Zalamegye, 1894 (13.évfolyam, 1-25. szám)

1894-03-11 / 10. szám

újítás, t. i. hogy feltett kalappal lehet a hivatalban meg­jelenni, célszerűnek látszik, — jóllehet beválik, — de vájjon a hivatal tekintélye hová lenne és a hivatalos fegyelmet kevésbbé művelt emberekkel szemben hogy lehetne fenntartani, illetékes körök elhatározására bizzuk. Végül megjegyezzük, hogy az aprópénzre nézve hozott hir sem áll. Magy. kir. adóhivatal. Zala-Egerszeg, 1894. március 5-én. Pochner adótárnok, Szamosi ellenőr." (Mi a fővárosi lapokban olvastuk a pénzügyminiszter szóban forgó rendeletét s azt hittük, hogy nem csupán kizárólag a főváros területére szól, hanem a provinciális városokra is. A siimeghl vízvezeték ügyében a bizottság Kondor József városbíró elnöklete alatt f. hó 2 án tartott ülést, a melyen résztvett a bizottság tagjain kivül Berdenich Győző főmérnök is, mint a vállalkozó cégnek kiküldötte, aki a bizottság felkérésére szakvéleményét a szóban forgó ügyre vonatkozólag a bizottsággal közölte. Javasolta a miniszteri véleményben is ajánlott gyüjtó'próbakút elké­szítését, hogy azzal a próbaszivattyúzásra nézve kísérle­tet lehessen tenni; ezen próbakutat a vállalkozó cég hajlandó 900 írtért elkészíteni, amely összeg csak az esetben volna kifizetendő, ha a kut 24 óránként 320 köbmeter vizet szolgáltat. A bizottság a cég nevében tett ezen ajánlatot elfogadta s annak elfogadását fogja a képviselőtestületi közgyűlésnek javasolni. Monolog sziní estélyt tart Sió Ferenc monologelő adó és szavaló színész a jövő héten városunkban a kö­vetkező műsorral: Az udvarias ember. Víg monolog. — Tetemre hívás. Szavalat. — Szeretem a nőket. Víg monlog. — Az őrült. Szavalat. — A légy. Víg monolog. — A hajótörés. Komoly monolog. — Desperát ur vagy akinek soha semmihez se volt kedve. Humoros monolog. — A rákok — külön szobában. Víg monolog. — Sió Ferenc előadásáról a fővárosi napi sajtó, valamint a vi­déki lapok elismerőleg nyilatkoztak, miért is ajánljuk őt a közönség pártfogásába. A keszthelyi önsegélyző-szövetkezet f. hó 4 én tartotta 2. évi közgyűlését, melyen jelen volt 69 részvé nyes 677 üzletrészszel. Hoffinann Soma vezérigazgató üdvözölvén a megjelenteket, felolvasta az igazgatósági jelentést, továbbá a felügyelő bizottság jelentését, melye ket a közgyűlés tudomásul vett s az illetőknek a fél­mentvényt megadta. Elfogadtatott az igazgatóságnak a zármérlegben kitüntetett nyeremény hováfordítására vo natkozó javaslata, mely szerint az alapszabályok értelmében kilépett szövetkezeti tagok által leszámolt üzletrészekre kifizetendő 41 frt 45 kr. levonása után az évtársulatok nyeremény számlájára és pedig az 1892. évtársulat törzsbetét számlájára 1838 frt 78 kr., az 1893. évtársulat törzsbetét számlájára 238 frt 08 kr. előirassék. Az igaz gatói jelentésből a következőket emeljük ki: az 1892. évtársulatnak van 3)7 tagja 1264 üzletrészszel, az 1893. évtámilatnak 117 tagja van 313 üzletrészszel. Az igaz gatóság indítványához képest az alapszabályok 32. § a módosíttatott, mely szerint az igazgatósági rendes tagok száma 12ről 18 ra, az igazgatói póttagok száma 3-ról 6 ra emeltetett. A választás megejtetvén, a kisorsolt 4 régi igazgatósági tag, névszeriut: Papp Sándor, Nagy István, Mandl Pál és Riersch József újra megyálasztattak, uj rendes tagokúi pedig Lénárd Ernő, Stieder Lajos, Hencz Antal, Böhm Mihály, Zsigmond Á. és Rosenberg Manó, uj póttagokká Gyarmati Lajos, Prager Tivadar, Sparszam Pál, Hoehstádter Mór, Sövegjártó Lajos és Breyer Arnold választattak. A felügyelő bizottságba tagokul Barna György, Buchberger Fülöp és Hoffinann Mór választattak. A közgyűlés tudomásul vette, hogy 1894. év kezdetén megalakult a 3-ik évtársulat 151 taggal 454 üzletrészszel. Ingyenes szöföojtasi tanfolyam. F. évi március hó 29., 30. és 31 én a tapolczai vincellériskolánál ingyenes szőlőojtási tanfolyam tartatik. A tanfolyamban részt venni óhajtók lássák el magokat jó éles késsel és a vágás begyakorlásához szükséges pár száz darab szőlővesszővel. Fogbajban szenvedőknek. Huber Albert okleveles schvveiczi fogorvos, aki állandóan Szombathelyen lakik s ott ugy a város, mint az egész vidék legnagyobb meg­elégedésére már K év óta működik, több oldalú felszólítás folytán Z.-Egerszegen, a Zöldfa szállóban fiók-műtermet fog nyitani s szolgálatát két-két hetenkint illetőleg min­den második vasárnapra a t. közönségnek felajánlani s működését március hó 18 in megkezdi. Rendelő órák d. e. 8 órától délután 5 óráig. Közelebbi tijákozást a „Zalamegyo hirdetési rovata, ugyuttal utcai falragaszok tognak nyújtani. Rejtélyes gyilkosság. Pölöskefőről a nagy-kanizsai kir. törv. elnökéhez marc. 7-én távirat érkezett, hogy a határban egy holt ombert találtak. Az elnök távirati kérdésére, hogy íorog-ejfenn bűntény? Válaszul érkezett, hogy igen, mert a holt egyén fején és mellén olyan jelek vannak, mik kétségtelenné teszik a gyilkosságot. Erre megindították a vizsgálatot s elsőben is megejtették a helyszíni szemlét, mely alkalommal kitűnt, hogy a meggyilkolt egyén nem is férfi, hanem egy 35 év körüli parasztnő, akit bizonyára valami bűnténnyel kapcsolatos kalandos körülmény juttatott íérfi ruhába. Megerősíti ezt a föltevést az is, hogy a gyilkosságai egészen egyideüleg tűnt el Gelséről egy cipész mesterember is, ki a meg gyilkolt növel már rég időtől tiltott viszonyt folytatott. A nyomozás erélyesen folyik Fürdő kedvezmenyek. Azon állami tisztviselők, állami iskolai tauítók és tanárok, akik a Sztánkovánszky , Hertzka-, Winter-, Kállay- és Mangold féle tiirdőkedvez­ményre igényt Urtauak, kérvényüket a gyógykezelés szükségét igazoló orvosi bizonyítványnyal felszerelten, illetékes hatóságuk utján a minisztériumhoz f. hó 20-ig terjeszszék fel. Uj müvek. A Franklin Társulat magyar iordalmi intézet és könyvnyomda részvénytársaság által kiadott Olcsó könyvtár ból, melyet Gyulai Pá) szerkeszt, megjelent a 334., 335, 336. füzet. A 334. sz. füzet címe Mindenféle népség. (Allehanda Folk). Irta Hedenstjerna Alfréd, fordította Baján Miksa, árá 30 kr. A 335. s/áinu füzet cime iSanpho szomorú játék 5 felvonásban. Irta Grillparzer Ferenc, fordította Ivánfi Jenő, ára 30 kr. A 336 számú fzzet cime A háromszögű kalap és más beszéhjek. Irta Álarcon Péter, syanyol eredetiből fordította Haraszti Gyalu'; ára 50 kr. j „Az 1848—49 iki magyar szabadságharc törté j nete" cimű illusztrált vállalatból a megszokott pontos­sággal most jelent meg a 7 ik tüzet. Gracza György, a mű irója, e füzetben a magyar országgyűlési küldöttség bécsi tartózkodását mondja el egészen új és eredeti for­rások a'apján. A munka ezen része szintoly érdekes s eleven, mint a többi eddig megírt fejezetek. E füzetet is számos egykorú kép gazdagítja. Hadtani szempontból is telette érdekes az a két kép, mel> az 1848 iki honvéd­oktató könyv alapján az 1848 -49 iki magyar honvéd ség fegyvergyakorlatait mutatja be. A füzet képei : Kos­suth egy gyermekkel ölébeu beszédet intéz a bécsi néphez 1848. március 16 án. — A szabadságharc kö tői. — A magyarok küldöttsége a bécsi egyetemen megkö szőni a fogadtatást. — Az első magyar miniszterelnök. — Batthyány Lajos grótné szül. Zichy Antónia. — Az osztrák lovasság fegy verzete és felszerelése 1848—49 ben. — A szabadságharc irói. — Az 1848—49-iki honvéd­ség gyakorlatai (2 kép). Egy-egy füzet ára 30 kr. A mostan megjelent 7. füzettel uj negyedév vette kezdetét. — Előfizetési ára negyedévre (6 füzet) 1 frt 80 kr.; fél évre (12 füzet) 3 írt 60 kr.; egész évre (24 füzet) 7 frt 20 kr. Megrendelhető az 1898—49 iki szabadság harc történetének kiadóhivatalában, Lampel Róbert könyv­kereskedésében Budapesten, Andrássy ut 21. sz. a. Az ipari műszavak összegyűjtése érdekében országos mozgalmat indított meg az „Iparügyek" cimű szaklap az iparosok és ipartestületek körében. A mozgalmat Frecskay János, a m. kir. szabadalmi levéltár főnöke és kiváló iparügyi szakíró indította meg, kit egy évti zeddel ezelőtt az akadémia a mesterszavak gyűjtésével már megbízott; de az akkori törekvések az iparosság szervezetlensége miatt sikerre nem vezettek, holott most az ipartestületek közreműködése mellett a kedvező eredmény biztos vehető dr. Horváth János szerkesztő az „Iparügyek" március 1 én megjelent számában lelkes felhívást intéz az ipari műszavak gyűjtése tárgyában a hazai iparosokhoz és ipartestületekhez és kijelenti, hogy az összegyűjtött ipari mű-zavakat a gyűjtő neve alatt kellőleg megrostálva, lapjában közzé fogja tenni. A kor szellemét követi folyton a „Képes Családi Lapok" szerkesztősége, mert egyre azon igyekszik, hogy jeles íróktól kiváló termékeket hozzon és lehetőleg actu alis legyen, de egyidőben soha sem téveszti szeui elől, hogy a lap olvasói m'lyen szellemben irott költemények kedvelői. A „Képes Családi Lapok" II. száma a követ­kező érdekes tartalommal jelent meg: „A sors kockája" Beniczkyné Bajza L"nke kitűnő tollal megirt regénye, „Hullócsillag" Papanek Istvántól, „Munkácsy honfog­lalása" nagy mestermű méltatása Beöthy Zsolttól, „A szerelem vak" Miskolczi IJenriktől, „Március 15" 48-as korrajz llosvay Hugótól, Őseink otthona, Adria leánya cimű szép leirások, ezenkívül költemények Petőfi Sán­dortól (kéziratban), Dura^Mátétól és Buza Barnától. A II. szám képei az előző számokhoz hasonlóan szintén hű kivitelűek. Beniczkyné valogatott regényei — füzetes vállalat Singer és Wolfner budapesti könyvkiadók kiadásában, egy-egy füzet ára 20 kr. Mégjelent a 8 ik füzet, mely a kiváló írónő „Családi hagyomány" cimű regényének folytatását tartalmazza. Megrendelhető bármely könyv kereskedésben. Vasúti menetrend. Zala • Egerszegről indul Bobára 9 ó. 35 p. reggel, 4 ó. 43 p. délután ; Csáktornyára indul 5 ó. 43 p. reggel, 5 ó. 54 p. délután. Zala-Egerszegre érkezik: Bobáról 9 ó. 30 p. reggel. Csáktornyáról 8 ó. 34 p. este. Helyi közlekedés Zala Egerszeg és Szent­Iván között: ZaIa-Kgersze&;rŐi Szent Ivánra indul 6 ó. 37 p.^reggel, 11 ó. 39 p. délelőtt, 2 óra 39 p. délután, 7 ó. 57 p. este; Szent Ivánról Z.-Egerszeere érkezik 8 ó. 03 p. reggel, 1 ó. 03 p. délután, 4 ó. 01 p. délután, 9 óra 23 perckor este. Szent Ivánról indul Kanizsa felé 5 ó. 57 p. reggel (vegyes vonat), 12 ó. 25 p. d. u., 8 ó. 47 p. este, 2 ó. 19 p. éjjel. Szent-Ivánról Szóm hat hely felé indul 7 ó. 22 p. reggel, 3 ó. 15 p. délután, 2 ó. 15 p. éjjel. — Nagy Kanizsáról a vegyes vonat Szent Ivánra érkezik 7 ó. 18 p. este. UHSXX Házeldás. Z, -Egerszegen, Zöldfa-utca 10. szám alatt, a város közepén, § egy egészen új, uri ház > amely áll hat szoba-, konyha-, kama­rából, nagy pincével, udvarral s téglá­ból épült faházzal, amelynek fele eset­leg istálónak is használható, kedvező feltételek mellett minden órán örök áron eladó. Bővebb felvilágosítást ad alulirott tulajdonos Klosovszky Márton. 155/tkv. 1894. sz. Nyersselyem Bastruhákra alkalmas kelméket öltönyönként 9 frt 50 krért és jobb faj­tájúakat is— valamint fekete, fehér és szines selyem­kelméket méterenként 45 krtól II frt 65 krig — sima, kockázott, csíkozott, mintázott és damaszolt stb. minőségben (mintegy 240 fajtában és 2000 különböző szin s árnyalatban) szállít; póstabér és vámmentesen a privátmegrendelők lakására Henneberg G. (cs. kir. udvari szállító) selyenu-yára Zürichben. Minták pósta fordulóval küldetnek. Svajczba címzett levelekre 10 kros és levelezőlapokra 5 kros bélyeg ragasztandó. Halottkénii jelentés. Zala Egerszeg rend. tan. város területén ez év február havában meghalta!: ; 1. Fángler Kálmán, l'/ 2 év. rk. keieskedő fia. 2. Bakó Lajos, 3 napos rk. molnár fia, 3. Varga Iza, Bakó Lajosné, 33 év. rk. molnár neje. 4. Farkas Gyula, 5 év. rk. ttelen. 5. Parragi József, 28 év. rk. nős fodrász. 6. llopt Ferencné, Staudinger Josefa, 70 év. rk. kapi tány özvegye. 7. Kovács József, 2 év. rk. fuvaros fia. 8. Kelemen Károly, 9 év. rk. ttelen. Zala-Egerszegen, 1894. március 1 én. I)r. Graiier Adolf, v. orvos. Felelős szerkesztő ts kiadótulajdonos: UDVARDY IGNÁC. Alulírott kir. bír. végrehajtó az 1881. évi LX. t.-c. 102. § értelmében ezennel közhirré teszi, hogy az alsó-lendvai kir. járásbíróság 3778/p. 89. sz. végzése által Marosa Ferenc turníscsai lakós végrehajtató javára Trátnyek Anna férj. Horváth Józsefné ganícsaí lakós ellen 423 frt tőke, ennek 1888 február hó 25 tői járó 8°/ n kamatja, ugy járulékai erejéig elrendelt kielégítési végrehajtás alkalmával bíróilag lefoglalt és 376 frt 50 krra becsült három tehén, 3 üsző, szobabeli bútorzatok, különböző házi és gazgasági tárgyakból álló ingóságok nyilvános árverés utján leendő eladatása elrendeletvén, ennek helyszínén vagyis Gánicsán fentnevezettek lakánál leendő eszközlésére 1894 ik évi március hó 23-ik na]) jánakd. e. 10 Órája határidőül kitiizetik és ahoz a venni szándékozók oly megjegyzéssel hivatnak meg, hogy az érintett ingóságok ezen árverésen, az 1881. évi LX. t.-c. 108. § a értelmében, a legtöbbet ígérőnek becsáron alul is eladatni fognak. Az elárverezendő ingóságok vételára az 1881. évi LX. t.-c. 108. § ában megállapított feltételek szerint lesz kifizetendő. Kelt Alsó-Lendván, 1894. évi március hó 7 én. Vresits Elek kir. bír. végrehajtó. * | Fürdő megnyitás. Van szerencsém a nagyérdemű kö ­zönségnek tisztelettel jelenteni, hogy Zala-Egerszegen, a csacsi-utcában a Háry-féle kertben levő í»ifj T rr ' megnyitottam és ott március hó 6-ától kezdve minden nap kapható fürdő. A n. é. közönség szives látogatá­sát kéri alázatos szolgájuk Cseleznik János, fürdős. Alulirott erdőhivatalnál egy erdőgy&kornoki állásra pályázat nyíttatik. Fizetés: 40 frt készpénz; teljes ellá­tás, fűtés és világítás, mosás és természetbeni lakás, azonkívül lődíj táblázatszerint, az erdőkártételekből 50°/,, azaz fele. Pályázótól megkívántatik, hogy magyar hon­polgár legyen, az elemi iskolákat jó sikerrel bevégezte. Félévi próba idő után 40 frt és egy év után ismét 40 frt fizetés javítás állapíttatik meg. Előnyben részesülnek azok, akik a magyarnyelven kivül a német vagy rómán nyelvet is szóban és írásban bírják, és valamely erdő­hivatalnál, vagy az erdőtenyésztésnél már e minőségben működtek s reáliskolát vagy gymnasiumot is végeztek. Ezek azonnal 100 azaz egyszázforintot és 20 frt azaz huszforintot mosásra összesen 120 frt állandóan és a fennt említetteket kapják. Megkívántatik mind a két részről, hogy erős és egészséges testalkattal s különösen jó látó, halló és beszélő tehetséggel bírjanak s ezt, vala mint az erdészet terén tett működésükről hiteles okmá­nyukkal igazolni tudják. Kérvényezők legkésőbb ezen pályázat megjelenésétől számítandó két hét alatt saját­kezüleg irt folyamodványukat okmányaikkal felszerelve méltóságos gróf Teleky László Gyula ur erdőhivatalához. Hosszufaluban u. p. Hidegkút Szatmármegye adják be. Hosszufalu, 1894. március hó 4. Hajnal István urod. főerdész.

Next

/
Oldalképek
Tartalom