Zalamegye, 1890 (9.évfolyam, 1-26. szám)

1890-02-23 / 8. szám

Melléklet a „ZALAMEGYE" 1890. évi 8-ik számához. 10/22. A nagy-lengyel vidéki gazdakör elnöke jelenti, hogy az edclig viselt pénztárnokságról leköszönt — az uj pénztárnoknak több leimerült akadály következte­ben a pénztárt át még nem szolgáltathatta, sem a kor­számadásait el nem készíthette, miért is töbször. szorgo­lás dacára azt még besem küldhette, de ez tövid ido alatt megtörténik. A közgyűlés a köröknél — a keszthelyinek kivé­telével, többféle zavart tapasztal -- ennek elkerülése céljából megbízza az anya egyesület titkárát és pénz­tárnokát, hogy a keszthelyi kör által beszolgált s min­dig teljes és kimerítő pontossággal bemutatott számadá­sok és kimutatásokhoz hasonló mintákat készítsen és azokat az egyöntetűség és rend megtarthatása végett a sümegi és n.-lengyeli köröknek megküldje. A n.-lengyeli kör elnöke pedig végzésileg felhiva­tik, hogy a kör számadásait, tagjai névsorát mielőbb beterjeszteni szíveskedjék. 11 3. Boschán Gyula egyesületi ügyvéd ur, a hozzá át­tett alapítványi és tagsági díjak behajtása érdemében folyamatba tett bírói lépésekről szóló jelentését be­terjeszti. Az ügyészi jelentés tudomásul vétetik ; minthogy azonban egyes tételek vagyontalanság esetében behajt­hatatlanná váltak, és ennek folytán törlendők lesznek, a közgyűlés a követelések átvizsgálására és esetleg tör­lésére az egyesület számvizsgáló bizottságát küldi ki és kéri fel azzal: hogy vizsgálatuk és határozatukról a jelentést a jövő közgyűlés elé terjeszszék. Ezen bizott­ság elnöke: Háezky Kálmán, tagjai pedig: Csertán Károly, Skublics Jenő, Ivönigmayer János urak, részt­vevők az egyesületi pénztárnok, ügyész és a titkár. 12/4. Boschán Gyula ügyvéd ur jelentése néhai idősb Skublics László örökösei elleni egyesületi követelés állásáról. A jelentés közgyülésiieg tudomásul vétetik, a még fennálló 127 frt 78 kr. követelés kiegyenlítésére pedig az elhunyt tagtárs örökösei az egyesületi titkár által felhivandók. (Folytatása következik.} Beksits Gusztáv Ü-Kafiizsan. A nagy-kanizsai Polgári Egylet meghívása folytán Beksits Gusztáv, országgyűlési képviselő és jeles publi cista febr. 15 én (szombaton) a déli vonattal N.-Kanizsára érkezett, hogy a nevezett egylet helyiségének nagyter­mében fölolvasson. Nagy-Kanizsa város képviselőtestülete egy előzete­sen tartott értekezleten elhatározta, hogy a jeles publi eistát a város vendégéül fogja tekinteni s mint ilyet fogadni. Szombaton a déli vonathoz (mely Budapestről jő) kiment a város polgármestere: Babóchay György, több városi képviselő kíséretében. A inégérkezelt vendéget rövid üdvözlő beszéddel fogadta, mire az meleg szavak­ban válaszolt. A pályaháztól a városba, a polgármester úr laká­sára hajtottak, hol a város jeles vendége elszállásolva volt. Itt szűkebb körű ebéd tartatott. Beksits Gusztáv e nap estéjén már elment Herte­leiidy Béta orsz. képviselő és Babúchay György polgár­mester kíséretében a Polgári Egyletbe, hol az iparos ifjúság önképző egyesületének dalárdája hangversenyzett. A hangversenynek már vige volt ugyan, mind a mellett a dalárda a műsor egyik számát a jeles vendég tiszte letére ismételte. Innen kíséretével a Casinoba ment, hol éppen egy kis szűkebb körű estély volt. Itt nagy ovatíóval fogad­ták. A lelkes fogadtatás azután frenetikus éljenzésbe csapott át, mikor Beksits kijelentette, hogy 12 év előtt irt „Kék éi barna szem" cimű költeményét el fogja sza­valni. Meg is tette. Sőt ezen kívül később „A tánc" című ifjúkori költeményét is elszavalta. Természetesen : mindegyik után szűnni nem akaró taps- és éljenvihar­ban tört ki a hallgatóság tetszése. Ugyanez nap estéjén megérkezett Radocza János országgyűlési képviselő is, Beksits jóbarátja. Másnap délben pedig Soastits Benő, megyénk főispánja is Nagy­Kanizsára érkezett, hogy Beksitssel találkozzék, neiu különben Tarnóczy Gusztáv országgyűlési képviselő is. E napon (február 16-án) este volt a felolvasás. Tárgya volt : n Városaink és hivatásukA felolvasáson líadocza János és larnóczy Gusztáv vendégeken kívül ott voltak : Svastits Benő főispán, Csertán Károly alispán, Hertelendy Béla orsz. képviselő. Ott volt Nagy-Kanizsa város mtelligentiája majdnem teljes számban. A nagy­terein földszintje, a páholyok sa karzat zsúfolásig meg telt hallgatósággal. Beksits megkapó és elragadó közvetlenséggel szólt a vidéki városok kultur missiójáról, mely a közművelő­dési egyesük tek létesítésében juthat legszebben érvényre. Ez eszmét oly teljes odaadással, oly bensőséggel karolta föl, hogy a hatás mélysége hamarjában ki sem fejez­hető s kétségtelenül nyomot fog hagyni Nagy-Kanizsa város tekintetében s kihatással lesz annak kultur-szerep lésére a jövőben. A nagy hatást keltett felolvasást 9 órakor bankett követte, melyeu kürül-belül 150-eu vettek részt. Nők is voltak jelen, ami a bankettet szokatlanná, de rend­kívül kedélyessé tette. Talán mondanunk is fölösleges hogy a gyönyörűbbnél gyönyörűbb tósztok csak úgy pattogtak. Pohorat emelt elsőben hatalmas ékesszólás­sal Soastits Benő főispán : a királyra, azután dr. Benczik (gyönyörű készültséggel) Beksits " Gusztávra ; Babúchay György: a főispánra; Lengyel Lajos: az alispánra ; Csertán Károly: a város közönségére; Simon Gábor: a tisztikarra ; Varga Lajos : Hertelendy Bélára ; Rapocli Gyula: a vendégekre, Radocza János és Tarnóczy Gusztáv orsz. képviselőkre; dr. Szűcs Miklós : a nőkre. Ezek voltak körül belül a hivatalos tósztok. Közben Beksits, Radocza, larnóczy, Hertelendy, Plihál s többen I mondtak viszonzó tósztokat. Beksits mindenkit megva­rázsolt rendkívüli szellemességével. A bankettet tánc követte. Febr. 17-én Plihál Ferenc kir. közjegyző adott Beksits tiszteletére ebédet, melyen a vendégül ott idő­zött országgyűlési képviselőkön s a főispánon kívül több városi notabilitás volt jelen. Beksits Gusztáv február 19-én a reggeli vonattal utazott el, képviselő társai kíséretében Nagy-Kanizsáról. r. — i.— Megyei elet. A megyei közigazgatási bizottság február havi ülését Svastits Benó főispán őméltóságának elnöklete alatt folyó hó 11-én tartotta. Az alispáni havi jelentés felolvasása és helyeslőleg tudomásúl vétele után Csertán Károly alispán utalt azon tovább nem tűrhető állapotra, mely a csáktornyai járás nak íi Stájer határral szomszédos községeiben a Stájer­ből átjövő oláhcigányokkal előfordul. Stájerből kihajtják őket, míg mi kénytelenek vagyunk illetékességi helyükre toloncolni ; csakhogy az illetékesség megállapítása sok nehézségbe ütközik s annak megállapításáig itt kell okét tartanunk. Indítványára a belügyminiszter felira­tilag megkerestetik a célból, hogy ha a Stájerból me­gyénkbe átjövő, németül és szlovénul beszélő cigányok ról bebizonyul, hogy nem e megyébe valók, hanem a szomszéd Stájerbe, azonnal oda toloncoztassanak s így megyéuk a további jogtalan zaklatásoktól megmenekednék. Skublics Gyula bizottsági tag félemlíté azon visszás állapotot, mely az új italmérési jog bérbeadása folytán vármegyénk több községében előfordul az által, hogy egyes magán bérlők a vendéglősöktől a bormérhetésért oly magas árt követeinek, hogy képtelenek azt megadni s inkább nem mérnek bort s így megyénkben több oly község van, hol ezen okból tényleg bort nem lehet a korcsmábau kapni..A felhozott konkrét esetek felemlí­tése mellett a baj orvoslása végett a pénzügyminiszter­hez feliratot intéz a bizottság. A Zala-Szent-lván és Pető-Henye közt levő köz­lekedési útnak, továbbá ezen uton a Zala folyón levő tahidnak kiigazítása és folyton jó karban tartása költsé­geihez gróf Festetics Tassilló Viu, Szent Iván -.•,„, Szent­Lőrincz, Pető-Henye és Ordöghegye községek pedig egyénkén 1 1 0 részben hozzájárulni köteleztetnek. Előterjesztetett Nemes-Apáti községnek az Orbá­nyosfa községtől a posta utig terjedő útvonal megcsinál­tatása tárgyában Háry József községi biró által beadott kérvénye. Érdemleges határozat hozatala előtt az emlí­tett ut megvizsgálása, a csoportosítás! eljárásnak szük­ségessége esetén a csoportosítandó községek javaslatba hozatala, valamint a felmerülendő munkálatok és költ­ségeknek az érdekelt községek között való aránylagos megállapítása végett az összes érdekeltek hozzájárulásá­val tartandó helyszíni szemle foganatosítására Háezky Kálmán közigazgatási bizottsági tag, Thassy Miklós járási főszolgabíró s Lányi Kálmán, a kir. építészeti hivatal főnöke, azzal küldettek ki, hogy eljárásukról mielőbb jelentést tegynek. A pécsi posta- és távírda igazgatóság megkeres­tetik az iránt, hogy Letenye és A. Krajoveez közt na­ponként kettős postajárlat, a bánok-szentgyörgyi é s becsehelyi postajárlat pedig Letenyéig rendeztetnék be, mi által a Murakeresztur-becsehelyi kocsi posta járlat fentartása feleslegessé válnék és Letenye lenne a járás­hoz tartozó majdnem valamennyi postahivatal gócpontja. Dr. Gyöinörey Vince bizottsági tag felemlíti, hogy egyes körjegyzőségekhez annyi község tartozik azok sok esetben egymástól oly távol vannak, hogy azokban a körjegyző a törvény által előirt köte­lességeinek megfelelni képtelen s javasolja, hogy a kör­jegyzőségek célszerűbb bosztása érdemében a ' közigaz­gatási bizottság saját hatáskörében a szükséges intéz­kedést tegye meg. A tett indítványt a bizottság helyes­léssel fogadta s a járási főszolgabírók felhivatnak, hogy tegyenek jelentést a járásuk területén levő azon kör­jegyzőségekről, hol a felhozott indokok alapján a hiva­talos ügyvitel ily nehézségekbe ütközik s' egyúttal a célszerűbb beosztásra vonatkozólag tüzetes javaslatot terjeszszenek be a közigazgatási bizottsághoz. Tudomásúl vétetett a pécsi posta- és távirda igaz­gatóság átiraca, melyben tudatja, hogy a kereskedelem­ügyi miniszter a beliczai postahivatalnak fentartását községi hozzájárulás nélkül megengedte; továbbá, hogy a halápi póstahivatal beszüutettetett és a hozzá tartozott Sáska község és Sáska pusztával együtt a tapolezai póshivatal kézbesítési kerületébe osztatott be. A közigazgatási bizottság örömmel vette tudomásúl a kereskedelemügyi miniszternek azon intézkedését, hogy a zalamegyei építészeti hivatal személyzetének ki­egészítése végett Szobotka Rezső kir. mérnököt a cson grádmegyei államépítészeti hivataltól áthelyezte. Mivel azonban Kosztics János s. mérnök lemondása folytán ismét megfogyott a létszám, a szeméiyz'et kiegészítésé nek szüksége újból előállott s a kereskedelemügyi mi­niszterhez ez érdemben felirat intézése elhatároztatott. Előterjesztetett Alsó-Lendva község elöljáróságá­nak és több azon vidékbeli birtokosnak kérvénye a csáktornya-ukki vasútvonalon Alsó Lendva és Lendva­lakos községek határszéli vízfolyásán hid épitésének elrendelése iránt, továbbá Dabroncz község elöljárósá­gának kérvénye ugyanazon vasútvonalon a község ha­tárában útátjárók rendezése iránt. Mindkét helyre kül­döttség rendeltetett ki, melyhez a m. kir. vasúti és gőzhajózási felügyelőség s az érdekelt vasút engedmé­nyese: a müncheni Lokalbahn-Baugesellschaft meghiva­tik. Alsó-Lendvánál a bizottság elnökévé Eperjessy Sándor, Dabroncz községnél dr. Gyömürey Vineze 'köz­igazgatási bizottsági tagok kérettek fel; mindkét bizott­ságban az építészeti hivatalt Lányi Kálmán hivatal fő­nök képviseli. Olvastatott Csáktornya város elöljáróságának ké­relme a Csáktornya-Ukki helyi érdekű vasút vonalnak a közigazgatási bizottsági bejáráskor megállapított vo­valzástól eltérőleg tervezett kiépítésének megakadályo­zása iránt. A kérvény a kereskedelmi miniszterhez azon kéréssel terjesztetik fel, hogy azt figyelembe venni s a panaszolt vonal áth lyezésre újabb közigazgatási bejá­rást elrendel íi szíveskedjék. Kir. tanfelügyelő havi jelentésében előadja, hogy a vallás- és közoktatásügyi m. kir. miniszter ezen idő­szakban elrendelte az országos tanítói nyugdíjtörvény revisiójához még szükséges adatok egybegyűjtését, kü­lönös tekintettel a tanítói és kántori illetmények elkü­lönítésére; a miniszter által leküldött táblázatok a me­gye mindenféle jellegű és fokozatú népoktatási taninté­zeteinek, iskolaszéki, gondnoksági elnökségeihez, isko­lai felügyelő bizottságához és választmányi elnökségeihez n egküldettek. A miniszter ugyanezen időszakban a nagy­kanizsai izr. hitközség által felállítani szándékolt közép­kereskedelmi iskola megnyitását megengedte. Ezen idő­szakban meglátogatta a gelse-szigeti és új-udvari községi iskolát és a gelsei izr. iskolát. A gelsei ií. iskola egyik tantermének célba vett kibővítése ügyében a helyszínén tájékozást szerzett. Meglátogatta a szent mihályi k. és izr. iskolákat, a pütrétei r. k. iskolát, a tanítói laká­sokkal együtt uj épületben elhelyezett hahóti r. kath. iskolát és hahóti izr. iskolát. A kerületi esperessel meg­látogatta a teskándi r. k. iskolát; ugyanitt az iskola­épületnek szánt telket megtekintették s ez érdemben az elöljárósággal a legfontosabb szén pontokat megbeszél­ték. — Az alsó-léndvai esperességet megkereste, hogy a tarthatatlan állapotban levő kerka-kutasi r. kath. iskola és tanítói lakás átalakítása, illetve újból építése ügyé­ben az illető hitközséggel hatáskörében elsőfokúkig le­tárgyaljon. — A badacsony-tomaji r. k. iskola tanköte­lesei rendkívül felszaporodván, Fack Gedő miniszteri iskolalátogató jelentéséhez képest a tapolezai esperessé­get egy második tanítói állomás szervezése, ugyanily érdemben a káptalanfai r. k. iskolára vonatkozólag pedig a sümegi esperességet kereste meg. A tekenyei r. k. hitközség az iskola új helyiségének e tavaszszal felépí­tését megígérvén, ezen alkalomból újabban is figyelmez­tette a községet, hogy dicséretes elhatározását annal in­kább érvényesítse, mert az egészségügy és oktatás szem­pontjából egyaránt lehetetlen, hogy az iskola a jövő tanévre is a régi helyiségben maradhasson. Dr. Berger Ignácz miniszt. iskolalátogató jelentése értelmében Jakabta község az új iskola házhoz szükséges téglát már kiégette, a beszerzett épületfát haza hordatta. Legújabban' a terv­rajzot és költségvetést is bemutatván, az építésnek e tavaszszal megkezdése alaposan remélhető. -—Ciadó Mátyás miniszt. iskolalátogató jelentése szerint a légrádi r. k. iskola új helyiségének feléjiitése ugyancsak a tavaszszal fog megkezdetni. — A zala egerszegi járási főszolgabíró értesítése szerint a sárhidai községi erdobeu a megyei erdőmesteri hivatal felügyelete mellett az újból építendő iskola költségeire taeladas teljesíttetvén, a be­folyt pénz takarékpénztárba helyeztetett, a község a szükséglendő tégla készítéséről pedig már most gondos­kodik. A szent adorjáni állami iskola 188 n/. ) 0., a stridói állami iskola 188% n. tanévi költségvetései, Sárváry Jó­zsef szepetki tanítónak ötödéves korpótlék elnyerése tárgyában benyújtott kérvénye, valamint a stridói fára községeinek kérvénye 5"/ 0-os iskolai adójuknak az 188'-> , l( )-ik tanévre elengedése ügyében — a vallás- és közoktatásügyi m. kir. miniszterhez pártolókig félter­jesztetnek. Polánszky Róza zala egerszegi községi iskolai rendes tanító jelen állásában véglegesíttotett. Hajnal Bernát volt turcsiscsei, Czéder Gyula eber­genyi tanítóknak illetményeik hátraléka ügyében beter­jesztett kérvényökre a járási főszolgabíró megbizatik, hogy az érdekeltek meghallgatása után elsőfokú hatá­rozatot hozzon. Előterjesztetett Nagy Béla szent-liszlói tanítónak kérvénye díjlevele tételeinek túlságos felbecsülése ügyé­ben. A letenyei járás főszolgabirája felhivatik, hogy az összes érdekeltek meghallgatása után a díjlevél összes tételeit az iskolaszékkel eg^itt tüzetesen állapítsa meg s az új díjlevelet megerősítés végett terjeszsze be. Csákós János csesztregi tanító megválasztása jó­váhagyatott. Olvastatott Trebersburg Gyula és Bogyay István hosszúfalusi birtokosoknak folyamodványa a bókaházi r. kath. iskola új épületének költségeihez járulásuk, illetve Hosszúfalunak iskolailag Zala Apátihoz csatolása ügyében. Miután Hosszúfalú község régóta nemcsak isko­lailag, hanem egyházilag is Bókaházához, illetve a zala­csányi plébániához van csatolva; miután Bókaháza köz­ség csakis ezen csatlakozásból kifolyó s Hosszúfalu ré­széről törvényesen nyújtandó anyagi támogatás feltéte­lezéséb?n fogott az új iskolaház felépítéséhez; végül pedig mivel Hosszúfalu elcsatolása folytán a bókaházi r. k. tanítónak illetményei csökkenvén, az iskola fen­válságok tartásának törvényes szempontjaiban következhetnek be: folyamodók kérése nem teljesíthető. Felhivatik azonban újabban is a bókaházi r. kath. iskola által érdekelt hitközség, hogy az 18 j8. évi 38. t.-c. II. §-a rendelkezéséhez képest a már végrehajtott épít­kezés tételeit az egyházmegyei főhatóság által jóváhagyott terv és költségvetés alapján az építkezés végrehajtása­kor mellőzött összes érdekeltekkel megállapítsák s ezután Bókaházára, Hosszúfalura, Újfalura esendő járuhnányok arányait meghatározzák A végzés a zala-csányi r. k. plébánosnak és a járási főszolgabírónak azon hozzáadás­sal adatik ki, hogy a közigazgatási bizottságnak a hit­község szabályos eljárását elősegítő, még 1886. és 1887. évben kiadott végzéseihez képest nevezett hitközséget a járulmányok megállapításában támogassa.

Next

/
Oldalképek
Tartalom