Zalamegye, 1888 (7.évfolyam, 1-26. szám)

1888-04-22 / 17. szám

tegült összesen 2 férfi, 2 nő, 301 gyermek, összesen 305; meggyógyult 2 férfi, 2 nő, 286 gyermek, összesen 290 (95" 0), meghalt 8 gyermek (2-6" „), a hónap végén további ápolás alatt maradt két községben összesen 7 gyermek (2-4 u 0). Boncvizsgálat összesen 10 teljesíttetett; négyezer reudó'ri tekintetből, hat esetben pedig törvényszéki megbízatás folytáu. A halál legközelebbi okai voltai: a rendőrileg boncoltaknál l agyguta, 1 tudőguta, 1 elvér­zés és 1 fulladás; a törvényszékieknél: 2 fulladás, 2 tüdővizenyő, 1 béllob és 1 mérgezési gyomorlob. Külső hullaszemle rendőri tekintetből volt 4. Súlyos sértés bejelentetett 4. Öngyilkosságot 3 egyén követett el és pedig 1 (Dómján István juhászbojtár Kerettyén) magát fel­akasztá, 1 (özv. Szép Jánosné Sz.-György völgyön) kútba ugrott, 1 pedig (Krausz Samu B.-Tomajon) pisztollövés­sel vetett véget életének. Véletlen szerencsétlenség általi halálnak 8 egyén esett áldozatává; ezek közül 2 (Szűcs István Káptalan ­Tótiban és Kovács Imre Kapolcson) megfagyott; 4 (llolczbauer János Sáskán, Tóth József Báuután, Fitos János Sz. Kozmadombján és egy ismeretlen egyén Csö­mödéreri; vizbefult, 1 (Tímár István Polán) favágáskor a lt'dülő la által agyonüttetett, 1 egyén pedig Bezeré­den szekér által elgázoltatván, agyrázódás következtében halt meg. Elmekórnak 2 esete lett hatósági beavatkozás tárgya, ezek egyike megfigyelés alatt áll, a másik, mint közveszélyes, az országos tébolydába szállíttatik. Helyi, megyei és vegyes hirek. A megyei törvényhatósági közgyűlés május hó I én tartatik. Ekkor töltetik be választás utján az el­halálozás folytán megüresedett keszthelyi főszolgabírói állás, valamint, a keszthelyi és baksai országgyűlési kép­viselő választó kerületekben elhalálozás folytán megüre­sedett egy-egy központi választmányi tagsági hely. Vá­rosunkat illetőleg a következő ügyek fordulnak elő: Választási elnök kirendelése a községi képviselő válasz táshoz, a városi képviselő testületnek kérvénye a város csalornázósa céljából szükséges kölcsön felvételét tár gyazó határozatának jóváhagyása végett; a városi ren­dőrség szaporítása és újabb szervezésére vonatkozó kép­viselőtestületi határozat jóváhagyása tárgyában benyúj­tott folyamodvány, a városi képviselő testületnek 50 db. öntött vas lámpa oszlop beszerzése és a közlegelő használatáért fizetendő díjak megállapítsa, a városi hely­pénzszedési jog bérbeadása, az olai favásár helyének kijelölési-, tárgyában hozott képviselőtestületi határozatok ellen benyújtott fellebbezézek tárgyalása; a város pol gármesterének folyamodványa a város természetbeni közmunkájának és a váltsági összegeknek átengedése iránt. Ugyanezen közgyűlésen terjesztetik elő az igaz­ságiigyi célokra átengedendő zala-egerszegi nagymegye­ház helyett szükséges közigazgatási helyiségek előállí­tása tárgyában a kiildöttségi javaslat, valamint a köz­munka- és közlekedésügyi miniszter leirata a Szent­Ivántól Csáktornyáig építeni tervezett helyi érdekű vaspályára vonatkozólag. Á zala egerszegi tekeegylet f. hó 29-én délelőtt II órakor az „Arany Bárány" emeleti helyiségében rendes évi közgyűlést tart, melynek tárgyát képezi a mult évi számadások megvizsgálása, a tisztikar és vá­lasztmány megválasztása. A keszthelyi gymnasium meghagyása vagy meg­szűntetése tárgyában — mint bennünket Keszthelyről értesítenek — ma fontos értekezlet tartatik Svastits Benó főispán Őméltóságának elnöklete alatt. Az értekez­leten a vallás és közoktatásügyi minisztérium kikül­dötteiként részt vesznek Mészáros Nándor pécsi tanke­rületi főigazgató és dr. Ruzsieska Kálmán zalamegyei kir. tanfelügyelő urak. Gyászhír. Vettük a következő gyászjelentést: Tar nói Csontos Irma férj. Sümeghy Istvánné és gyermekei: László, Zoltán és Dezső, — tarnói Csontos Erzsébet térj. Stubenvoll Gálné és gyermekei: Karolin és Ferike, — tarnói Csontos Károly, — továbbá Schmidt József és gyermekei: Juliska, József, Ferenc és Irma, — úgy Nagy Pál szomorodott szivvel jelentik forrón szeretett édes anyjuk, illetve nagy-anyjuk, napa és nővérének : özv. Tarnói Csontos Károlyné szül. felső-büki Nagy Máriának f. 1888. évi ápril hó 15 én d. u. 1 órakor élte 66. évében, szívszélhűdés következtében Jaákon történt gyászos elhunytát. A boldogultnak hült tetemei ápril hó 17-én d. e. 10 órakor fognak a jaáki sirkert­ben örök nyugalomra tétetni. Jaák, 1888. ápril hó 16-án. Béke és áldás poraira! Kinevezes. A m. kir. igazságügyminiszter Polgár János zala-egerszegi törvényszéki segédtelekkönyvvezetőt ugyanezen törvényszékhez irodaigazgatóvá nevezte ki. Névmagyarosítás. Alsó-domborúi Hirschler Lipót János alsó-domborúi lakós saját és Benő, György, Fe­renc, Margit, Pál, Gyula és István kiskorú gyermekei vezetéknevének „Zalán"-ra kért átváltóztatását a m. kir. belügyminiszter megengedte. Eljegyzés. Molnár Lstván szepetki körjegyző leg­közelebb tartotta eljegyzését Schill Gizella kisasszony­nyal, Schill János padragi jegyző kedves leányával. Vasúti elömunkalati engedély. A közmunka és közlekedésügyi m. kir. miniszter Eitner Sándor ország­gyűlési képviselő részére Sümeghről egy részt Tapolczán át Keszthelyig, más részt Egregy- Kis-Görbőn át Zala­Szent-Gróthig vezetendő helyi érdekű vasútvonalra az előmunkálati engedélyt egy évre megadta. Aki hiveit a takarékosságra buzdítja. Igen szép és követésre méltó példa az, ha valaki a közjó iránt annyira érdeklődik s annyira szivén hordja azt, hogy kész áldozatot hozni is, csakhogy szép törekvései célt érjenek. Ilyen nagylelkűséget cselekedett Simon István egervári plébános. 0 ugyanis egy áldásos intézmény: a postai takarékpénztár eszméjét karolta fel, s elment minden, az ő fárájában levő iskolába, ahol az ismétlő iskolásoknak igen szép beszédben ismertette a postai takarékpénztár előnyeit és hatásos beszédével buzdította a serdülő ifjúságot, hogy legyen takarékos, amit nem fog megbánni s vegye igénybe a postai takarékpénz­tárt, melyet majdnem minden postahivatalnál feltalál s ahova a legkisebb összeg is elhelyezhető. Szép beszéde végeztével egy tanulót minden iskolában sorshúzás utján megajándékozott egy kis összegről szóló postai takarék­pénztári könyvecskével, egyet pedig egy takaréklappal. Adjon az ég még igen sok ilyen derék egyházi férfiút, a ki népét a takarékosság erényére buzdítja, ami na­gyon időszerű a manapság úgyis igeu költekezni sze­rető világban. A zala-egerszegi takarékpénztár — mint értesü­lünk — a m. kir. pénzügyminisztériumhoz intézett fel­terjesztésében késznek nyilatkozott a helybeli kir. adó­felügyelőség, kii. adóhivatal és pénzügyőrség részére a követelményeknek teljesen megfelelő helyiséget épí­teni, ugyanazon évi bérösszeg fejében, mint amennyi házbér jelenleg az említett hivatalok helyiségei után fizettetik. A pénzügyminisztérium a beterjesztett tervet véleményadás végett a kir. adófelügyelőséghez lekül­dötte. Tekintve, hogy a célba vett építkezés által a jel­zett hivatalok az összpontosítás mellett a város központ­ján s a kir. törvényszék tőszomszédságában s így a közönség kényelmére lennének elhelyezve; tekintve to­vábbá, hogy az építkezés kizárólag a jelzett célra tör ténvén, a hivatalos helyiségek felépítése, az igényeknek minden tekintetben megfelelőleg eszközöltetnék : nem kételkedünk az iránt, hogy a kir. adófelügyelőség ezen ügyet pártolólag fogja a pénzügyminisztériumhoz felter­jeszteni. A helyben állomásozó huszárszázadra nézve a napokban városszerte azou hir volt elterjedve, hogy innen elhelyeztetik és kaszárnyánk üresen fog állani. Hiteles forrásból vett értesülésünk szerint a pozsonyi kerületi hadtestfőparancsnokság — az e tárgyban hozzá intézett megkeresésre — a hirt teljesen alaptalannak nyilvánitá. Uj lovasezred megyénkben. Nagy-Kanizsa és Zala­Egerszeg rendezett tanácsú városok hatóságai a jelenleg Érsek-Ujvárott ideiglenesen levő lovasezrednek városaik területén való állandó elhelyezése iránt folyamodtak leg­újabban olyképen, hogy három század Nagy-Kanizsán, hárocu század pedig városunkban lenne. Fényképészet. Déváid Nándor előnyösen ismert keszthelyi fényképész, aki az ország több elsőrendű vá­rosában eszközölt már sikerült fényképfelvételeket, leg­közelebb néhány napi tartózkodásra városunkba jött s fényképfelvételeit az illetők teljes megelégedésére már meg is kezdette. Ajánljuk tehát őt, mint szakavatott és ügyes fényképészt mind helybeli, mind vidéki kö­zönségünk figyelmébe. A boba-jánosháza-sümegi heiyi érdekű vasút részvénytársaság f. hó 16-án tartotta Sümegen alakuló közgyűlését Eitner Sándor orsz. képviselő engedményes elnöklete alatt. A közgyűlésen 71, összesen 509 szava­zatot képviselő törzsrészvényes vett részt. A kormány képviseletében Vörös László osztálytanácsos volt jelen. Elnök előterjeszté az engedélyokmányt s közli, hogy a részvénytőke 944,300 forinttal állapíttatott meg, mely 377,700 frtnyi törzs- és 566,600 frtnyi elsőbbségi rész­vényből áll. A törzsrészvényekből átvett a közmunka s közlekedésügyi minisztérium póstaigazgatás fejében 72,600 frtot, Zalamegye törvényhatósága 36,700 frtot, 139,000 frtot pedig a helyi érdekeltség, a fenmaradó 129,400 frtnyi törzsrészvény kibocsátási idejét s módját a részvénytársaság fogja megállapítani. Az összes el­sőbbségi kötvényeket az építkezési vállalkozó Hermann Adolf vette át. A közgyűlés az eugedélyesek által meg­kötött építkezési szerződést jóváhagyta és az engedé­lyeseknek eddigi működésök fejében a felmentvényt az előterjesztett tervezet értelmében megadta. Az alapsza bályok elfogadása után az elnök, miután a törzsrészvé­nyekre 30%,-nyi történt befizetést konstatált, a rész­vénytársaságot megalakultnak nyilvánítja. Igazgatósági tagokul megválasztattak : Eitner Sándor, Lázár Bernát, Bozzay Imre, Szűcs István, Gyömörey Gáspár, Hermann Adolf, Eitner Zsigmond, Raile József, Rezsőfy György és Kósa Gusztáv. A felügyelő bizottságba rendes ta­gokul: Kohn Jakab, Darnay Kajetán, Epstein Vilmos, Löw Adolf, póttagokul: Salzberger Jakab, Moyzer Jó­zsef. A közgyűlés ezek után Eitner Sándornak eddigi működéséért jegyzőkönyvileg köszönetet szavazván, véget ért. Az igazgatóságnak a közgyűlés után tartott ülésében igazgatósági elnökül Eitner Sándor, alelnökök­nek Lázár Bernát és Bozzay Imre választattak meg. Jótékonyság. A Nagy-Kanizsán működő szintársu lat f. hó 18-án az ottani „ Keresztény jótékony nőegylet" javára játszott. Szinrehozták Csiky „Buborékok" cimű vígjátékát.. A közönség zsúfolásig megtöltötte a házat, sőt igen sokau kerültek a karzatra is. Az előadás a nevezett egyesületnek (félrészben) 150 frtot jövedelmezett. Szinészeti hir. Nagy-Kanizsán legutóbb Nagy Ibolyka, a Nemzeti szinház uaivája vendégszerepelt. Föllépett a „Váljunk el", „Csók", „Cigány" s ismét „Váljunk el" cimű darabokban. A közönség nem ré­szesítette őt tehetségéhez mért pártolásban, minek azt hisszük: a rosszul választott darabokban leiedzett oka. A fiatal művésznő feltűnően szép és kedves szinpadi je­lenség, élénk színészi temperamentum, határozattan ki­váló tehetség s akik látták ügyes, élethű alakját, so­káig meg fogják azokat őrzeni emiékökben. Ujabban Sághy szinészigazgató Koináromy Mariskát, a budapesti opera-tagját nyerte meg vendégszereplésre. Róla és föl lépéseiről lapunk jövő számában fogunk megemlékezni. Fegyveres disznótolvajok. A professionalis gazem­bereknek még a statárium sem elég rém. Talán ha az akasztófa alól szabadulnának is el, folytatnák gonosz mesterségöket. Ilyen gazemberek lehettek azok az ed­dig ismeretlen tettesek is, kik f. hó 17-én éjjel a sze­petneki pusztába behatoltak s onnan az urodalmi cse­lédségtől 13 db. disznót elhajtottak. A cselédség a dol­got észrevevén, többen fölkerekedtek a tolyajok üldö­zésére. Leányvárnál utonérték a tolvajokat, kik — midőn az üldözőket észrevették — többször visszalőt­tek s azok közül kettőt súlyosan meg is sebesítettek. Ekkor az üldözők látva: mily életveszélyes helyzetbe jutottak, meghátráltak s a fegyveres rablók pedig za­vartalanul elhajtották a sertéseket. Nyomozás alkalmá­val megtalálták az eldobált üres töltényeket, miből constatáltatott, hogy a tettesek hátultöltő fegyverekkel voltak ellátva, azért bírtak gyors egymásutánban rá tüzelni az őket üldöző cselédekre. Az ismeretlen tette­seket most erősen nyomozza a csendőrség. Végzetés dolmány ujj. A beállott tavaszi kereset­tel meglehetősen elpihentek Nagy-Kanizsán a tolvajok. Jóidéig semmiféle betörés vagy tolvajlás nem fordult elő. F. hó 12-éről 13-ára menő éjjelen azonban két tol­vaj megunván az egyhangúságot, Farkas János honvéd­utcai lakós lakházának padlására hatoltak olyképen, hogy a zsup-tetőt egy helyen fülbontották. A padláson füstölt hus, zsir s más eféle, tolvaj fogra való dolgok voltak. Ezeket szerették volna eltüntetni; de a gazda lármájokra fölébredt s kiment az udvarra, megtudandó: honnan és kiktől ered a zaj ? A tolvajok ezt észrevet­ték s azt gondolván, hogy a gazda ott les rájok, amely oldalon feljöttek s a tetőnyilást észreveszi, valóságos tolvaj fnrfanggal kieszelték, hogy sokkal tanácsosabb lesz az ellenkező oldalon menekülni. Erre a leskődő gazda nem is fog gondolni. Uccu ! kibontják a tetőt az ellenkező oldalon s leugrálnak. Alig teremnek azonban a földön, az egyik olyan hatalmas ütést kap az egyik füle tövére, hogy felordít bele. Futásnak eredtek, de a gazda nyomukba ért s az egyiket balkaron csipte. En­nek sikerült ugyan kezét kirántania, de dolmánya ujja ott maradt a gazda kezében. Ez jelentést tett a ren dőrségnél, mire megindult a nyomozás; keresték a pózna-ütés s a dolmányujj gazdáját. Meg is találták azt csakhamar Gelencsér Péter (Schlesinger Mór házi­szolgája) személyében, kinél midőn házkutatást tartot­tak, kiderült, hogy gazdájától is sok mindent ellopott. A tolvaj társa: Vellák János vasúti napszámos volt. Kihallgatás után mindkettő átadatott a törvényszéki vizsg. bíróságnak. A találmányok kora. Joggal nevezhető igy a jelen kor, mivel a talál­mányok szakadatlan láncolatban követik egymást. Fel nem fogható balgaság volna azonban, ha minden téren észlelhetnők ez új találmányokat, csak a gyógyászat terén nem. Azonban nincs úgy; mert betegségek, me­lyek azelőtt „gyógyíthatatlanok"-nak tartattak, napjaink­ban újonnan feltalált egyszerű gyógyszerrel meggyógyít­tatnak. Néhány évvel ezelőtt a cukorbetegséget gyó­gy íthatlannak tartották, azonban a Warner-féle Safe Diabetes gyógymód hesználata óta ezen állítás alaptalan. Ugyanezt igazolja Schonhube kántor és főtanítónak Breitenhagenből Magdeburg mellett következő irata: „Az Ön Warner-féle Safe Diabetes gyógymódjának használata által szomszéd kartársam Fechmann úr Gr. Rosenburgban, a cukorbetegségből egészen felépült." Árusítás és szétküldés csak is gyógyszertárak által. Ara 2 frt 80 kr. Raktár Kaszter Sándor és Unger Domokos gyógyszertáraiban Zala-Egerszegen. Főraktár Prágában az „ Einhorn"-hoz cimzett gyógyszertárban. Felelős szerkesztő s kiadótulajdonos: UDVARDY IGNÁC Főmunkatárs: Szalay Sándor. 1580, tk. 1888. ÁRVERÉSI HIRDETMÉNY. Gróf Vimpfen Victorné végrehajtatónak, Peterics Pal cserencsóczi lakós végrehajtást szenvedett elleni végrehajtási ügyében a kérelem következtében a vég­rehajtási árverés 62 frt tőkekövetelés 15 frt 15 kr., 4 frt 60 kr. végrehajtási már mégállapított, valamint je lenlegi 8 frt 65 kr. és a még felmerülendő költségeknek kielégítése végett az 1881. LX. t. c. 144. §. alapján és a 146. értelmében az a.-lendvai kir. járásbiróság te­rületén levő, az a.-lendvai 1050. sz. tjkvben f 1. sorsz. a. foglalt s Peterics Pál nevén álló és az adó alapján 280 frtra becsült 280 frtban ezennel megállapított ki­kiáltási árban elrendeltetik. Az árverés megtartására határidőül 1888. évi ju­nius hó 23-ik napjanak délelőtti 10 órája az a.-lendvai kir. járásbiróság telekkönyvi helyiségébe tűzetik ki. Árverezni szándékozók tartoznak az ingatlan becs­árának 10%-át, vagyis 28 frtot készpénzben, vagy az 1881. LX. t. c. 42. §-ában jelzett árfolyammal számí­tott és az 1881. évi november hó 1-én 3333. sz. a. kelt m. kir. igazságügyminiszteri rendelet 8. §-ában ki­jelölt óvadékképes értékpapírban a kiküldött kezéhez letenni, avagy az 1881. LX. t. c. 170. §-a értelmében a bánatpénznek a bíróságnál előleges elhelyezéséről ki­állított szabályszerű elismervényt átszolgáltatni. Kir. járásbiróság mint telekkönyvi hatóság. Alsó­Lendván, 1888. évi április hó 9 ik napján. S Z I R M A Y kir. aljbiró. ££ia<lé bolt* Zala-Egerszegen a főtéren a rótn. kath. plébániához tartozó egyik bolt, melyben Vöezköndy Elek fűszer­es vegyes kereskedése volt, minden órán bérbe adatik. Bővebb értesülés nyerhető T> a plébánia hivatalban.

Next

/
Oldalképek
Tartalom