Zalamegye, 1894 (13.évfolyam, 26-52. szám)

1894-08-19 / 33. szám

A polgári fiú-iskola I. osztályába felvétetnek mind­azon növendékek, akik a 9 éves életkort betöltötték s az elemi iskola negyedik osztályát sikerrel elvégezték s akik a magyarnyelv és számtanból a nagyméltóságú vallás- és közoktatásügyi miniszter urnák 1887-ik évi augusztus 26 án 21.678 sz. alatt kelt rendeletével előirt felvételi vizsgálatot sikerrel leteszik. A polgári leányiskola 1-ső osztályába felvétetnek mindazon növendékek, nkik a 9 éves életkort betöltötték és az elemi iskola negyedik osztályát sikerrel elvégezték. A női kézimunka tanfolyamba, melynek célja dél­utánonként a növendékeket a fehérruhavarrás, valamint a női lelső ruhavarrás és szabászat úgy elméleti, mint gyakorlati részében teljesen és oly mértékben kiképezni, hogy a növendékek ezen szakmabeli munkákat esetleg iparszerüleg is űzhessék és igy vele a maguk számára kenyérkereseti pályát is biztosítsanak, felvétetnek azon növendékek, akik a mult tanévben akár rendes, akár rend­kívüli hallgatókul felvétettek, valamint oly növendékek, akik a polgári leáuyiskola, avagy a felsőbb leányiskola négy osztályát, esetleg a felső leányiskola két osztályát sikerrel elvégezték. Ugyanezen növendékek részére, amennyiben arra önkényt jelentkeznek, minden külön dij fizetése nélkül a délelőtti órákban a kereskedelmi számtan, könyvvitel és levelezés is a gyakorlati élet köve telményeinek megfelelőleg előadatik. A középkereskedelmi iskola I-ső osztályába felvétet nek azon növendékek, akik a gymnasium, reál- vagy polgári iskola négy osztályát sikerrel elvégezték, vagy akik a 13. éves életkort betöltötték s az említett osztá­lyokra előirt tantárgyakból a felvételi vizsgálatot sikerrel leteszik. — A középkereskedelmi iskola II. vagy Ill-ik osztályába csak oly növendékek vétetnek tel, akik iuté zetünkbeii, vagy pedig valamely nyilvánossági joggal bíró közédkereskedeluii iskolában vagy kereskedelmi akadémiában az 1., illetve Ilik osztályt elégséges ered­inénynyel elvégezték. A zala-egerszegi k'ózépkereskedelmi iskola hvrmadik osztályát sikerrel elvégzett nóvéndékek a nagymeltósáyu vallás és közoktatásügyi miniszter ur rendelete alapján ugyanitt érettségi vizsgálatot tehetnek s az érettségi vizsgá latot sikerrel '.eteti növendékeink az egyévi önkénytességi jog kedvezményében részesülnek és a. tisztviselők minősítésé­ről szóló 1883. évi 1. törvénycikk értelmében mindazon életpályákra jogosultak, amelyekre a főgymnasiumi, főreál­iskolai érettségi rizsgálatot tett növendékek; beléphetnek a vasúti, posta és távirda tiszti szaktanfolyamokba, valamint a gazdasági akadémiákba. Tandíj a polgári fiú , polgári leányiskolánál s a női kéziui un ka tan tolyauiuál 6 frt, a latinnyelvre is bejáró polgári fiúiskolái tanulóhál 10 frt, a középkereskedelmi iskolánál 15 írt. Ezen kivül a polgári fiú, polgári leány ­és középkereskedelmi iskoiai tanulók az „Értesítő" költ ségeire s az ifjúsági könyvtár javára 1 forintot s az országos tauitói nyugdijalapra 15 krt, a női kézimunka tanfolyam növendékei pedig a gépek használati .dija fejében 4 frtot tartoznak űzetni. A vidéki tanulók beiratás kor az egész évi tandijat egyszerre tartoznak lefzetni. A tele. iskolaszéknek 18.90. évi augusztus 31 én tartott ülésén hozott határozat értelmében a polgári fiú , polgári leány és középkereskedelmi iskolánál, valamint a női kézimunkatanfolyamban is csak azon jóviseletü növendékek részesülnek egész tandíj mentességben, akik vagyontalansá­gukat hiteles hatósági bizonyítványnyal igazolják és akiknek — az énekét, szépírást és testgyakorlatot kivéve — kettőnél több tantárgyból elégséges osztályzatuk nincs; mig azon tanulók, akik jóviselet és hiteles hatósági bizonyítvány mellett a megelőző tanévről oly iskolai bizonyitványnyal bírnak, melyben — az éneket, szépírást és testgyakorlatot nem számítva, az elégséges osztályzat a jó és jeles osztályzatnál kevesebb, vagy esetleg egyenlő számmal fordul elő, azok a tandíj felének lefizetése alól felmentetnek. Szorgalmas, jóviseletü, szegénysorsú tanulok az ifjúsági segélyegyesület részéről a szükséges tankönyve ket —• az egyesület vagyoni erejéhez képest — meg kaphatják. Ez érdemben a szükséges könyvek jegyzékét tartalmazó kérvény Kiss Lajos polgári iskolai tanár úrhoz,mint az ifjúsági segélyegyesület elnökéhez, intézendő. A növendékek szülőik, vagy azok helyettesének kíséretében a beiratáson megjelenni s a megelőző évről szóló iskolai bizonyítványukat s az újra oltásról szóló igazolványukat bemutatni kötelesek. Helybeli szülőket, akik gyermeküket a polgári fiú­iskola 1 ső, i agy a középkereskedelmi iskola I. osztályába akarják felvétetni, figyelmeztetjük, hogy a beiratást lehető leg az első napon végezzék el. Udvardy Iguác a polgári fiú-, polgári leány­és középkereskedelmi isk. igazgatója. A soproni kereskedelmi- és iparkamara köréből, í. A cs. és kir. V. hadtest hadbiztossága 90fl0 méter mázsa raktározható zab szállítására hirdet pályázatot, mely mennyiség 1894. évi szeptemberétől 1895. év május haváig aránylagos havi részletekben bocsátandó rendel kezésre. A szállitás részletes feltételei „1894. évi julius hó 25-én 3577. sz." jelzéssel ellátott füzetben állíttattak össze, mely füzet ugy a fentnevezett s Pozsonyban szé­kelő hadbiztosságnál, mint a soproni cs. és kir. katonai élelmezési raktárban betekinthető, illetve ivenkint négy krnyi áron megszerezhető. Az írásbeli ajánlatok — legkésőbb f. é. augusztus hó 27 én d. e. 10 óráig — a többször említett hadbiz­tosságnál nyújtandók be. Termelők, községek, gazdasági egyesületek, amellett, hogy óvadék letételétől fölmentvék, más pályázók mellett előnyben részesülnek. Miről az érdekelt köröket ezennel értesítjük. II. A hazai származású állatbőrük értékének és keres­letének emelése érdekében, a füldmivelésügyi m. kir. miniszter ur f. é. julius hó 16 án 3920/VII. sz. a. kelt magas leirata folytán van szerencsénk a kerületüukbeli érdekelt gazdakozönséget ezennel fölkérni, miszerint a tüzes vassal való bélyegzést jövőre ne az állat csípőjére, hanem szarvasmarháknál az állat szarvára, ha pedig a megbélyegzendő állat szarva fejletlenségénél fogva a bélyegzésre alkalmatlan, avagy nem szarvasmarháknál is, az állat jobb vagy bal állkapcájára, esetleg nyakára alkalmaztassék. Természetes, hogy ezen esetben a jelenleg még °ok helyen használatban levő nagy terjedelmű bélyegző­vasak teljes mellőzésével kicsi, helyesen készült bélyegzők alkalmazandók. Sopron, 1894. evi augusztus hóban. A kerületi lcereskédelmi- és iparkamara: Helyi, megyei és vegyes tűrek. Ö felsége a király születésnapján, t. hó 18-án a helybeli róni. kath. plébánia templomban d. e. 9 órakor hálaadó isteni tisztelet volt, melyet Balaton József apát­plébános tartott. Az ünnepélyes hálaadó isteni tiszteleten jelen volt a vármegye tisztikara, élén Svastits Benó főispán őméltóságával, a honvédhuszár tisztikar Gyer­íyánffy Kálmán alezredes vezetése mellett, a városunkban székelő hivatalok, hatóságok és testületek s nagy számú közönség. A templom előtt volt a honvédhuszár díszszázad Kéthelyi főhadnagy vezérleie alatt s mise alatt sikerült sortüzeket adott. — Mise után az izr. imaházban volt szintén hálaadó isteni tisztelet, amelyen Engelsmann Izrael főrabbi igen szép alkalmi magyar szónoklatot tartott. Miniszteri leiratok. A vármegye törvényliatóságá nak f. hó 14 én tartott rendkívüli közgyűlésén olvastattak fel b. Eötvös Loránd vallás és közoktatásügyi és gróf Festetits Andor füldmivelésügyi miniszternek a vármegye küzönségéhez intézett leiratai, amely ben hivatalos állásuk nak elfoglalását tudatják, egyúttal hivatalos működésükben a vármegye közünségének támogatását kérik. A küzgyülés mind a két leiratot éljenzéssel fogadta, s elhatározta, hogy készséges támogatását mindkét miniszternek felirat­ban adja értésére. A zalamegyei nemesi péjztari valasztmány f. hó 13 án tartott évnegyedes ülésén a kezelése alatt levő alapítványi stipendiumokon kívül ütszáz frtot meghaladó segélyt szavazott meg a jüvő iskolai tanévre szegény sorsú szorgalmas tanulók számára. Kepvtselöi beszamolo. Dr. Wlasits Gyula, a csák tornyai választókerület országgyűlési képviselője, szeptem ber hó 8 áu Perlakon, szeptember 9-én Csáktornyán tartja beszámoló beszédét két évre terjedő képviselői működéséről. A balatonparti vasút ügyében t. hó 12 én Balaton­Füreden érdekeltségi gyűlés tartatott, amelyen Zala és Veszprémvármegyék közbirtokossága szép számmal volt képviselve. A vasutügy eddigi fejleméuyeit b. Putheán Géza és Szabó Imre ismertették s nagy lelkesedéssel fogadtatott el azon indítvány, hogy a vasút kiindulási pontja Veszprém és végpontja Keszthelyen legyen, Almádi, Balaton Fiired, Badacsony és Tapolcza érintésével. Kétszáz tagu uagy végrehajtó bízottságot választottak Cserfán Károly zalamegyei és Véghely Dezső veszprém megyei alispánok elnöklete alatt. Ezen kivül megválasztották a 24 tagu végrehajtó bizottságot, amelynek tagjai az elnökükül! kivül Csigó Pál, László Mihály, dr. Ováry Ferenc, Szabó Imre országgyűlési képviselők, Skublics Gyula, lovag Freystadtler Jenő, b. Putteán Géza, Kovács Ábel, Kovács Imre, Balogh Károly, Hencz Antal, Nagy István, Küves János, Mihálkovits Tivadar, Nagy Ignác, Kletzár Ferencz, Szentmiklósy Gyula, Takács Imre, Varga Zsigmond, Szalay Mihály, Dávid János és Engel brecht Károly. Az érdekeltség' gyűlés határozatilag ki mondotta, hogy a vasút nem nyerészkedési célzattal, ha­nem a küzérdek szem előtt tartásával építtetik ki a két érdekelt vármegyének, Zala- és Veszprémvármegyének i protektorsága alatt. A kisebb végrehajtó bizottságnak feladatává tétetett a koncessio megszerzése, a törzsrész­vények jegyeztetése és pedig lehetőleg 400.000 forint erejéig, valamint ennek megtörténte után hasonló üsszeg erejéig kormánysegélynek kieszküzlése. Az általános öröm és lelkesedésből, inelylyel a vasút eszméjét üdvözöl ték, valamint az egyhangúlag hozott határozatokból bizton következtethető, hogy a szóban forgó vidék lét érdekét oly közvetlenül érdeklő ezen vasút kiépítése immár biztosítva van. Zalavarmegye népoktatasüqyének tiz évi haladása. Dr. Ruzsicska Kálmán kir. tanácsos, megyei tanfelügyelő azon alkalomból, hogy ép tiz éve áll Zalavái megye nép­oktatásügyének élén, a közigazgatási bizottság augusztus havi ülésén előterjeszté a tiz év óta létesített uj iskolák, szakiskolák, kisdedovodák, iparostanonc és alsófoku keres­kedelmi iskolák jegyzékét, az új tanitói állások, iskolázók, építkezések kimutatását, az iskolák mai évi háztartását, ezekben az államnak, a községeknek, a felekezeteknek járulmányait. A közigazgatási bizottság Skublics Jenő bizottsági tag indítványára a tanfelügyelőnek tiz évi oda adó buzgalmáért s az elért nagy sikerért jegyzőkenyvi köszönetet és meleg elismerést szavazott; továbbá a megyei általános tanitói testületnek t. hó 23-án Csáktor­nyán a tanfelügyelő tiz évi zalavármegyei működésének megünneplésével kapcsolatos évi nagygyűlésén a közigaz gatásí bizottság kikiildüttei által vesz részt. A kettős indítványt főispán őméltósága igen szép és elismerő sza­vakkal, az üsszes közigazgatási bizottsági tagok legszivé lyesebb üdvkivánata mellett emelte határozattá. Tiszteletbeli jarasorvos. Főispán őméltósága dr. lsoó János körorvost a közegészségi szolgálat körében kifejtett sikeres tevékenysége folytán Zalavármegye zala egerszegi járásába tiszteletbeli járásorvossá kinevezte. Gyászhír. Vettük a következő gyászjelentést: „Alul­írottak mély fájdalommal jelentik felejthetetlen édes anyjuknak, anyósuknak, nagyanyjuknak illetve dédany­juknak özv. Deák Lajosné szül. Farkas Patyi Farkas Judith úrnőnek élete 73. évében a halotti szentségek ájtatos felvétele után f. hó 14 én történt gyászos elhunytát. Boldogult hűlt tetemei f. hó 16 án délután 4 órakor fognak ölük nyugalomra tétetni. Az engesztelő miseáldozat t. hó 17-én d. e. 10 órakor fog a szt.-gróthi plébánia ternplo mában az Urnák bemutattatni. Áldás és béke drága hamvaira. Az elhunytnak gyermekei: Deák József, Deák Borbála, Deák Ferenc, Deák Mária, Deák Péter; vői: Lukács Sándor, Nagy József, Gigler Jenő; menyei: Horváth Erzsébet, Léránth Júlia; unokái: Güce Tirádámé szül. Lukács Apolonia, Lukács Pál, Lukács István, Deák Gabriella, Deák Viktor, Deák Lajos, Nagy Stefánia, Nagy István; dédunokái: Gücze Aladár, Güce Rozika, Göcze Károly. Evangélikus isteni tisztelet tartatik Szent-István király napján, a polgári fiúiskola rajztermében. Kezdete fél 11 órakor. Rendjelviselési engedély. Ö felsége a király meg­engedte, hogy Hám Ferenc urodalmi fővadász Keszthelyen a száz kir. Albrecht keresztet elfogadhassa és viselhesse. Egyházmegyei hir. A szombathelyi egyházmegyében Kláfjl Mihály pákai segéglelkész Alsó-Lendvára helyez tetett át hasonló minőségben, Desits Géza új áldozár pedig Pákára küldetett segédlelkészi minőségben. Poterettségi vizsgalat. A zala-egerszegi polgári iskolával kapcsolatos középkereskedelmi iskolánál a pót­érettségi vizsgálat augusztus hó 30 án tog megtartatni. A csonkahegyhati önk. tüzolto-egylet eszközeinek beszerzése végett az úgynevezett „Jámbükki" erdőben folyó évi augusztus 19-én tűzijátékkal egybekütütt zárt­kürü táncvigalmat rendez. Belépti dij személyenként 1 koroua, egyenruhás bajtársak a belépti dij telét tizetik. Kivonulás délután 3 órakor. Kinevezes. A vallás és küzoktatásügyi m. kir. miniszter Urhegyi János okleveles polgári iskolai tanítót az alsó-lendvai polgári iskolához a XI. fizetési osztályba segédtanítóvá uevezte ki. Eljegyzes. Pozsogár Gyula végedi tanító, eljegyezte Payer Anna kisasszonyt, Payer Antal mikvadi főkertész kedves leányát. Iskolai értesites. A zala egerszegi küzségi elemi iskolánál a tandíjt fizető tanulók 1894/5. tanévi beiratása f. évi szeptember 1—4-ig, reggel 8 —12 óráig eszküzül­tetik. Tandíj az eddigi szokástól eltérőleg az elemi iskolai helyiségben a városi tanács egyik tagjánál az igazgatói irodában fizettetik le. Ugyanezen helyen és a tantestületi szobában türténik a beiratás is. Zala-Egerszeg rend. tan. város lakósai gyermekeik után fejenként 8 frt, vidékiek 12 frt tandíjt, ezen kivül a tanitói nyugdíj és gyámalap javára 15 krt, tinta használatért 20 krt, iskolai künyv­tári illeték cimen 25 krt és a havi „Értesítő" ára tejé­ben 5 krt fizetnek, Tandíj helybeliek által félévre előre­s a vidékiek által egész évre szintén előre fizetendő. A tandíjmentes tanulók beiratása augusztus hó 30. és 31. napjaira van kitűzve ; ezen tanulók künyvtári illetéket nem fizetnek, azonban a tanitói nyugdíj és gyámalap javára 15 krt., tinta hasznalatért 20 krt és a havi „Ér­tesítő" künyvecskéért 5 krt szintén tartoznak fizetni. Ezen összegnek, azaz 40 krnak a városházán türténendő lefizetése után a városi tanács által kiosztandó és tan díjmentességüket igazoló szelvényt nyernek, s annak felmutatása mellett végezhetik a beiratkozást az iskolai épületben. A tandíjmentességben részesített tanulók szel­vényei a városi tanácsnál f. évi augusztus hó 21. napjától kezdve a déletőtti órákban mindenuaap átvehetők. Zala­Egerszeg, 1894. augusztus 15 én. Az igazgatóság. Gyűjtés. Károly József IV. polgári iskolai osztályt végzett tanuló számára Udvüdy Jenő és Weisz Éudre tauulótársaik részéről eszközölt gyűjtés eredménye : Roscnberg Henriette 1 frt, N. N. 20 kr., N. N. 30 kr., Donszky Lukács 1 frt, Schmidt István 1 frt, Gombás Elek 50 kr., N. N. 55 kr., Nagy Sándorné 50 kr., dr. Kele Antal 20 kr., N. N. 50 kr., Czukelter Lajos 50 kr., Botfy Lajos 30 kr., Polgár Béla 30 kr., Horváth István 30 kr., Záborszky József 30 kr., Viosz Miklós 10 kr., Farkas László 10 kr., N. N. 10 kr., N. N. 50 kr., Hutter 20 kr., Tóth Imre 20 kr., ifj. Rosenberger Zsigmond 10_kr., Jeney Mihály 20 kr., Tóth János 20 kr., Berecz Árpád 20 kr., N. N. 10 kr., Málics József 50 kr., Csák 50 kr., N. N. 10 kr., Csesznák 50 kr., T. K. 20 kr., Tomasich 50 kr., Marton 30 kr., Sz. 50 kr., Kozáry 20 kr., Mattuschek 2 frt, N. N. 40 kr., Goldschmid 50 kr.. Hrabovszky Rezső 20 kr, Weisz Tivadar 50 kr., Deutsch Ferenc 50 kr., Gyarmati 30 kr., Dervarics 1 frt, Breisach 20 kr,, N. N. 50 kr., N. N. 20 kr., Schütz 30 kr., Boschán 0. 20 kr., N. N. 30 kr., N. N. 30 kr., N. N. 1 frt, G. Gy. 10 kr., N. N. 20 kr., Baumgarten 50 kr.. N. N. 10 kr., N. N. 10 kr., N. N. 40 kr., dr. Obersohn Mór 1 frt, Horváth József 30 kr., N. N. 30 kr., Vizy Gyula 50 kr., Kiss Eajos 1 frt, N. N. 10 kr.. N. N. 10 kr., Hrabovszky 40 kr., Udvardy Ignác 1 frt, N. N. 50 kr., Goldner János 30 kr., Z. E. T. P. I frt, W. E. 20 kr., M. J. 20 kr., Boschán Gy. 30 kr., Rehnitz Samu 20 kr., N. N. 25 kr., F. L. 50 kr., Malatinszky 1 frt, M. Gy. 20 kr., N. N. 20 kr., Rigó Ferenc 50 kr., Sp. 50 kr., Lányi 1 frt, N. N. 20 kr., N. N. 20 kr., Krosetz t frt, Ösztreicher Márkus 50 kr., Berger Heinrich 20 kr., L. J. 20 kr., N. N. 20 kr., N. N. 30 kr., N. N. 20 kr., N. N. 20 kr., N. N. 20 kr., N. N. 10 kr., Graner 25 kr., N. N. 30 kr.. L. L. 30 kr., B. 20 kr., F. B. 20 kr., N. N. 30 kr., Kaszter 1 frt, Graner G. 60 kr., Fenyvesi 30 kr., N. N. 30 kr., N. N. 10 kr., N. N. 20 kr., összesen egybegyűlt 41 frt 35 kr., amely üsszeg nevezett tanulónak, hogy tanulmányait a gymnasiumban folytathassa, átadatott. Mulatságok. A keszthelyi fürdővendégek szórakoz­tatására e hó 5-én az iparos ifjak ünképzőküre, f. hó 15-én pedig a csónakázó egylet tartott a „Hullám" ven déglőben táncestélyt. A mulatságok igen jól sikerültek. Honvéd lovak kiadasa. A 7 ik honvédhuszár ezred 5 ik századánál Zala Egerszegen f. évi augusztus hó 20 án és szeptember hó 24-én 18 kincstári ló adatik ki vállal­kozók számára. A lovakat kivenni szándékozók vagyoni bizonyítványuk előmutatása mellett jelentkezzenek a századparancsnokságuál. Adomány. A balaton füredi kórházra Schneller Alajos, Péterfy Zsigmond 3—3 frtot, Dobosy Lajosné, Pfefer Félix, N. N. 2 frtot, a balaton füredi színkörre Péterfi Zsigmond 2 forintot, Pfeifer Félix egy forintot adományoztak.

Next

/
Oldalképek
Tartalom