Zalamegye, 1894 (13.évfolyam, 26-52. szám)

1894-09-02 / 35. szám

tási, valamint mindennemű célszerű eszközök, melyek Kertész /odor óriási terjedelmű diszes képes árjegyzé kében felsorolva vannak, mely díjmentesen megküldetik mindenkinek, csak egy levelező lapon kell kérni azt, mit különösen azoknak ajánlunk, kik most nem jöhetnek Budapestre, szükségleteiket ez árjegyzékből legjobban rendelhetik ineg s az a leggyorsabban eszközöltetik, mert Kertész Tódor uj helyiségeiben külön postaosztály van szervezve, hol a vidéki megrendelések azonnal a legna­gyobb gonddal és pontossággal csomagoltatnak és szál­líttatnak el. A jelen tauidéuy küszöbén különös figyelembe ajánljuk az iskolai és magánoktatáshoz való cikkeket, nevezetesen iskolatáskákat fiuk számára háton hordható szíjakkal, vászon vagy bőrből, 1.00—3 írtig, leánykák számára vízmentes vászonból 80 krtól 1.75 krig, bőrből 2—3 frtig. Biztonsági zsebbeli tintatartó kettős zárral 30 -80 krig. Toll és mindennemű Íróeszköz a legnagyobb választékban. A régi jó hírnevű Lohr Mária (ezelőtt Kronfusz) vegyészeti tisztító és műselyem festő intézete örvendetes emelkedéséről is értesíthetjük ezúttal t. olvasóinkat. Az eddigi uagyobb terjedelmű intézet kiváló műképessége és jó kiszolgálása által folyton szaporodott a megrendelések száma, úgy, hogy az intézet jeles tulajdonosnője szüksé­gesnek látta egy önálló ház építésével egy oly nagysza­bású műintézetet teremteni, minő még Ausztiiában sincsen. A Baross utca 85. szám alatt épült két emeletes ház majdnem egészen a műmtézet céljaira vau gőzgépekkel, nagy gőzmosó, festő és szárító gépfelszereléssel beren­dezve, egészen a tulajdonosnő szakszerű tervezése és utasításai szerint, uj külöulegesseggekkel, minőkkel eddig még másutt sehol sem birnak, 18 különféle célú óriási teremben több mint 200 muukásnő dolgozik s végezik azt a mintaszerű vegyi tisztítást, melyről Lohr Mária inűiutézete nevezetes. Aki Budapestre jön és érdekli, tekintse meg ezt a nagyszerű műiparteíepet, a tulajdo­nosnő a legkedvesebb előzékenységgel mutatja meg azt. Csipke és szövetek vegyi tisztítása vagy műfestése most még gyorsabban eszközöltetik, mint eddig s a megrende lések a régi cim alatt is küldhetők (Budapest, Ferenciek­tere 4. sz.), mert Lohr Mária nemcsak fenntartja eddigi helyiségeit, de még a Józset körúton a Népszínház átellenében fiók üzlettel is szaporította azt. Az Aszphalt macadam kocsiút burkolat az utolsó években meglehetősen tért hódított, de nincs még ma sem oly általános alkalmazásban, mint azt szépsége, tartóssága ós célszerűsége tolytáu érdemelné, részint még uem ismerik eléggé, részint mert azt drágának tartják. A következő ténybeli adatok közlése által a hatóságok és városi mérnöki hivatalok figyelmét szán dékszunk felébreszteni ezen tapasztalatok alapján is kiválóan előnyösnek bizonyult kocsiút burkolatra, mely mint minden aszfalt burkolat, szépség és tartósság tekin­tetében a lagjobb kockakő burkolattal vetekedik és könnyen és olcsón tartható jó karban, de elkészítési módjáuál fogva annyira érdes felületü is, hogy a jár művek és állatok a legkönnyebben és legbiztosabban közlekednek rajta. Ezen aszfalt macadam kocsiút burkolat a magyar aszphalt részvénytársaság találmánya, mely arra szabadalmi jogot is szerzett. Budapesten, Aradon és Sze "•eden 6 évvel ezelőtt tették az első kísérleteket ezen, akkor egészen uj útburkolási rendszerrel. Már ezen első kísérletek is teljesen beváltak. A burkolat annyira jónak, alkalmasnak és jutányosnak bizonyult, hogy Budapest azt az állandóan alkalmazásban levő burkolatok sorába felvette. Lúgos, Djbreczen, Szabadka, Pozsony városok ban hasonlókép sikeresnek bizonyultak az ott készített asztalt macadam burkolatok és legújabban Pápa városa rendelt meg nagyobb terjedelmű macadam kocsiutat. Hogy az aszfalt magtárak, istállók, folyosók, udvarok stb. burkolására, s lakások szárazzá tételére a legalkal­masabb anyag, az ma már általánosan el vau ismerve. Helyi, megyei és vegyes hírek. Személyi hír. Dr. Feuer Náthán egyetemi magán tanár, közegészségügyi felügyelő dr. Isoó János zala­egerszegi tiszteletbeli járásorvos kíséretében legközelebb Perlakon volt, ahol — az ott ideiglenesen felállított szükségkórházbau — tizenkilenc trachomabetegen eszkö zölt sikerült műtétet. A betegek a perlaki, domborui és alsó-lendvai körből voltak és mind ezen veszedelmes betegség súlyos complicatiójában szenvedtek. A közegész­ségügyi felügyelő közbenjárása folytán legközelebb az egyik körbe külön trachomaorvost fog a miniszter ki­küldeni. Állandó választmányi ülés. A folyó évi október hó 1-én tartandó törvényhatósági bizottsági rendes köz­gyűlésre az 1895. évi megyei költségvetés megállapítása tárgyában teendő véleményes jelentés elkészítése végett az állandó választmány ülése az 1886. évi XXI ik t.-c. 17-ik § a értelmében folyó évi szeptember hó 12-én, ugyan a fent kitett közgyűlésen felveendő egyéb törvény­hatósági ügyek közgyűlési tárgyalásának elkészítése vé­gett pedig az állandó választmányi ülés folyó évi szept. hó 24 én mindenkor délelőtti 9 órakor Zala Egerszegen, az ujmegyeház gyűlés termében fog megtartatni. Tiizolto zaszlo szentelés. Szép ünnepségnek volt színhelye augusztus hó 26 án Felső Bagód, ahol az ottani tűzoltó egyesület zászlószentelési ünnepélyét tartotta. Az ünnepségen részt vett a z.-egerszegi és gellénházi tűzoltó egyesület, valamint a zala szent györgyi dalos egyesület. A zászló anyai tisztet Csillagh Gyuláné úrhölgy volt szives elfogadni. A tűzoltók a nagy közönségtől kisérve, Angyal György segédlelkész vezetése mellett körmenet ben vonultak Alsó-Bagodból a felső bagodi szertár elő, ahol az egyleti zászlót Sipos Józset alsó-bagodi lelkész felszentelte, előzőleg megható beszédet intézvén az egybe­gyűlt nagyszámú közönséghez. Felszentelés után követ­kezett a szokásos szegbeverés. Szeget vertek be a zászló anyán kívül Csillagh Gyula, Orosz Pál, a koszorús leá nyuk, köztük (Jrosz Lenke, Thassy Ilona. Az ünnepséget Baki Antal vendéglőjében reggelig tartott mulatság zárta be. Halálozás. Samu József nyugalmazott áll. tanitó­képzőintézeti igazgató, ki egy időbe a csáktornyai tauitó­képezdének volt köztiszteletben álló igazgatója, kiváló padagogus, Zentán, 65 éves korában elhunyt. Béke a jeles tanférfiú poraira! Figyelmeztetés. A helybeli szülőket újból figyel meztetjük, hogy a polgári fiúiskola első osztályába gyer mekük beiratásával lehetőleg iparkodjanak, nehogy vidéki tanulók felvételével a törvényes létszám betöltetvén, gyermekeik a felvételtől elessenek ; mivel párhuzamos osztály felállítására számítani nem lehet. Áthelyezes. A m. kir. pénzügyminiszter Patachich József számvizsgálót a deési pénzügy igazgatóságtól a zala egerszegihess áthelyezte. Eljegyzés. Inczédy Pál m. kir. pénzügyi fogalmazó Zala-Egerszegen eljegyezte Pochner Jolán kisasszonyt, Pochner Ferenc zala egerszegi m. kir. adótárnok kedves leányát. Áthelyezés. A vallás és közoktatásügyi m. kir. ! miniszter Brezanoczy Béla csáktornyai áll. segélyezett polgári iskolai rendes tanítót hason minőségben a homonnai áll. polgári iskolához áthelyezte. A zalaegerszegi ipartestület augusztus hó 19 én délelőtt 9 órakor nyitotta meg Udvardy Ignác elnöklete alatt a tauoncmunka kiállítást; a kiállításon részt vett 58 tanonc 81 drb munkával; minden egyes darab munka méltán dicséretére vált nemcsak a tanoncnak, hanem a mesternek is; a tanoncok között jutalom dijul szétosz tátott 52 frt 50 kr., mely összegből Zala-Egerszeg rend. tan. város tanácsa 40 frtot, nagyságos Farkas Dávidné úrhölgy 10 frtot, Kovács László ur 1 frt 50 krt, Aranyos Gyula ur 1 frtot voltak szívesek adományozni, amiért az elnökség háláé köszönetét nyilvánítja. Farkas Dávidué őnagysága által küldött 10 frt saját kívánatára a követ­kező tanoncok között osztatott ki : Tál 1 Károly lakatos tanonc 2 frt, Somodi Ferenc cipész tanonc, Rákos József cipész tanonc, Pető István asztalos tanonc, Fehér István lakatos tanonc, Göntér Gábor asztalos tanonc, Sipos Sándor asztalos tanonc, Szorjas Ferenc csizmadia tanonc, Horváth Károly szíjgyártó tanonc 1— 1 frt. Honvédhuszar gyakorlatok. Keszthelyen a honvéd­haszárok már megkezdették őszi gyakorlataikat. Itt szeptember 8 ig maradnak, azután elmennek Somogyba, Nagy-Bajomba és vidékére, hol szeptember 20 ig tart a gyakorlat. A gyakorlatra beidézett honvédek száma 300. Varosunk 1895. évi költségvetése. A városi tanács városunk 1895. évi költségvetésének tervezetét már egybeállította és f. hó 3-án délután fogja a pénzügyi bizottság, valamint a pénzügyek rendezésére kiküldött bizottság s a gazdaságügyi bizottság azt tárgyalni. A tanács részéről egybeállított költségvetési tervezet szerint a jövő évi pótlék 69 kr. lenne minden adó frt után. Községek atkebelezóse. A zala egerszegi pénzügy igazgatóság kerületéhez tartozó csáktornyai pénzügyőri biztosi kerület, továbbá a mura-szerdahelyi, perlaki és balaton-füredi szakaszok megszüntettetvén, a csáktornyai pénzügyőri biztosi kerülethez tartozott összes községek a nagy kanizsai pénzügyőri biztosi kerületbe, a feloszla­tott perlaki pénzügyőri szakaszhoz tartozott községek a csáktornyai pénzügyőri szakaszhoz, a feloszlatott mura­szerdahelyi pénzügyőri szakaszhoz tartozott községek a 8tridói pénzügyőri szakaszhoz és a feloszlatott balaton­füredi szakaszhoz tartozott községek a tapolczai pénz ügyőri szakaszhoz csatoltattak. Potérettségi vizsgalat. A zala-egerszegi polgári iskolával kapcsolatos középkereskedelmi iskolánál augusz­tus hó 30 án volt a potérettségi vizsgálat. A vallás- és közoktatásügyi minisztérium részéről dr. Ruzsicska Kál mán kir. tanácsos, tanfelügyelő, a kereskedelemügyi minisztérium részéről Kirchknopf Frigyes, a soproni keres­kedelmi és iparkamara titkára, voltak a biztosok. A pótvizsgálatra jelentkezettek mindegyike érettnek nyíl váníttatott. Adomány. A balaton-füredi kórházra dr. Jókai Mór 10 trtot, dr. Kétly Károly 5 frtot, Rubelli Lajos 3 frt 90 krt, Péter András l forintot, Aiguer Adulf 70 krt adományoztak; ezenfelül egy hangverseny tiszta jövedel­méből ugyanezen célra 68 frt 09 kr. folyt be. Keszthelyről es Hevizröl a fürdővendégek már jó részt elköltöztek, kiki saját otthonába. A kitartók, kik még máig sem szakították félbe nyaralásukat, nem bán­hatják, hogy Keszthelyen és Hévízen vannak, mert még a mult héten ls nagyszerű volt a fürdő. A fő saisonban — csupa udvariasságból — a keszthelyiek a kora reggeli órákban fürödtek, hogy tért engedjenek nappal a fürdő vendégeknek, most azonban saját maguk uralják a hely zetet s megtörtént a multhéten több napon d. e. 10—12 ig és d. u. 3 -7-ig, hogy annyi volt a keszthelyi fürdőző a Balatonban, hogy alig lehetett kabint kapni. Lehet, hogy a jövő hét sem lesz kedvezőtlen a fürdésre. Villamütés. Nagy vihar vonult keresztül városunkon augusztus 28 án este '/^ÍO óra tájban. A folytonos vil­lámlás nappali világosságot árasztott szél s a villámlást megszakítás uélkül követték a félelmet okozó dörgések. AZ Egerszeg-hegyen Pers hegyi lakos hajlékáb I a villám le is ütött s a támadt tüz a hajlékot elhamvasztotta; ugyanakkor a Martonhegyen is leütött a villám. Az egy óráig tartott vihar a levegőt jól lehűtötte s a pár napig uralkodott kánikulai hőségnek véget vetett; a szél azon­ban a gyümölcsösben kárt okozott. Nestlé Henrich gyermektaplisztje, amelyet 30 évvel ezelőtt Nestlé vegyész Beveyben feltalált, nemcsak Eu­rópában, hanem a többi világrészben is óriási eherjedett ségnek örvend s a legelső orvosi szaktekintélyektől és gyermekorvosoktól ugy ajánltatik, mint amely az anyatej nek a legtökélesebb pótlója s napjainkban minden gyer mektápeledel között első rangot foglal. Mig a tejet, hogy tovább meg lehessen tartani, gyakran szódával, borsavval vagy salicilsavval keverik össze, amelyek idővel a gyer­meki szervezetre káros hatással vannak, ez a Nestlé-féle gyermektáplisztnél egészen ki vau zárva. A csecsemők, akiket ezzel nevelnek föl, ezt szivesen eszik, jól néznek ki és megerősödnek ; mert állandóan ugyanazon táplálé kot kapják. A ^estié-féle gyermekliszt a gyermekek felnevelésére és táplálására szükséges összes tulajdonságo­kat magában foglalja, ezenkívül készítésére is kiváló gondot fordítanak. Végül megemlítjük, hogy eltekintve ama körülménytől, miszerint mint tejpótlónak, értéke megbecsülhetlen, mint pépnek kiváló sajátságai 7annak és a gyermekek veszedelmes bélhurutjaiuál, valamint a cholera nostrás nál, mint tápanyag, a belet izgató tej helyett jótékonyan használható. Oly tulajdonsága ez a Nestlé-gyermektáplisztnek, amit az uj kor orvosi kézi könyvek joggal említenek tel. Főraktár az osztrák-ma gyár monarchiára Berlyák F. nél van Bécsben (I. Nagler gasse 1.) Kapható minden gyógyszertárban és droguista kereskedésekben. Zala-Egerszegen Kaszter Sándor gyógy szertárában. Lokötök. Budafán ismeretlen tettesek egy pár lovat loptak szekerestől és szerszámostól együtt. A lovakat a szekérbe befogván, észrevétlenül elhajtattak s a Csurgaszi csárdához érvén, ott a lovak számára szénát vettek s tovább mentek. Ez ideig nem akadtak nyomukra. Nagy vihar. A mult liéteu, szerda és csütörtök közt levő éjjel Keszthelyen óriási vihar dühöngött. Bor zalmasan dörgött, villámlott, hullott a zápor, a szélvész pedig óriási fákat tördelt ki. A szőlőhegyeken a gyümöl csöt jó formán mind lerázta a szél a fáról. A villám több helyt le is csapott, kárt nem okozott. Tüz volt augusztus hó 28-án délután '/ 23 óra tájban Boldogtán, ahol Csertán Károly alispán 350 kereszt gabonája éz egy kazal szalmája égett el. Az elégett gabona biztosítva volt. A tüz gyújtogatás folytán kelet kezett. Asphalt járdánk legújabban ismét szépen szaporo dik. A „Bárány" vendéglő mindkét oldalán, valamint Horváth Miklós háza előtt, a plébánia bótok előtt, Schütz Sándor boltja, továbbá Fürst új emeletes háza előtt, amelyben a „Központi" kávéház vau, már kész az aszfalt járda. A jövő héten a fehérkép utca egyes házai előtt fogják készíteni az aszphalt burkolatot. Kár, hogy a ház tulajdonosok közös megállapodásra nem jutottak s így az egész fehérképi utcában egyelőre nem lesz minden ház előtt aszphalt járda. Heillioberg (j. ( cs- ® s kit". udvariszállító selyeingyára Zürichben, a privát megrendelők la­kására közvetlenül szállít: fekete, fehér és szines selyemszöveteket, méterenkint 45 krtól IlfrtGökrig póstabér és vámmentesen, sima, csíkos, kockázott és mintázottakat, damasztot stb, (mintegy 240 külön­böző minőség és 2000 különböző szin és árnyalatban). Minták pósta fordultával küldetnek. Svájczba cím­zett levelekre 10 kros és levelezőlapokra 5 kros bélyeg ragasztandó. Felelős szerkesztő ós kiadótulajdonos: UDVARDY IGNÁC. ® Felhívás. H A feloszlott „zala-szent­<$> gróthi szövetkezeti önse­H gélyző egylet" igazgatósága m a kersk. törv. 249. §-a értel­|| mébon felhívja a szövetkezet W volt tagjait és hitelezőit netán $< fenn levő követeléseiknek je­® len felhívás harmadszori köz­li zé tételétől számított hat hó H alatti érvényesítésére, mivel­® hogv ezen idő elteltével a cégjegyzés törlése eszközöl­tetík. II A „zala-szent-gróthí szövetkezeti önsegélyző ® egylet" igazgatósága. fi! Van szerencsém a n. é. közönség be­X cses értésére adni, hogy Zala-Egerszegen a Körmendi utcában tí kávBház"-amat K szeptember bó 1-én megnyitottam s Jí azt a legnagyobb kényelemnek meg- P felelőleg berendeztem s főtörekvésem lesz a n. é. közönség megelégedését kiérdemelni. .. A n. közönség szives támogatását tisztelettel Grttnwald Mór kávés. ZIKI:

Next

/
Oldalképek
Tartalom