Zalamegye, 1888 (7.évfolyam, 27-53. szám)

1888-12-16 / 51. szám

VII. évfolyam. Zala-Egerszeg, 1888. junius 16. 25. szám .. i; Előfizetési díj: Egészévre 4 ft., Félévre 2 ft., Negyedévre 7 ft. Hirdetmények: .'5 hasábos petitsor egyszer 9 kr., többszöri hirde­tésnél 7 kr., Bélyegdij 30 kr. Nyilttér potitsoni 12 kr. A „Zalamegyei gazdasági egyesület" és a „Zalaegerszegi ügyvédi kamara" hivatalos közlönye. Megjelenik minden vasárnap. Ádventi gondolatok. A történelem, ez a bölcs mester, megdönt­hetetlen bizonyítékokkal tanúsítja, mikép egyet­len érzelem sem nemesíti az embert annyira, mint. a tökély utáni sóvárgás nemes érzelme. Ezen magasztos érzelmet tehát tiszteletben kell tartani, nemcsak, de azt művelni is emberi és hazafiúi kötelesség. A tökély után való törek­vés. mondhatni, egy a boldogság keresésével; a boldogság pedig lelki megnyugvás nélkül nem is gondolható. A történelmi élet kanyargó utjain mennyi emésztő gyötrelem, mennyi sikoltó jajszó kiséri a népek ezreit akkor, midőn a késő kiábrán­dulás kinjai folytán valahára eszmélni kezdtek. Ők elhibázott irányt követtek. Valameny­nyijöknek egy Messiás kellett volna tán, aki az igazság szövétnekét megragyogtassa közöttük. Hosszú és diesőségteljes nemzeti élét fejlő­dött ki több ó-kori nép faj kebelében; ott van a művelt régi Egyptom: boldog nem lehetett, mert ezt rossz uton keresé. „Milliók egyért!" — olv embertelen jelszó, melynek zonlonsága teremthet évezredekre szóló piramisokat, de bol­dogságot soha. Hiába! szeretet nélkiil nincs boldogság, nincs tökéletesség. Ott van az ó-kori népek zászlótartója, szeme­fénye: a művelt Görögország, egyben-másban ma is utolérhetetlen. / Hanem lelki élete . . . oh, az kegyetlen volt! Égett szívében a sejtelmes vágy, egy boldogító hit után sóvárgó gondolat foglalta el a nagy filozofusok eszniekörét. Bor­zadalmas állapot! Erezte, tudta mindegyik, mi­szerint a tökéletesnek hitt s ma is sokaktól annak tartolt görög nép szívvilága csak oly sötét, mint, azé a szerencsétlen rabszolgáé, akit háziebénél is kevesebbre becsült. Érezték, tud­ták, de hirdetni nem merték; az egyetlen Sok­rates nem alacsonyíthatta le magát azzal, hogy ki ne nyilatkoztassa, mikép ő a sok száz isten­ség közül egyben sem hisz. mivel egyiktől sem vett teljes életében semmi jót. S nem átallotta bátran kimondani azt sem, miszerint neki külön szelleme (dai mon) van, aki minden kérését meghallgatja. — Hja, de az ilyen beszéd isten­káromlás, vallás elleni izgatás számba véletett, s a jó uton indult nagy bölcsnek ezért méreg­pohár lőn osztályrésze. A jobb sorsra méltó Görögország elesett. Évezredek múlva is bámuljuk műveltségének fényét, csakhogy mind hiába ! — lelki megnyug­vás nélkül nincsen emberi tökély. Ah ! ott ragyogott, mint egy nap, a hatal­mas római-birodalom. Oly erős, oly magas, hogy még ma sincs egészen meghalva. A büszke sasok, melyek a rettenthetetlen légiókat csak e négy betűvel: S P Q R lelkesítették s vezették diadalról-diadalra, három világrész uraivá tették a senatus populusque romanus-t. A bősz Caesarok parancsszava országokat, népeket semmisít meg. — Nagy volt, hatalmas volt, de lelke örökös szomjúság rabja volt; nem elégítette ki az az obseurus vallás, amely erkölcsi életét is az el­fajulás veszedelmébe rántotta magával. De itt már nem nézhette tovább az ember sanyarnságát. Az, aki „nem akarhatta, hogy az ember elvesszen" megkönyörült rajta. E rettentő birodalom legszerényebb provinciájában gyúlt ki a Csillag, amely hirtelen bevilágította az egész ismert világot. Róma szerencsés ^olt mindig, most is őt érte a legnagyobb szerencse, hogy Júdeában megszületett a „gyermek", akit a prófétákon, arab és persa csillagászokon kivül Virgilius és Horatius is, pedig mint kortársak, előre meg­jövendöltek. Noha ezt tiltva volt erre magya­rázni. Pedig a „szűztől született gyermek" s a „Júdeából derengő világosság" tán még többet kifejez, mint egyéb ős próféciák. Róma elbukott mindennek dacára. Az utolsó Caesar-Imperator barbár parancsszóra teszi le koronáját. Mindhiába, emberszeretet, nélkül nincs tökély. Pedig Róma ezt csak akkor gyakorolta, ha érdekei kivánták. A rómaiak embertelensége szolgáltatta a leglázítóbb okokat a humanismus elleni panaszra és ennél sokkal többre: a többizben megujult rabszolga-lázadásokra, vagyis első felvonására annak a szomorú drámának, amelynek második felvonása a középkor hűbéres viszonyaiban, a harmadik pedig az újkori munkásmozgalmakban láttatja folytatását. — Mi lesz a kifejlet ? — Azt csak a jó Isten tudná megmondani. S mi következik mindezekből? Egyszerű a felelet: az, hogy a tökély után való törekvésbe önzés vegyül; hiányzik belőle az einberszeretetnek azon mértéke, amely meg­felelne az Üdvözítő egyetlen, de minden mást felölelő parancsának: „Szeressed . . . felebaráto­dat, mint önmagadat!" Vagy legalább igen lassan azonosodik a keresztény kulturával is. Lassan ugyan, de biztosan. Mert hasonlítsuk össze a keresztény kul­túra humanisnmsát a Krisztus eljövetelét meg­előzőitekkel. Ez a két álláspont nem is vitat­ható. A szabadság, egyenlőség és testvériség hármas szent jelszava Krisztus születése előtt ismeretlen, vagy csak az elnyomott milliók sóvár álmaiban élő fogalom volt. Még ma sem álta­lános ugyan, de a tér, melyet napról-napra foglal, szemlátomást növekedik. Meg-megismét­lődik Virgilius célzatos verse: Succesaere novi, veteres migrate coloni! Egyik kiváló orientalistánk kimondja, mi­kép a civilizációt nem tekinti felekezeti gyü­mölcsnek. Mi sem. Azonban a keresztény civi­lizáció és az ókori között nagyon, de nagyon szembeszökő a különbség. Jézus szelid alakja ott lebeg az igazi keresztény civilizáció fölött; a zsarnokok és tyrannusok korbácsa pattog amazoké fölött. Ez a különbség. Hogy még ma is vannak hasonló viszonyok imitt-amott, az igaz; csakhogy akkora átalakulás, mint ami­lyent Krisztus tanai idéztek elő, nem egy-két évszázad bevégzett munkája. Évezredekbe ke­rül az. Valamint régente, ugy manapság is vannak elegen, akik önkénytesen Ítélnek a keresztény­ség — vagy mondjuk ki: a katholicizismus felől, többi közt azt is állítván, miszerint ez ellensége volna a világosságnak. Csakhogy hit nélkül „Zalamegye" tárcája. A Vörös leereszt egylet hangversenye. Zene! — mily bájoló, megnyugtató fogalom! A kedves hangok művészi egésze egybeolvadt gyönyör forrása minden ártatlan élvezetnek ! Ebből merít gyer mek és itju, szegény és gazdag, boldog és boldogtalan s megtalálja benne mindegyik azt, mit a sors vagy a véletlen tőle megtagadott. Almot a gyermek, amint anyja ajkáról hallja azt szelíden zengeni; élvet az ifjú; mesterséges bánatot, ki az unott jólétben már nem lel boldogságot; rövid feledést, kire az élet terhe nehezül. Ennek hangjai kisérik uj életbe a fiatal házas párt, és utolsó nyughelyére a véres diadalokban kifáradt hőst. .Ériekben nyilvánul a leányka szivének első nagy boldogsága s zenében keres vigaszt a megtört szív mély bánata. Edes összhangban vonul a szellő az erdő lombjain keresztül s magasztos accordokban tombol a felkorbá­csolt tenger hullámai fölött. — ír a megsebzett szivek­nek, s fokozott boldogság azoknak, kiket a szerencse karjain hord. —- Szárnyakat ad a szellem magasabb röptének, és megnyitja a könnyek jóltevő zsilipjét, ha vas markába szoiítja a szívet a fájdalom. — Bele lo­pódzik a vérbe, s könnyed léptekben repülnek tova a sima padlón az ifjú párok, vagy harci tűzre ragadja a mozdulatlan tömeget, hősükké varázsolva a békés polgá­rokat. Apolló hárfája óta Beethoven és Wagner, Chopin és Mendelssohn, Patti és Nilsson, Liszt és Rossini, Sara­saié és Sivori Camillo, a Rákóczy és a Marseillaise bizonyították be, hogy a kő sziv is megmozdul a zene édes hangjára. Ás mi, kik nem vagyunk kőből, — mi ne méltá­nyolnánk az élvek legtisztább s legnemesbikét? Mikor a fuvola lágy hangja megvesztegeti szivün­ket, mikor a hegedű kristály tiszta hullámai dagasztják keblünket, mikor a zongora legmagasabb tökélyében egész értelmünket és egész érzelmünket lebilincseli, mikor kedves ének gyünyürküdtet, vagy mikor a hang lejtés bámulatos művészetét halljuk, mi ne élvezzünk, s élvezve ne legyünk elismeréssel ? Azt hiszi e sorok írója, hogy a Vürös kereszt egyesület hivatalos köszünetén kivül, Egerszeg közön­ségének érzelmeit visszhangozza, midőn a három jeles szombathelyi művészt: Horváth, Knebel és Janosits urakat, Tkallacz Mila és Oszterreicher Regina kisasszo­nyokat, Réthy és Martonfalví urakat biztosítja, hogy sokáig fog emlékezetben maradni a műélvezetben gazdag est, melyet nekünk mult szombaton szereztek. De a collegialítás sokkal bensőbb, a felfogás sokkal tisztább, az illetőnek egyénisége sokkal rokonszenve­sebb, hogy sem féltékenységet keltene a szives közre­működők bármelyikében, ha egyiküknek nem érdemét, mert ebben egyformán nemes magaslaton állnak, de szerencséjét kiemeljük. — Szerencséjét mondjuk s ez az a szó legteljesb értelmében, ha halandó az istenek különös kegyeltje. Mit a legavatottabb évtizedek fáradságos munká­jával nem tudnak elérni, azt ő játszva teszi magáévá. Az életpályák realisabbját választva, eszményi művé­szetben éri el a legnagyobb tökélyt. Olvasóink tudják, hogy kit értünk. Még sokkal ujabb a benyomás, hogy­sem feledhettük volna a bámulatos dallam igézetét, melyet az itju művész a zongora húrjain elővarázsolt. Férfias igénytelenségében talán nem is sejti, mily hatalomfölütt rendelkezik. De kit mint gyermek művészt, Liszt megülelt, kit a múzsák homlokon csókoltak, arra mi is lelkesült ürömmel gondolunk, mint ki tényleg megvalósította előttünk a zene eszméjét. -rr vr Városunknak már régóta nem volt oly sikerült és kedélyes estélye, mint az országos vürüs kereszt egylet helybeli fiókja által f. hó 8-án rendezett, tánccal egybe­kötött hangverseny. De össze is játszott minden tényező, hogy a sikert biztosítsa. Az egylet elnöksége páratlan buzgósággal fáradozott a helybeli és vidéki küzünséget a megjelenésre bírni és a hangverseny vonzerejét még fokozta a közreműködésre megnyert műkedvelők egyéniségei által. — Méltán kiéidemelték az egylet köszönetét : Tkallacz Mila kisasszony mély érzéstől át­hatott éneke és Skublics Celine kisasszony hangulat­teljes zongora kísérete által; — Oszterreicher Regina szépen előadott magyar népdalainak, nemkülönben Ja nosits, Knebel, Horváth és Martonfalvi urak, a kik közül a három első az elnökség meghivása folytán szi­ves volt a hangverseny fényének emelése végett Szom­bathelyről ide fáradni. — Nem mulaszthatjuk el még különösen kiemelni Réthy tanár urnák sikerült szaval­mányát, mely a küzünség figyelmét lekütütte. Ily körülmények között nem csoda, hogy a vidám fesztelen hangulat a szép küzünséget késő reggelig a tánc mellett együtt tartotta. De a szegények és szűkölködők is hálával fognak ezen estélyről megemlékezni, mert annak bevételei, mint értesülünk 205 frt 90 krra rúgnak. A nemes célra való tekintettel felülfizettek: Dr. Czinder István 2 frt, N. N. 1 kr., N. N. 80 krt, Gombás István 50 krt., N. N. 60 krt, Kummer Gyula 50 krt, Skublics Gyula 5 frt, Stern Farkas 1 írt 80 krt, Hauschka kapitány 20 krt, Rosenberg Henriette 1 frt, Skublics Zsigmond 60 krt, Balaton József 1 frt, Radulovics Gerő 60 krt, Skublics Jenő 1 frt 20 krt, Szabó Sámuel 3 frt 80 krt, Hajik István 2 frt 40 krt, dr. Obersohn Mór 1 frt. Jelen számunkhoz '/ 2 iv melléklet van csatolva.

Next

/
Oldalképek
Tartalom