Zalamegye, 1894 (13.évfolyam, 1-25. szám)

1894-03-11 / 10. szám

Melléklet <t „ZALAMEGYE" 1894. évi 10-ik számához. legalább is hat hétnek kell eltelnie, hogy a felszínre került holt föld elegendőkép termőképes legyen. A magot az ültetés előtt 24 órával 14° melegvíz­ben meg kell áztatni, mi által csiraképességét jobban előmozdítjuk. Mihelyt az idő engedi s erős fagytól nem (élhetünk, megkezdhetjük az ültetést, a mi nálunk április utolsó, vagy május első hetében történhetik. Ha a kite­lelés után a levelek már 3--5 cm. hosszúak, meg kell kezdeni a gyomlálást, hogy a gyönge növényt a gyorsan fejlődő gaz el ne nyomja. Minthogy a legtöbb mag 3—5 növényt hajt, a fölösleges növényeket a gyomlálás alkal­mával el kell távolítani úgy, hogy hosszában egyik növény a másiktót 10—12 cm., szélességben 16—25 cmnyire essék. Lehet azonban az erősebb növényeket a hiányos helyekre — ültetőfával — átültetni. A növé­nyek a gyomlálás után rendszerint igen buján nőnek, azért két bét múlva az első kapálás válik szükségessé, a mi éppen úgy történik, mint a burgonyánál. Ha a növények erősebbek és leveleik 10—12 ciu. hosszúak, kezdődik a második kapálás; a répát környező tőidet jól megporhanyítjuk és az így mogporbanyított tőiddel a levélszáráig megtöltjük, ez a „töltés". Ezen kjvül 1 2 héten keresztül a beültetett földet megvizs­gáljuk, hogy az esetleg meg nem töltött gyenge növé­nyek földdel kellőkép megtöltve legyenek. A lelevelezést, amennyite csak lehet, mellőzzük, s ha még is szükséges, szeptember elején teljesítsük, az oldallevelek ilyenkor leszedhetők, de úgy, hogy a még megmaradandó levelek a répát a nap hevétől képesek legyenek megoltalmazni. Ha a levelek sárgulni és lan­kadni kezdenek: a répa érett és növése befejeződött, ami szeptember vége felé törtétlik. Ekkor használható cukorgyártásra. Azonban néha október hónapban is me­leg idő jár, ilyenkor az utolsó hetekig még benhagyható a földben, mert még mindig nyer cukortartalomban, de tovább benn hagyni már nem tanácsos; mert a novem­beri esetleges erős fagyok a kiszedést gátolják. A kisze­dés ásó segítségével kézzel történik. A reá ragadt földet egyúttal úgy tisztogatjuk le, hogy 2—2 répát össze­fogunk, azt egymáshoz ütjük, mi közben a föld lehull. Tanácsos az úgynevezett „csirát" is (nyak és levelek) egyszerre lemetszeni, hogy minden további csiraképes­ségét elvegyük. Ha a répát a szántóföldről azonnal el nem vihet nŐk, úgy azt a lemetszett levelekkel jól be kell takarni, így megóvhatjuk a netán előforduló fagyoktól. Ellenkező esetben a cukortartalom mennyisége kevesbül, — az nyákcukorrá változva — a kristallisatiót (jegeczedést) nem segíti elő. Hátra volna még a télire való eltevés. De mint­hogy ez most már a cukorgyárakban történik (pyrami sokba rakva), erről szükségtelen szólani; azért jól teszik a répát termelő gazdák, ha idejekorán elszállítják ter mésiiket az illető gyárba s erre bizzák a további gon­dozást. Pollux. A soproni kereskedelmi- és iparkamara köréből. Hirdetmény. Tekintettel arra, hogy a csomagokban árult cikkek inennyiségtai talmának helyes megjelöléséről szóló 1893. évi XXXIV. t. c. ezen törvény II. § a rendelkezéséhez képest 1894. évi július hó 1 én lép életbe, figyelmeztet kamarakerületünk összes érdekelt gyárosait, kereskedőit, M iparosait, miszerint a törvény életbelépte napján bel­földön már csak oly árukat, illetve csomagokat stb. adjanak el közvetlenül a fogyasztóknak avagy tartsanak ezek részére eladásra készen, mely áruk a fentidézett törvény rendelkezéseinek megtelelnek. Oly áruknál ugyanis, melyek csomagokban (dobo zokban vagy más tartályokban) forduln k elő s a vevő előtt se le nem számoltatnak, sem nem méretnek vagy mérlegeltetnek, hanem a közlorgalomban zárt burkola­tokban, vagy bizonyos darabszám, vagy méret szerint képezik az adás-vevés tárgyát és melyeknél azok mennyi sége H csomagokban és magán az árún jelöltetik meg, — a kereskedőnek ügyelnie kell arra, hogy ezen meg jelölés hiveu és a törvényes mértékben kifejezett legyen. Ha a megjelölés súly szerint történik, a burkolat súlya abba bele nem számítható. A kereskedő nem hivatkozhatik arra, hogy ;tz árút hibás megjelöléssel már a nagykereskedőtől vagy gyáros­tól vette, hanem köteles a megjelölés helyes voltáról magának meggyőződést szerezni. Kelt Sopronban, a kerületi kereskedelmi- és ipar­kamara 1893. évi március hó 1-éu tartott rendes közös üléséből. Az elnök : Mütler, kir. tanácsos. A titkár : Kirchknopf, Hirdetmény. A magyar korona országai helységnévtárának leg utolsó, 1892-ik évi, kiadása már teljesen elfogyván, a keresk. m. kir. miniszter ur e műnek az időközben történt változások figyelembe vételével leendő uj kiadását határozta el. Tekintve, hogy a helységnévtárat ezúttal is az orsz. m. kir. statisztikai hivatal fogja szerkeszteni s igy az mint hivatalosan szerkesztett mű, adatainak megbízható­sága és teljességére nézve minden más hasonneinü magánjellegű kiadmányt fölülmúl, azt az érdekelt körök nek figyelmébe ajánljuk. Az 1894. év első telében megjelenő helységnévtár fűzött példányaira 3, vászonkötésü példányaira pedig 3 trt 50 krral alulirt kamaránál is előfizethetni. Sopron, 1894. március hóban. A kerületi kereskedelmi- és iparkamra. Helyi, megyei és vegyes hirek. Megyei rendkívüli közgyűlés tárgyában a követ­kező hirdetmény bocsáttatott ki: Az 1893. évi október hó 2-án és folytatva tartott vármegyei közgyűlésben 20035. szám alatt hozott azon határozat, melyben a tervezett zalavölgyi vasútra törzsrészvények ellenében megajánlott vármegyei hozzájárulás kielégíthetése végett törlesztési kölcsön fölvétele és az annuitások fedezhetése céljából 1% nyi pótadó emelés mondatik ki, — a nagv méltóságu belügyminisztériumnak 1893. é7i december 21 én 106876. szám alatt kelt leiratával jóváhagyatván és sürgősségi indokból engedélyeztetvén, hogy ezen pótadó emelés tényleges igénybevétele iránt törvényható sági rendkívüli közgyűlésen hozathassék határozal. a szóban forgó vármegyei pótadóemelésuek az 1883. évi XV. t.-c. rendelkezései megtartása mellett leendő név­szerinti megszavazása és Zala-Egerrzeg városának az itt felállítandó tőgy mnasi uuira adott városi hozzájárulás tárgyában hozott képviselőtestületi határozat jóváhagyását kérő folyamodványa feletti intézkedés céljából, f. évi március hó 29 én délelőtt 10 órakor Zala Egerszegen rendkívüli törvényhatósági bizottsági közgyűlés fog tartatni, melyre a törvényhatósági bizottság tagjai tisztelettel meghivatnak. Zala-Egerszeg, 1894. évi március 4 én. Svastits Benó sk., főispán. Apátságok betöltése. A tihanyi és bakonybéli szent benedekrendi apátságok legközelebb betöltetnek. Fehér Ipoly pannonhalmi főapát felhívta a rend tagjait a szavazásra olykép, hogy mindegyik rendtag két egyént jeleljen ki bepecsételt szavazatában s az folyó hó 25-ig küldjék be Pannonhalmára, hol a szavazó küldöttség annak idején a szavazatokat összeszámlálván, a legtöbb szavazatot nyert két rendtagot fogja a főapát kinvezni s ezeu kinevezést megerősítés végett a királyhoz félter­jeszteni. Eddig jeleitekül llalbig Cipriáu pannonhalmi perjelt, Villányi Szaniszló esztergomi főgymnasiumi igaz­gatót, Fiissy Tamás zalavári perjelt és Wáguer Lőrinc pannonhalmi theolog. tanárt emlegetik, Keszthely varos képviselőtestülete folyó hó 3án ülést tartott. Nagy István városbíró elnök üdvözölvén a megjelent képviselőket, a részvét és tájdalom meleg hangján jelentette Hegedűs Béla képviselő és Szabó János városi adópénztáros elhunytát, utóbbit a tanács Buchberger Fülöp elöljáróval helyettesített, amit a kép­viselőtestület tudomásúl vett. Jegyző felolvasta a tanács 1893. évi működéséről szóló jelentést, mely tudomásúl szolgált. Lzután Bogyay Máté, a törv. hatóság kiküldött­jének elnöklete alatt a városi pénztárnoknak az 1893. évi számadása és a számvizsgáló bizottság jelentése került tárgyalás alá, melyek észrevétel nélkül tudomásúl vétet tek és Ullmann V. pénztárosnak a felmentvény megadatott. Ugy szintén helyesléssel fogadtatott a számvizsgáló bízottságnak jelentése a tanáig által kezelt alapok 1893. évi számadásának átvizsgálásáról, Özv. Szabó Jánosnénak 120 évi kegydíj szavaztatott ineg. Lázár Izidor állat orvosnak a vágóhídi husszeinlc dijait felemelték. A fürdő­és parkkezelőnek évi 150 forint tiszteletdíjat szavazott meg a képviselőtestület. A jegyző fizetésének rendezése a jövő ülésre halasztatott. Adomány. A z. egerszegi takarékpénztár részvény­társaság a zala egerszegi kisdedovoda részére 60 forintot volt szives adományozni, mely kegyes adományért a város közönsége nevében köszönetét fejezi ki Németh Elek h. polgármester. Képviselőtestületi Ülés. Süinegh város képviselő testületének legutolsó ülésén az állatorvosnak, mint köz ségi vágóhídi biztosnak, évi díjazását 160 trtban állapí­tották meg. Az üresedésben levő erdőőri állásra Magya rósy János választatott meg. Előterjesztettek az 1893 ik évi, egybeállított számadások, amelyeknek megvizsgálá­sára Barkóczy Károly, Eitner Sándor, Eitner Zsigmond, 1 Epstein Vilmos és Mojzer József városi képviselőkből j álló bizottság választatott. A Ramasetter Vince-féle 80 forintos erénydíjat a képviselőtestület szavattöbbséggel Schreimer Klárának Ítélte oda. A keszthelyi tarsaskörben f. hó 3-án este dr. Schwarcz Zsigmond ügyvéd felolvasást tartott, Götz Ferencué és Takách Imréné úrnők zongoráztak, Kölgyessy Aladár hegedült, kit Grohman Terka kisért zongorán. A szép számú hailgató közönség igen kellemes estét töltött el együtt; a fiatalok végezetül pár óráig táncol­tak is. Köszönetnyilvánítás. A zala egerszegi takarékpénz­tár részvénytársaság a zala egerszegi önkéuytes tűzoltó egyesület részére 60 forintot adományozott, mélyért hálás köszönetét fejezi ki az egyesület elnöksége. A zala egerszegi izraelita temetkező egyesület a te.nplomépítési alap javára folyó hó 10 én a kaszaházi szálloda emeleti termeiben zártkörű díszebédet rendez. A nagy cél érdekében folyó hó 13 an d. u. 2 orakor U| tagok felvétele iránt rendkívüli ülést tart, mi altal alkal­mat nyújt minden községi tagnak arra nezve hogy Isten dicsőítésére emelendő hajlék szent oltárához aldozat­tillérével az első alapítók sorai között )arulhasson. Kinevezés. A m. kir. földmivelésügyi miniszter Vermes Gyógy műszaki díjnokot a zala egerszegi kir. erdő hivatalhoz II od osztályú erdő gyakornokká nevezte ki. Alapszabaly megerösites A m. kir. belügyminisz­ter az istvándi önkéntes tűzoltótestület alapszabályait a bemutatási záradékkal ellátta. Nyilvános köszönet. A zala egerszegi takarékpénz tár részvénytársaság a polgári iskolai önképző kör és segélyegyesületnek 20 forintot, a zala egerszegi tanítói járáskör"'segélyegyesületének 15 forintot volt szives ado Hiányozni, "melyért köszönetüket fejezik ki nevezett egyesületek elnökei. A keszthelyi községi iskolaszék f hó 7 én tartott ülésében tárgyalta az elemi iskolának V., VI. osztálylyal leendő kiegészítése és a felső leányiskoláuak polgári leányiskolává átalakítása ügyét. A városi középiteszeti bizottság f. hó 6 án ülés* tartott, amelyen Kiesel. Adolf városi mérnök előterjesz­tette az Arany Bárány vendéglő új épületénél a légfűtés' 1 es vízvezetési ügynek kivitelére vonatkozólag a vállal­kozó építő által készített tervezetet, amely szerint a légfiitési rendszer és a vizvezetés berendezése mintegy tiOO forinttal kevesebbe kerülne, mint amennyi az emlí­tett kettős célra az eredeti költségvetésbe felvétetett. A bizottság ezen új tervezetet elfogadásra ajánlja a kép­viselőtestületnek. A nagy kanizsai izr. hitközség f. hó 5-én tartotta választó közgyűlését, melynek eredménye : gelsei Gutmann \ ilmos elnök ; előljárósági tagok : Bachrach Gyula, Belt heim S. W , Blau Lajos, dr. Blau Simon, Deutsch Sándor, Ebenspanger Leo, Ebenspanger Lipót, Fischer Iguáe, Fisrliei Sándor, Fischl Pál, Grüuhut Fülöp, Grüuhut Henrich, Ualphen Mór, llirschel Ede, Klem Kde, Ledotszky Armin, Lőwinger Ignác, Lővvi Adolf, Masanczker Mór, Milhofer Ödön, Rapoch Gyula, Hotschild Albert, dr. Rotschild Jakab, dr. Hotschild Samu, dr. Schreyer Lajos, Sommer Sándor, Stcrn Mór J., dr. Szukits Nándor, Vidor Samu és Weiser József. iotekonysag. A zala egerszegi takarékpénztár rész­vénytársaság a zala-egerszegi iparos ifjúság betegsegélyző egyletének 10 Irtot volt szíves adományozni. Fogadja a feutnevezett t. részvénytársaság ez uton is az elnökség hálás köszönetét. Rabbi valasztas. A tapolczai izr. hitközség f. hó 4-én tartotta rabbiválasztó közgyűlését. A hitközség egyhangúlag dr. Singer Bertalant választotta rabbivá, aki a budapesti rabbi-szeminárium egyik kiváló növendéke volt s ak it pár héttel ezelőtt avattak rabbivá. Törzsrészvény alairasok a keszthely—siimeghi h. e. vasútra. A keszthely—sümeghi h. é. vasútra az érdekelt községek törzsrészvényekre tekintélyes összeget jegyeztek. Igy Zala Szántó község (5000, Karmacs 5000, Vmdornyafok 500, Vindornyalak 300, Alsó Zsid 400, I- elszo Zsid 300, Rezi 2000, Caerszeg-Tpmaj 300, Egregy 1000, Keszthely város 300 frt törzsrészvényt irtak alá; emellett Rezi es Zala Szántó községek a község tulajdo uát képező es kisajátítitás alá k<_iülő területek értékét is névértékű törzsrészvényekben togadják el. Adakozas. VVeisz Ede úr a zala egerszegi nőegylet, Chanuka egylet és a népkonyha részére két-két forintot volt szíves adományozni, melyért köszönetet mond az eluük. Veylegesiles. A m. kir. pénzügyminiszter Tímár Mihály Csáktornyái ideiglenes miuőségű adótisztet jelen állasában végleg megerősítette. A zalaegerszegi nőegylet 1893-ík évi pénztár, kimutatása: Bevétel; pénztar maradvány 1802-ról 24 frt 00 kr., beiratási díjak ti frt, havi díjak 48li frt 40 kr., templomi adakozások 3 frt, borzsolya gyűjtések 75 frt 92 kr., takarékpénztárból kivétetett 1130 trt, adományok­ból 128 trt, összesen 883 frt 02 kr. — Kiadás; Szolga fizetése ti4 Irt 20 kr., havi díjazás 387 trt, rendkivüli díjazás 213 frt 40 kr., iskolai díjazás 80 trt 85 kr., betegeknek 27 frt, betegágyasoknak 12 frt, veszprémi és sármelléki tüzkárosuhakuak 00 trt, pénztári marad­vány 39 frt 47 kr., összesen 883 irt 92 kr. Az egyesület vagyona áll: a) 39 trt 47 kr. pénzkészletből, b) 713 trt 50 kr., valódi értéket képviselő állampapírok és sors jegyekből, e) U7ü frt 13 kr. takarékpénztáriig kezelt tokéból, vagyis az egyesület tiszta vagyona 1.720 frt 10 krt kepvisel. Asztalos-kongresszus. Március hó 25. és 26 án, (húsvétkor) — mint fővárosi levelezőnk értesít — Upesten a magyarországi asztalos munkások kongresszust tartanak. A kongresszusra minden asztalos-szakegyesület, nagyobb műhely vagy gyár munkásai küldhetnek kép­viselőket, a kiknek elhelyezéséről gondoskodva lesz. A küldöttek azonban két héttel előbb kell, hogy bejelentsék a kongresszust egybehívó bizottságnál (Kerepesi ut (58.), hogy a kongresszuson részt akaruak venni. A kougresz­szusnak a napirendje a következő: 1. A 11 es országos asztalos szervező bizottság jelentése. 2. A vidéki küldöttek jelentése. 3. A szakszervezkedés további fejlesztése. 4. A szabad szervezkedés és a munkaidő rendezése. 5 A munkás szervezkedés, tí. A Uuoncügy. 7. A sajtó. 8. Állásfoglalás a IV. osztrak-magyar asztalos kongresz • szushoz. Iparhatosagi megbízottak választása. Tapolczáu Kovács llezső járási főszolgabíró elnöklete alatt történt a folyó l«'J4-ik évre az íparhatósági megbízottak válasz­tása. Megválasztattak az iparlajstromokat ellenőrző bizott­ságba : Pauk Vilmos, Sebestyén Mihály, Hoffmaiiu Mó­ric, Nagy Ferenc, Tomor Gábor, it). Pék István ; a tanonciskola látogatására : Lusztig Ferenc, Harangozó Lajos, Kardos Mór, Keller Pal, Doinoukos Ferenc; a műhelyeket vizsgáló bizottságba : Steiner Zsigmond, Zsó­tics Ferenc, Somogyi Bálint, Gubián György, Róka Fereuc, Fülöp Károly, Urhegyi Kálmán, Skultéti Imre. A bizottság elnökéül Ulrich Józsefet, jegyzőjéül Sebestyéu Mihályt választották. Meghosszabbított vasúti előmunkálati engedély. A kereskedelemügyi IE. kir. miniszter gróf Batthyány Józsel és érdek társainak a dunántúli helyi érdekű vas­utak Zala-Szent-Gróth állomásától Zala-Szántó, Gyüle­vész, Alsó és Felső-Kustány, Kehida, Alsó- és Felső Csánv, Zala Apáti, Esztergály, Szabar, Garaboncz, Ibáros ós Galambok irányában a csász. és kir. szab. déli vasút Komárváros állomásáig vezetendő helyi érdekű gőzmoz­douyú vasútvonalra megadott engedély érvényét további egy évre meghosszabbította. Helyreigazitaskép vettük a következő sorokat : „Tekintetes szerkesztő ur ! Becses lapjainak folyó évi 9. számában „Újítás az adóhivatalnál" cimű közleményre vonatkozólag kérjük becses lapjában azon helyreigazítást felvenni, hogy az ott említett újításról sem fölöttes ható­ságunk, &em ezen hivatalnak tudomása nincsen és így ezen hír téves vagy rossz informacion alapulhat. A mi jelzett közleményben azon megjegyzést illeii, hogy a«

Next

/
Oldalképek
Tartalom