Zalamegye, 1888 (7.évfolyam, 1-26. szám)

1888-01-01 / 1. szám

VII. évfolyam. Zala-Eger szeg, 1888. január 1. 1. szám. JL Előfizetési díj: Egészévre 4 ft., Félévre 2 ft., Negyedévre 7 ti. Hirdetmények : 3 hasábos petitnor egyszer 9 kr., többszöri hirde­tésnél 7 kr., liélye^dij 30 kr. Nylltlér pctltsorn 13 kr. A „Zalamegyei gazdasíbgKögyesület" és a „Zalaegerszegi ügyvédi kamara" hivatalos közlönye. Megjelenik minden vasár-nap. Elöíizelési felhívás a „Zalamegye" 1888-ik évi hetedik évfolyamára. Lapunk jelen számmal hetedik évi pálya­futását kezdi be. Kétségkívül oly hosszú idő ez egy hetilap életében, hogy elegendő bő alkalmul szolgál annak megítélésére, váljon a lap a megindításakor kitűzött feladatának képes volt-e megfelelni, a közönség bizalmát s ebből kifolyólag helyeslését és támogatását sikerült-e kinyernie vagy sem? S ha lapunk hat éves fennállása után e kérdést vetjük fel, úgy minden dicsekvés nélkül és nyugodt lélekkel elmondhatjuk, hogy lapunk­nak sikerült a megindításakor kitűzött magasz­tos feladatokat ha nem is teljesen megoldania, de nagyon is megközelítenie. Ezt tanúsítja azon nagybecsű részvét, melyet a közönség részéréi lapunk irányában napról napra fokozottabb mérvben van szerencsénk észlelhetni. Midőn e nagybecsű bizalmat a múltra nézve megköszönjük, legyen szabad a n. é. közönség hathatós támogatását a jövőre is ki­kérnünk. , Lapunk programmja marad a régi, mely alatt hat évvel ezelőtt nemes missiónkat meg­kezdettük: a megyei események hü, gyors és részrehajlatlan közlése, városunk és vidéke ér­dekeinek előmozdítása. E zászló alatt harcoltunk a múltban, ezalatt fogunk küzdeni a jövőben. Küzdünk hangzatos phrázisok nélkül, csend­ben és zajtalanúl, de SZÍVÓS kitartással és tör­hetlen erélylyel, egyedüli és legszebb jutalmun­kat képezve, luv sikerül nekünk is egy-egy szent, ügynek diadalra jutásához pár porszemmel hozzájárulnunk. A jövőben is főtörekvésünk lesz, hogy lapunk változatos tartalommal jelenjék meg. Az események összetorlódás^ alkalmával — nem kiméivé a költséget — a jövőben is mellékletet adunk ki, hogy az események gyors közlésével olvasóink ez irányú igényelít kielégíthessük. Távol fogjuk tartani magunkat ezután is a személyeskedéstől, egyesekne k ok nélkül való „Zalamegye" tárcája. R igro tisos IC róni ka vagy M Istenben boldogult 1887-ik esztendő históriája avagy törtérete. Tinódy Lantos Sebestyén diák módjára megénekelte : Theodorus Diák. Egy hosszú esztendő inegintlen lezajlott, Sok festett reményünk vele sírba hajlott; Halandók kora egy évvel szaporodott, Jobbat áhítóké ez egygyel megíbgyott. Menj Isten hírével, te, öreg esztendő: Nyolcszáz nyolevanhét — de ezerec kezdendő. Kívánjuk, legyen jobb nálad a jövendő, Búzánk, borunk, marhánk ne legyen veszendő. Figyelmem kísérte a világ folyását, Hónapok-, hetek- és napoknak múlását. Ilyen esztendőnek nem kívánjuk mását. Ha csak nem akarjuk mínmagunk romlását. Sok szerencsétlenség sújtotta népünket, Gyarló reménykedés táplálta hitünket. Árvíz, aszály és jég rontá mezeinket, Sok tűzvész pusztítá belső telkeinket. Ámde mit elveszténk, ki fogjuk heverni, Amit Isten adott, joga volt elvenni, — Csak a háborútól tudjunk menekedni, Muszkával ne kelljen majdan verekedni­Viszálynak almája, te, kis Bulgária! Sok megpróbáltatás vár még fiaidra; Árulás, forrongás, kivégzés zsibbasztott, De három bölcs regens fölötted virrasztott. meghurcolásától. A higgadt tárgyilagosság és férfias komolyság hangján fogunk ezután is szólni. A durva, sértő hang ki van zárva la­punk keretéből. Kérjük lapunk szives táuiogatá- I sát és az előfizetés mielőbbi megújí­tását, hogy az új év alkalmával a lap szét­küldésében fennakadás ne támadjon. Hátrálékos előfizetőinket tisztelettel fel­kerjük, szíveskedjenek a hátrálék mielőbbi be­küldése által bennünket azon helyzetbe juttatni, hogy kötelezettségünknek mi is pontosan meg­felelhessünk A lap előfizetési ára — dacára hogy oly gyakorta mellékletet adunk — marad a régi. Egy évre 4 frt, félévre 2 frt, egy negyedre I frt. A „Zalamegye" szerkesztősége és kiadóhivatala. Megyei mozgalom a kisdedóvodolc és (jyermrimenltelyek ügyében. Zala vármegye törvényhatósági bizottsága december havi közgyűlésén egyhangúlag elha­tározta, hogy a kisdedóvndák, főkép pedig a gyermekmenhelyek felállítása érdemében a me­gye területén mozgalmat indít meg, amely moz­galomnak célja a közönséget ezen, oly nagy fontosságú ügynek mii nyerni. Megnyerni a célból, hogy kiki mind er­kölcsi befolyásával, mind anyagi tehetségével hasson közre ily menhelyek és óvodák felállí­tására, hogy így mielőbb üdvözölhessük azon szép kor hajnalának meghasadását, melyben megyénknek minden egyes községe ezen üdvös intézetekkel el lenne látva. Ezen megyei ügynek vélünk szolgálatot tenni, ha ép a mai napon, midőn bucsut ve­szünk egy elmúlt, év küzdelmeitől, telve remény­nyel egy jobb jövő irányában, közzéteszsziik a vármegye által ez érdemben kibocsátott s a megye közönségéhez intézett felhívást. Midőn ily fontos megyei ügyről van szó, feleslegesnek tartjuk arra megyénk közönségé­nek figyelmét külön felhívni. Volt alkalmunk megismerni megyénk kö­zönségének lelkesedését és áldozatkészségét s ép ebből kifolyólag hiszszük, hogy a közönség érdeklődése és áldozatkészsége most is méltó lesz az ügy fontosságához ! Felhívás Zalamegye közönsegehez! Az erőteljes nemzeti létet nyelvben, fajban » mű­velődésben egyaránt biztosítani vágyó társadalom nz odaadás minden áldozatkészségével lát a kisdedóvás kimondhatlanul fontos és szent ügyének szervezéséhez! Ha kötelesség — a hosszú mulasztáson okulva létíentartásunk alapjait az új nemzedékek életében és egészségében is biztosítani: Magyarország apostoli kirá­lyának a kisdedek sorsa iránt tanúsított s örökre feled­hetlen érdeklődése után — kell, hogy mindenki a sze retet buzgalmával vegye ki méltó részét a kisdedek védelmének nemzeti munkájából. Zalavármegyo törvényhatósága bizalommal fordul e megye közönségéhez! Bizalommal fordul a palotáktól a kunyhókig, mort senki sem zárkózhatik el azon szomorú valóságtól, hogy Magyarország halandóságának őt)—(30 százaléka a hat évet meg nem haladó, tehát még iskolába nem járó gyermekekre esik. A tudatlanság, nyomor, felvigyázat hiányából ke­letkező balesetek és legborzasztóbb véletlenek tömege sen pusztítják kisdedeinket; úgy hogy ez országban, melyben a születések száma aránylag nagyobb, mint bárhol másutt, aggódva kell fajunk pusztulása ellen védekeznünk. A kisdedóvái nemzeti s emberbaráti ügyének alig néhány évti/üd alatti fejlődése folytán hazánkban immár több mint 60 ezer gyermek nyer közel 500 óvodában gyermekkertben vagy gyermekmenhelyben gondozást, de e ezáin a nagy veszély elleni közös küzdelemben még csak első lépés az erő és lelkesedés sürgős ós halaszthatlan aktiója felé ! Zalavármegyének több mint tiO ezer tankötelese veszi törvényes cimeken igénybe az állam, községek ós felekezetek áldozatkészségét; kisdedei ezreinek sor sát vegye kezébe a társadalom ! Az iskolában, szószékon, hivatalokban, községhá­zakban, urnák és szegénynek hajlékában váljék égető napi kérdéssé a kisdedek védelme. Mindenki a maga társadalmi és egyéni hatásához képest magyarázza, világositsa meg a népnek és községeknek, mily csekély áldozatoktól függ c megye, kisdedeinek élete és egész­sége; függ a külső munkákra utalt szülőknek otthon hagyott gyermekeik állapota felőli lelkiismeretes meg nyugvása. Magyarázzák meg nekik, hogy ezután nem Muszkaország egén nem mosolyog a nap, Véritéleteket fehér cár sokszor kap. Elégedetlen nép, folyton remegő cár, Jövőben reátok ugyan minő sors vár! Békességet óhajt monarchiánk népe, Bár hadi hírektől ijedős a képe. Delegatiónk megszavazta, ami telt: Ötvenkét milliós katonai hitelt. Elkövetünk mindent, amit csak tehetünk, Tán nincs is mit félnünk; van már Manlichei ünk. Kalibere szűkebb, pusztitása bővebb, Majd meglássuk már most: ki lesz az erősebb. Külső politikánk semmit sem változott, Kálnokynak ez sok elismerést hozott. Békés irányzattól el nem tántorodott, Elvünkből, jogunkból semmit fel nem adott. Belső politikánk sem sokat változott; Kormányunk erősen takarékoskodott. Szapáry miniszter székéből távozott, Spongyát rá! Dolgára Tisza vállalkozott. Bismarck, te nagy Bismarck, vér- és vasember, te! Hatalmad az ellenzéket leteperte. Megpuhítottad a német ablegatust, Hogy szavazná meg a kivánt septeunatust. Ősz császárod, Vilmos, jubileumot ült, — Feje fölött kilenc évtized átrepült; — És hogy hír, hatalom, dicsőség környezi : Az a te érdemed. 0 is elismeri. Hányszor lobbant lángja háború tüzének ! — Többről meg sem emlékezik már ez ének, S szemöldököd össze még alig húzódott: Holmi Schnabele-iigy nyomban tisztázódott. Nagyfontosságú a magyar népfölkelés, Bölcs intézmény, habár haderőnk sem kevés. ürül ennek, aki igaz magyar fajta, — — De hosszas ez a dal, rövidítsünk rajta. Sajgó fájdalommal szólok most hozzátok, Kik Eperjest, Károlyt s Torockót lakjátok, Szintúgy Buzskabáiiya s Veszprém lakosai, Söjtörrel, Popráddal tűz áldozatai. S te, én szép Alföldem, paradicsomkerteni, Oly gonosz csapásról álmodni sem mertein, Mint aminőt terád — hej ! az az átkozott „Szabályozott" Tisza szilaj vize hozott. Mauzóleumába vitték át Deákot, Díszpolgárrá tették sokhelyütt Kossuthot. Sokan elvesztek az Opera Comique-ban, De sokkal többen a paksi hullámsírban. Kovács Zsigmond meghall, Veszprém volt püspöke, Máig sem ültettek senkit a helyébe. Jó Németh Albert is elköltözött oda, Ahol fúzió van s nincs pártpolitika. Az angol királynő jubileumot ült, — Ötven éve, hogy a brittek trónjára ült, — Szörnyű birodalmát bölcsen kormányozza, Lábához adóját Kelet s Nyugat hozza. A mult év nyarának legfőbb eseménye A követválasztás volt. De már öt évre. (íyakorlá szép jogát mind ez ország népe, S az eredmény : Tisza Kálmán nagy többsége. Dinamitrobbanás történt Jászberénybe', Néhány huszárnak ez került életébe. Szegény Bulgária! végre valahára Kapott fejedelmet inogó trónjára. Császártalálkozás kettő volt ez évben, Az egyik Gasteinban, a másik Berlinben. Ezek után van mit bízni a békében, Nincs mért szoronganunk. I ljürik jó reményben! Jtílen szamunkhoz fél iv melléklet van csatolva.

Next

/
Oldalképek
Tartalom