Zalamegye, 1892 (11.évfolyam, 27-52. szám)

1892-11-27 / 48. szám

estély rendezett, melyen jelen voltak Csertán Károlyné, Csertán Emília (F.- N.-Apáti), Csertán Ilona, Farkas Lujza, Fitos Mártonué, dr. Gráner Adolfné, dr. Háry Istvánné, Háry Józsefné (F. N. Apáti), Háry Einilia, Hrabov.szky Flóriné, llrabovszky Irma, Kovács Károlyné, Kovács Bella, Németh Elekné, Skublics Istvánné (Hes­senyő), Skublics Irén és Gizella, Skublics .lenőné (l)öb rété), Skublics Celin, Gizella és Margit, dr. Ruzsicska Kálmánné, Trsztyáuszky Ödönné, Udvardy Vineéné, dr. Zarka Zsigáné úrhölgyek. Tanfelügyelői latogatás. Sümeghről értesítenek ben­nünket, hogy dr. Ruzsicska Kálmán kir. tanácsos és vármegyei tanfelügyelő f. hó 23-án Csabrendekről Sü­uieghre érkezett, hol meglátogatta az elemi fiú- és leány­iskola egvés osztályait, meghallgatta a telső leányiskolá­ban a tanítónők előadásait; ő maga is kérdéseket inté­zett a növendékekhez; megnézte a tanulók rajzait és szépírásait s a látogatás befejeztével Takách Alajos iskolaszéki elnök, az igazgató és tanítónők előtt elisme résének adott kifejezést. Szilveszter esti mulatság. Zala-Egerszeg és vidéke fiatalsága december 31 én a „Zöldfa vendéglő" kaszinói helyiségében Szilveszter esti táncmulatságot rendez, amelyre a meghívókat legközelebb küldik szét. A Zalavólgyi vasút létesitese ügyében igen láto­gatott éitekezlet volt gróf Battyány József érdekeltségi elnök elöklete alatt Csányban. Az értekezlet elhatározta, hogy a kereskedelemügyi minisztériumhoz kérvényt intéz a szent gróth—komárvárosi helyi érdekli vasút engedé­lyezése érdekében; az engedély megnyerése után az érdekeltség maga foganatosíttatja az előmunkálatokat, amely célra szükséges 4.000 forint költséget maga az érdekeltség íogja összeadni. Ezen ügy sürgős keresztül vitelére egy végrehajtó bizottságot választottak, melynek tagjai gróf Battyány József elnöklete alatt gróf Battyány Ernő, Bogyay Máté, dr. Haudek Ágoston, Oltay Guidó, Baronyi Élek és Malatinszky Ferenc. — A végrehajtó bizottság tagjai teljes garautiát nyújtanak a tekintetben, hogy ezen, megyénk egy jelentékeny részének vitális érdekeit képviselő vasutügy rövid idő alatt megvalósu­lást nyerend. Városi közgyűlés. Lapunk mult számában már megirtuk, hogy Nagy Kanizsa város képviselőtestülete a villamvilágítás tárgyában eléje terjesztett, eredetiben németszövegü szerződést nem fogadta el. Nov. hó 19-én délután újból közgyűlést hivtak egybe s ekkor a magyar eredetiben beterjesztett szerződést elfogadta a képviselő­testület egyhangúlag. Most már csak a jóváhagyás kell s a villamvilágítás kérdése végre N.-Kanizsán dűlőre jut. Megyei bal. Mint értesülünk, vármegyénk fiatalsága a farsangon február hóban városunkban megyei bált rendez. Deák Ferenc gyermek- es ifjúsági eletéből- cím alatt Füssy Tamás, a Bencésrend kiváló tagja, is­mert nevű író az ifjúságnak száuva megírta a haza bölcsének gyermek és ifjúsága éveit a Szent-István társulat kiadásában megjelent „Szabad órákra" cimű ifjúsági kiadványban, mely legközelebb hagyta el a sajtót. Vármegyénk büszkeségének gyermek és ifjúsági évei nemcsak a serdülő ifjúságot, hanem megyénk min­den lakósát oly melegen érdekli, hogy a gonddal s a hiteles adatok szigorú felhasználásával egybeállított közleményt — szerző szíves beleegyezésével — lapunk mai tárcájában hozzuk. Birosagi kinevezés. A m. kir. igazságügyminiszter Szupits Antal tapolczai járásbirósági albirót a győri Ítélőtáblához tauácsjegyzőül rendelte be. Az igazságügy miniszter Bán Zsigmond kisújszállási járásbirósági jog­gyakornokot a nagy-kanizsai járásbírósághoz aljegyzővé nevezte ki. Eljegyzés. Dr. Gsempesz Kálmán letenyei köz és váltó ügyvéd eljegyezte Letenyén Wesel Róza kisasszonyt. Tliea estely. A zala-egerszegi kereskedelmi kör t. hó 19-én tartotta saját helyiségében ez idei téli évad­ban az első tliea estélyt, melyen a kör tagjai szép szám­mal voltak képviselve. A estélyen a férfi tagokon kivül Balassa Benőné, Berger nővérek, dr. Hajós Ignácné, Östreicher nővérek, Rosenberg Henriette, Rosenberg Zsigáné, Weisz Izidorné úrhölgyek is résztvettek. Valtobiralok az osztrák magyar bank nagy kani­zsai fiokintezetenél. A soproni kereskedelmi- és ipar­kamara az osztrák magyar bank nagy kanizsai fiókinté­zetéuek megkeresése alapján Fesselhofer József, Karczag Béla, Schertz Aibert és Ledofszky Ármin kilépő váltó birálókat, továbbá Blau Lajos nagyke reskedőt, a „Blau M. tiai" nagykanizsai bejogyzett kereskedő ás gyáros cég tulajdonosát és Bettlheim Győzőt, a „Béttlheira W. Samu é< fia" nagy kanizsai bejegyzett közkereseti társaság tagját hozta javaslatba váltóbirálókul október hó 20 án tartott közös ülésén. Véglegesítés. A vallás- és közoktatásügyi m. kir. miniszter Kiss Dénes alsó-lendvai polgári iskolai igazgatót, Kanovics György balaton füredi szereteházi igazgatót, Fodor Ferenc és Fűzi Elek ugyanottani család tanítókat, Gasparilc Géza és Mattuschek Rikárd zala egerszegi pol­gári iskolai segédtanítókat jelen állásukban végleg meg­erősítette. A zala-egerszegi Chanuka egyesület f. hó 20-án déiutáii 5 órakor a polgári fiú iskola rajztermében tar­totta szép számú közönség részvétele mellett ruliakiosz­tási ünnepélyét, melyet Balassa Benő polgári- és közép­kereskedelmi iskolai tanár nyitott meg, szépen átgondolt beszédben méltatva a nap jelentőségét s elismeréssel adózva a közönség nevében az egyesület iáradhatlan buzgaltnú elnökének, Rosenberg Henriette urhölgyuek s az egyesület tevékeny választmányának. Ezt követte a ruhakiosztás; 35 gyermek kapott egész öltözet ruhát, azonkívül gazdagon ellátták őket kalácscsal és sütemény­nyel. Öröm volt nézni az ajándékot kapott gyermekek­nek boldogságtól sugárzó arcát. Köszönetnyilvánítás. Mindazon úrhölgyek, akik a Chanuka egyesület ruhakiosztási ünnepélye alkalmával ruhanemüeket éi süteményt küldeni szívesek voltak, fogadják úgy szegényeim, mint saját nevemben kifejezett leghálásabb köszönetemet. Az elnök. Zalavármegye ipartanácsába a soproni kereske­delmi- és iparkamara t. évi október hó 20-án tartott ülésén Fangler Mihály kereskedőt, Sípos Jánosiasztalos mestert rendes tagokúi, Fischer László kereskedőt és Juhász .József könyvkötőt póttagokűl megválasztott . , Halalozasok. Király Lajos, a keszthelyi ügyvédek nestora, f. hó 23-án 70 éves korában meghalt. — Pesti Károlyné, Hegedűs Béla anyósa, f. hó 23 án jobblétre szenderült. Kitüntetett tanító. Az országos gazdasági egyesület kertészeti osztálya f. hó 21 én tartott ülésén vette tár­gyalás alá a magyar földhitelintézet által a népiskolai tanitók faiskolái dijazására kitűzött pályadíjaknak kiosz­tására kiküldött bizottság jelentését, amely szerint a pályadijakra összesen 150 néptanító pályázott, akik közül egy 300 frtos, kettő 200 frtos és 18-an 100 frtos J jutalomban részesültek. Száz frtos jutalmat nyert megyénk bői Tóth Lvjos zala-iuihályfai államilag segélyezett köz­ségi iskolai vezértanitó. A Badacsonyi Hableany tarsaság december hó 3-án délelőtt 10 órakor Tapolczán, a városháza tanács­termében közgyűlést tart a következő tárgysorozattal: A badacsonyi Fodor-féle szőlő megvélelének helybenhagyása, egy új vendéglőház építése iránt intézkedés; kölcsön felvétele iránt határozat. A keszthelyi szépitö egyesületnek f. hó 20 án tartott ülésén keserű hangok emelkedtek a részvétlenség miatt, mely miatt az egylet működése kivánt eredmény­nyel nem is járhat. Többen az egyesület feloszlását hoz­ták javaslatba, mely felett a tavaszkor fognak határozni. Kamarai kültagok. A vármegye területén újonnan alakított zala-egerszegi kamarai alválasztó kerületben az iparosok részéről Klosovszky Ernő szobafestő, a keres­kedők részéről Büchler Jakab borkereskedő választattak meg kamarai kültagokúi. A keszthelyi jotékony nőegylet az 1891 2. egy!, évben 279 esetben nyújtott segélyt, melyre 581 frt 43 krt. fordított. Az egylet alaptőkéje 5095 frt 60 kr. üz összes vagyon okt. végén a következő volt: takarék­pénztári betét 5078 frt, két drb sorsjegy: 17 frt 60 kr., pénztári maradvány 125 frt 77 kr. Összesen 5221 frt 37 kr. Időjósló táviratoknak magánosokkal való közlése tárgyában a kereskedelemügyi miniszter a következő rendeletet adta ki: „A földmivelésügyi m. kir. miniszter úrral egyetértőleg — az ügy közérdekére való tekin tettel — megengedem, hogy a meteorologiai és földdele • jességi m. kir. központi intézet által a posta és távirda hivatalokkal táviratilag közölt és ezek által kifüggesztett táblákon a nagy közönség tudomására hozott időjóslásí táviratok rendes távirat lapra felvéve, egyeseknek napon ként kézbesíttessenek, ha az illetők a helység belterületén laknak és a kézbesítésért havi előleges részletekben fizetendő 2 frt 50 krnyi havi dijat fizetnek. — Oly telek, kik a kézbesítési dijakat fizetni nem akarják, az időjelzési naponkénti közléseket a posta- és távirda hivatalnál kifüggesztett időjelzési tábláról lejegyezhetik. Ha a-lejegyzett adatokat saját helyiségükben is kifüg­geszteni akarják, kötelesek a posta- és távirda hivatalok nál kifüggesztettekhez hasonló táblákat az egységi ár megtérítése mellett a meteorologiai és földdelejességi m. kir. központi intézetnél megszerezni. — Azon feleknek, kik a kézbesítési dijakat lefizették, a posta- és távirda hivatalok magyarázzák meg a f. évi julius 16-án 47.240 sz. a. kelt rendeletemben közlött jelek értelmét és gon­doskodnak a táviratok rendes kézbesítéséről." A vasuti pályaudvar kibővítése. Biztos forrásból értesülünk, hogy a jövő tavaszszal a vasuti pályaudvart jelentékenyen ki fogják bővíteni, még pedig úgy a fő­épületet, valamint a raktári épületeket s a pályaudvart még két sínpárral. iYl e célra szükséges telkek kisajátí tása iránt a kisajátítási eljárás már foganatba vétetett, a legtöbb tulajdonossal egyezség utján állapíttatott meg a vasút számára szükséges földterület ára. A keszthelyi balatoni fürdő ujjáalakítási tervei felett már határozott a fürdőbizottság. Egy második uj szigetfürdő építésére vonatkozó terv Hencz Antaltól, az uj vendéglőre Schadl Jánostól fogadtatott el. Ez ügy végleges 1 eldöntése a képviselőtestület feladata lesz, mely legközelebb fog ülésezni. A régi ezüstpénzek tulajdonosait figyelmeztetjük, hogy azok beváltásával iparkodjanak ; mert a régi pengő üénzláb alapján vert ezüstpénzeket csak 1892. évi decem­ber 31-ig váltják be teljes névértékükben. Ezen idő elmultával ezen ezüst pénzeket a forgalomból egészen kivonják s azokért csak is az ezüst értékét teríték meg, amely az ezüst piaci árának tetemes csökkenése folytán a névértéknél mintegy 30" ,,-kal csekélyebb. A pengő­pénzláb sz rint kivert ezüst érmek 1892. december hó 31-ig következőleg váltatnak be : egy egész korona tallért 2 frt 30 kr., egy tél korona tallért 1 frt t2 kr., egy negyed korona tallért 55 kr., egy species tallért (2 pengő frt) 2 frt 10 kr., egy pengő frtot 1 frt 05 kr., egy régi húszast 34 kr., egy új húszast (Ferenc József húszas) 35 kr., egy tizes p. p. 17 kr., egy ötös p. p. 8 kr. értékben. 1892. december 31 ike után a veszteség ezen érmeknél a mai ezüstáraknak megfelelőleg egész korona tallérnál darabouként 65 kr., fél koronánál 30 kr., negyed koronánál 15 kr., egy species tallérnál 60 kr., 1 p. írtnál 30 kr. r egy regi húszasnál 10 kr., egy új húszasnál 10 kr., egy tízesnél 5 kr., egy ötösnél 2 kr. Jó lesz erre a köznépet is figyelmeztetni, amelynek körében sokan vannak, akik régi eziist pénzeket tarto­gatnak. Uj siker. A nemrég lefolyt brüsszeli kiállítás alkalmá­ból a kiállítás elnöke a következő levelet intézte a gróf Eszterházy Géza téle cognacgyárhoz, mely e kiállításon tudvalevőleg a díszoklevelet az aranyéremmel nyerte el: „Külöuös és kiváló örömömre szolgál, hogy önökkel tudat­hatom, mikép kiállításunk zsűrije a küldött és kiállított cognacot oly kitűnő minőségűnek találta, hogy ezért a legnagyobb kitüntetését: a díszoklevelet aranyéremmel Ítélte oda. Midőn e kiváló és jelentékeny sikerhez, mely egyszersmind hazájuk cognaciparának sikere is, őszinte szerencsekivánataimat nyilvánítom, tudatom egyszersmind, hogy a díszoklevelet és az aranyérmet egyidejűleg elkül­döttük. Üdvözletem stb. A hölgyek ajanlatainak kétségtelenül jó uagy részök van a Brandt Richárd gyógyszerész valódi svájci labdacsainál, melyek dobozonként 70 kr. a patikában kaphatók, mai közkedveltségükben; a mennyiben e lab­dacsok biztos, kellemes s egyáltalában, legkevésbbé stm fájdalmas hatásuknál fogva a nők köréből minden e fajta szert kiküszöböltek s mint a sok köszönő levél bizonyítja, emésztési zavarokban, szívdobogás, vértódulás, fejfájás, székrekedés stb. ellen használtatnak. Főraktár: Budapesten, Török József patikája, Király-u. 12. Ritka nagy termés. Az imént befejezett répatakarulás alkalmával, dacára, hogy sok volt a panasz a nyár igen kedvezőtlen, aszályos időjárása miatt, mely a répafejlő­dést megakasztotta, mégis sok felé olyan rengeteg répa­termések mutattattak fel, a melyek már csoda számba is mehetnek. Igy az oberndorfi fajból Pámer osli posta­mesternél 788 métermázsa, Nagy István szent-miklósi tiszttartónál 697 métermázsa termett katasztrális holdan­kint, olajbogyóalaku répa Klein Ignác ongai bérgazda­ságában 826 métermázsa, Stégh Henriknél Ó Kéren 862 ! métermázsa 52 kiló takarult katasztrális holdanként; Mamuth répa pedig többek közt báró Wesselényi zsibóí uradalmában 790 métermázsa; Betegh Gergelynél pedig Soósmezőn 1248 métermázsa termett katasztrális holdon ! A mostoha nyár után ezek mindenesetre pháuomenális hozamok, az okok pedig ott rejlenek, hogy a kedvezőt­len időjárást ellensúlyozta egyrészt a jó kezelés, de főleg az igen jeles répamag, mely ez elmondott esetek­ben is Mauthner Ödön budapesti magkereskedőtől került. A talajok, hol e rengeteg termések takarultak, többnyire homokosagyag szerkezetűek, Soósmezőn, hol egy holdon majdnem 1300 métermázsa termett, a talaj agyagos volt, kevés szamosi iszappal. „Elet" irodalmi, művészeti, társadalmi és közgaz­dasági folyóirat legutóbbi száma a következő tartalom­mal jelent meg: Rutilus: Radikális programúi. Nonquis . VVagon restaurant (Novella.) Morócz Jenő: Húsos fazék (Költemény.) Hamvainé Kardos Matilda: Még néhány szó a leánygimnáziumról. Rudyard (Ford. Kaján Ábel) : Bimi (Novella.) Kisteleki Ede: Gondok (Költemény.) Lévai Dezső: Kupaktanács (Karcolat.) Ibsen Henrik: A uépgyülölő (Színmű.) Anakreon (Fordította Reményi E.): Baj mindenkép (Költeméuy.) Irodalom és művészet. Közgazdaság. Szerkesztői üzenetek. Leszállított áru selymeket méterenkint 25% — 33 '/ 3% és 55% árleengedéssel az eredeti áron alul szállit, megrendelt egyes öltönyökre, vagy végekben is póstabér és vámmentesen Heuueberg G. (cs. kir udvari szállító) selyemgyára Zürichben. Minták pósta fordulóval küldetnek Svájczba címzett levelekre 10 kros bélyeg ragasztandó. Felelős szerkesztő ós kiadótulajdonos: UDVARDY IGNÁC. 48209.IX. 1892. sz. A z.-egerszegi ju. kir. pénzügy­igazgatóságtól. árverési hirdetmény. A zala-egerszegi m. kir. pénzügy igazgatóság részé­ről ezennel közhirré tétetik, miszerint az 1892. évi XV. t.-c. 3. és 6. §§ ai értelmében Nagy-Kanizsa rend. tan. város területén: a) a bor- és söritaladó, lius- és cukor fogyasztási adó, valamint a szeszitalmérési adónak beszedési joga vagy esetleg ez utóbbira nézve, h) a kizárólagos szeszitalmérési jogosultság, s ezzel együtt az italmérési jövedékről szóló törvény végrehaj­tása iránt 1889. évi 33450. p. ü. miniszteri szám alatt kiadott utasítás 131. §-ának V. pontja és az 1890. évi XXXVI. t.-c. 7. §-a szerinti korlátok között gyakorol ható kis mértékben való elárusitás után járó italmé­rési adószedési joga, c) mindkét esetben az 1893. évi január hó 1-ső napjától kezdve 1893. évi december hó 31 ig terjedő időre föltétlen hatálylyal, 1894. és 1895. évekre a köl­csönös felmondás fenntartásával, esetleg mind a három évre föltétlen hatálylyal a kölcsönös felmondás fenntar­tása nélkül, ezen ra. kir. pénzügyigazgatóság iroda-veze­tőségénél és valamennyi m. kir. pénzügyőri biztosságnál betekinthető feltételek mellett nyilvános árverés utján haszonbérbe adatik. Az Írásbeli ajánlatok is elfogadtatnak, melyek sza­bály szerint kiállítva és a kikiáltási ár 10%-a mint bánatpénzzel ellátva, legkésőbb az árverés napját meg­előző nap délután 5 óráig alulírott m. kir. pénzügyigaz­gatóság főnökénél benyújthatók. Megjegyeztetik még, hogy az érdekelt rend. tan. város 6 nappal a kitűzött árverés megtartása előtt a bor- és sörital, hus és cukor fogyasztási adót, valamint a szeszitalmérési adót a kikiáltási ár megadása mellett megválthatja. Ezen megváltási ajánlat a m. kir. pénz ügy igazgatóságnál vagy a község szerint illetékes m. kir. pénzügyőri biztosságnál nyújtandó be. Kikiáltási ár a beszedesi jogbérletet illetőleg borital adóra 55.459 frt 25 kr., husfogyasztási adóra 28.404 frt 95 kr., cukor foqyasztási adóra 18.430 frt 92 kr., sörital adóra 12.742 frt 75 kr., szeszital mérési adóra 12.797 frt 55 kr. Az árverés a m. kir. pénzügyigazgatóságnál Zala­Egerszegen 1892. évi december hó ö. és 6. napján délelőtt 5) Órakor fog nyilvánosan megtartatni. M. kir. Pénzügy igazgatóság. Zala-Egerszegen, 1892. november 16-án. Kovács sk., m. kir. pénzügyigazgató helyettes.

Next

/
Oldalképek
Tartalom