Zalamegye, 1893 (12.évfolyam, 27-53. szám)

1893-09-17 / 38. szám

Melléklet a „ZALAMEGYE" 1893. éri 37-ik számához. kr Angerer Antal 70 kr., Hándler István 1 trt 40 kr., Simon Ignác 70 kr., Puer István 20 kr., Eisenstüdter Zsigmond 1 frt 70 kr., Grész Károly 1 frt, Flesch 70 kr Thassy Kristóf 1 trt, Weisz Izidorné 10 kr., Thassy Miklósné 40 kr., Orosz Pálné 40 kr,, dr. Mangin Ká rolyné 4 frt, Graner Gézáné 20 kr., Makrai Sándor 50 k,. Farkas Imre 20 kr„ báró Bechtolsheim hadtest­parancsnok 4 frt 70 kr., Skublics Imre 5 trt 90 kr., dr. Szigethy Elemér 1 frt, Graner Géza 70 kr., Skublics Jenőné 1 trt, Gazta Antal 40 kr., Rosenberg Henrietté 1 frt 70 kr., Ilangay Géza 70 kr., Martonfalvi Ármin 20 kr.; továbbá a katonatisztek részéről az egyes pénz­táraknál befolyt 39 forint 70 krajcár feliilfizetés. Úgy a szives felülfizetőkuek, valamint kik a lottó; játékhoz tárgyakat, virágot, gyümölcsöt stb. adományozni szívesek valának, köszönetét fejezi ki a rendezőség. I Hivatalos rovat. Zala-Egerszeg rend. tan. város tanácsa részéről közhirré tétetik, miszerint az 1893. évi had mentességi díj kivetési lajstrom az esetleges felszólamlások megte­kinthetése végett a városi adóhivatalnál 8 napon át, vagyis f. évi szeptember hó 11 tői 19-ig bezárólag köz szemlére kitéve van, Zala Egerszegen, 1893. szeptember hó 11-én. Kovács Károly sk., polgármester. Helyi, megyei és vegyes hirek. Tisztelgés a hadtestparancsnoknál F. hó 12 én délelőtt 1 1 órakor Svastits Benó főispán őméltóságának vezetése alatt Bechtolsheim báró hadtestparancsnokhoz tisztelgő küldöttség ment, amelyben részt vettek Cser­táu Károly alispán, Gózony László vármegyei tőjegyző, dr. Mangin Károly kir. tanácsos és vármegyei t. főorvos, Botfy Lajos megyei I. aljegyző, Kovács Károly polgár mester, Németh Elek városi főjegyző, Boschán Gyula, dr. Czinder István, Skublics Imre és Udvardy Ignác városi képviselők, hogy köszönetüket fejezzék ki a hadtestparancsnok előtt azon kitüntető figyelem, előzé keoység és szívélyes jóindulatért, amelylyel a katonaság tisztikara a közönség irányában viseltetik s azon pél dás rendért és fegyelemért, mely a legénység körében tapasztalható s mely első sorban a tisztikar érdeme. A had testparancsnok mélyen meghatva a kitüntető figyelem íe lett — Svastits Benó főispán üdvözlő szavaira köszöne tét fejezé ki úgy a vármegye, mint a város intéző köre inek azon szives készségért, amelylyel oly nagy szánni katonaságnak ily kis városban elhelyezését nemcsak lehetővé, hanem egyúttal mind a tisztikarra, mind a legénységre nézve félejthetlen emlékezetűvé tették s beszédét magyarul mondott eme szavakkal fejezte be : Éljen a kiiály! Éljen Magyarország, amit a jeleuvoltak lelkes éljenzéssel fogadtak. A hadtest parancsnok köszönő irata. Báró Bechtols beim altábornagy, a 13. hadtest parancsnoka, meleg hangon irt levelet intézett városunk polgármesteréhez, melyben a legfőbb szolgálat nevében köizönetét fejezi ki azon barátságos, előzékeny és áldozatkész fogadtatásért, mely btu itt létük ideje alatt a helybeli polgárság a katona ságot részesítette. Elnöki latogató. Blaskovics Sándor, a pécsi kir. tábla elnöke, szept. 19 én Nagy Kanizsára érkezett az ottani hivatalok megvizsgálására. Az állomásnál Tóth László törvényszéki elnök, a bírói kar élén, Oszterhuber László járásbiró és Bogyay Ödön kir. ügyész fogadták. Öt napig tartózkodott N.-Kanizsán s ez alatt részletesen megvizsgálván az egyes hivatalokat, a tapasztaltak fölött legnagyobb megelégedését fejezte ki. Ott léte alatt tiszteletére a törvényszék épületén lobogó lengett és a b'rói és ügyédi kar bankettet rendezett. Nagylelkű adomány. Gróf Deym Nándor az általa alapított lesencze tomaji kisdedóvoda fentartásáról is leg­közelebb nagylelkűen gondoskodott, ugyanis a veszprémi egyházmegyei hivatalnál a kisdedóvónő fizetésének biz­tosítása céljából G000 trt alapítványt tett. Képviselői beszámoló. Hévizy János, a nagy kanizsai választókerület országgyűlési képviselője, érte sítette pártja vezérférfiait, hogy okt. l-én a kerület székhelyére Nagy Kanizsára érkezik cs megtartja beszá­molóját. Ezen kívül még Pacsán is szándékozik beszá­molót tartani. A párt vezérférfiai a napokban értekez­letet tartottak, melyben megállapították a fogadtatás módozatait. Bandériummal fogadják, mely kisérni fogja a képviselőt kőrútjában is. Az Agramer Zeitung a hadgyakorlatokról. Az „A. Z." szeptember 14-iki számában Zala-Egerszegről keltezve, eredeti tudósítást hoz a katonaság hadgya­korlatairól. A közlemény röviden felemlíti a kitűnően sikerült hadgyakorlatot, mely f. hó 11 én volt Pitreich altábornagy vezetése alatt a melyben a 13. hadtest a Lukanicz vezérőrnagy vezérlete alatt volt magyar és horvát sziavon honvédcsapatokat legyőzte s amelylyel a hadosztály gyakorlatok befejezést nyertek; — folytató lag lelkes szavakban emlékezik meg azon szivélyes fo­gadtatásról, melyben a katonaság városunk és vidékén a küaünség részéről részesült. A katonaság a legkelle­mesebben érzi itt magát, a lakósság vendégszeretete példányazerü. Knnek köszönhető, kogy ily kis városban 10.000 embert el lehetett szállásolni, amely körül az érdem oroszlán része a város polgármesterét illeti, aki lá.-adtságot nem kimélő elöljáróságával együtt a csapa tok elszállásolását a katonaságra nézve annyira meg­könnyítette. A katonák és szállást adóik között az egyetértés a képzelhető legjobb. Nem elég, hogy a le­génység élelmezése a fejenként 10 kr. napi pótlékkal gazdagabb és változatosabb, mint az állandó garnison ban, hanem a szállásadók mindenféle csekélységekkel, mint főzelék, saláta, gyümölcs stb. a maguk részéről a legénység élelmezéséhez hozzájárulnak. Nagyon örven­detes, hogy épen a 42 ik honvéd hadosztály elszállásolási körében nyer ezen barátságos viszony ' kifejezést. A „domobranci" k magyar házi gazdáikkal a legjobb egyet értésben élnek és a korcsmákban a cigány zene hang­jánál a lakóssággal felváltva járják a kólót és a csár­dást. — Majd megemlékezik a közlemény a főispán őméltósága által a tábornoki kar tiszteletére rendezett estély rő), ugy a Barosligeti jótékonycélú séta hangver­senyről. — E közlemény tényej cáfolatul szolgál a nemzetiségi izgatók ellenében. Láthatják ugyanis belőle a horvátok, hogy a magyar nemcsak nem viseltetik irányukban ellenséges indulattal, hanem ellenkezőleg szívesen nyújtja feléjök a béke jobbot. Halálozás. Nagyalásonyi Barcza Ferenc, nyugal­mazott császári és királyi dragonyos kapitány, I. hó 6 án esti 5 órakor éltének 79. évében Csabrendeken elhunyt; temetése a község és vidék intelligentiájának nagy részvéte mellett f. hó 8-án ment végbe. Béke poraira! A balaton füredi termény kiállítás igen látogatott és sikerült volt. A bezárás alkalmával Miklós Gyula orzságos borászati kormánybiztos a jelen voltakhoz lel­kesítő beszédet intézett, amelyben hivatkozván arra, hogy a kiállítás gyakorlati értékűnek bizonyult, útmu­tatást adott a gazdáknak a különböző oltásfajok és ezek máris bámulatos eredményeinek, valamint az egyes fajokhoz alkalmas földminták bemutatásával. A kiállítás bezárását megelőző napon Nánay Sándor vincellér képezdei igazgató tartott tanulságos előadást, hogy mely fajokat termeljék az egyes talajokon. A kiállítási jutalmak ki­hirdetését nagy közönség hallgatta meg. Díszoklevelet kaptak: a szent Benedek rend tihanyi uradalma, a balaton füredi fürdőintézet, az Erzsébet szeretetház és vinczellérképezde, Maranics (Pécs), Győrffy Pongrácné (Köveskálla), Séra Lajos (Nagy Hidegkút), Sebestyén Mariska és Rózsa (Köveskálla), dr. László Mihály (Bu d a pest), Sáner János (Csopak), Segesdy Miklós (Balaton­Füred), Segesdy Miklósné, Varga János (B.-Füred), Csemer László (Köveskálla), Wild Péter, Kutassy Imre (B.-Füred), gróf Deym (Lesencze Tomaj), Amanics Antal (Balaton Füred), ílill József (Balaton Füred), Remény ff y Jenő, Vurglics Gusztáv prépost (Felső Őrs), Vadnay testvérek (Zánka, özv. Wéber Jánosné (Székes Fehérvár), özv. Somogyi Péterné és lluray István dr. (B. Füred), Varga Zsigmond és Nagy Ignác (Sz. Fehérvár), Elismerő okievelot huszonöt kiállító kapott. Délben a kiosztás után díszebéd volt, melyen az első felköszöntőt Cseinegi Károly mondta a királyra, dr. Herczegh Mi­hály Csemegit, Vurglics prépost a Balatoni kulturegye­sületet és füredi választmányát, továbbá Miklós Gyula kormánybiztost, Segesdy Miklós ref. lelkész Fehér Ipoly főapátot és Kovács Ábel igazgatót, Miklós Gyula a gazdák;>t, dr. Sziklay János a jelenlevő orsz. képviselő­ket, dr. Ováry Ferenc pedig a sajtót és dr. Sziklay Jánost, az egyesületi titkárt, úgy is mint a sajtó képvi­selőjét köszöntötte fel. A Baross ligeti szombati táncmulatságot, habár egész délután folyton esett az eső, a vendéglő helyisé gében tényleg mégis megtartották ; mivel a katonatisz­tek közül vagy százan a vendéglős ivén a megtartás iránt óhajukat kinyilvánították. A belépti jegyek utján nem fedezhetett az napi kiadásokat a vendéglős vál­lalta magára. Nagyon természetes, hogy a közönség részéről csak kevesen vehettek értesülést a mulatság megtartásáról s igy kis közönség gyűlt egybe, akik azonban reggelig igen jól mulattak. A katonaság elvonulása. A kőszegi nagy had gyakorlatokra készülő katonaság 10 napi itt tartózko­dás után folyó hó 15 én hagyta el végleg városunkat. A gyalogság legnagyobb része, a hullánerek és a tüzé­rek már 14 én elmentek. A városi polgárság a kalona­ság itt tartózkodása alatt mindenképen azon volt, hogy minél kevesebb panaszra adjon okot a vendégeknek. És nem is panaszkodtak, ellenkezőleg úgy a tisztek, mint a legénység legnagyobb megelégedésben távoztak közülünk. Legkedveltebb volt azonban, mindannak da­cára, hogy egyiknek sem lehetett panasza, a két ma­gyar ezred: a 101. és a 29., ezek közül is a 101, amely a városhoz közel eső vizslahidi sátortáborban volt elhelyezve, mig a másik a várostól kissé távol eső nekeresdi major fölött táborozott. A sárga aufschlágos 101-esek mindenütt láthatók voltak, úgy a legelőkelőbb, mint a polgári körökben. Kedden folyó hó 12-én a Baross ligeti vendéglőben, mintegy revancholni szándé­kozván a nagyobbrészt az ő tiszteletükre rendezett 7 i és 9-i mulatságot, a 101 -esek kis rögtönzött táncmulat ságot adtak az ezred zenekara mellett. A jelen volt hölgyek jól mulattak. Ugyanez nap a 79. Jelasits ezred több törzstisztjének igen szép esti zenével kedveskedett. Legimpozánsabb volt azonban az ezredek bucsuzása szer dán, e hó 13-án. V 27 órakor este vette kezdetét a lámpá­sokkal körül vett négy katona zenekar működése. Először Svastits Benó főispán őméltósága tiszteletére játszott az egyesített zenekar, igazán gyönyörű összjá­tékban. Azután dr. Magin Károly kir. tanácsos és me­gyei t. főorvosnak, kinél a hadtestparancsnok szállása volt, végül Kovács Károly polgármesternek tiszteletére. A lámpásokkal világított menet, amelyben a város leg­nagyobb része jelen volt, impozáns látványt nyújtott, s méltó volt a katonaság bucsuzójához. Örömmel adha­tunk kifejezést egyúttal annak is, hogy a nagyszámú katonaság egész itt tartózkodása alatt semmiféle zavar elő nem furdult. A legénység példányszerüleg viselke­dett. Sem egymás közt, sem a polgárokkal semmiféle összeütközések, sem semmiféle lopások elő nem fordul­jak, ami első sorban az intéző körök kiváló búzgalmá­nak köszönhető. Azt hisszük, hogy ők is kellemesen fognak visszaemlékezni a köztünk töltött napokra, vala­mint mi is kellemesen emlékezünk reájuk. Az elemi iskolánál a beiratásokra nézve a polgár­mesteri h vatal a következő hirdetményt bocsátotta ki : Zala-Egerszeg rend. tan. város tanácsa részéről köz­hírré tétetik, hogy a város elemi iskoláiban, a tandij kötelesek beiratása 1893. szeptember hó 19 és 20-án, az elemi iskola tanács termében d. e. 8—12 óráig, a tandij mentes szegény gyermekek beiratása pedig í. 'évi szeptember hó 21 és 22-én szintén az elemi iskola tanács termében d. e. 8—12 óráig fog foganatosíttatni. — Az előaoások pedig folyó évi szeptember hó 25-én fognak megkezdetni. Zala Egerszeg, 1893. szeptember hó 15. Kovács Károly sk., polgármester. K'nevezós. A m. kir. belügyminiszter dr. Darányi Árpád nagy kanizsai gyakorló orvost Szerencsre (Zemplén m) járványorvossá nevezte ki. Adomány. A szeptember 4 tol 14 ikáig terjedett katonai beszállásolós alkalmából özv. IIubinszky Adolfné úrhölgy, Balaton József, llandler István, Krosetz János és dr. Mangin Károly urak a reájuk eső szálláspénzt az óvoda felszerelési költségeinek fedezésére voltak szívesek felajánlani, melyért hálás közönetét fejezi ki Kovács Károly polgármester. Iskolaszéki ülés. A nagy kanizsai iskolaszék szept. 9-én délután ülést tartott, mely alkalommal — miután Németh Ignác elemi-iskolai igazgatót a tanítástól főimen tették — egy ujon szervezett segédtanítói állást töltöttek be. A pályázók közül tekintélyes szavazattöbbséggel Mantuano Janka oki. tanítónőt választották meg. Veni Saücte. A zala-egerszegi polgári fiú-, pol­gári leány és középkereskedelmi iskola tanulóinak az 189 : !/j-ik tanévi „Veni Sancte"-ja szeptember hó 21 én délelőtt 7'/. 2 órakor lesz a róm. kath. plébánia tem­plomban. A szabályszerű előadás a polgári liú- és kö­zépkereskedelmi iskolánál szeptember 21-én, a polgári leányiskolánál pedig szeptember 25 én veszi kezdetét. Áthelyezes. A vallás és közoktatásügyi ni. kir. miniszter llly József keszthelyi polgári fiú iskolái tanítót hasonló minőségben a szegedi államilag segélyezett p Igári fiú és kózépkereskedelmi iskolához helyezte át. Jotékonysay. A balaton-fiiredi kórházra Gebhardt Lajos 5 frtot, Nádpataky Margil 2 frtot, dr. Aujeszky Aladár I frtot, a balaton füredi színkörre dr. Aujeszky Aladár l frtot adományoztak. M polgári leanyiskoiaval kapcsolatos nöi kézi­munka tanfolyamba a beiratás szeptember hó 24-én d. e. 9—12 óráig lesz a polgári fiúiskola épületében az igazgatósági irodában; a szabályszerű tanítás szeptember 25 én veszi kezdetét. Uj iskolaK. Az uj tauévben Keszthelyen két uj iskola létesült és nyilott meg. Egyik az irgalmas nénék vezetése alatti zárdában a polgári leányiskola I. és II. osztálylyal, — másik az alsófokú kereskedelmi iskola I. osztálylyal, a hová 24 kereskedő tanuló iratkozott be. A zala-egerszegi alsofokú kereskedelmi iskolánál az 1893/4-ik tanévi beiratások szeptember 21-én (csü törtökön) délután 4 órakor tartatnak a polgári fiúiskola első osztályában; a szabályszerű előadás szeptember hó 25 én veszi kezdetét. Tekintve, hogy a katonaság itt léte miatt az előadást a szabályszerű időben nem lehetett megkezdeni, f'elkéretnek a kereskedő urak, hogy tauon­eaikat a beiratási időre pontosan elküldeni sziveskedje nek, hogy a beiratás bevégzése után t. hó 25-én a a szabályszerű tanítást meg lehessen kezdeni. Zala­Egerszeg, 1893. szeptember 16 án. Udvardy Ignác az alsófokú keresk. isk. igazgatója. Tenyészállat kiállítás. A Sümegh vidéki gazdakör által a kör székhelyén tartott, igen látogatott tenyészállat kiállításon arany oklevelet kaptak: Hertelendy Fereuc (L. Tomaj), Szűcs Zsigmond (Dergecs); ezüst oklevelet: Zathureczky Zsigmond (Ukk), Semetke József (Gógánfa), Mojzer József (Sümegh). A 11. csoportban 30 korona 1. dijat Linter Gyula (Ukk). Az ). csoportban 24 korona I. dijat Kiss Gábor (Z. Mihályta), 16 k. II. dijat Dancs András (Z. Mihályta), 10 k. III. dijat Helbek János (Gógánfa). II. csoportban 40 k. 1. dijat Kiss Gábor (Z. Mihályta), 20 k. II. dijat Skultéti István (Dergecs), 12 k. III. dijat Valner István (Szalapa), 8 k. IV. dijat Ágoston Dániel (Tótvár), Ifi. csoportban 24 k. I. dijat Sélley Károly (Z.-Mihályfa), 16 k. 11. dijat Lohonyay Elek (Z.-Mihályfa), 8 korouá 111. dijat IVesing József (Sümegh), 8 k. IV. dijat Nagy József (Dabronczj, IV. csoportban 20 k. I. dijat Horváth György (Döbrőcze), 20 k. 11. dijat Dürnyei Déues (Sümégh), 12 k. III. dijat Virth Ödön (Sümegh), V. csoportban 20 k. I. dijat Ágoston Dániel (TóLvár), 12 k. II, dijat Németh Vendel (K. Görbő). Az iparosanoncok beiratása tárgyában a város polgármestere a következő hirdetményt bocsátotta ki : „Zala-Egerszeg rend. tan. város tanácsa, mint 1 ső fokú iparhatóság részéről közhírré tétetik, hogy az 1893/4-ik iskolai évre az iparos tanoncok beiratása f. évi szept. ' 24-én délután 'A, 2 órakor fog megtartatni, mig a rendes előadások f. hó 25 én illetőleg 26 án este kez detnek meg. — Felhivatnak a tanonctartó iparosok, — hogy saját jól felfogott érdekeiknél fogva in, tanoncaikat beíratni el ne mulasszák. Zala-Egerszegen, 1893. szept. hó 10-én. Kovács Károly polgármester." i A katonak hadgyakorlatai. A városunkban és környékén elhelyezett katonaság itt tartózkodása alatt összesen két nagyobb gyakorlatot tartott. Az egyiket f. hó 9-én, a másikat 11-én. Az elsőt a ságodi mező kön, a másikat S/.öpötk és Zalabér határán. Különösen érdekes volt a második hadgyorlat, amelyen több, mint 30 ezer ember, vett részt, köztük honvédek is. Ezeken a gyakorlatokon lőtték el az utolsó füstös puskaporral töltött tölté íyeket, a nagy hadgyakorlatokra már uj, füstnélkuli porral töltött töltényeket kaptak. Tanítovalasztás. Mura Vid, alsó muraközi község tanítójául Ilántes Menyhért okleveles tanítójelelt válasz­tatott meg. Elhalálozás. Guzmics István bottornyai nyugalma­zott tanító és volt postamester 77 éves korában elhunyt. Béke poraira ! Összetorlódott munka. A katonaságnak városunk­ban tartózkodása úgy a posta- és távirdánál, valamint a vasútnál a forgalmat nagyon is élénkké tette s mind­két hivatalnál a tisztviselőknek fokozott tevékenységet

Next

/
Oldalképek
Tartalom