Zalamegye, 1892 (11.évfolyam, 1-26. szám)

1892-02-28 / 9. szám

Melléklet a „ZALAMHGYE" 1S92. évi 9-ik számához. azon esetre ad előleget, ha ezek névértékük erejéig már teljesen befizettettek. Kölcsönt adhat be nem kebelezett, de jóhitelű két kezes által biztosított, nem hosszabb, mint egy évre bekebelezési engedélyt tartalmazó, leg­feljebb 500 frt erejéig szóló magán kötelezvényekre és leszámítolja a zala egerszegi szövetkezeti önsegélyső i egylet által megszavazott és kiutalt kölcsön összegekről szóló kötelezvényeket, de csakis a kiutalványozó szöv. önsegélyző egylet szavatossága mellett. Zala Egerszeg városban fekvő, könnyen eladható és szilárd anyagokból épült lakházakra, ezeknek az igazgatóság becsüsei által meghatározandó becsértékük része erejéig, szintén nyújt jelzálogos kölcsönt. Egyúttal megbízatott az igazgatóság, hogy ter­jesszen a legközelebbi közgyűlés elé a váltóbirálat szabályozása érdemében egy oly kidolgozott javaslatot, mely a váltóbirálat alaposságát az eddig fennállott sza­bályoknál jobban biztosítsa s a viszonyoknak és az üzlet céljainak jobban megfeleljen. Az igazgatósági jelentésben foglalt indítványhoz képest a vazérigazgató fizetése évi 1000 trtban meg­állapittatott és i892. évi január 1-től fogva folyóvá tétetett. Rechnitz Samu könyvelő részére az igazgatóság által 1891. évi julius 1-től kezdve folyóvá tett 200 t'rtos személyes pótlókra vonatkozó határozatot a köz­gyűlés utólag jóváhagyta. A mult 1891. évi ama közgyűlési határozat, mely az intézeti ház folyosó ives ablakainak beablakoztatását elrendelte, visszavonatott és ezen folyosó ablakoknak nyitvahagyása a szakértők véleménye szerint is célsze­rűségi és egészségügyi szempontból elhatároztatott. —• Ellenben a kisebb világító udvar befödése, továbbá az udvar és a kert parkírozására szükséges munkálatok teljesítésével és az ezekért megjáró költségeknek a pénztárból leendő kiutalványozásával az igazgatóság megbizatott. Az igazgatóságnak a házmesteri állás szervezése és ezen állás betöltése tárgyában hozott határozatát a közgyűlés utólag jóváhagyta. Felhatalmazta a közgyűlés az igazgatóságot, hogy az intézet hivatalos helyiségeinek belső ta felszereléseit azon összeg erejéig, a melybe azok kerültek, tűzkár ellen azonnal biztosítsa. A közgyűlés fölhatalmazta az igazgatóságot, hogy azon esetben, ha a még üresen álló lakások bérbe adá­sánál azt tapasztalná, hogy ezen nagyobb lakások ki­sebb lakásokká átalakítva, könnyebben bérbe adhatók, az e célból szükséges átváltóztatásokat és szakmunká­latokat azonnal foganatosíttassa és az ezekkel járó költ­ségeket utólagos jóváhagyás végett való bejelentés mel­lett a pénztárból kiutalványozhassa. A közhasznú célú alap tartozása után 1892. január 1-től kezdve a közgyűlés határozata értelmében nem 6%, hanem csak 3"/„ kamatot térit meg az intézet javára. Végül több részvényes szóbeli indítványára a köz­gyűlés kimondotta, hogy az intézeti felszerelések be­szerzési ára után jövőre leirás fejében évenként csak 5°/ 0 vonassék le. Miután a részvényesek a közgyűlést vezető elnök­nek a közgyűlés tapintatos vezetéseért jegyzőkönyvileg köszönetet szavaztak, a közgyűlés bezáratott. Hivatalos rovat. A földmivelési m. kir. minisztériumnak 1891. évi február hó 18 án kelt 6412. sz. alatt valamennyi törvény­hatósághoz iutézett rendelete folytán Zala Egerszeg reud. tan. város tanácsa által a város t. közönsége felhivatik, hogy az enyhébb idők beálltával a hernyóirtást a leg­pontosabban és legerélyesebben foganatosítsa úgy, hogy a hernyóirtás legkésőbben március 20 ig befejezve legyen. Á kik saját érdekeiket nem tekintve, a hernyó irtást nem teljesítik, a fenti miniszteri rendelet értel­mében 2 frtól 50 írtig terjedhetőleg büntettetnek. Zala-Egerszeg, 1892. február 9 én. Kovács Károly s. k. polgármester Ahá, azt hiszed, másodszor is felültetsz? Ne gongold ! Nem tréfálok, tiszta való, amit beszélek. No de csekélység. Tudod, hogy a városban járvány van a gyermekek között, s a kapitány el akarja küldeni fiát falura, mert félti a bajtól. Mivel azonban ő el nem hagyhatja a várost, engem kért meg, hogy menjek el falusi jószágára, mig elmúlik a járvány, s én kénytelen voltam megigérni. És már mész? A kocsi készen áll, csak engem várnak. Oh te, és most kell csak megmondanod! En is csak ma tudtam meg. Te, én ugy félek, mintha valami rosszat sejtenék, mért egyeztél bele, mért nem maradtál nálunk. Te kis bohó, mitől félhetnél. Tudja Isten, olyan védtelennek érzem magamat nélküled, nem is tudom elképzelni, hogy leszünk meg, ha te nem lész velünk. De hisz a dolog mindössze nem tart sokáig, egy­pár hét az egész. Vagy egy pár hónap, veté ellen Mari, s mennyi ez, ha te távol vagy? Végtelen idő! Kónyi már szinte bánni kezdé, hogy szavát adta, inert a leány gyermekesnek látszó aggodalma eszébe hozta a már rég el is feledett nagy pipái jelenetet. Félni kezdett ő is, s ha lehetett volna, minden bizony­nyal vissza vonja szavát, de már késő volt. Beszéd helyett egy oly kérő, oly mindent kifejező pillantást vetett Marira, a melyből az megértett mindent. S vi­szont egy néma tekintet volt a válasz, a mely meg­ígért mindent. Egy kézszorítás, egy bucsucsók és a kocsi ro­bogva tűnt el az utcza kanyarulaton. (Vé«e következik.) Helyi, megyei és vegyes hírek. A pannonhalmi föapat valasztás. A Pannonhalmi Szent Benedek rend tagjai Zarka János győri megyés püspök kormánybiztosnak elnöklete alatt í. hó 24 én tartották Pannonhalmán a kijelölő szavazást a főapáti választás ügyében. Első helyen Fehér Ipolyt jelölték ki 123 szavazattal, második helyre Villányi Szaniszlót 110 szavazattal, a harmadik helyre Wágner Lörinczet (má­sodszori szavazáskor) 113 szavazattal. Az első szava­záskor Wágner Lőrincz 63, Francsics Norbert 42, Halbik Cyprián 41 szavazatot kapott. Az első helyen kijelölt Fehér Ipoly a szegedi tankerület főigazgatója, a Ferencz József rendnek és a szerb Száva rendnek lovagja, kiváló padagogus, jeles tankönyvíró. Biroi kinevezés. Ó felsége a király dr. Eöri Szabó Jenő zala egerszegi kir. törvényszéki jegyzőt a zala­egerszegi kir. törvényszékhez, dr. Horánszky Béla kecs­keméti törvényszéki jegyzőt pedig az al só-lendvai kir. járásbírósághoz albirákká nevezte ki. A n. kanizsai ker. jot. nőegylet február hó 21-én tartotta évi rendes közgyűlését. Elsőben február 14-ére volt kitűzve, de mivel akkor a tagok határozatképes számban nem jelentek meg, új határnapot kellett kitűzni, melyen a közgyűlés az alapszabályok értelmében a meg­jelent tagok számára való tekintet nélkül határozatképes volt. E közgyűlésen olvasták föl az 1891. évről szóló elnöki és titkári jelentéseket, valamint a pénztári és számvizsgáló bizottsági jelentéseket is. Zadubánszlcy Lajosné elnökuő jelentése inkább az egyleti élet külső körülményeivel foglalkozott, Baboss László titkár azon­bau a belszellemet és az egylet íntentióit méltatta igen szépen. A jelentésekből kitűnt, hogy a ker. jót. nőegylet mily sok irányban érvényesíti működése áldásait. Az egyesületnek van 376 tagja. A pénztári forgalomban 3221 frt 18 kr. bevétel és 1327 frt 88 kr. kiadás szere­pel ; tehát a készpénz-maradvány : 1893 frt 30 kr. A ker. jót. nőegylet ott folyton izmosodik és egyre bízta tóbb kilátásokkal kezdheti évről évre működését. A balatoni halászati társulat t. febr. hó 21-én Keszbelyen a városház termében közgyűlést tartott gr. Széchenyi Imre elnöklete alatt, ki mindenekelőtt meg­köszönvén azt, hogy a társulat elnökévé választatott, megígérte, hogy buzgalommal igyekszik kötelességeinek megfelelni. Ezután elnöki székfoglaló beszédében fejte gette a Balaton halállománya emelése iránt táplált né­zeteit, melyek oda irányulnak, hogy az akként vitessék keresztül, hogy a Balaton birtokosai és halászai anyagi­lag kárt ne szenvedjenek. Az elnök szép beszédje lel­kes éljenzéssel fogadtatott, mely után Bertalan Alajos jószágkormányzó (a piaristák részéről) szólalt fel s hathatós támogatásról biztosította az elnököt, kinek már ez ideig is szép érdemei vannak a Balaton kultusz terén. Hennel Károly társulati igazgató a választmánynak a lefolyt évben kifejtett munkásságáról tett igen érdekes jelentést, mely kifog nyomattatni és a tagok között kiosztatni. Ezután az 1892. évre szóló költségvetés tárgyaltatott s az 2401 frt 20 kr. bevétellel szemben 230Ö frt kiadással elfogadtatott. Ezzel kapcsolatban megállapíttatott, hogy a tagok az eddigi 1 kr. kath. hold után tizetett évi tagsági dij helyett 1892. évben 1 1/2 krt fognak űzetni, melyet a halállomány emelése iránti intézkedések u. m. partőrök (42) alkalmazása, ivarterek kibérlése, a Balatont tápláló folyók, csatornák torkolatánál rostélyok felállítása stb. által előidézett költségszaporulat tesz szükségessé. A választmány javas latára az üzemterv 13. 15. a megváltoztattatott és pedig következőképen: a Balaton területén inindt-n év március 15-től május 31-ig terjedő általános tilalom állapíttatik meg az eddigi ápr. 1-től jun 15 ike helyett, mert a tapasztalás azt mutatta, hogy a fogas mái­március végén ivarik. Eresztő hálóval november 15 tői febr. 15 ig halászni tilos, mert igen gyakran előfordul, hogy a háló belefagy a vizbe s temérdek hal pusztul el a hálóban télszaka hasztalanul. Elnök köszönetet mondott Keszthely v.-nak a terem átengedésért, Takách főbírónak és Bogyay Máté gazdaköri elnöknek az ülé­sen való megjelenésért, azután az ülést bezárta. Ezzel kapcsolatban érdekesnek találjuk feljegyezni, hogy a veszprémi káptalan a Balatonból 18,429 kat. hold viz birtokkal, gr. Festetics Tassiló 16,334 kat. holddal, a szt. Benedekrend apátság 6205, a m. kir. közalapítvány 6173., a kegyes tanitórend 5981 kat. holddal bír. Ezek a legnagyobb birtokosok. A Balatonnak összesen 32 tulajdonosa van. — Az egész balatoni vizbirtok 104,355 kat. hold és 1189 Q öl, ez idő szerint kat. holdankint 18 kr. évi jövedelmet hajt csak. Köszönetnyilvánítás. A zalaegerszegi takarék­pénztár a kisdedóvodának 40 frt 09 krt, a nőegyletnek 40 frtot, a tűzoltó egyletnek, népkonyhának, Chanuka egyletnek 20—20 frtot, a kenyéregyletnek, a polgári iskolai tanulók segély egyesületének 10—10 frtot, az iparos ifjak önképző- és betegsegélyző egyesületének 5 frtot volt kegyes adományozni, melyekért hálás köszö­netüket fejezik ki nevezett egyesületek elnökségei. Virágkorzó. A nagy kanizsai izr. nőegylet által saját pénztára javára febr. 20-án, az ottini Casinóban rendezett „Virágkrozó" minden tekintetben fényesen sike rült. A kedélyesen lefolyt mulatság 722 frt 25 krt jövedel­meteredményezett. Nagy tetszést aratott az a jelenet, mikor a jelmezes nőket három díszkocsin beszállították a szépen diszitett terembe. Ott voltak : Altmann Mórné, Breuer Mórné, Bettelheim Győzőné, Boronkayné, Blau Lajosné, Blau Pálné, özv. Büehlerné, Bölcskeiné (Promontor), Darázs Gusztiné, Ebenspanger Lipótné, Englender Ottóné, Fischl Pálné, Fleischacher Albertné, Freund Karolin, Grünhut Hennkné, Grünhut Alfredné, Goldmanné, Györffy Jánosné, Goldschmid Dávidné. Heimler Mórné, dr. tlauzerné (Kis-Komárom), Hirsehel Hermanné, Heimler Józsefné, Havas Samuné, Kalivoda Jánosné, Kaufmann Béláné, Killer Henrikné, Klein Mártonné, Klein Illésné, Kohn Gáborné, Lusztig Viktorné, Lessnerné, Lusztig Józsefné, Lodofszkyné, Lemberger Gizella, Markbreiterné, Maschanczker Mórné, dr. Neumann Edéné, Pleheiszné, özv, Pollák Arminné, Pollák Paulina, dr. Rothschild Samuné, Rapoch Gyuláné, Rozenberg Ri­kardné, Reichenfeld Gyuláné, Rotchild Samuné, Saller Lajosné, Sattler Józsefné, Psich Gyuláné, Schwarcz Samuné, Schulhof Adolfné, Sall Miksáné, Szommer Nátháimé, Scherz Richardné, Scherz Ödönné, Schiffer Kálmánné, özv. Tauber Alajosné, Vidor Samuné, Wolheim Ernőné, Wittingerné, dr. Villányiné, Vucskitsné, VVusztl Lajosné, Weiss Dávidné, VVeiss Lajosné, Weiss Cecília, Weizerné úrnők. Továbbá: Hirsehel Sárika (hajnalka), Hirsehel Hedvig (fuxia), Fischer Frida (alpesi rózsa), Kohn Irma (rózsa), Hoch Janka (nefelejts), Iiosenfeld Helén (vadrózsa), Ács Delfin (pillangó), Pollák Szabina (rózsa), Goldschmid Klára (gyöngyvirág), Fischel Józsa (rózsa), Bun Málvin (jácint), Samueii Olga (pillangó), Freund Lujza (thea-rózsa), Kaiserfing Róza (ibolya), Schwarz Zsófia (rózsa, Warasd), Blau Tinka (tavaszi gyopár), Goldstein Emília (búzavirág), Boronkay Francis­ka (kamélia). Altstadter Meláni (nefelejts), Sauer Olga, Löwinger nővérek, Pollák Linda, Weiss Irén, Heimler Fáni, Hirsehel Hermin, Kohn Szelina, Tauber Vilma, Weisz Málvin, Singer Matild, Darás Vilma, Rozenberg Emma, Wolheim Fáni, Weiss Karolin, Weissenböck Irma, Fülöp Jenny, Mantuano Janka, Krausz Rózsa, Hruska Etel, Honig Frida (Kaposvár), Berger Olga (A.­Domboru), Weiss Nina, Wittinger Irma kisasszonyok. A sümegi polgári önképzőkör 1892. évi február hó 29 én saját helyiségében zártkörű társas estélyt rendez. Kezdete 8 órakor. Beléptidij személvenkint 50 kr. Jotékonyság, A zala egerszegi takarékpénztár a karácsonyfa egyesületnek 20 frtot volt szives adomá­nyozni. Dr. Vass Lajos törvényszéki jegyző ur hivata­lában egy frtot talált, minek tulajdonosa kinyomozható nem volt s azt a karácsonyfa egyletnek adományozta. Mind két adományért az egyesület nevében köszönetét fejezi ki az egyesület elnöke. Halálozas. Egy nemes szivü emberbarát hunyta be örök álomra szemeit Keszthelyen, február hó 23 án este, kinek 73 évre terjedő élete csupa jóság volt utolsó lehelletéig. Unterberger Ferenc ez, kiben Keszthely város tanácsa egyik tagját, a városi kórház érdemdús gond­nokát, az ipartestület disztagját és jóltevőjét, Keszthely emberbaráti intézetei gyámolukat gyászolják. A külön­ben állandó egészséggel és vidám öregséggel megáldott férfiú egy héttel ezelőtt influenzába esett, melynek kö­vetkeztében tüdő- és mellhártyagyuladást kapott, melyek aztán megszakították élte fonalát. A városházára, köz­ségi iskolára, kórházra, ipartestületi helyiségre és tűz­oltó őrtanyára kitűzött fekete zászlók hirdetik a gyászt, mely Unterberger F. halálával Keszthelyt érte. Unter­berger F. nem a Magyarföld szülötte, körül belül 25—30 évvel ezelőtt Berlmből költözött Keszthelyre tekintélyes tőkepénzzel. Itt megnősült, Muth Amáliát vévén felesé­gül. Boldog házasságukat az Isten gyermekkel nem áldván meg, józan takarékossággal vagyonuk folyton szaporodott, melyből bőven jutott a szegényeknek is. Áldott lelkű neje elhalálozása után rokonaikat (ugy a b. nő, mint az övéit is) nagyobb összeggel kielégítette s azután a keszthelyi ipartestület elszegényedett tagjai segélyezésére örök időkre szóló 10.000 frtos alapitványt tett. Mint városi tanácsos évenkint karácsonykor fárad­hatlan buzgalommal könyöradományokat gyűjtött sze­gény tanulók felruházására, ő maga járult jó példával elől az adakozásban ; a kórházat ugy gondozta, hogy mindenki elismerését vivta ki, a szobákat sajátjából uj bútorokkal rendezte be. Pár nappal halála előtt, a keszthelyi ág. ev. templom épitésére 500 frtot adott. Végrendeletében, melyet halála után bontottak fel, va­gyonának legnagyobb részét az ipartestület, tűzoltó­egylet, kórház, szegény alap, nőegylet, iskolák stb. javára hagyta s mindezt hálából — mint végrendeleté­ben irja, — hogy Keszthely város második hazája lön, melynek polgárai őt bizalmukkal meytisztelték. Keszthe­lyen a megboldogultnak családja nem levén, Keszthely város tanácsa és az ipartestület adtak ki haláláról gyász jelentéseket. Fényes eltemettetését, mely f. hó 25-én d. u. ment végbe, a végrendelet végrehajtója, idősb Reischl V. vbiró eszközöltette. A temetést dr. Dunszt Ferencz apátplébános végezte infulában, az iparosok dalköre „Miért oly borús . . . kezdetű gyászdalt zeugé szép összhangban. A temetésen 3—4 ezer ember lehetett. Nyugodjék békében. Nyugtázás. Az andráshidai tűzoltó-egylet javára adakoztak s a íebr. 20-án tartott táncmulatság alkal­mából jegyeiket megváltották vagy pedig fölültizettek : Farkas József földb., Isoó Alajos, Misefai Fábiáuics Károly, Hayden Sándor urak egyenkint 5 frtot; dr. Hajós Ignácz, Gombás István urak 2—2 frtot; Páz­mándy Dénes, Stadel János, Krosetz Gyula, Háry József, Thassy Imre, Farkas Ferencz számvevő, Vogler Pál, dr. Obersohn M., Ruzsics Károly ügyvéd, Vizy Géza m. aljegyző, Z. Horváth Lajos, Háczky Kálmán, König­mayer János, Deák Mihály, Kaszter Sándor, dr. Graner Adolf, Dervarics Lajos, Csesznák Sándor, Horváth János, Graner Géza, Graner Béla, Tamasieh Sándor, Skublics Imre, dr. Szigethy Elemér, Varga Vilmos, Krosetz István urak egyenkint 1 frtot; Katona Istvánné 1 frtot, Lőrincz István, Mitli József, Angerer Antal, Hartl János, Németh Sándor egyenkint 60 krt; Angyal György, Major Etelka, Hertelendy Anna egyenkint 50 krt; Rosentrauch Henrik, Matyók Béla egyenkint 40 krt; Pécsi Mariska 30 krt., Rosentrauch Sarolta, Nagy . Sándor, Hencz György ifj. egyenkint 20 krt., N. M. ' 70 krt. Midőn a fönti összegeket nyilvánosan nyugtázni szerenczések vagyunk, egyúttal a legforróbb köszöne • tünket fejezzük ki egyletünk nevében azoknak, a kik az éppeD csak most alakult egyesületünket szép czélja elérésében anyagilag szinte ritkaságszámba menő szíves készséggel segíteni kegyesek valának. Fogadják az illető urak és hölgyek még egyszer is igaz köszönetün­két azon kívánságunkkal kapcsolatban, hogy az ado­mányokat fizesse vissza az Isten százezerszeresen. And ráshida, 1892. febr. 24. Németh Séndor egyleti pénz­táros, Nóvák Mihály egyleti titkár.

Next

/
Oldalképek
Tartalom