Zalamegye, 1890 (9.évfolyam, 27-52. szám)

1890-08-03 / 31. szám

IX. évfolyam. Zala-Egerszeg, 1890. augusztus 3 31. szám. ZALAMEGYE .ii U ii n IrrO ' f esi es A lap szellemi és anyagi részét illető közlemények a szer­kesztőséghez küldendők. Hérmentetlen leveleket csak ismert kezektől fo­gadunk el. Kéziratokat nem knhltliib vissza. A „Zalamegyei gazdasági egyesület" és a „Zalaegerszegi ügyvédi kamara" hivatalos közlönye. Megjelenik minden vasárnap. Fejedelmi nász. A magyar nemzet egyik legszebb, legne­mesebb jellemvonása: törhetlen ragaszkodás a haza szent földje és koronás királya iránt. Őseitől örökölt tulajdonsága ez a magyarnak! Drága véren szerezték meg egykor őseink e hazát Kárpátoktól le az Al-Dunáig. Sok honfi vér folyt el a harcz terén. Nem csoda hát, hogy kegyelet él a honfi szivekben a dicső ősök iránt, mely kegyeletnek legtermészetesebb folyománya a hagyományos ragaszkodás ahhoz a vérrel szentelt hazához, melyen kivűl nincsen számunkra hely! Ugyanily mélyen bevésődött szivünkben a szeretet felkent királyaink iránt. — Ez is ősi jellemvonásunk! Abból a boldog emlékű kor­ból származott, midőn még véreink ültek a vérrel szerzett trónon, kormányozván onnan bölcsességgel, hazánk javára, boldogitására ez országot. Ez ősi tulajdont, mint legdrágább kincset, féltékenyen őrizte meg nemzetünk jó- és bal­sorsban egyaránt, még oly időkben is, melyek­hez nem egy szomorú emlék fűződik. Felséges uralkodónk, Ferencz József iránt, úgy imádott neje, az angyal jóságú Erzsébet királyné, a magyaroknak igazi védő angyala iránt a magyar nemzet mély tisztelet- és forró szeretettel adózik. Mig amaz a legalkotmányosabb uralkodó, a nemes, lovagias jellem valódi mintaképe: addig Erzsébet királyné korán felismervén a lovagias magyar nemzet jeles tulajdonait, neki köszönhetjük legfőkép azt az óriási fordulatot, mely uralkodó és nemzet között létrejött úgy, hogy feledve a kiállt szenvedéseket, feledve a méltatlan üldöztetéseket, oly szoros kapocs fűző­dött a király és népe között, minő rég időtől fogva nem, a Habsburgok uralkodása alatt pe­dig épenséggel nem volt. Legszebb jellemvonása fenséges királyunk­nak, hogy ő nemcsak az alkotmányosságnak leghűbb őre, valóságos védőbástyája, hanem mint népeinek igaz s a szó legnemesebb értel­mében vett szerető atyja, egész odaadással csüng a nemzeten; osztozik egyaránt s igazi benső részvéttel a nemzet örömében, bánatában és egész készséggel ragad meg minden alkalmat, hogy örömének, bánatának láthatólag is kife­jezést adjon. A szeretet csak szeretetet szülhet! Népünk is megragad minden alkalmat, hogy kifejezést adjon királya iránt való hódolatának és kész­séggel osztozik bánatában úgy, mint örömében. A mint a tragikus véget ért trónörökös halálakor talán a polyglott ország egy népe sem nyilvánította mesterkéletlenebbé, de egy­úttal bensőbben a súlyos veszteség felett mélyen érzett fájdalmat ugy, hogy a megpróbáltatás legnehezebb napjait a felséges királyi család Budán, hü magyarjai között töltötte: viszont lelkesedéssel gyujtá meg az öröm tüzét julius 3i-én a felséges királyi pár gyengéden szere­tett gyermekének, Mária Valéria főhercegnőnek Salvator Ferenc főherceggel Ischlben történt fényes egybekelés! ünnepélye alkalmával. S nekünk magyaroknak van legfőkép okunk örülni Mária Valéria főhercegnő esküvőjekor, mint a kihez hagyományos kegyelettel ragasz­kodik minden igaz magyar. És méltán; mert ő igazán magyar főher­cegnő ! Budán, az ősi királyi palotában s igy magyar földön pillantotta meg először a napot; magyar volt dajkája; az egykori politikai szám­űzött, Rónay Jácint püspök volt leggondosabb nevelője; Buda, Gödöllő volt legkedvesebb tar­tózkodási helye. Férjhez menetelénél nem szerepeltek dip­lomáciái érdekek. Tisztán a kölcsönös benső szeretet volt alapja e frigynek, melyhez a mily készséggel adták a felséges szülők az eljegy­zéskor heleegyezésöket, ép oly hő fohászszal kérték esküvőkor arra az Ég áldását. Millió magyar sziv dobbant meg ez emlé­kezetes napon. Megdobbant, hogy a Gondvise­léstől boldogságot könyörögjön le az ifjú párra! Azt a boldogságot, mely nélkül az őket körülvevő fény és pompa elhalványul! Lekönyörögni azt a boldogságot, mely szülő anyja a valódi jólétnek, igaz megelégedés­nek, az emberi sziv legtisztább örömeinek! A Balatonvidék bajai, — Nyilt levél Svastits Benóhoz, Zalavármegye főispánjához. — A phylloxera rohamos puszt.tása a dunántúli me­gyékben számtalan családot tosztván meg vagyonától s olyan helyeken is, mint a veszprém-zalai Balatonpart vidéke, hol a koldusbotra jutottak még a kenyérkereset forrásától is jó részben meg vannak fosztva, önként me­rült fel a telepítés kérdése, hogy első sorban a vagyon­talanokat megtartsuk a hazának » ne kellessék kiván­dorolniok; másodsorban, hogy munkájuk után kenyérhez jussanak. Somogy vármegye területén is rohamosan terjed a vész ; kiszámithatlanok már is a károk s habár a rozs, kukorica stb. nem pótolhatják a szőlők jövedelmét, még is több vidékünk van olyan, hol a szőlőtöldek nagy ré­szét szántani, mivelni lehet. De Veszprém-Zala-vármegyék balatonparti hegy­láncáu a kipusztult tőkék földjét legalább 2/ 3 részben még szántani sem lehet részint a meredek hegyoldalak, részint a sziklatömeg miatt; igy tehát a szőlejében jöve­delmét vesztett lakosság leszorul a parti csekély terü­letű laposságra, melyen — számarányát tekintve — elég kenyeret nem nyerhet. Ez az egyik baj ! A másik meg az, hogy épen ezeu vidéken nagy birtoktestek uincsennek, melyek muukát, foglalkozást adnának a népnek; ily szigorú körülmények közt a va­gyonban pusztuló családok sorsa valóban siralmas, mert Litér, Keuesétől fogva le egészen Akaiiig az egész hegy­lánc ma már csak kopár terület; egy végtelen temető, melyben a hernyóktól pusztított lombtalan fák közt ugy néznek ki a műizléssel épült szép villák, mint a temető I keresztfái közt a mauzoleumok! . . Megdöbbentő látvány ez! Egy kiakuázott kincs­I báuya, honnét a kincsásók még verejtékük árán sem i meríthetnek egy aranyszemet. „Zalamegye" tárcája. PETŐFI* Segesvári csatatéren, Ott esett el szent hevében. Egy kezében, mint a villám, Kardját villogtatta, A másikban szabadságról Zengedezett lantja. Segesvári csatatéren, Mi sír ott a völgy ölében? Sírva zokog a Küküllő Minden kicsi habja, Sirva zokog a Küküllő: Petőfit siratja. Segesvári csatatéren, Rózsabokor halmon réten. Ha arra jársz, magyar honfi, Szakíts egyet róla: Hős Petőfi vércsöppjétől Piros ott a rózsa. Segesvári csatatéren, Vándor, állj meg csöndes éjen! Fülemile ha megszólal, Kalapodat vedd le: Siratja a szabadságot A nagy költő lelke. Pósa Lajos *) „Az én Újságom" című gyermeklap 1^90. julius 27-iki számából. Zala-Egerszeg' hajdan.*) Zala-Egerszeg hajdan a Kanisay családé, — Sze­petnek és Sormás pedig a veszprémi püspökség birtokai voltak, ezekért adta a püspökségnek egyik Kanisay Za!a-Egerszeget cserébe. Ugyhiszem, nem okozok unal­mat olvasóimnak a következők előadásával. Zala-Eger­szeg már a régi időkben is a megye székhelye levén, a 17-ik század végén s a 18-nak elején milyen lehetett itt a vármegye háza, elképzelhetjük abból, miszerint az egyik gyűlésből végzéssel utasíttatott a főbíró, hogy a vármegyeházát zsuppoltassa meg, mert fedelén át az eső vize becsepeg. Hogy több megyének is lehettek ily cifra házaik, abból gyanítható, mert az 1723-iki országgyűlés szükségesnek látta a 73-ik törv. cikkely által elrendelni, hogy mindazon Vármegyék, melyeknek alkalmas vár­megyeházaik nincsenek, köteleztetnek ilyent építeni, hol nem csak a gyűléseket tartani, de a levéltárt is biztos­ságba helyezni lehessen. Szegedy Tyrociniumában fel­hozza, hogy Borsod és Zalamegyék voltak az elsők, melyek ezen törvény értelmében megyeházakat építet­tek. A zala-egerszegi megyeház 1731—32. években épült. Nagy anyámnak Sidy Katalinnak szinte nagyatyja öre­gebb Sidy Pál volt a megyének e célra kinevezett épí­tési biztosa, kinek számadásai irataim közt részben most is megvannak. Az egyik közgyűlési jegyzőkönyvből, hol az épületfák ára kiutalványoztatik, látható, miszerint azok egyik Bagodytól lettek vásárolva, mit csak azért hozok fel, hogy kimutassam, miszerint a mult század 30-as éveiben a Bagody család még létezett, és hogy — mivel Bagodok határában erdő most sincs, de leg­alább olyan, melyből a megyeházára alkalmas fák kerül­hettek volna, akkor sem lehetett, a fáknak a kámaházi, kányavári, szamárföldi és kacsházi erdőkből kellett ki­kerülniük, mivel ugyhiszem, hogy az 1-ső kötet 253-ik lapjához irt azon észrevételemet, hogy t. i. Kerecsenyiek *) Mutatvány Csutor Imre „Észrevételekéi; toldalékok" cimü most megjelent müvéből. után Bagody családnak kellett az említett birtokokban örökölni, némileg igazolom. A vármegye ház a régi Végvár területén építtetett, s az egész régi erősséget, várat terjedelmes vizárok vette körül, melynek keleti részében jelenleg a Kaszaházára vezető ut melletti ker­tek vaunak. Az árok a mostani vármegyeház kapuja előtt nyugat felé keresztül vonult a vár alatti város rész alá, s ezt megkerülve kiterjedett a fellebbi kertekig. Amint több öreg uraktól hallottam, a vármegyeházába még e század elején hidon kellett a még akkor meg volt várárkán át bemenni, a hidon kivül pedig, hol most a sétatér van és a Deák szobor áll, mészárszékek is voltak. Az említettem kertek helyén a 20 as években még viz is volt itt ott láthatott náddal, s téli időben a viz befagyván, a jégen mint egerszegi iskolás gyermek tanulótársaimmal én is élveztem a csúszkálás és csizma­szaggatás örömeit. A zala-egerszegi megyeházhoz következő borzasztó esemény is fűződik, mely Í796-ban junius 14-én estefelé történt: A megyének még akkor külön börtön épülete nern levén, börtönül szolgált az épület keleti szárnya alatti nagy pince, hol az üsszes rabok együtt voltak, még pedig a mint hallottam, oly formán, hogy egy fel­húzható lépcsőn, vagy épen lajtorján lementek s ez éjjelre felhuzatván, ezen felhúzás egyszersmind e bezáráshoz tartozott. Nem csoda tehát, hogy az együtt léteiben könnyen összebeszélhettek, a lépcsőt vagy lajtorját pe­dig, hogy a börtönőrök fel ne húzhassák, némelyek erő­sen lefelé húzván, a többiek feljöhettek. Összebeszéltek tehát és abban állapodtak meg, hogy kitörnek, s a bör­tönőröket saját fegyvereikkel legyilkolják, annak utáuna pedig szabadon mennek, s hogy a városi lakosság ebben kevésbbé tehessen akadályt, azon rabokat, kik fegyveres kiséret mellett mezei munkán kiint voltak, oda utasítot­ták, hogy szinte leölvén az őket kisérő hajdúkat, magu­kat szabadokká tegyék, s a várost több helyen gyújt­sák fel, hogy eképpen a városi polgárság saját bajával elfoglalva legyen. És valóban nyügvasaiknak összetartó Mai szám tikhoz negyed iv melléklet van csatolva.

Next

/
Oldalképek
Tartalom