Zalamegye, 1894 (13.évfolyam, 1-25. szám)

1894-04-01 / 13. szám

r délelőtt >/,ll órakor tisztelgett Svastits Benő főispán őméltóságánál, hogy átadja azon jegyzőkönyvi kivonatot, amelyben a város képviselőtestülete hálás köszönetet fejezi ki őméltóságának azon buzgó és eredmenydus fáradozásáért, amelyet a zala egerszegj íőgymnas.um létesítése érdemében tanúsítani kegyes volt. A küldöttség szónokának beszédére meghatva mondott köszönetet őméltósága, kijelentve, hogy őt a legkedvesebb emlékek fűzik Zala-Eegerszeg városához, mint amely városban élte legszebb napjait töltötte s amint ez ideig, ugy a jövőben is mindenkor szives készséggel támogatja a városnak a haladás előmozdítására irányuló minden egyes törekvését, mely kijelentéséi a küldöttség tagjai élénk éljcnzéssel és hálás köszönettel fogadták. Bencésrendü apátok valasztasa. A pannonhalmi bencések március hó 27 én tartották meg a választást a megüresedett tihanyi és bakonybéli apáti méltóságra. Az érvényes 158 szavazat közül Halbik Cyprian pannon halmi főmonostori perjelre 101 szavazat esett, I űlányi Szaniszló esztergomi főgymnasiumi igazgatóra 71, Wagner Lőrinc főiskolai tanárra 59, míg a többi szavazat meg oszlott. A legtöbb szavazatot nyert két első jeleltet a főapát legközrlebb fogja kinevezni az illető fiókapát­ságokra. Gyászhír. Vettük a következő gyászjelentést: Ozv. Czukelter Józsefné született Horváth Mária neje, — Czukelter Gyula, és neje Simonffy Róza, — Czukelter Lajos és neje Szeteődy Josefa, — Czukelter Mariska férjezett Horváth Béláné, — Czukelter Béla és^ neje Bozzay Rózsa, — Czukelter Hermin férjezett Kovács Gyuláné és Czukelter Gábor gyermekei, valamint unokái és a számos rokonság nevében fájdalommal jelentik szeretett férjének, édes atyjuknak, apósuknak illetve nagyaty)ukoak Czukelter József Zalavármegye főszám­vevőjének a haldoklók szentségének ájtatos felvétele után Zala Egerszegen, 1894. évi március 29 én délután 4 órakor tüdőlobban, életének 68., boldog házasságának 45-ik évében történt gyászos elhunytát. A boldogultnak hűlt tetemei folyóévi március hó 31 én délután 5 órakor fognak a zala-egerszegi sírkertben örök nyugalomra helyeztetni; — az engesztelő szent mise áldozat pedig ugyan március 31 én reggeli 9 órakor a zala egerszegi plébánia templomban a Mindenhatónak bemutattatni. Zala Egerszeg, 1894. évi március hó 30 án. Áldás, béke lengjen drága hamvain ! — A boldogult a vármegyének kiváló buzgalmú, fáradhatlau tevékenységű tisztviselője volt, birva felebbvalóinak becsülését és elismerését, tiszt társainak szeretetét és bizalmát. Nagy részvét, mellett temették el. Béke poraira! Áilantlo valasztmanyi gyűlés. A törvényhatósági bizottság f. évi május havi rendes közgyűlésén felveendő 1893. évi megyei házipénztári, utfentartási, betegápolási, katonabeszállásolási, közigazgatási fogház, erdészeti, meter, vasúti, állategészségügyi, törzsvagyon, tartalék, ipar, állattenyésztés, kézizálog, hajómalom rendezési és ebadó alap zárszámadások, mégis a zalavármegyei gyám pénztári, továbbá Zala Egerszeg és Nagy Kanizsa rend. t »nácsú városok gyámpénztári számadásai tárgyában teendő véleményes jelentés elkészítése végett az állandó választmány ülése f. évi április hó 14-én, ugyan a fent kitett bizottsági közgyűlésen felveendő egyéb törvény­hatósági ügyek közgyűlési tárgyalásának előkészítése végett pedig az állandó választmányi ülés I. évi április hó 23 án, mindenkor 9 órakor Zala Egerszegen, az új megyeház gyüléstermében fog megtartatni. Gyaszhir. Özv. Iladagi Farkas Józsefné, született Horváth Anna és gyermekei Farkas Szidónia, férjezett Bődy Józsefné, s ezek gyermekei Itsván, Zoltán, Aladár. — Farkas Róza, özv. Biró Sándorné. Farkas György és neje Hagyó Józefa s ezek gyermekei : Gizella, Dezső, Elvira, Anna, Róza, Györgyike, Erzsike. — Farkas lika férjezett Kass Tódorné s ezek gyermekei Géza, Ilonka, István, József, Etelka. — Farkas Lujza. — Farkas Géza és neje Mágyar Mariska. — Farkas Irma férjezett Lukács Lajosné s ezek gyermekei: Irma, József. — Farkas Terézia özv. Horváth Józsefné mint testvér, valamint az összes rokonság nevében fájdalmas szivvel jelentik, forrón szeretett férjének, atyjuknak, ipjuknak, nagyatyjuknak és testvérének Iladagi Farkas Józsefnek a vasvár—szombathelyi káptalan buzgó tiszttartójának, a haldoklók szentségének ájtatos fölvétele után f. hó 23-án életének 81-ik évében tüdőlobban történt gyászos elhunytát. A drága halottnak teteme f. hó 25 én délután 4 órakor fog a helybeli sírkertben el takaríttatni, az engesztelő szent mise-áldozatok ugyau e hó 27-én délelőtt 9 órakor fognak Vasvárott a Mindenhatónak bemutat tatni. Vasvár, 1894. március 23. Áldás, béke lengjen drága hamvain. Köszönetnyilvánítás. Özvegy Farkas Dávidné úr­hölgy őnagysága ez évben is kegyes volt a Zalamegyei 1848/9 es honvédek felsegélyére tiz irtot adományozni, melyért hálás köszönetét fejezi ki Vöczköndy László, a zalamegyei honvéd-egylet elnöke. Eljegyzés. Makray Irén (Egervár) és Stefler Dezső Boros-Jenő) jegyesek. Meyerosites. A vallás és közoktatásügyi m. kir. miniszter a sümeghi reáliskolai bizottságnak azon intéz kedését, hogy a lemondott Orbán Lajos helyére Kiss Lajos okleveles tanárt választotta meg a realiskola tanárává, jóváhagyta. Gyaszhir. Vettük a következő gyászjelentést: Alul Írottak ugy maguk, mint az összes rokonság nevében a lesújtó veszteség érzetével tudatjuk a szeretett férjnek, atyának, sógornak és legjobb rokonnak Pirity János zalamegyei állatorvosnak f. évi március hó 27 -én d. e. Ys 12 órakor, a halotti szentségek ájtatos felvétele után, életének 66-ik, boldog házasságának 36. évében, hosszas szenvedés után történt elhunytát. Hűlt tetemei csütörtökön március hó 29 én, d. u, 4 órakor fognak a róm. kath. egyház szertartása szerint a zala egerszegi sirkertben örök nyugalomra tétetni. Az engesztelő szent mise áldozat ugyanaz napon d. e. 9 órakor fog a helybeli plébánia templomban az Urnák bemutattatni. Zala-Fgerszeg, 1SU4. március hó 27-én. Áldás és béke poraira! Özv. Pirit) Jánosné szül. Gaszta Erzsébet, mint neje, Pirity Gyula. Pirity Sándor, Pirity Mariska, térj. Matics Istvánné Pirity Mátyás, Pirity Anna, Pirity Erzsébet, Pirity Josefa, mint gyermekei. Matics István, mint vö. Pirity Gyuláné szül. Dergavits Erzsébet, Pirity Sándorné szül, Benkő Mariska mint menyei, ifj. Matics Jstván, Matics Mariska, Matics József, mint unokák. Körjegyzöválasztas Sármelléken. A sármelléki körjegyzői állás, amely körjegyzőség Sármellék, Zalavár, Szent Györgyvár és Égenföld községekből áll, és amely állás a volt körjegyzőnek állásából való felfüggesztése miatt harmadfél évig volt végleg betöltetlen, március hó 20 án választás utján betöltetett. Nevezett községek elöljáróságai s a képviselőtestületek tagjai az eddigi helyettest, Dely Bélát választották meg egyhangúlag a jelentkező három pályázó közül. Eljegyzés. Szekeres Annin ur Budapestről eljegyezte Zala-Egerszegen EisensUidter Kornélia kisasszonyt, Eiseu sládter Zsigmond kedves leányát. Hímen. Böhm Móric úr Pápáról eljegyezte Oúth Viktória kisasszonyt Zala Egerszegen. Kinvezés. A m. kii. igazságügy miniszter Horváth Kálmán veszprémi kir. törvényszéki Írnokot a nagy kanizsai kir. törvényszékhez irodatisztté nevezte ki. Műkedvelői szini elöadas. A zalabéri izr. iskola tanulói által március hó 26-án tartott műkedvelői előadás ugy erkölcsileg, mint anyagilag nagyszerűen sikerült. Felülfizetni szívesek voltak: Klein Lipót 2 frtot, Bodánszky Tivadar I frt 20 krt, Dcutsch Benedek, Széli János plébános l -l frtot, Bichler Irma, FelIner Zsiga 40—40 krt, Günsberger Gyula, Deutsch Samu, Illés Béla, Günsberger Lipótné (Ság), Spiegel Lajos, Schvarz család, Weisz Zsiga 20-20 krt; fogadják érte a rendezőség hálás köszönetét. Értesítés. Fájdalommal értesítem nagyérdemű közönséget, hogy két gyermekemnek elhunytával csalá­domat ért nagy szerencsétlenség következtében gyakor latomat Zala-Egerszegen folyó 1804. évi május hó 5 ig beszüntetem és a városból üdülés végett eltávozom. — Május hó 5 én műtermemet a Körmendi utcába, Ritacher Gyula ur házának emeleti részébe helyezem át. Felké rem a nagyérdemű közönséget, hogy a fogorvosi szakba vágó, esetleg előforduló szükíégleteinek kielégítését visszatértemig részemre fenntartani annyival is inkább kegyeskedjék, mivel én e városban állandóan leteleped tem s egy évi itteni működésemmel a n. é. közönség megelégedését kivívnom sikerült. Mély tisztelettel Pro hászka F. Nándor fogspeciálista. Halallal végződött verekedes. Rózsa Károly udvar no ki utkaparót március 26 án este úgy megverték, hogy a szenvedett sérülések következtében másnap meghalt. Öngyilkosság. Március hó 22 én éjjel Csigaházy Gábor szepetneki lakosnak 16 éves Anna leánya agyon lőtte magát. Felakasztotta magat Bártolin Imre 50 éves alsó niihaloveczi lakos március hó 21 én este 7—8 óra között, saját pajtájában felakasztotta magát. Az anyagi gondok­kal való küzdés folytán követte el végzetes tettét. „Az én Újságom", Pósa bácsinak a gyermeklapja is szép meglepetéssel kedveskedett az ő kis olvasóinak. — Egy aranyos színes képet küldött nekik. — Egy igen nagy fehér tojás úszik a tóban. A tojáson Lilike meg Barvdika ül, utaznak szép lündérországba. — Tutsek Anna meséli el az újságba ezt az utazást. Csupa kedves mese, vers, kép váltja lel egymást ebben a húsvéti számban, s a gyermekek ugy ezekben, mint pedig s színes képben nagy nyönyörüséget lógnak találni. — „Az én Újságom", mely el van ismerve, mint a legjobb 8 a legtartalmasabb magyar gyermekújság, valósággal nevelője a gyermeknek. —> De nemcsak neveli őket, hanem egyúttal igazán hazafias niissiót teljesít, mert megtanitja a kicsinyeket tőrül metszett igaz magyarságra nyelvben, gondolkodásban egyaránt. Pósa Lajos hivatással, lelkesedéssel s a gyermek világ minden árnyalatát besu­gárzó szeretettel szerkeszti ezt az újságot. Csupa kedély, csupa verőfény mindenütt. Csak azt viszi a gyermek ártatlan világában, a mi a kedélyhez illik s annak helyes irányában való fejlesztésére alkalmas — Az új negyed ápril hó l-én kezdődik s ebből az alkalomból a legjobb meggyőződéssel ajánljuk „Az én Újságomat" a magyar szülők, nevelők, tanítók stb. figyejmébe. Előfizetési ár : negyedévre 1 forint. — Előfizethetni „Az én Újságom" kiadóhivatalában, Budapest, Andrássy ut 10. — Uj elő fizetők kedves kis könyvecskét kapnak az első számmal be küld ve. „Történelmi Tárca Naplót'" t adott ki a Kolozsvárt megjelenő „1848—49. Történelmi Lapok" ez év március 15 ére, A csinos kiállítású könyvecske, dióhéjba szorítva, magába foglalja az 1848—49. év történetét. Kossuthnak két képe és Petőfi kézíiata teszik változatossá és erek­lyeértékkel bíróvá a kis füzetet. Iskolák, testületek a muzeumtól előállítási árban, 8 krért szerezhetik meg, ha legalább 100 példányt rendelnek. A hézagpótló kis munkának már az ötödik kiadása van sajtó alatt s 1 I ezer példány forog belőle közkézen. Beniczkyné valogatott regényei — füzetes vállalat Singer és VVoltner budapesti könyvkiadók kiadásában, egy-egy füzet ára 20 kr. Megjelent, a 10 ik füzet, mely a kiváló Írónő „Családi hagyomány" cimű regényének folytatását tartalmazza. Megrendelhető bármely könyv kereskedésben. Nyersselyem BastruhákiM alkalmas kelméket öltönyönként 9 frt 50 krert és jobb faj­tájúakat is — valamint fekete, fehér és szines selyem­kelméket méterenként 45 krtol II frt 65 krig — sima, kockázott, csíkozott, mintázott és damaszolt stb. minőségben (mintegy 240 fajtában és 2000 különböző szin s árnyalatban) szállít ; póstabér és vámmentesen a privátmegrendelők lakására Henneberg ti. (cs. kir. udvari szállító) selyeiiuryára Zürichben. Minták pósta fordulóval küldetnek. Svajczba címzett levelekre 10 kros és levelezőlapokra 5 kros bélyeg ragasztandó. Köszönetnyilvánítás. Fogadják mindazok, akik felejthetlen emlékű, drága halottunknak, Piri t y J á n o s megyei állatorvosnak, gyászos elhunyta alkalmával részvétüket nyilvánítani, a bol­dogult ravatalára koszorút helyezni s őt végutjára elkisérni szívesek valának, hálás köszönetünk nyilvánítását. Zala-Egerszeg, 1894. március 30. A gyaszolo csalad. Köszönetnyilvánítás. Fogadják mindazok, akik felejthetlen emlékű két gyermekünknek gyászos elhuny­tával ben nünket ért megrendítő gyászeset alkalmával részvétüket nyilvánítani és a temetésen megjeleni szívesek valának, hálás köszönetünk nyilvánítását, Z.-Egerszeg, 1894. március '29-én. Prohászka F. Nándor és neje. Felelős szerkesztő ós kiadó tulajdonos UDVARDY IGNÁC. QtXXXXXXXVXXXXXXXXX?\ X X X X X X X X X mm X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X 1191/p. 94. Hirdetmény. A zala-egerszegi kir. törvényszék közhirré teszi, hogy Leimer Ignác és érdektársai kérelmére: az „Apáti és Tompa" közbirtokossági puszták tago­sítási- és a közös erdő arányosítása ügyében a 735/858. úrbéri törvény­széki végzés szerint íiiggőben maradt eljárás folytatását rendelte cl, s hogy a jogosultak kipuhatolására és az e cél­ból 1894. evi április 30 án d. e. 9 orakor Puszta-Apátiban - a lielysziuén megtartandó tárgyalásra Nagy Gréza kir. törvényszéki bírót küdötte ki. Fel­hivja tehát a kir. törvényszék az összes közbirtokossági tagokat, valamint a fáilletményre jogosítottakat, nemkülön­ben a netalán egyéb igénynyel biró egyéneket, — és pedig az ismerteket személyes értesítés mellett, az ismeret­leneket, és az ismeretlen lielyen távol­levő feleket a részükre kinevezett dr. Arvay László zala-egerszegi ügyvéd ügygondnok által — és mindnyáját még hirdetményileg is — míkép a fenti helyen és időben személye-en avagy megbízott által jelenjenek meg, mert különben az ügygondnok által fognak képviseltetni és a tárgyalás azzal fog megtartatni. mint úrbéri biróság. 1894. március ;i-án. Grubanovich Géza elnök K a s t n e r tjegyző. A kir. trvszék, Z.-Fgerszegen, X X X X X X X X X ea X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X ^.xxxxxxxxxmxxxxxxxy 240/tkv. 1894. sz. Alulirott kir. bír. végrehajtó az 1881. évi LX. t.-c. 102. §-értelmébeu ezennel közhirré teszi, hogy az alsó lendvaí kir. járásbíróság 201 l./p. 93. sz. végzése által Sohár Verona nagy-kanizsai lakós végrehajtató javára líabolcsay László f. lendvalakosi lakós ellen 800 forint tőke, ennek 1892 december hó 31-től járó 6°/o kamatja, ugy járulékai erejéig elrendelt kielégítési vég­rehajtás alkalmával biróilag lefoglalt és 660 írtra becsült szobabeii bútorzatok, 2 ökör, 1 tehén, 1 üsző, 1 bika, négy sertés, különböző házi és gazdasági tárgyakból álló ingóságok nyilvános árverés utján leeudő eladatása elren­deltetvén, ennek helyszínén vagyis F.-Lendvalakosban Bahoicsay László lakánál leendő eszközlésére 1894. évi április hó 12 ik napjának <1. e. 9 órája határidőül kitüzetik és ahoz a venni szándékozók oly megjegyzéssel hivatnak meg, hogy az érintett ingóságok ezen árverésen, az 1881. évi LX. t.-c. 108. §a értelmében, a legtöbbet ígérőnek becsáron alul is eladatni tognak. Az elárverezendő ingóságok vételára az 1881. évi LX. t.-c. 108. §-ában megállapított feltételek szerint lesz kifizetendő. Kelt Alsó Lendván, 1894. évi március hó 29 én. Vresits Elek kir. bír. végrehajtó.

Next

/
Oldalképek
Tartalom