Zalamegye, 1894 (13.évfolyam, 1-25. szám)

1894-01-07 / 1. szám

XIII. évfolyam. Előfizetési dij: Egész évre 4 frt. Félévre 2 frt. Negyedévre 7 frt. Egy szám ára 10 kr. Hirdetmények : 3 liasábos petitsor egy szer 9 kr., többszöri hirdetés­nél 7 kr. Bélyegdij 30 kr. Nyilttér petitsora 12 kr. ffl.H.HL'ZE'J'1 KOKYVTAP.A Hir!a p-enyv t i r UövbJckriapló 189 h,. ^ t&T Zala-Egerszeg, 1894. január 7. 1. szám. 1, & A lap szellemi és anyagi részét illető közlemények a szer­kesztőséghez küldendők. Bérmentetlen leveleket csak ismert kezektől toga­dunk el. Kéziratokat nem küldünk vissza. Zalayármegye üdvözlő irata JÓKAI MÓRHOZ 50 éves irói jubileumára. Nagyságos Ur ! Fényes, szívet lelket emelő ünnepet ül nem­zetünk, amidőn Nagyságodnak félszázados irói működéseért az elismerés és a hála koszorúját nyújtja. Nagy események zajlottak le hazánkban ; örökre emlékezetes korszakot élt át e félszázad alatt nemzetünk és e nagy időknek Nagyságod irói működése egyik legnagyobb dicsősége. Azon nagyjaink között, akik a nemzet lel­kesedésének üdvös irányt adtak, s a magyar társadalmat a kor eszméi iránt fogékonynyá tették; akik a vihar rombolása között megmen­tették a nemzet eszményeit, megtartották hitét egy szebb jövő számára, Nagyságod volt egyike a legnagyobbaknak. Hogy a szellem mily kincseivel gazdagí­totta Nagyságod ezen félszázad alatt irodal­munkat ; miként hódította meg közönségünket a magyar irodalomnak ; mennyi nagy és nemes eszmét hintett el; mennyi lelkes törekvést ébresz­tett, s miként szerzett a magyar Géniusznak a külföldön is elismerést: mindezek méltatása iro­dalom és művelődés történetünknek mindenkor legfényesebb lapjait fogja képezni. Mi azonban csak hálánkat jövünk kijelen­teni a nemzet hű fia iránt, aki nagy tehetségeit félszázados munkásságában egyedül a haza ja­vára áldozta. E nagy érdemek mindörökre feledhetetle­nek maradnak előttünk; s azért szívünk mélyé­ből üdvözöljük Nagyságodat irói működésének 50-ik évfordulója alkalmából, s buzgón kérjük a Gondviselést, hogy Nagyságodat testi és szel­lemi erőinek teljességében igen soká tartsa meg hálás nemzetének. Kelt Zalavármegye törvényhatósági bizott­ságának Zala-Egerszegen, 1893. évi október hó -2-án s folytatva tartott rendes közgyűlésében. Yárosunk ügyei. Szomorú új évre virradtunk városunk ház­tartását illetőleg. Az az előterjesztés, melyet városunk helyet­tes polgármestere a december 6-iki közgyűlés határozatából kifolyólag a december 30-án tar­tott rendkívüli képviselőtestületi ülés elé tett, pénzügyi állapotainkat sötét szinben tünteti fel. Nem kevesebbről van szó, mint 35 —40.000 forint fedezetlen kiadásról, amely részint a meg­előző évekről, részint az 1893-ik évről reánk maradt. A közgyűlés hatásköréhez tartozik annak idején, ha az ügy érdemleges elintézést nye­rend, gondoskodni módozatokról, melyek szigorú betartása mellett oly visszás állapatok többé elő ne forduljanak, hogy t. i. oly összegek, mint p o. megyei betegápolási pótadó, fogyasztási pótadó, melyeket a város beszed, rendeltetési helyökre be nem szolgáltatnak, hogy az alapok — melyeknek tüzetes rendeltetésük van, — folyó kiadások fedezésére ne fordíttassanak. Ugyancsak a képviselőtestület hatásköréhez fog tartozni kellőkép intézkedni az iránt, hogy a várost il'ető jövedelmek behajtása iránt a meg­felelő intézkedés a ha ósá részérő! kellő szigor­ral megtétessék, mely esetben nem fordulhat elŐ azon meg nem engedhető, s az egyensúly megzavarására oly zsibbasztólag ható körülmény, hogy míg az 1892-ik év végén a városi pótlék­hátralék a tizezer frtot meghaladta, addig az 1893. év november végéig vagyis II hónap alatt az összes pótlékbevétel — beleszámítva a hátrálékokat, úgy az 1893-ik évre eső pótléko­kat — csak 13.000 frtot tett ki, vagyis csupán 3000 frttal haladta felül az 1892. év végén fennállott pótlékhátralékot, holott az 1893-ik évre esedékes pótlékkal együtt, beleszámítva a hátralékot is, mintegy 25—26000 forintnak kel­lett volna befolyni. Jól tudjuk, hogy úgy az adó, valamint a reá eső városi pótlék nagy terhét képezi a város A „Zalamegyei gazdasági egyesület" és a „Zala-ege rszegi ügyvédi kamara" hivatalos közlönye. [egjelenik minden vasárnap. polgárainak. De mivel úgy az állammal, vala­mint ^ várossal szemben ezen kötelezettségünk megmásíthatlan, úgy az állami adó, valamint a pótlék behajtásánál a kellő szigort ha nem alkal­mazzuk, ezzel csak^saját helyzetünket teszszük súlyosabbá ; mivel mindkét nembeli tartozásunk hátraléka csak növekszik. Még inkább fontolóra kell ezt vennünk most, midőn a folyó évben pótlékunk 36%-kal emelkedett. — Ha tehát a 30 —40%-os városi pótlék mellett a hátralék oly nagymérvű, úgy mint növekedik ez a folyó 1894-ik évben a 77V/o-os pótlék mellett? Okszerű gazdálkodás, a költségvetés tételei­nek szigorú betartása mellett, valamint kellő gondoskodással az iránt, hogy az előirányzott jövödelmek lehetőleg befolyjanak, háztartásunk­ban az egyensúlyt valami kép helyreállíthatjuk. Hogy azonban ezt megtehessük, gondos­kodnunk kell az iránt, hogy a feltüntetett, kifi­zetetlen kiadások fedezetet nyerhessenek. Mivel 35—40.000 frt fedezéséről van szó, hiú ábránd volna azt gondolni, hogy ezeket a rendes költségvetés keretén belül kiegyenlíthet­jük olykép, hogy az 1893-ik évi zárszámadás­ban e tételek, mint fedezetlen kiadások szere­pelvén, azokat az 1895-ik évi költségvetésbe vi­gyük át. Mert hisz maga e hátralékok összege oly nagy, hogy megközelíti évi egyenes adónk összegét s így csupán ezek kiegyenlíthetése maga 100% pótlékot igényelne. A fenmaradt kifizetetlen hátralékok letör­leszthetése csak is kölcsön utján volna eszközöl­hető. Még pedig figyelembe véve a főgymnasium épületéhez egyszer s mindenkorra fizetendő 40.000 frtot, más részt tekintettel arra, hogy az építkezésnél az előirányzott összeg rendszerint nem szokott elég lenni, nézetünk szerint úgy a fedezetlen kiadásokra, a főgymnasium épületé­hez fizetendő 40.000 frtra, az „Arany Bárány" vendéglő teljes felépítésére, valamint a kaszár­nyának tervbe vett kibővítésére kerek-számban 100.000 frt kölcsön felvétele elengedhetlenné válik. A „Zalamegye" tárcája. Riguiusos krónikája avagy története az 1893. esztendőnek. Tinódy Lantos Sebestyén diuk módjára megénekelte: Tlieodorus diák. Megint egy év tűnt le éltünk tengerébe, S belépett az uj is a régi helyébe; Elbúcsúztunk attól, üdvözöljük eztet, Meghalt egy esztendő, vessünk rá keresztet. De, hoqg tanulságát vegyük futásának, Vegyük észbe szavát a krónikásának. Mit hozott, mit vitt el a letűnt esztendő, Elmondja ez ének, s így megszivelendő. * Ősi szokás az már és megmásíthatlan, Hogy akit anya szült, azt az irgalmatlan Sárga kaszás szokta ridegen levágni; S ezt szokás az élet utoljára hagyni. Es ez egy okkal több, hogy azokon kezdjem, Akik elköltöztek, s azokon végezzem, Akik itt maradtak, munkálnak és élnek: Így lesz elegikus e rigmusos ének. — Edelsheim-Uyulay Lipót, volt az első, Mint jó hadvezér és e gyász sort megkezdő. Utána .sorrendben (mind felírni bajos), Következett doktor Markusorszky Lajos. Majd az öreg Erkel Ferenc indult útnak, Hajh! kezei többé billentyűn nem futnak . . . Látja ott fönt Bánk bánt és Hunyadi Lászlót, Dózsa Györgyöt, bontva a keresztes zászlót. — Vajkay Kárólylyal Sztáray gróf ment el, Mindkettőben lelkes, hü magyar veszett el; Hát Csatár Z8ÍglllOlld&afl/ — ó'volt csa/c a honfi! Nem fog ő már többé „mükönnyeket" ontni. Nagy Iinrének itten nincs joga beszélni, Elsiette a sort, mert nem akart élni. Bokross Elek szintúgy elejébe vágott Annak, ki lekaszál kórót és virágot, Az öreg Szőgyény Marich lám, mily szépen Bevárta a kaszást; nyugodjék békében! Szintúgy Alajer István, a jó István bácsi, Kisérték sírjába sokaknak áldási. Egy katona kezdte, más katona végzi: Bezárta a gyász-sort a vitéz Inczédy, Szabadságharcunknak vitéz ezredese ; Legyen könnyű néki Erdély véres földje ! Ezek halottjaink. Külföldön is voltak, Kiket bizonyára sokan meggyászoltak; Így Battenlierg Sándori, Szlivnicza nagy hősét Es Mac MallOU marsallt, hona büszkeségét. (iouuod a nagy zenész, Matejko, a festő, Mindkettő halála közrészvétet keltő. Bauer Nándor báró, a hadügyminiszter, Derék katona volt, s nem holmi filiszter. Scllllierlillg Alltal»a& sem kell már tovább várni, „Mi várhatunk!" — neki sírba kellett szállni. Es hogy nem hiába vártunk, azt láthatta, — Legyen könnyű néki az osztrák föld hantja ! Bacli Sándor is elment . . De mortuis nihil . . . Jaj, de a sir szája mindenkinek kinyil. — Hagyjuk a holtakat; nyugodjanak békén ! Lássuk most, mi történt e siralom völgyén. « Szép hazánkban szépen fejlődnek a dolgok, Csak itt-ott látszanak honunk egén toltok. Sok üdvös törvénynek s törvényjavaslatnak Láttuk születését; s ha hajba nem kapnak Békés Európa nagy hatalmassági, Lassankint bételnek népünk kivánsági. Jó királyunk szíve, Wekerle erélye Biztosítja nékünk a közjót elvégre. Hogy szépen haladunk, főkép abból látszik, Hogy sok az irigyünk s bánt is egyik másik. Oláh fészkelődés, pánszláv rugdalózás, Holmi Replikákba foglalt vádaskodás, Mind jólétre mutat, mert hiszen ok nincs más . . . Pedig az irigyen nincs isteni áldás. Hazánk tekintélye külföldre is áthat, Az idegen vendég itt sok ujat láthat ; A nagy hadgyakorlat Kőszegh város mellett — Annyi fényes vendég volt, hogy több se kellett! — Bebizonyította, hogyha úgy fordulna, Hadseregünk harcba már készen indulna. Magyarok Istene! adj békét hazánknak, Hogy lássuk sikerét a ok nehéz munkánknak. Hogyha nézzük, milyen Európa képe, Nem nyugtat meg senkit a fegyveres béke. Szárazan tartjuk a füsttelen puskaport, Nem tudni a jövő, hogy méhében mit hord. Égető kérdés az anarkhisták ügye, Sztrájk, barrikád, bomba . . . (hogy a manó vigye !) Megrendül a föld is ilyen gonoszságra, Megborzad a lélek ily hír hallatára. A szociálisták kongresszust tartottak, Ahol „nemzetközi" zászlót is bontottak, Így állapítván meg komor pro gramm jókat, Még keveset tettek, de beszéltek sokat. Elméletók minden erőszakot kizár, Parlamentekben is helyt foglalnak immár, A letűnt év hőse a kis Szerbia volt, Bámulta a világ a kiskorú Sándort; Regenst és minisztert mind mind lemondatta, De előbb pompásan megvacsoráitatta. — Magát nagykorúnak kinyilatkoztatta, S a kormány gyeplőjét kezébe ragadta. Fényesen győzött az uj radikális párt, Ámbár a győzelmök aggodalmakkal járt; Bajos rendbehozni az országos pénztárt, Elvitte a halál a bölcs Dolcics Lázárt. Békülékeny Milán vájjon mit szól erre ? . . , Nagy feladat vár most Oruics miniszterre.

Next

/
Oldalképek
Tartalom