Zalamegye, 1890 (9.évfolyam, 27-52. szám)

1890-11-30 / 48. szám

zése idejében oly örvendetes feltűnést keltett a közönség­ben és az iróvilágban egyiránt, nemcsak tartalmának válogatott voltánál, hanem a könyvek olcsóságánál fogva is, és elhallgattatott egy régi panaszt, mely az irodalom termékeinek csekély terjedéséért a könyvek drágaságát okolta. Az Egyetemes Regény tár csinos, piros kötetei ezer és ezer példányokban terjedtek el széles Magyar­országon, s Íróink vetélkedve keresték fel műveikkel a gyarapodó vállalatot, hogy ennek utján minél tágabb körű közönséghez szóljanak. Iróvilágnak és közönségnek egyiránt üdvös szolgálatot tett az Egyetemes Regénytár, amannak a munkák terjesztésével, emennek a midenkor nagy gonddal és Ízléssel megválogatott olvasmányokkal. Az öt évfolyam 99 kötetének több mint harmadrésze magyar írók eredeti műveibó'l áll. Abonyi Lajos, Beniczkyné Bajza Lenke, Bródy Sándor, Csiky Ger­gely, Herczeg Ferenc, Jókai Mór, Kazár Emil, Magittay Dezső, Mikszáth Kálmán, Petelei István, P. Szatmáry Kárólv, Tolnay Lajos és a három évi Almanach számos veterán és itju írója — olyan gárda, a milyennel kevés irodalmi vállalat dicsekedhetik. A külföldi írók hosszú sora pedig arra muta;, hogy az Egyetemes Regénytár szerkesztői mindenünnen a legkiválóbbakat választották ki: Feuillet, Ohnet, Zola (Az álom), Cherbuliez, a két Delpit és Uchard képviselik a francia, Rider Haggard Convay, Aide, Ouida, Wilkie Collins az angol, Tarchetti az olasz, Turgenjev, Dosztojevszkij, Lentnyev az orosz, Carmen Sylva, Lindau, Heyse, Werner, Groller a német irodalmat. Az első évfolyam Ohnet egyik liires művévé' indult meg, s ugyancsak Ohnet kezdi, legújabb művé vei, a most megindult hatodik évfolyamot. „A Pierre lelke" külön helyet foglal el a koszorús francia regény­író művei közt nem csak kiválóságánál, hanem saját­szerűségénél fogva is. A emberi lélek misztériumának egy rendkívül érdekes tüneményét állítja elénk meg­kapó vonásokkal, a léleknek a test fölött való uralmát bizonvitva, de tartózkodva nehézkes filozófiai fejtegeté­sektől. A mese, mint Ohnetnél mindig, megragadó, érdekességo folyton fokozódik, s az alakok jellemzése megtelel a lélektani szigorú törvényeknek. A regény­hez a második kötetben ugyancsak Olinetnek egy kis elbeszélése van csatolva „Orsolya néni" címmel. Ebben a szerzőnek egy oly tulajdonságával ismerkedünk meg, mely a francia irodalomban szerfölött ritka: a könnyekig megható humorral. Mind a két mű jele annak, hogy az Egyetemes Regénytár hatodik évfolyama méltó íolylatása lesz az eddigi ötnek. A két kötet ára csinos piros vászon­kötésben együtt 1 frt. Dr. Varadi Antal jeles irónk a „Képes Családi Lapok" szerkesztőségének, főmunkatársi minőségben, tagja lőn. Ez eddig is jelesen szerkesztett szépirodalmi lapunk, mely városunkban, megyénkben is igen szép elterjedettségnek örvend, oly munkaerőt nyert Varadi Antalban, amelylyel irodalmi színvonala bizonnyára ínég magasabbra emelkedik. A Hét. A lefolyt hét nagy politikai hősének, Csáky A Hin nak jól talált arcképe diszíli a 47 iki szám borítékát. A szövegben pedig két érdekes kis politikai jellemrajz foglalkozik a ministerrel. A szépirodalmi rész Petelei Istvánnak legutolsó, „A Hét"-nek irt, novelláját közli. Czime : A tehénke. Egyike ez a leg­szebb elbeszéléseknek, melyek e nagy novellistának tollából kerültek ki. Egy kis kabinet-alkotás ! Szalay Frnzinától, az ismert fiatal költő nőtől vKöd u cimü gyönyörű kis költeményt és Horváth Boldizsártól, a volt igazságügy-minisztertől két találó epigrammát, továbbá Malonyai Dezsőtől csinos lirai verset hoz e szám. Az eredetin kivül Jules Claretie egy érdekes novellája fejezi be a tisztán szépirodalmi részt. Leg­vonzóbbak azonban e számban „A hét" ről irt tömérdek apróság, képzőművészeti, színházi, irodalmi és egyéb rovatok. E számot elolvasva önkénytelenül is kérdez­nünk kell, honnan kerül ez a sok szellemes ötlet ? a formáknak e sokoldalúsága ? a csiszolt stylus ? E kér désre azonban csak tarkábbnál-tarkább álnevek felelnek. Csupa leeresztett sisakrostély. Kit rejtenek ? Arról csak a beavatottaknak van tudomásuk. Ajánljuk e lapot a művelt közönségnek. „A Hét" előfizetési ára egész évre 10 frt, félévre 5 frt, negyedévre 2 frt 50 kr. Előfize­tési pénzek „A Hét" kiadóhivatatába: Magyar Tudo­mányos Akadémia palotája Budapesten, küldendők. Zongora iskola. Alulirott bátorkodom a t. c. közönségnek, valamint a zenetanító uraknak és zene­tanítónőknek figyelmébe ajánlani Köhler Lajos zongora­iskoláját (op. 238.), mely megjelenése óta minden más iskolaművét a zongoratanítás teréről leszorított. A Köh- ler Lajos-féle zongoraiskola (op. 238.) a legjobb és leg­hasznavehetöbb tananyag, ezért mindeu nevezetesebb zenetanintézetben be van vezetve és a hírnevesebb zenetanárok által ugy helyben, mint Bécsben, valamint külföldön és mindenütt használtatik. A Küchler Lajos­féle zongoraiskola (op. 238.), terjedelmét tekintve a zongoraiskolák legolcsóbbika. A teljes mű ára 6 frt s netto-áron csak 4 frtért számítom, vagy 3 részben 2 írtjával, mindenik részt 1 frt 25 kiért netto. Meg vagyok róla győződve, hogy Kegyed e mű átnézése után azt minden más zongoraiskola fölé fogja heNezni s magamat szives megrendeléseinek teljesítésére továbbra is ajánlva maradtam mély tisztelettel Táborszky Nán­dor, nemzeti zeneműkereskedő Budapesten. Olvasókör X-i k évfolyamának 3-ik füzete megjelent következő tartalommal: Egy király ifjúsága. Történeti regény. Irta Ponson du Terrail. Franciából fordította: Mártonffy Frigyes. Egy-egy füzet ára 25 kr. Kapható a kiadónál: Kormányos R. Budapest Üllői ut 21. szám és minden könyvkereskedőnél. A katholikus egyház és a keresztény vallás fele­kezetek közötti viszonosság, figyelemmel a vallás- és közoktatásügyi m. kir. miniszternek 1890, évi február 26-án 10.086 sz. a. kelt rendeletére. Irta: Dr. Barta Béla. Ára 80 kr. Az actualis jellegű mű tartalma : Az 1791. évi 26. t.-c. 18S4. évi III. t., 1848. évi X. X. t.-c., 1868. évi LIII. t.-c., 1879. évi XL. t.-c 53 § 1890. február 26 iki 10.086. sz. a. kelt miniszteri rendelet. A kibontakozás. Vádak a katli. klérus ellen. Fenyegetések. Betejezés. Függelék. Az 1890. évi febr. 26 án kelt miniszteri rendelet törvényességéről. Uj naptár. Légrádi testvérek könykiadóhivatalában (Budapest Nádor iitca 7. sz.) megjelent és lapunk szerkesztőségébe beküldetett „Gazdák zsebnaptára" a; 1891-ik évre szokott gazdag tartalommal és csinos kiállításban. Ára 1 frt 60 kr. Kapható minden könyv­kereskedésben. Az Athp.naeum nagy képes naptára 1391-re meg­jelent és beküldetett hozzánk. A vaskos kötet, melynek szépirodalmi része 9, tiszti címtára, közhasználati része stb. 16, az egész kötet pedig 28 nagy nyolcadrétü ívet tartalmaz, a magyar naptárirodalomban már évtizedek óta első helyen áll s ama vállalatok közé tartozik, melye­ken folytonos haladás észlelhető. Szépirodalmi részét állandóan legismertebb régi és ujabb Íróink közreműkö­dése emeli. A jelen évfolyamban, mely már a harminc kettedik, Endrődi Sándor, Váradi Antal, Dalmady Győző, Szabó Sándor közölnek közleményeket, Józsa Antal pedig közli az akadémiai pályázaton dicsérettel kiemelt verses históriáját. Elbeszélések Murai Károly, Tolnai Lajos, Fanghne Gyújtó Izabella, Szépfaludi O. Ferenc és Sziklay Jáuos tollából olvashatók, ismeretterjesztő cikkek pedig dr. Hankó Vilmostól és Timár Szaniszló­tól. Hosszú sorozatát nyújtja a kötet a képekkel kisért közleményeknek. Az év története arcképek és egyéb rajzok kíséretében szól gróf Szapáry Gyula kormány­elnökről, gróf Bethlen András földmivelésügyi minisz­terről, aztán következnek az uj egyháznagyok : Dessewfl'y Sándor, Steiner Fülöp, Brankovics György, Zelenka Pál, két agg tudósunk: Brassai Sámuel és Hunfalvy Pál, az ez idén jubiláló Felekyné Munkácsi Flóra asszony, báró Nikolics Fedor; az elhunytak közül : gróf Andrássy Gyula, Bohus Szögyéuy Antónia, Lonovics­Hollóssy Kornélia, Ligeti Antal, Stoczek József, majd több kép Aradról, a jubiláris pesti első hazai takarék­pénztárról, a tanítónők „Otthon"-áról. A külföldről be van mutatva Caprivi, Bismarck otthon, a trónkövetetelő Orleans herceg, Stanley és Emin, Helgoland, a modern Krőzusok stb. A szépirodalmi rész után következik a „Közhasználati rész", mely sok hasznos és naponként szükséges tudnivalót tartalmaz. A betűrendes hely- és tárgymutatóval ellátott s ez által csakugyan gyakorlati használatra való „Tiszti címtár" terjedelemre és adatai­nak megbízhatóságára nézve első helyen áll a napíáriro dalomban. Közhivatalok, minisztériumok, s azok keretébe tartozó dolgok, köztörvényhatóságok (megyék), törvény­székek és járásbíróságok, tudományos- és szépirodalmi intézetek, színházak, közlekedési vállalatok, biztosító társulatok és pénzintézetek, a budapesti orvosok, a budapesti, s az összes magyarországi és a bécsi ügyvé­dek teljes névsorát tartalmazza e teljes 12 ívre terjedő rész. Budapest főváros tisztikarán kivül 133 vidéki város tisztviselőinek teljes névsorával is találkozunk, végül pedig a vásárok teljes jegyzékével. A negyed félszáz oldalnyi kötet ára most is a régi: 1 frt o. é. — 1 frt 15 krnak előleges (postautalványnyal való) beküldése utáu a naptárt bérmentesen küldik. Nix DajCS. Ősi szittya naptár az 1891 -iki bomlott, hochtalan esztendőre. A maga dicsőségére kifundálta, Kraxelliuber Tóbiásnak meg regbe súgta nömös Mokány Bérezi de Donibszög et Gubacz. Nagy cirkumparádéval kipingálták Jankó János atyamester és az ő hűséges legénye Homicskó Athanáz. Ára egy decifüttymentes flóres. Egy nagy műmelléklettel és 125 képpel. Buda pesten. Az Athenaeum irodalmi r.-társulat kiadása. Megjelent a „Képes Családi Lapok naptára az 1891-ik évre". A szépen és gazdagon illusztrált naptár úgy tartalomra, mint kiállításra nézve bátran kiállja szépirodalmi termékeinkkel a versenyt. Szépirodalmi részét-. Tolnai Lajos, Rudnyánszky Gyula, Benitzky­Bajza Lenke, Pósa Lajos, Kaas ívor, Sziklay János, Dalmady Győző, Felméri Lajos, Brankovics György, V—s, Néniedy Imre, Makranezi, Rózsahegyi Náci, Molnár Viktor, Szerelemhegyi Móczár Jolán, Lauka | Gusztáv, Hódsági T. Károly dolgozatai gazdagítják. Humoros, részében : 16 kép és számos anekdota nevetteti meg az olvasót. Mulattató része-. A színek-, a virág-, a napernyő-, legyező- és bélyeg nyelveu kivül számos szerelmi aprósággal kedveskedhetik. A gazdasági, ker­tészeti részben és az orvosi tanácsadóban megbecsülhe­tetlen czikkeket talál a jó gazda, gazdaasszony és családanya. A lconyhászati rész a háziasszonyt az étlap készítés gondjaitól menti fel. Az általános naptári rész, az év története, a naptári jövendőmondó, a czimtár s a hasznos tudnivalók egészítik ki a naptárt, a melynek ára 60 kr. Kapható minden könyvkereskedésben, a hol a „Képes Családi Lapok" ra is elő lehet fizetni negyed­évre 1 frt 50. Törvényhatósági naptár 1891-iki évre. Dr. Toldy László, Budapest főváros főlevéltárnoka, a „Törvény­hatósági naptár" 1891. évi III-ik évfolyamára hívja tel az érdeklődők figyelmét. Az új évfolyam a megelőző évieknél is bővebb tartalmú fog lenni. Hozni fogja a törvényhatósági bizottságok tagjainak névsorát megvá­lasztatás szerinti csoportokban, betűrendben s a választó kerületek kitüntetésével. A megyei és városi tisztvise­lők hivatalaik szerint lesznek csoportosítva. Közöltetni fognak továbbá az összes — 1800 — nagyközségek elöljáróságai. Mindeu hón-.p mellé az előjegyzések szá­mára rovatoa lapok és az összes országos vásárok határ­idei is közöltetni fognak. A naptár nagy terjedelme miatt idei évfolyamában alakot is fog változtatni, amennyiben az eddigi kis nyolcadrétü alak helyett nagy negyed­rétben fog megjelenni. — A naptár Almánachszerű részében gr. Szapáry Gyula miniszterelnök és belügy­miniszter, Baross Gábor kereskedelmi, Bethlen András földmivelés-ügyi, báró Fehérváry Géza honvédelmi, Josipovics Imre horvát miniszter, továbbá Fábián László aradmegyei, Szmrecsányi György árvamegyei, Sándor Béla bácsbodrogmegyei főispánok és Szatmáry Gyula, id. Csillaghy József és Schmausz Endre arad-, árva-, illetőleg bácsbodrogmegyei alispánok, valamint Salaci Gyula aradvárosi polgármester arcképei és életrajzai s az említett 3 megye és Arad város cimeroinek rajzai közöltetnek. A diszes kiállítású naptár ára fiizött pél­dányban 1 frt 30 kr., keménykötcsben 1 frt 50 kr. Nyilttér. Albert György pénzügyigazgatósági főszámvevő urat felkérem elvállalt kötelezettségének eleget tenni, és mentsen fel azon kellemetlen állapot alól, hogy eset­leg tudva levő ügyet — a törvényhatóság és a minisz­térium elé vigyek. Kábdebo István. Als preiswerthes, praktisches Weihnachtsgeschenk empfechle ich: Rohseid. Bastroben (gans Seide) fl. 10.50 p. Üobe, sowie fl. 1425, 17.50, 21.25, 26.25, bis 29.60, nadelfertig. Es ist nicht notlnvendig, vorher Muster kommen zu lassen ; ich tausche nach dem Fest um, was nich convenirt. Muster von schwarzen, far bigén und weisen Seideu­stoffen umgehend. Seidenfabrik-Dépót G. Henueberg. K u. K. Hoflieferant), Zürich. Briefe kosten 10 kr. Porto. Felelős szerkesztő és kiadótulajdonos: UDVARDY IGNÁC. Hirdetmény. A balatonfüredi szeretetházhoz az 1891 ik évben szükséglendő élelmi-, ruházási- s egyéb árucikkek vállalat utján való beszerzése céljából 1890. évi december hó 18-án délelőtt 10 órakor főtisztelendő Kovács A bel fürdő-intézeti igazgató s igazgató tanácsi elnök úr lakásán ajánlati tárgyalást tart a szeretetház igazgató tanácsa, melyen vállalkozni kívánók úgy szó , mint irásbelileg részt vehetnek. Az írásbeli ajánlatok a fönt kitűzött idő előtt főtisztelendő Kovács Ábel elnök úrhoz küldendők Balaton-Füredre. Úgy a szó-, mint az irásilag tett ajánlatoknál a szeretetház igazgatójánál megtekinthető minták szolgál­nak alapul. Vállalkozhatik bárki is úgy az egyes-, mint az összes tárgyakra-, ezek a következők: Mintegy: 2800 klgr. marha-, birka s borjú hus, 100 klgr. sertéshús, 8000 klgr. kenyérliszt (fele buza, fele rozs), 1200 klgr I-ső rendő főzőliszt, 1400 klgr. Il-od rendű főzőliszt, 600 klgr. főződara, 300 klgr. rizskása, 800 klgr. őrlött asztali só, 100 klgr. árpakása, 150 klgr koptatott borsó, 600 klgr. sertés-zsír I-ső rendű, 130 klgr. fehér cukor, 40 klgr. kávé, 15 klgr. pótkávé, 1000 liter fehér bab (paszuly), 400 I. lencse, 400 liter köles, 300 liter ecet; — 60 meter vánkos ciha, 380 meter kék vászon nyári öltözetnek, 70 meter barna posztó téli öltözetnek, 100 meter kalmük bélés­nek, 20 m. szürke kittel bélésnek, 60 m. barkett téli kapcának, 60 m. vászon nyári kapcának, 80 drb zsebkendő; — 80 pár új csizma, 40 pár fejelés, 100 pár talpalás, 20 pár borítás; 200 klgr. mosószappan, 700 klgr. petróleum, 20 klgr. gyertya, 25 mmázsa zab ; továbbá fűszer s más aprólékos házi-szükségletek. Akik a vállalatot elnyerik, 10%,-nyi biztosítékot tartoznak az intézet pénztárába letenni készpénzben, vagy állami ovadékképes értékpapírokban. Balaton-Füreden, 1890. nov. 26. Kanovics György, igazgató. MB^ ftlVy ikju ttA^ cju AU Affld 'JlMM ff Üzlet-felszerelés. f* ^ Van szerencsém a n. é. közönség szives ^ tudomására hozni, hogy ff füszer-üzletemet f* a közelgő ünnepek alkalmával dúsan felszereltem ^ s vagyok bátor a legolcsóbb ár s a legpontosabb <T ^ kiszolgálás mellett ajánlani mindennemű ^ ff fűszer és háztartási áruimat, továbbá friss itrachino, Gorgonzola, Trapista, ^ Ementhali, Groyi, Lipto, Imperial stb. féle kitűnő sajtokat, — nyers és főtt kassai sonkát s naponta frisss bécsújhelyi kolbaszokat, — különféle pácolt *> halakat és kitűnő minőségű theát és rumot, vala- vT T> mint nagy választékú thea süteményeket s min­^ dennemü déli és francia gyümölcsöket, karácsony- ££ fara való diszeukorkak és süteményeket, nem­_ Ir íi I Xn r\r>n n i i\ It i mi /,r> 1, a v\ a I I A _ X H ** különben a jó hirnévben álló nitlí gmk lisztjeit, mely kitűnő minőségével s előnyös áruival felül­múl sok pesti lisztet. A n. é. közönség szives megbízásait kérve ^ teljes tisztelettel Gombás István. ÍME"" Árjegyzékkel kívánatra szolgálok. "3SKI ^

Next

/
Oldalképek
Tartalom