi m. kir. miniszter Szántó Géza okleveles rajztanítót a keszthelyi államilag segélyezett községi polgári iskolához a X. tíze téei osztályba rendes tanítónak, Tibolt Boldizsár okleveles tanitót a baiaton füredi szeretetházhoz családi tanitóvá nevezte ki A nagykanizsai ker. jotókony nö'gylet által az árva leánykák munka alapja javára t. hó 9 én a „Pol gári Egylet" kertjében és termeiben rendezendő tavaszi mulatságnak programmja: I. Ozsona. Délétán 5 órakor a kerthelyiségben. Az ozsona felszolgálásánál a nőegylet által felkért hölgyek segédkeznek. II. Kézimunka bazár. Kalotaszegi varrottas eladása. III. Tejcsarnok. Kitűnő aludttej, friss vaj, „milimárik" által felszolgálva. IV. Virágsátor. Rózsakereskedés. Elővirágok vezetése mellett. V. Tőzsde. Hirlap-, szivar- és cigarette-elárusitás. Itt lesz kapható a „Szeretet", az irodalmi és művészeti kör által szerkesztett emléklap. VI. Hangverseny. Rendezi az irodalmi és művészeti kör férfi dalkara. Kezdete 7 órakor. VII. Ünnepi szinházi előadás. Rendezi Somogyi Károly szinigazgató. Kezdete 8 órakor- VIII. Táncz. A polgári egylet termeiben. Megbizatas. A milleniumi kiállításban az országos régészeti és emberbaráti társulat is részt fog venni magyar­országi tárgyaknak a kiállításával, mely célból a társulat az ország különböző részeio rendez kutatásokat. A Csepel szigeten árpádkori régiségeket óhajt feltárni és megbízta Hencz Antal keszthelyi műépítészt az ottani kutatások vezetésével, mint aki annak idején Róiner Flórist, továbbá Pulszky Ferencet — Keszthely vidékén tett ily irányú kutatásaik alkalmával — sikeresen kalauzolta. Műkedvelői színi előadás. Alsó Lendván, a nagy ven déglő dísztermében, 1895. évi junius hó 3 án a m. kir. állami polgári fiuiskola segélyző egylete javára adatik : A tolonc. Eredeti népszínmű 3 felvonásban. Irta : Tóth Ede. Rendező Németh Mihály r. tanár. Zeuevezető Freyer József. Személyek: Kontra Fridolin. magányzó Beck Hugó, Krizsa felesége Kopeczky Gizella, Miklós, ennek fia,' mészáros m. Lázár István, Ábris mészáros legény Kulcsár Miklós, Rézi Pintér Ilona, Fáni Beck Vilma, Kati Grosz Ilona, Lőrinc Freyer Gyula, Móricz Rechnitzer Gyula, Dolgos, városi jegyző Reif Dávid, Rigó városi biró Wendl Károly, Péter kisbíró Glád Géza, Ördög Klára koldus asz­szony HajósSándorné, Angyal Liszka, cseléd, Lázár Ist vánné, Mravcsák Johán vándorló Fürszt Jenő, a jólelkű korcsmáros Rechnitzer Gyula, Pest városi rendőr 11, Gy., János bácsi, kórházi felügyelő Freyer Gyula, Szájasné Turnáuer Erzsi, Kománé Grosz Ilona, Polgárok. Parasztok. Nép. Zenészek. Történik : az I. felvonás Budapesten, II. III. felvonás Cseresnyés mezővárosban, idő: jelenkor, hely-' árak : Körszék 1 trt 20 kr. ZárUzék 1 frt. Ülőhely 60 kr. Állóhely 40 kr. Egy szinlap ára 10 kr. .Jegyek válthatók Freyer Lipót kereskedésében és este a pénztár nál. Kezdete 8 órakor. Felültízetések köszönettel fogad­tatnak és a „Zalamegye" cimü lapban nyugtáztatnak. Kerékpár-klub. Nagy-Kanizsán a napokban alakult meg a vármegyénkben első, ilynemű egyesület, a kerék pár klub. Elnöke Vécsey Zsigmond, alelnöke és menet parancsnoka Franz Lajos, titkára dr. Rauch Zsigmond és pénztárnoka Virth Henrich. A klubnak ez ideig 15 ; tagja van. ( f Előléptetés. A m. kir. igazságügyminiszter Megyeresy i Géza perlaki járásbíróság!-, Aranyossy Béla sümegi járás-, bírósági Írnokokat a XI ik fizetési osztály 2 ik fizetési fokozatába előléptette. i •• Uj ut a balatoni fürdőhöz. Gróf Festetics Tassilló, Keszthely város kegyura, ismét szép jelet adta Keszthely , város fejlődése iránt való jóindulatának. Ugyanis a városi tanács kérelmére megengedte, hogy a Sajka-utcából az • urodalmi réten egy új utat nyithasson a város a Bala-:> tonhoz. > Meghívó az alsó-lendvai magy. kir. állami polgári^ fiu iskola „ifj. segélyző egylete" javára folyó évi junius 3 án a nagy vendéglő dísztermében műkedvelői szinelőadás­sal összekötve rendezendő zártkörű táncestélyre. Belépti • díj az előadásra váltott jegygyei fizetve van. Kezdete az előadás befejeztével. Anyakönyvi kerületek megál'apitása. Zalavármegye közigazgatási bizottsága március havi ülésén állapította meg vármegyénk egész területére az anyakönyvi keriile­; teket és az egyes anyakönyvi kerületeknek a székhelyét. A közigazgatási bizottság részéről készített ezt a terve zetet, amelyet annak idején lapunkban egész terjedelmén ben közöltünk, a belügyminiszter jóváhagyta. Új tüzoito egyesület vármegyénkben. Andráshidán önkénytes tiizoltó egyesület alakult; alapszabályai már felterjesztettek jóváhagyás végett a belügyminiszterhez, Zarvizsgalatok. A keszthelyi községi iskolaszék május 29 én tartott ülésében megállapítá a felügyeletére bizott népiskolai tanintézetekben a folyó 1894/5. tanévi zárvizsgálatok rendjét, mely szerint az elemi iskolában junius 19—27 ig, a felső leányiskolában junius 19 én, a polgári fiúiskolában junius 24. 25 én tartatnak az évi vizsgálatok, mig az évi záróünnepély junius hó 2g án tartatik. Trachoma kórház. A julius hó elsején Perlakon, felállítandó trachoma kórház megnyitására és átvételére a belügyminisztérium részéről dr. Feuer egyetemi tanár és közgészségi felügyelő küldetik ki, aki az operatió eljárásokat az új kórháznál mindjárt meg is kezdi. A trachoma kórház vezetője dr. Bühm Szidnay járásorvos, kezelő orvosa pedig dr. Vizteleki József körorvos lesz.' : A sümegi fürdő. A lefolyt héten a sümegi fiirdő létesítése érdekében oly lepések történtek, melyek a siker teljes reménvével kecsegtetne k. Aláirtak eddig 111 db. részvényt 2220 frt értékben, a május 29-én tartott városi gyűlés pedig a vízvezetéki kut vizét, a szükséges helyet és téglát a fürdő céljaira megszavazta. Ugyan e napon a részvényesek Mild Mihály prépost plébános elnöklete alatt gyűlést tartottak, melyen a fiirdő nagv­ségát 800 m 2 ben állapitották meg s megejtették a válasz* tást a következő eredménynyel : elnök Barkóczy Károly, jegyző Éles Károly, pénztárnok Sümegi Tivadar; igaz gatósági tagok : Bárdio György dr., Büknél Antal, Kriz manics János, Lukonics Gábor dr., Soós Pongrácz, Stamborszky László, Scheiber Sándor és Vid Lajos. A bizottság gyűlést tartva, megállapította a fürdő építésének részletes módozatait s megbízta elnököt, hogy junius 10 iki határidővel versenypályázatot hirdessen az összes­föld, kőmives és ács munkálatokra, melyek az elnöknél megtekinthetők. A fürdő igen csinos kivitelben készül s' a város tulajdonát képezi. ;[: Utcai lampak falun Lapunk egyik előző számában közöltük, hogy Galambokon az utcákon lámpákat állí., tattak fel az éjeli világítás eszközölhetése végett. Mint értesülünk, a szomszédos Andráshida községben már a mult év őszén állítottak fel ily lámpákat s azok a múff év november elseje óta használatban vannak. Héviz gvógvfiirdö május hó 26-án nyittatott meg ünnepélyesen. A keszthelyi balatoni tiirdő pedig piinkösjJ ünnepeiben fog megnyittatni. 1 -

Next

/
Oldalképek
Tartalom