Zalamegye, 1882 (1.évfolyam, 1-27. szám)

1882-11-12 / 20. szám

Szerencsénkre nálunk tulspeculatio és szédelgés alig létezett és papinjaink reális belértékiiknél fogva kiállották az erős ostromot, és megcsökkent árfolya­muknál a nagy közönség, mint vásárló lépvén fel, meg­akasztotta a további devalvatiót. Az első félév azonban elmúlt a nélkül, hogy a nagy bankok jelentékenyebb üzleteket köthettek volna, és a félévi mérlegek a mult évhez képest nevezetes csökkenést mutattak. A tőzsde mindent előre kokott escomptálni, — ennek tulajdonítható, hogy az irányadó intézetek silány félévi mérlegei nem idéztek elő nagyobb árfolyam csökkenéseket, annál kevésbbé, mert a kitűnő aratás tudatában a 11-ik félévben élénk üzletre lehetett következtetni, a mely az első félév hiányait dóin kár­pótolandja. Nevezetesen bizott a tőzsde a magyar arany járadék conversiójának folytatásában, a mely bizonnyára az egész üzletet felvillanyozandaná. A tőzsde reményei­ben csalatkozott és már csak 2 hó választ el az év vé­gétől, a mely évben a bankok majdnem kizárólag a folyó üzletre voltak utalva. Az angolok egyptusi diada­la, — a mely az egyedüli nyugtalanító politikai kérdést szüntette be, az sem tudott az üzletbe életet önteni, és a várva várt Hausse még mindig nem állt be. El­lenkezőleg, az őszszel nagy gabua mennyiségeket im­portáló Amerika mint minden évben, megtámadta az aranynyal fizető bankok arany készleteit és ezek vé­delmére mindenütt felemelték a kamatlábot. Nem az áremelkedés, hanem a kamatláb felemelés folytán. — a hanyatló irány lépett a hosszan tartó stagnatio helyébe. liégi tulajdonsága a tőzsdének, hogy a bekövetke­zett tények nincsenek oly hatással reá, mint a kilátás­ban levők. A külföldi bankok mind felemelték a ka­matlábot. A lapok jelentették, hogy az osztrák magyar bank is kényszerülve leend a pénzt megdrágítani, mert az áru üzlet nagy igényekkel kezd fellépni, és a bank­jegy forgalom nőttön nő. — A tőzsde folyton lanyha irányt követett. A mint azonban bekövetkezett a tény és az osztrák magyar bank az Escomte-ban 5° ',,-ra, a Lombard ban 6%-ra emelte a kamatlábot, — a tőzsde megnyugodott és meg­szilárdult. — Talán ez évben nem vár több csalódás a tőzsdé­re, — és az előttünk álló 2 hó barátságos hangulat mellett fog lefolyni. A spekulatio értékekben nagy emel­kedés véleményem szerint nem várható, — hacsak a Rothschild konsortium nem folytatja az arany járadék konversiót, — mely esetben a hitelrészvények, dacára a mai magas árfolyamoknak, — a mely mellesleg mond­va épen nem indokolható — bizton felszöknek 15—20 forinttal. — A vidéki speculatióra egy némely, árfolyamokban indokolatlanul alant álló, vagy elhanyagolt értéket aján­lok, melyeknél igen csekély a kockázat. Például: a) Magyar 4"\,-os aranyjáradék és 5% ;papírjára­dékot. Mai árfolyam 87—88. A járadék konversiójának 1883. végéig szerződésszerüleg be kell fejeztetni. A Rotsehild csoport által inscenirozott első aláírásnál a já­radék 10-szer tuljegyeztetett és árfolyama 92-re szökött fel. A Rotsehild csoport elég hatalmas arra, hogy a meg­kezdett üzletet hasonló fényes eredménynyel fejezze be. A járadékok emelkedését elő fogja mozdítani az idei Biulgett is, — melynél a rendes kiadásoknál a tavali 21 millió deficit helyett csak 8 millió mutatkozik, és a jövő évre az egyensúly teljes helyreállítása van kilá­tásba helyezve. A tőzsde gróf Szapáryuak az ország­házban tett eme nyilatkozatát árfolyam emelkedéssel üdvözölte. Indokolja továbbá a járadékok árfolyam emelkedését gróf Szapárynak a takarék betételek 10" „ jövedelmi adóval leendő megadóztatását célzó törvény­javaslata is. — 11a a közönség jövőben 4%-os takarékbetétei után 10"/ ( 1 jövüdelmi adót lesz kénytelen fizetni, bizonnyára inkább állami járadékba fekteti megtakarított pénzét, mely ueki a mai árfolyam szerint 100 írttól 5 fi t 40 kr. és 5 frt 70 kr. kamatot hoz adómentesen. Egi/ tőzsdei zárlat 5000 frt névértékű járadék vé­teléhez 750 frt fedezet szükséges készpénzben vagy érték­papírban. b) Magyar jelzálog hitelbank részvényeket. Névérték 100 frt aranyban vagyis 118 frt papirban; árfolyam 122 frt. Ezen intézet nagy sikerrel folytatja a jelzálog üzle­tet és elsőrangú biztosságé papírnak tekintendő. A ki­látásban lévő osztalék közel 7" „ jövedelmet biztosítand. E bank 40 millió sorsjegy záloglevél kibocsájtására nyert engedélyt, mely üzlet foganatosítása a közel jövő­ben jelentékeny árfolyam emelkedésre enged következ­tetni! — Egy zárlat 2,") drb ily részvény vételéhez szüksé­ges fedezet 750 frt készpénzben vagy értékpapírban. A nagy fedezet a vidéki speculatiónál elkerülhetle­nül szükséges a spekuláns érdekében, — mert a veszteség kockázatot csökkenti. Esetleges árfolyam csökkenés esetében utp/anis az, a ki nagy fedezet mellett dolgozik, nyugodtan kivárhatja a javulást, — és kevesebb mennyiséggel bizto­sabban éri el a nyereséget. .1 kis fedezettel nagy mennyi­ségre játszók, — hazárdjátékként folytatják a tőzsdém ive­leteket, mindi<i sokat hockáztatnak, mert sokat akarnak egyszerre nyerni. Végsoruk rendesen az, hogy a csekély betétet teljesen elveszítik. Helyi, megyei és vegyes hírek. Azon küldöttségét, mely az egyházmegyei papság hódoló tiszteletét fejezi ki uj főpásztora előtt, kedden, f. hó 14-én Budán saját lakásán fogadja Hidasy Kornél szombathelyi püspök őméltósága. A küldöttségben Dr. Horváth Károly helybeli apát plébános úr őnagysága is részt fog venni. Kepviselö testületi üles. A f. hó 9-én tartott kép­viselő testületi ülésen szótöbbséggel elhatároztatott, hogy a katonaság visszahelyezése végett a es. k. hadügymi­nisztérium kérvéuyileg megkerestetik. — A zala-eger­szegi kataszteri bizottságnak a földadó felülvizsgálata érdeméhen f. hó 15. és 16. napján tartandó ülésén a város birtokosainak képviseletével Arvay István, Isoó Alajos, Ruzsics Károly és Dr. Czinder István képviselő urak bízattak meg. — A helybeli fogyasztási adó bér­beadása érdemében f. hó 13. 14 és 15. napjain Sopron­ban tartandó árverésre a város részéről Miszory Ignác és Kovács Károly urak kiküldettek. — Dr. Mángin Károly megyei tiszti főorvos úr a kórházi főorvosi ál­lásról lemondván, ezen állás betöltése a jövő gyűlés tárgyáúl tüzetett ki. — Az orszános vörös kereszt egylet helybeli fiókja 1882. évi nov. hó 5-én választmányi ülést tartott, mely alkalommal az egyleti pénztárból a tiroli vizkárosultak i javára 30 frtot utalván voztatott, azonkívül t k. Svastits j Benói.é, Skublics Jenőué, Gráner Teréz, Fischer Mik­sáné Dr. Mángin Károlyné és Isoó Alajosn választmá­nyi tagok felkérettek, hogy aláírási ivek .itján a sze­rencsétlen tiroliak javára gyűjtsenek. — Ugyan ezen ülés alkalmával 13 helybeli szegény részére 33 forint összeg szavaztatott meg. — Evvel kapcsolatban egyút­tal megemlítjük, hogy a helybeli plébánia hivatal a ti­roli árvízkárosultak részére adakozásra már felszólította a híveket s bármely csekély adományt elfogad és ren­deltetési helyére juttat. — Áilandó választmányi ülés. Az 1883. évi termé­szetbeni közmunkabeosztás és utépítészeti költségelő­iránvzatra vonatkozó javaslat megállapítása végett az állandó választmányi ülés f. évi nov. hó 22-én d. e. 9 órakor helyben a nagy megyeház gyűlés termében fog megtartatni. — Szobrot Arany Janosnak! A magyar tud. akadémia az Arany-szoborra való gyűjtést a következő felhívással kezdte meg, melyet a magv. földhitelintézet aláirási ivek mellett nov. 6-án kezdett szétküldeni a törvényhozó tes­tületeknek, egyházi és világi hatóságoknak, tanintézetek­nek és társulatoknak: Arany János a magyar nemzeti szellemnek fényes költői diadala, örökös dicsősége. Ha­lála méltán borította gyászba az egész nemzetet. E kö zös gyászból méltán fakad a kegyelet és hála, mely tehetsége szerint siet dicsőíteni a dicsőt. A lángész érc­nél maradandóbb emléket állít magának halhatatlan mun­káiban. A kegyeletes lelkesülés csak az érc szilárdságá­val tudja kifejezni hitének rendületlen erejét, hogy : a szellem nagysága győztes marad minden belátható idők felett. Ilyen szellemnek érzi és vallja nemzetünk Arany­Jánost. Alig hunyta be szemeit, minden körből egyszerre hangzott fel a kívánság: örökíttes.sék meg alakja a hal­hatatlanság földi jelképében, egy érc-szoborban. A ma­gyar tudományos akadémia, melyhez a nagy költőt szoros kötelékek kapcsolták, kezébe vette a szobor ügyét s intézésére, október 30-án tartott összes ülésén, egy bizottságot nevezett ki, melyhez a Kisfaludy-társaság, Budapest fővárosa s az országos közmunka- és képző­művészeti tanács küldöttei csatlakoznak. E bizottság nevében fordulunk a nemzet kegyeletéhez: hozza meg áldozatát a nagy költőnek, ki lánglelke minden kincsét nemzetének áldozta. A szoborra szánt adományok, ez ivekre jegyezve, a magyar földhitelintézethez (Budapest­bálvány-utca) küldendők, mely kezeléseket magára vál, lalni szíves volt. Megvagyunk győződve róla, hogy e fölhívást a nemzet nagyja és kicsinye áldozatkész lelke­sedéssel várja és fogadja. Megvagyunk győződve, hogy nem sokára állani fog Budapest valamelyik közterén az érc-szobor, késő nemzedékeknek is hirdetve azt, mi Arany János lelkét eltöltötte: multunk nagyságát, né­pünk erejét s a hitet jövőnkben. Budapesten, 1882. november 1-én. Gróf Lónyay Menyhért, a magyar tud. akadéma elnöke. Gyulai Pál, a Kisfaludy-társaság el­nöke. Beöthy Zsolt, az Arany-szobor-bizottság titkára. Cseppkő-barlang Balaton-Füreden. A mult héten Balaton-Füreden —mint a „Veszprém" írja a Tamás­liegv nvugoti o dalán mintegy 120 láb relativ magas­ságban a kőfejtők cseppkő-barlangra bukkantak. Mint­egy 100 120 lépésnyire hatoltak bele és több elágazást észleltek. A tudományos kutatás rövid idő múlva részletes leírását adhatja e valóban érdekes fölfedezés­nek, mely bizonnyal a Balaton-egylet iránt is fokozni fogja az érdeklődést. — Gyászhír. Folyó hó 4. szenderült át a jobblétre Simon János, özvegy báró Siua Simonné bellatinezi ura­dalmának több, mint negyven éven át számtartója, éle­tének 74 évében, özvegyet és nyolez élő gyermeket hagyván maga után. Temetése e hó 6-án ment vég­hez nagyszámú helybeli és vidéki minden rendű és ran­gú közönség részvétele, és a helybeli polgári zenekar kísérete mellett. —- A díszesen felkoszorúzott koporsót a helybeli tűzoltók vitték felváltva a temetőben. — A i gvászbeszédet Szipeki Márk helybeli plébános úr tar­totta az elhunyt felett. Áldás porarai! A megyei közigazgatási bizottsáq november havi idését kedden, f. hó 14-én fogja megtartani. E gyűlésen terjeszti be a muraközi népiskolák állapotának megvizs gálása végett Zalamegve tek. közigazgatási bizottsága által 1881. évi október hó 3-án tartott illésből kiküldött bizottság hivatalos jelentését az említett iskolákról. Azon kedvező helyzetben vagyunk, hogy a terjedelmes és a muraközi népiskolák állapotát egész részletesen feltünte­tő jelentést lapunk legközelebbi számában közölhetjük. Kereskedők és iparosok utazó segédei és ügy­nökei érdekében a földniivelés-, ipar- és kereskedelem­ügyi in. kir. minisztérium legközelebb valamennyi tör­vényhatósághoz a következő rendeletet bocsátotta ki: Kereskedőink és iparosaink közül számosan azon panaszszal járultak ismételten elém, hogy utazó segédeik és ügynökeik áru megrendelések gyűjtésében a közigaz­gatási hatóságok által több városban, igy Kecskeméten, Miskolczon, Székesfehérvárott stb. megakadályoztattak. Miután a hozzám felterjesztett ebbeli és más tör­vényhatóságiktól is beérkezett hivatalos jelentésekből azon meggyőződést szereztem, hogy a közigazgatási ha­tóságok ezen eljárása részint az 1*72: VlII-ik t. c. 32. §-ának helytelen magyarázatából, részint pedig a házaló kereskedés fogalmának téves értelmezéséből ered: szük­ségesuek találom a törvényhatóságot felmerülheső ese­tekre való tekintetből a következőkről értesíteni: Az 1«72: VIII. törvénycikk 32. §-a alapján jo­gukban áll iparosainknak és az ugyanezen törvénycikk 1. S-a értelméhez képest kereskedőinknek is, ugy'saját mint mások készítményeire nemcsak lakhelyükön ha­nem azonkívül is, az ország bármely helyén, sőt az osztrák birodalmi tanácsban képviselt országokkal kötött szerződés .1*78: XX. törvénycikk) XIV. cikkelyében foglalt viszonosságnál fogva a monarchia másik felében is, valamint megfordítva az osztrák alattvalóknak a ma­gyar korona területén megrendeléseket gyűjteni vaev gyűjtetni. b J Az 1872: VIII. t. e. 32. §-ában foglalt azon kor­látozás. hogy az említett készítmények eladása a telei) vagy fióktelep helyén kivül csakis' heti vagy országos vásáron eszközölt, hetik, a megrendelések 'gyűjtésére nem vonatkozván, ezen utóbbi foglalkozás bármikor tehát heti vagy országos vásáron kivül is az ipartör­veny 29-ik §-ábau említett bejelentés kötelezettsége nél­kül gyakorolható. Miután továbbá „házaló ker skedés alatt az áruk­kal helységről-helységro és házról-házra járva, meghatá­rozott eladási hely nélkül űzött kereskedés értetik, an­nálfogva megjegyzem, hogy árukra leendő megrendelé­sek gyűjtése: liázaló kereskedésnek nem tekinthető­teltéve tehát, hogy a/, illető gyűjtő kész árucikkeknek közvetlen áruba bocsájtása által tényleg házaló keres­kedést neiu űz, a megrendelések gyűjtése mustrák fel­mutatása mellett és házról-házra járva i' s gvakorolható. Könnyen megolvashatta, a mit taíalt az a zártö­rő, ki a templomi perselyek kiürítésére annyira rá szo­kott. hogy azt valóságos monopólium gyanánt kezelte már, s ha erszénye megürült, nem átalotta a hivek e kegyeletes filléreit eltolvajolni. Sikerült is ez neki egy­néhányszor. mert ámbár a persely ismételve meg fett erősítve, sőt a lakatos bonyolódott szerkezetű zárt "készí­tett rá, a gaz tolvaj álku'lesai, vagy ha ezek a szol­galatot megtagadták — vésője segélyével hosszú fesze­getés után mégis hozzá juthatott egy kis apró pénzhez. De mivel legutóbb a plébánia templom Mária perselyé­ben. mert ez hetenkint kiüríttetik a pénznek csak hűlt helyét találta, mult héten a kálvárián próbált szerencsét; azonban itt is megcsalatkozott, mert ámbár ! két perselyt szakasztott fel, 10 krajcárnál többet aligha talált benuök, miért is boszuságában még a lakatokat is magával vitte. — Halalozas. Donászv Ferenc ><>lt megyei árvaszéki ülnök f. hó 6-án 54 éves korában tüdővészben elhunyt. Jegyzői szigorlat. Az 1871. évi XVIII. t. c. 71. §-a értelmében tartandó jegyzői szigorlat letételére je­lentkezett egyének vizsgálatának határnapjául f. hó '28 és 29. napja van a t. alispáni hivatal által' kitűzve. Pályázat segedtanitoi állomásra. A nagy-lengyeli plébániához tartozó Bazita fiók-községben a róni kath. segédtanítói állomás üresedésben vau. Ezen, egyébként önállósított segédtanítói állás javadalma évi 201)' frt. Az állomás azonnal elfoglalható. Egy zalamegyei utazó meggydkolasa. Witti György, aki 1850-ben Nagy-Ivanizsa mellett egyik helységben született, kora ifjúságától fogva a tengerészet iránt nagy hajlammal bírt, a hadi tengerészeti iskolák befejeztével tengerésztiszt lett. Midőn Stanley, a hírneves afrikai utazó második afrikai expeditiójára indult, ennek felhí­vására az expeditióban résztvett és a Gongon felállított állomás vezényletét átvette. Utóbb kutatások eszközlése végett Eszak-Borneoba ment, hol a benszülöttek áldoza­ta lett. - Benne kétségkívül oly fiatal tudós veszett el, ki a magyar névnek becsületet és tiszteletet szerzett volna. ­A kiket nem liaborgat a oivilizatió. Gellénháza községben valószínűleg, azon indokból, hogy saját drága pénzükön — kapa-kasza kerülők ne növekedje­nek — azt a nevezetes határozatot hozták, hogy az iskola házat korcsmává alakítják át, az ügy a mint halljuk legközelebb erélyéről ismert szolgabiránk elé fog kerülni, a ki bizonyosan majd más irányt ád a ta­nács bölcs végzésének. Tapasztalt vén rókák felkutatása- és puskacső elé hozására egy angol vadász következő szert ajánl. A rókalyuk minden nyílását be kell dugni lombbal és rőzsével, melyeket addig kell betaszítani, a meddig csak lehetséges, hogy a róka kibúvását hallani és őt kellőleg fogadni lehessen. Ezután egy 2-5 méter hosszú vaspálcával körülbelül a róka odújának közepetáján für­jünk egy lyukat, melyen keresztül azután egy tölcséren át 1 , liter erős szalunak szeszt öntünk, s a lyuk száját bedugjuk. A szalmiák szesz átható szaga csakhamar kényszerítendi a róka komát a lombon és gályákon ki­búvni, mikor aztán könnyen hurokra keriil. Kedvező alkalom szarvasmarha vásárlásara. A nagy nyomor, melybe az áradások Tirol lakosságának nagy részét sodorták, fokoz tátik még a/, által, hogy az idén a takarmányterniés igen kedvezőtlen volt s igy a marhatenyésztők, különösen a Puszter-völgyben kény­telenek szarvasmarha-állományukat több mint egy har­madrészszel csökkenteni. A közlekedés fennakadása foly­tán azonban a szokásos nagy őszi marhavásárok nem voltak megtarthatók, részben pedig, a hol megtarthatók voltak, vevők néni jelentkeztek. A bécsi hivatalos lap ennélfogva felhívja a venni szándékozó közönség figyel­mét, hogy szarvasmarha-szükségletét most Tirolban igen jutányosán fedezheti és különösen hangsúlyozza a pusz­ter-völgyi szarvasmarhafaj kitűnő voltát, mely ép ugy alkalmas a tejgazdaságra, mint a hizlalásra. A brunecki, welsbergi, silliani és lienzi gazdasági járási szövetkeze tek elöljárói készséggel adnak mindenféle felvilágosítást azoknak, a kik az ottani viszonyokat nem ismerik. — Figyelmeztetésül török sorsjegy-t dajdonosoknak. A közönség igen sokat veszített töröksorsjegyeken, mely papirok a török állam siralmas pénzviszonyai folytán 120 Írtról majdnem semmire csökkentek alá. Ujabb időben a sorsjegyek értéke egy szebb jövő és kedvező pénzügyi arrangeinent reményében kissé növekedett és ma mintegy 27 forintot teszen. A török állam jövedel­meinek egy részét kezelő Bondlolderok ugyanis évek folytán egy alapot gyűjtöttek, melyből az állauiadóssá-

Next

/
Oldalképek
Tartalom