Zalamegye, 1883 (2.évfolyam, 26-52. szám)

1883-09-02 / 35. szám

Túlnyomó volt a horvátul beszélők száma. S itt önkény- 1 telenül eszünkbe j útnak: Zágráb, Uj-Gradiska és Zeng város korifeusai é.s zavarosban halászni szerető hősei, kik a magyar lobogót széjjel tépik, a magyar feliratú cimert sajátjukkal együtt sárba tiporják és éretlen tet­teikkel bemocskolják, de mely eljárásukat helyes okok és ! érvekkel igazolni nem tudván, így csak a vak szenvedély s őrült rajongó átkos ingerétől ösztönösztetve — annak hódolnak. Nagyon sajnáljuk, hogy ez alkalommal közü­lök csak egy is uem volt Csáktornyán, hol megláthatta volna, hogy e két haza gyermekei mily békés egyetértés, — valódi benső szeretet, - testvéri bizalom s baráti meleg kézszorítással ölelek egymást. E nép látja, érzi és tudja, hogv különösen egy­másra van utalva és így egymás nélkül nem élhet és saját jól fidfogott érdeke szempontjából nem is gyülöl­iődik egymásra, hanem mint igazi jó szomszédok, békés egyetértésben élnek egymással. A varasdi banda kitűnő játéka, ízletes ételek, üde s egészséges italak gyors kiszolgáltatása mellett hamar megjött a jó kedv s megeredt a toasztok zápora horvát, magyar és német nyelven. A szónoklatokat egetverő „éljen 1 1 és „zsivio" követték; senkinek sem jutott eszébe neheztelni, hara­gudni vagy még kevésbbé civakodni azért, hogy ki-ki saját édes anya nyelvén ad kifejezést érzelmeinek és jó kedvének, hanem minden jelen volt lelke repesett örö­mében a .-.zivemelő jelenetek látásán és a vidám kedvnek ily fokozódott mérvbeni nyilvánításán. A vendégek csak reggel felé hagytak el bennünket. Hiszem, hogy a tapasztalt magyar szivesség s a talált igazi barátság sziveinkben édes emlékként sokáig meg­marad ! A zalamegyei gaztl. egyesület hivatalos Értesítője. 258.11883. meghívó. A zalarnegyei gazdasági egyesület f. 1883-ik évi szeptember hó íMii délelőtt 10 órakor Zala-Eger­Ry.egen az egyesület saját háza termében rendkivüli közgyűlést tart, a melyre a t. tagok ezennel meghivatnak. A közgyűlés tárgyai: n) az egyesület 1884-ik évi működési terve megállapítá­sa céljából a tagok által beadandó indítványok, h) a szakosztályok megalakítása. Miért is a t. tagok ismételve felkéretnek, hogy az iránt, hogy mely szakosztályba kívánnak osztatni, az el­nöknél vagy titkárnál sióval vagy írásban nyilatkozni méltóztassanak. Zala-Egerszegen 1883. augusztus hó 28-án. Háczky Kálmán m. k. elnök. A zalamegyei gazdasági egyesület 1883-ik évi szeptember hó 9-án délelőtt 8 órakor Zala-Eger­szegen az egyesület saját helyiségében tartandó igazgató választmányi ülésre, melyen az az nap tartandó közgyűlésén elintézendő ügVfk előkészitőleg tárgyaltatni fognak, az igazgató vá­lasztmány tagjai tisztelettel meghivatnak. Zala-Egerszegen 1883. augusztus hó 28-árt. Háczky Kálmán m. k. elnök. Helyi, megyei és vegyes hirek. Kormánybiztosi kinevezés A belügyminisz­ter Glavina Lajos őméltóságát, Zalamegye főis­pánját, ezen megye területére kormánybiztossá nevezte ki s a kinevezést a megye közönségével következő rendeletben tudatta: Zalamegye közönségének Zala-Egerszegen. A mo­gvc területén legutóbbi időben előfordult nagyobbmérvű zavargások folytán veszélyeztetett élet és vagyonbizton­ság helyreállítására rendkívüli intézkedések levén szük­ségesek, Glavina Lajos főispánt a megye területére kor­mánybiztossá neveztem ki, hogy a megzavart közrend, élet és vagyonbiztonság helyreállítása érdekében minden szükséges intézkedések a legerélyesebben foganatosíttas­sanak. Erről a megye közönségét tudomás és mihertar­tás végett értesíteni, egyúttal kötelességévé teszem a megye közönségének, hogy á kormány biztos urat fel­adatának teljesítésében a legerélyesebben támogassa. Budapesten, Í8S3. évi augusztus hó 28-án. Tisza. Rögtönitélö biróság megyénkben A belügy­miniszter augusztus hó 28-án 3461. sz. a. kelt rendeletével megvénk egész területére egy havi időtartamra rablók, rablással párosult gyilkos­ságot elkövetők, gvujtogatök, ezek bűnrészesei és orgazdái ellen a rögtönitélö biróságot elren­delte. A szolgabírói hivatal részéről a belügy­miniszter ezen rendelete a következő körlevél­ben lett tudatva a községekkel: A megye területén előfordult büntettek által veszé­lyeztetett személy és vagyonba torság helyreállításának érdekében a ntulgu belügyminisztérium egyetértőlég az igazságügyi m. kir. minisztériummal l sS3. évi augusztus hó 28-án 34(11. sz. alatt kelt rendeletével megengedni méltóztatott, hogy Zalamegye területén a rablók, rablás­sal párosult gyilkosságot elkövetők, gyújtogatok - ezek bűnrészesei és orgazdái ellen egy havi időtartam alatt a rögtönbirósági eljárás vétessék foganatba. Ehhez képest a rögtönbiráskodási engedély az 1879. évi 34461. sz. alatt kibocsátott bel- és igazságügy mi­niszteri szabályrendelet értelmében jelen körlevél utján ezennel kihirdettetik. Felhivatik a községi elöljáróság, hogy a jelen kör- 1 levél tartalmát a község területén a szokott módon azonnal tegye közzé, és a körlevelet a községhez tartozó pusztákon általam személyesen teljesítendő kihirdetés után a községi biró és jegyző aláírásával láttamozva s a községi pecséttel ellátva hozzám azounal terjeszsze fid. Baro CaHy Adolf altábornagy kíséretével együtt tegnap este városunkba érkezett. Nem csalódunk talán ha idejövetelét a vidékünkön előfordult zavargásokkal hozzuk kapcsolatban. Hirdetrner.y. Zalamegye törvényhatósági bizottsága 1. é. szeptembnr hó 4-én Zala-Egerszegen a megyei szál­lásház termében délelőtt 10 órakor rendkívüli közgyű­lést tart, melynek tüzetes tárgyát kizárólag, a megye területén előfordult nagymérvű rendzavarások és a nm. m. kir. belügyminiszter urnák a megye területén kor­mánybiztos kinevezésére és statárium elrendelésére vo­natkozó rendelete képezendi. Miről a törvényhatósági bizottság tagjai értesíttetnek és megjelenésre tisztelettel kéretnek. Zala-Egerszegen 1883. augusztus hó 28-án. Glavina Lajos m. k. főispán. Egyházmegyei hir. Gaál István új áldozár Perge- i lénbe, Tömör Ambró Német-Szent-Mihálvra, Martin An­tal Inczédre, Kiss Sándor Letenyére, ifj, Tóth Sándor Répcze-Szent-Györgvre, Kovács Károly Szőczére, Cséby Gyula Salfára, Markovits Károly Muraszombatba, Scliápy József Bellatinczra, Szedmák Lajos Felső Potyra, Tóth Sándor Szent-Györgyvölgyére disponáltattak a szombat­helyi egyházmegyei hatóság által segédlelkészi minőségben. Városunk elöljáróságához Glavina Lajos kormány­biztos úr őméltósága augusztus hó 30-áról keltezve kö­vetkező rendeletet küldte : A Zala-Egerszegen és vidékén felmerült zavargá­sok folytán szükségessé vált rendkivüli hatósági intéz­kedések pontos végrehajtása érdekében Zala Egerszeg városára nézve következőket rendelem: 1. A községi biró illetőleg helyettese és a községi jegyző reggeli 7 órától esti 7 óráig szakadatlanul a vá­rosház hivatalos helyiségében tartózkodni kötelesek és a vett rendeletek pontos és feltétlen foganatosítását eszköz­lik s azok teljesítéséért saját személyükben felelősek. Ezenkívül az illetékes hatóság utasítására az elöljáróság egy tagját rögtön kijelelni köteles, ki szükség esetén a hatóság utasításához képest az éjjeli szolgálatot teljesí­tendi s a rendeletek foganatosítását személyesen eszközli s ezek teljesítéséért saját személyében felelős. 2. Hogy rögtöni szükség esetén a fogatok előálli­tesa hiányt vagy késedelmet ne szenvedjen, utasítom a községi elöljáróságot, hogy azonnal intézkedjék, misze­rint a város területén összeirt fogatok bizonyos sor sze­rint szolgálattételre köteleztessenek akként, hogy legalább is 30 fogat folytonosan éjjel nappal készületben és ren­delkezésre álljon s a szükséghez képest rögtön igénybe vétethessék. Azon fogat tulajdonos, aki a kitűzött határ­időben pontosan elő nem állana, 50 forint pénzbirsággal büntettetik, azonkívül az elöljáróság köteles a hiányzó fogatot az illetőnek költségén bármi áron rögtön pótolni. 3. Tapasztaltam, hogy a város rendőri személyzete a hatósági intézkedések foganatosítására elégtelen, minél­fogva utasítom az elöljáróságát, hogy a jelen rendkivüli viszonyok között a hatósági intézkedések végrehaj tilsá­nál alkalmazandó kellő számú szolga személyzet felállí­tásáról azonnal gondoskodjék. 4. Elrendelem, hogy az Aranybárány és Zöldfa vendéglők és kávéházaik kivételével, de a bormérési helyiségek és ivó szobák is, a város területén levő min­den korcsma és vendéglő esti 8 órakor bezárassanak. 5. Utasítom végül az elöljáróságot, hogy a köz­ségi őrködés pontos teljesítése iránt intézkedjék úgy, hogy a kellő szánni éji őrök a város részéről kiállíttas­sanak s azok az őrszolgálatot a katonai és foglár őrjá­ratokkal együttesen teljesítsék. 6. Ezen rendeletemnek, melynek pontos és lelki­ismeretes foganatosítását az elöljáróságnak legsúlyosabb felelősség mellett kötelességévé teszem, végrehajtásával Svastits Benó alispán urat bizom meg s az annak foly­tán tett intézkedéseiről szóló kimerítő jelentését 24 óra alatt elvárom. Glaviiía Lajos kormánybiztos. Nagy tűzvész pusztított augusztus hó 29-én Sze­petk és Bezeréd községekben, mely számos családot jut­tatott koldúsbotra. Szepetken 48, Bezeréden 32 ház lett a lángok martaléka. Igen sok gazdánál a még ki nem csépelt gabona is áldozatul esett. Alispán úr értesülvén a nagymérvű szerencsétlenségről, azonnal távirati uton a belügyminiszter úr őnagyméltóságához fordult, hogy a veszedelem első pillanatában, a kétségbeejtő nyomor részbeni enyhítésére segélyt nyújtani kegyeskedjék. Kiemelte főkép alispán úr Szepetk község lakosságát, mely a zsidóellenes mozgalomtól magát egészen távol tartotta, sőt komoly nyugodtságának legfényesebb bizo­nyítékát adta azáltal, hogy habár a tüz egyik zsidónál ütött ki és az így keletkezett tűzvész a község legna­gyobb részét a legérzékenyebb veszteséggel sújtotta, a zsidóellenes mozgalom arjának rendületlenül ellenáll. A belügyminiszter felfogva a veszedelem nagyságát, távi­rati uton 500 frtot küldött a két község égettjoi szá­niára, mely összegből 300 frt Szepetk, 200 frt Bezeréd község károsultjai közt lett még augusztus hó 31-én kiosztva. Szepetk községnek alispán úr a kormánysegélyt következő meleg hangon irt sorok kiséretében küldötte el: Szepetk község érdemes bírójának. A Szepetk köz­séget t'. é. augusztus 29-iki tűz által ért nagy szerencsét­lenség engem is mély fájdalmas részvéttel töltött el és mert Szepetk község elöljárósága, szorgalmas és becsü­letes lakossága a községben a törvény tiszteletét és a törvényes rendet mindenkor, de a jelen izgalmas viszo­nyok között is kötelességéhez és a magyar honpolgári becsülethez híven megtartotta és azt a szerencsétlenség pillanatában sem engedte megzavarni és azért, hogy ezt jövőben is minden viszonyok között liiven teljesítse, a község nyugalmát, polgári biztonságát és köztük a béke áldását megóx ja s ezzel a község jólétét és becsüietét szentül fenntartsa: mindezekért nem késtem országunk kormányától a tüzkárosultak részére segélyt kérni, mi­nek folytán a belügyminiszter úr 300 frt segélyt rögtön adni kegyeskedett, mely összeget Tamasich Sándor se­gédszolgabiró úr azonnali kiosztás végett viszi a szeren­csétlenek közé, azon leghőbb kivánatommal, hogy az Isten áldása legyen Szepetk községgel, annak érdemes birájával, elöljáróival és minden lakosával. Zala-Eger­szeg, 1883. augusztus 31-én Svastits Benó alispán." A segélykiosztást Tomaseih Sándor s. szolgabiró úr aug. hó 31-én eszközölte. A károsultak mindegyike 5 frt 35 kr.. egy pedig 5 frt 75 kr. segélyben részesült. Ugyanez alkalommal hivatalosan felvétetett a kár is. Leégett 45 lakóház, 37 gazdasági épület, 43 egyéb mellék épület, gabua termés, takarmány, gazdasági eszközök, kevés kivétellel mindennemű bútorzat, ruhanemüek, 4 drb. szar­vasmarha, 2 ló, 43 drb. sertvés. Az összes kár 77600 frtra becsültetett, melyből 10700 frt érték volt biztosítva. Segely a veszély első pillanataban. Csak elisme­réssel közölhetjük azon emberbaráti szeretet sugalta ne­mes tettet, hogy Szepetk kel határos községek felfogva azon végtelen szomorító állapotot, melybe a pusztító elem Szepetk derék község 56 családját majdnem a végpusztulásnak tette ki, siettek a szerencsétlenek első nyomorát kegyadomáuyukkal enyhíteni. Igy Zala-Istvánd község 63 kenyeret adott, Soós Károly alibánfai föld­birtokos úr kenyeret gyűjtött a faluban és gabonát vitt. Zalabér községben 63 irt gyűlt be gyűjtés utján, Dötk község 3 mérő rozsot, 7 kenyeret adott. A perlaki allami ti osztályú fiú- és 6 osztályú leány iskolához, melynél a 1. 188 3 4. tanévben az első osztályok lesznek megnyitva, a vallás- és közoktatásügyi m. kir. miniszter Tóth Sándort igazgatóvá, Mendly Ln jóst pedig rendes tanítóvá nevezte ki. Zalamegye állandó választmányának f. é. augusz­tus hó 27-én tartott ülése jegyzőkönyvéből: A nm. m. kir. belügyminisztériumnak 1883. évi julius hó 27-én 44901. Ili", b. sz. a. kelt körrendelete az 1884-ik évi megyei költségvetés elkészitése és felter­jesztése tárgyában, ezzel kapcsolatban az 1884-ik évi megyei költségvetés tervezete. A bemutatott költségvetési tervezet a hivatkozott magas miniszteri rendelet, s a megyék háztartásáról szóló 1883. évi XY-ik t. c. által kijelölt szempontok fi­figyelembe vételével vizsgálat alá vétetvén, miután az állandó választmány a kimutatott szükségleteket indo­koltaknak találta, a költségvetést a tek. bizottsági köz­gyűlésnek elfogadás végett ajánlja azzal, hogy a megyei árvaszék és a tok. közigazgatási bizottságnak előterjesz­tése folytán az árvaszéki könyvelő mellé egy 500 tVttal díjjazaudó irnok segédül rendszeresítessék, mely összeg minthogy a törvényileg eugedélyezett javadalmazásból fedezetét nem találja, az árvatartalék alapból lenne éven­ként fizetendő, s mint a megyei házipénztár évi járuléka, a megyei költségvetésbe mint bevétel és kiadás felveendő. Végül tisztelettel megjegyeztetik, hogy a költség­terv mai naptól fogva a törvény értelmében a központi irodában közszemlére kitétetett, s egyúttal annak nyom­tatott példánya jelen véleményes jelentés kiséretében minden bizottsági tag urnák kézbesíttetett. Kmf. Je­gyezte és kiadta: Czukelter Lajos m. k. m. Il-od aljegyző. Uj megyei postahivatal. F. hó 21-én Petrikereszt­turon postahivatal lépett életbe, mely a zalatárnoki pós­tahivatallal gyalogjáratok által van összeköttetésben és kézbesítő körét Győrtiszeg, Majosfa, Bollahida, 1 borfia, Vöröszeg és Szilvágy községek képeik. Kisaszszonynapi országos vásárunk, nehogy a cso­portosulás folytán esetleg újból zavargás támadjon, ha­tósági intézkedés folytán nem lesz megtartva. A budapesti állami középipartanoda igazgatóságától. A budapesti állami középipartanódában (VIII. kerület, bodzafa utca 28. szám) a beiratások szeptember hó 1. kezdődnek és 15-ig tartanak. Az intézetbe rendes tanulókul felvétetnek : 1. azok, kik az iparos tanulók számára szervezett iskola három évi tanfolyamát bevégezték s legalább is jó osztályzatú bizonyítványuk van; — 2. a polgári iskola, gymnasium vagy reáliskola négy alsó osztályából jó sikerű bizonyít­ványt nyertek; — 3. iparos segédek és mindazok, a kik a kívánt előkészültséget felvételi vizsgálat utján bizonyítják. — Azon tanulók, akik valamelyik közép­iskola négy alsó osztályának elvégzése után lépnek az intézetbe, jogosítva vannak az egy évi önkéntességre. Iskolai ertesités. Miután a városunkban időző ka­tonaság az elemi és felső leányiskola tantermeiben van ideiglenesen elhelyezve, figyelmeztetjük a t. szülőket, hogy az említett két intézetnél a tanítás szeptember 17-én veszi kezdetét, azonban a polgárifiú iskolánál a beiratások már megkezdőitek és még t. hó 2-ánés 3-án tartatnak, mig a szabályszerű előadás e hó 4-én veszi kezdetét. Kinevezés. Az igazságügyniiniszter Grunner Armin nagy-kanizsai kir. törvényszéki dijnokot az ugyanottani kir. járásbiróságkoz írnokká nevezte ki. A városunkban időzött színtársulatot, mely ki­tűnő és összhangzó előadásai folytán a közönség részé­ről meleg pártolásban részesült, a zavargós állapotok érzékenyen sújtották; mert augusztus 25-ike óta a szini­előadás hatóságilag be lett tiltva. Mivel azombari ily nagy számból álló társulatot az előadások betiltása foly­tán a színigazgató tetemes anyagi áldozatok nélkül nem tarthatott fenn, a társulat még a hét folyamán Szombat­helyre költözött. Vizbefullas. A zavargások megszüntetése végett városunkba jött dragonyos század egyik közlegénye szerdán a Gömbös malomnál fürdés közben vizbefult. A mint a vízbe ugrott, azonnal lebukott s többé nem is volt látható s így valószínű görcsöt kapott; mert társai állítása szerint kitűnő uszó volt. Holt testét csak pén­teken foghatók ki s ugyanaz nap délután temették el. Kíséretét egy díszszázad képezte s azonkívül társai kö­zül többen megjelentek szerencsétlen véget ért társuk temetésén s egy-egy marok földet dobtak a hazájától távol pihenőnek sírjába. Vasúti menetrend Szent-Iván (Zala-Egerszegről.) Nagy-Kanizsa felé indul d. e. 10 óra 19 perc, este 9 óra 5 perckor és éjfélután 2 óra 42 perckor. — Szombathely felé indul reggel 7 óra 52 perckor, délután 4 óra 55 perekor és éjfélután 1. óra 43 perckor. — A N.-Kanizsa felé indulás jelzi a Szombathelyről jövő vonatok idejét, valamint a Szombathely felé indul ns ^Nagy-Kíinizsa felől jövő vonatokét.

Next

/
Oldalképek
Tartalom