Zalamegye, 1883 (2.évfolyam, 26-52. szám)

1883-07-01 / 26. szám

II. évfolyam. Zala-Egerszeg, 1883. julius 1. 26. szam. Előfizetési díj: Egészévre 4 ft., Félévre 2 ft., Negyedévre ! ft. Hirdetmények: 3 hasábos petitsor egyszer 9 kr., többszöri hirde­tésnél 7 kr., Bélyegdij 30 kr. Nyiltfér petit sora 12 kr. i, m i es il A „Zalamegyei gazdasági egyesület" és a „Zalaegerszegi ügyvédi kamara" hivatalos közlönye. Megjelenik mindéit vasárnap. Zala Egerszeg, 1883. junius 28. Lapunk 1. é. 2.Vik számában röviden meg­említettük, hogy városunk s a vidék értelmiségé­nek több tekintélyes tagja Zala-Egerszegről a szent-iváni vasúti állomásra vezetendő helyi ér­dekű vasút létesítése iránt határozott jellegű ér­tekezletet tartott. Örömmel jelezzük, hogy az illetők ezen ügyben tovább buzgólkodnak, inert mint alább megyei híreink rovatában közüljük, azon érte­kezletből nyert megbízásuk folytán Háczky Kál­mán és Skublics Jenő urak f. évi julius hó 10. délutáni 3 órára Zala-Egerszegre a gazdasági egyesület háza termébe további értekezletet hivnak össze. Tekintve, hogy a megjelenésre nem csuk az első értekezleten jelen voltak, hanem mind­azok, kik a z iigv iránt áldozatra kész é r (1 e k 1 ő d é s s e 1 is viseltein e k, felkéretnek, azt hisszük, hogy az első értekezlet megállapo­dásai alapján az illetékes helyen történt lépések gyakorlati tájékoztatást ered­mén \ cztck, melvnek következtében a további teendők iránt határozni kell. Igen természetes, hogy a ki a célt akarja, annak az eszközöket is kell haszáhii: s mint­hogy il\ iig\ egyenek és főkép a község áldo­zatkészsége nélkül sikerre nem vezethető, — itt az idő, hogv ugv városunk egyeteme, mint egyénileg minden egv es polgára levetkezve azon veszélyes elfogultságot és sziikkebliiséget, melyet a Xagy-Kanizsa-soproni vasút építése alkalmával néhánv rövid látó, de vezérszerepre, népszerű­ségre törekedett egyén kontárkodása tanúsított s mely városunkra eddig is annyi hátrányt ho­zott megragadja a kedvező alkalmat és igye­kezik helyre hozni azt nagyobb áldozattal is — a mit akkor csekély áldozattal tenni elmulasztott. Epen ezért városbíró ur buzgalmától re­nuljiik, hogv a képviselő testületet mielőbb összehívni fogja a végett, hogy megbízást és utasítást kapjon, hog\ az értekezleten a „Zalamegye" tárcája. „Mikor az ember házasodik." — Karcolat. — Irta : ,1 e n v » y Géz n. (Vége.) Mérhetett-e volna a sors ennél nagyobb csapást Hencére, ki egyszerre a legboldogtalanabb embernek érezte magát a told kerek-égén. No de nem! hisz ez lehetetlen! A levél itt van. meg jött. talán a levélhordó kezén tévedt el, vagy •sak a postamester akar gonosz tréfát űzni vele s ma­cánál tartja holnapig! Holnapig!? De ez a „holnap-, egy egész örökké­valóságnak tűnt fel Bence előtt. Ő holnapig várjon!? Win! Kiment maga, rohant a postára. Mikor azután itt s azt mondták neki hogy: — rNines! nem jött"! Bence •gészen kikelt sziliéből s teljesen megsemmisülve érezte nagát. De hát miért, mi okból maradhatott el az a ked­es kis levél, mely eddig még mindig oly pontosan meg­érkezett a kitűzött napra, l alán megbántottam az an­gyalt, vagy talán beteg, vagy — óh: de azt még kí­nondani is borzasztó -— mást goudolt, más kérője akadt, vép. tintái, kedves, kedvesebb, mint Yirágh Bence és nőst ő másé lesz, másé a ház, az a gyönyörű szép eme­etes ház! De ugy kell! minek húztam halasztottam il\ oká a dolgot, miért nem hoztam el magammal mindjárt lieitació után, most nem állnék itt megcsalva, elha­gyatva, árván, a világ csatjára. Szegény, szegény Bence! bizony keserves is lett a 3 „sorod". Ha ilyen kétségbeesetten láthatott volna az városi közönség nevében niegje 1 envé 11, a város mint község 1 áldozatkészségét O Ö kijelentse és tanúsítsa. A árosunk polgárait pedig felkérjük, hogy nem rettenve viszsza a pénzbeli áldo­zatoktól. erre kész elhatározottsággal minél nagyobb számban megjelenni szíveskedjék. A városi közegészségügyi bizottság ülése. Városunk közegészségügyi bizottsága junius hó 28. ülést tartott, melyen a bizottság tagjai szép számmal jelentek meg. A gyűlés lefolyását a következőkben adjuk: Fischer Miksa bizottsági tag ur interpellálja elnök urat: váljon van-e tudomása a jelen időben olv nagy mérték­ben elterjedt és egyesek egészségére oly kártékony be­folyással bíró köpölöztetés elterjedésére nézve? É- ha igen, ennek beszüntetésére mit tett? - Elnök ur jelenti, hogy ezen ügy az ő figyelmét sem kerülte el, sőt e kö­rülményre a járásorvos ur véleményét is kikérte, de minthogy e tekintetben a járási orvos ur egymaga mit sem tehet, határoztatott, miként e törvénybe ütköző s e&yesek egészségét veszélyeztető baj meggátlása céljából, a bizottság felkéri a járási tok. szolgabiróságot, hogy a köpölvöztetést és érvágást beszüntetni és annak haszná­latát csak azok részére engedélyezné, kik erre nézve orvosi rendelvényt tudnak felmutatni, minek szigorú megtartására a borbélyok és fürdótulajdonosok általa utasitandók lennének. Elnök ur előterjeszti, hogy az utcák tisztátlan­sága, egyes helyeken levö'kilölyasok és egyéb egészsé-" get rontó dolgok miatt a bizottságot mulhatlan köteles­ség készteti hozandó határozataival illetőleg javaslataival oda törekedni, hogy a közegészség városunkban a törvény által is kívánt kötelmeknek megfeleljen, noha már a városi hatóság által a sáncok kitisztítása részben elren­deltetett és teljesíttetett is, de minthogy ez a bajt csak ideiglenesen orvosolja, gyökeresebb intézkedések beho­zatalát óhajtja; miért is a bizottság határozatikig ki­mondja, miszerint felkéri a városi tekintetes hatóságot, hogy a rendelkezése alatt álló közegeit utasítsa a köz­egészséget rontó kihágóknak hozzá leendő beterjeszté­sére, a közmunkák ide megkívántató felhasználására, az árkoknak a rendes lefolyást igénylő kiásatására. A telek-utcában létező csatorna rendbe hozatalára nézve javaslatba hozza, hogy' a városi tok. képviselő testület kéressék fel azon határozat hozatalra,'miként a nevezett utcában a "csatorna építetéséhez sziikséglendő téglaanyagot kiszolgáltatja, de egyúttal kötelezi a ház- i tulajdonosokat a csatorna elkészíttetésére és azoknak padló általi befedésére. Hrábovszky Flórián törvényszéki bíró ur házától Szigethy Antal ügyvéd ur háza mellett elfolyó csator­nát pedig kéri oly állapotba hozatni, mely az egész­ségi ügynek teljesen megfelel. Minthogy továbbá tapasztaltatott, hogy az ár­nyékszékek egyes helyeken, de különösen a kaszaházi utcában Pákozdi, Kohn, és Feiehtinger háztulajdonosok­nál oly helyeken vannak felállítva, melyek nemcsak a szemet sértik, de az egészséget is nagyban veszélyeztetik, ezeknek elhelyezése vagy elfödése és peeegödrök ásatása hozatik javaslatba, miért is áz érdeklő háztulajdonosok ezen dolgok rendbehozatalára a tekintetes városi hatóság által felszólítandók volnának ; ennek eszközlésére a tek. városi hatóság felkéretni határoztatott. Továbbá a Zöldfa vendéglő hátsó részén kijövő csatorna elég tisztátalanságra mutat, minek oka tőké­pen az ott eszközöltetni szokott borjumetszés, ennek betiltás, úgy a kiscsapó utcában Geiringer Áron kerítése mellett és egyátalán más helyeken levő csatornák tisz­tántartása, — a bozót utcában esős időben állóvíznek lefolyásához megkívántató csatorna ásatása és híd felál­lítás;! kéretik a tek. városi hatóság által mielőbb elren­deltetni. Városunk anyagi helyzete nem engedi ugyan az utcák teljes felöntöztetését, de mivel az egészség jóté konyságára nézve a járdák felöntöztetése is meglehetős befolyással van, javaslatba hozza a bizottság, hogy a tek. városi hatóság által a háztulajdonosok száraz idő­ben köteleztetnének házaik előtti járdáikat reggel és délután május 15-től szept. 15-ig felöntöztetni. Nem kevésbbé fontos azon több ízben előfor­dult eset, hogy a törvénytelen gyermekek születésük után néhány napra születési helyükről eltávolíttatnak, kiknek egészsége fenntartása illetőleg kinyoniozása iránt ez eltávolítás által nagy nehézségek gürdíttetnek elő, javaslatba hozatik, mely szerint az ezen célra helyet adó tulajdonosok, ugy a bábaasszonyok utasíttatnának a városi tek. hatóság által, miszerint ezen helyeket vagy más helyre való költözködést a városi kapitányságnál esetről esetre bejelenteni tartoznak. Részünkről csak azon óhajunknak adunk kifejezést, vajha a hozott határozatok ne csak a papiroson lenné­nek, hanem az illetékes hatóságok részéről teljes szigor­ral és pontossággal foganatosíttatnának! Magyarország gyógyhelyei és gyógyforrásai. Ezen cím alatt fekszik előttünk egy röpirat dr. Bruck .1 tói, melyet szerző a foldinivelés-, ipar- és ke­reskedelemügyi minisztérium megbízásából adott ki. E a Sugár Betti, bizonnvára könnyebben is tudott volna határozni. Mert hát a levél elmaradásának és igy Bence végtelen bujának az volt az oka, hogy a biik­könyházi nótárius, a Maszlagiczay Náci megkérte a Bet­tikét és ő — nem tudott hamarjában határozni, hogy hát a Bencéé legyen-e, vagy a Nácit boldogítsa. Ezért hallgatott tehát, ezért nem jött levél! Mert, szó a mi szó, ez a bükkönyházi nótárius nem is volt valami megvetendő „parthie" csak azaz egy hibája vplt, hogy rettenetesen parasztos volt a — -mo­dora". És ez Ion Bencének a szerencséje! Mert hát Bettike mégis csak azt gondolta magában, hogy inkább lesz ő csicsóházi fiskálisné, mint a bükkönyházi nótárius felesége. Az-é a bárdolatlan Maszlagiczay Nácié, kivel bizony szégyelne végig menni az utcán, azután meg mit szólna a világ, ha egy ilyen falusi legény felesége lenne egy Sugár Betti, az a finom kényes dáma, kinek vala­mikor a legelőkelőbb gavallérok hódoltak, s a ki folyton csak a magasabb körökben forgolódott, ott nőtt fel s egyedül csak ott érezte jól magát. Nem! akkor már mégis inkább csak a Bence. Igen ám. csakhogy most meg ez a Bence nem válaszolt, mái­több. mint két hete Sugár Bettinek az után a kellemet­len pausa után küldött levelére és igy most meg Betti­kén volt a sor, hogy kétségbe essék s olvan formán kezdte magát érezni, mint mikor két szék között földre pottyan az ember! Jaj; de hogyan is lehetett ilyen meggondolat­lanságot elkövetni? igy megbántani azt a kedves jó öreg urat! Most már azután az is megtörténhetik, hogv többé soha ki sem békül, füstbe megy az egész házasság, másé lesz a csicsóházi fiskális s az a sok szép pénz, ott a csi­csóházi takarékpénztárban, a melyre pedig Bence, már azon az emlékezetes bál éjén, néhányszor oly ^finoman" célozgatott, mert hát az ilyen pénzes öreg uraknak ha­mar akad vigasztalójuk, ő meg ezután maradhat pártá­ban egész életére, vén leánynak! Szóval Sugár Betti kezdte belátni, hogy nagyon kétségbeejtő helyzetbe sodorta meggondolatlansága, az az jobban mondva, az a bükkönyházi átkozott nótárius. Csakhogy nem azért tartozott Bettike az asszonyi nemhez, hogy a sors kedvezőtlen esélyei közepett, se­gíteni ne tudott volna magán. Eleinte csak töprenkedett, emésztette a szivét, hanem azután fogta magát, — irt újra Csicsóházára és — néhány nap múlva már kezében volt a válasz, a mely eddig is csak ez okból késett; inert szegény Bencét a legutóbb történt események izgalmai annyira elővették, hogy majd két hétig kínozta a po­dagra meg a chiragra, ugy hogy meg sem tudott moz­dulni, hát még szerelmes levelet hogyan Írhatott volna szegény ! !)<• fel is tette magában, hogy amint felgyógyul, azonnal útját, vágja minden ilyen keserves állapotokat előidézhető körülményeknek. Nem halaszthatja tovább egy napig sem a házzasságot. — S amint határozott ugy is lőn: a leirt események után alig mult el három hét és Virágh Bence ismét fe­leséges ember volt s természetesen egyszersmind a leg­boldogabb ember az egész városban. Csak most néztek azután még igazán nagyot a csiesóháziak. Amit eddig nem akartak hinni, most ott volt előttük teljes valóságban. A megyei fizikus, pláne ki különben maga is reményteljes agglegény volt, mi­kor először meglátta az _uj asszonyt", egészen odáig lett! Nem akart hinni saját szemeinek. Hogyan kapha­tott ez a csudálatos prokátor ilyen fiatal, szép feleséget! ? Hanem hát nem azért volt Csicsóháza kis város s nem azért laktak ott asszonyok, hogy kritizálni valót é- nagyon is kritizálni valót ne találtak volna az egész házassági histórián, főleg pedig a menyecskén. A tiszteletesnének például mindjárt sehogy sem tetszett a menyecske. Biz az egy cseppet sem szép! Nagyon is meglátszik rajta, hogy már túl jár a harmincon.

Next

/
Oldalképek
Tartalom