Zalamegye, 1882 (1.évfolyam, 1-27. szám)

1882-06-25 / Mutatvány szám

I. évfolyam. Zala-Egerszeg, 1882. junius 25. Mutatvány szám. Előfizetési díj : Félévre 2 ft., Negyedévre 1 ft. Hirdetmények: 3 hasábos petitsor egyszer 9 kr., többszöri hirdetésnél 7 kr. Bélyegdij 30 kr. ZALÁMEGYE A lap szellemi és anyagi részét illető közlemények a szer­kesztőséghez küldendők. Bérmentetlen leveleket csak ismert kezektől fogadunk el. TÁRSADALMI, KÖZMŰVELŐDÉSI és GAZDÁSZATI HETILAP. Megjelenik minden vasárnap. Előfizetési felhívás „ZALAMEGYE" cimű társadalmi, közművelődési és gazdászati hetilapra. Önmagunk és az emberiség iránt tartozó legszentebb kötelességünk célunkat min­denkor szem előtt tartani, annak megvalósításán önzetlen buzgalommal közreműködni, és bol­dognak csak akkor tekinthetjük magunkat, ha kitűzött célunkat ékünk rögös utain minden pil­lanapan megközelíteni érezzük és végre — elérhetjük. — Hogy a mindennapi tapasztalás szouorú igazságként mégis számtalan céltévesztett embert tüntet elénk, ennek oka az erőinket mes«ze túlszárnyaló célok kiválasztásában rejlik, vagy hiányzik a kellő buzgóság az esetleg helyesen megválasztott célok megvalósításánál. — Csekély azon emberek száma, kik a jól ki­jel;lt célok keresztülviteléhez szilárd kitartással bírnak ! — E gondolatok foglalkoztatnak bennünket, midőn e lap hasábjain a t. olvasó közön­séfhez először fordulunk, jól tudva, hogy mindenekelőtt körvonalaznunk kell azon célokat, mtlyek bennünket ez irányú működésünkben vezérelnek. — Erezzük azonban, hogy azok piszta elősorolása magában véve még nem elegendő, hanem a közönség rokonszenvével és a közvélemény helyeslésével csak akkor találkozhatunk, ha a lépésről lépésre felmerülő számta­lan akadályt legyőzve, sikerülend igéretünket beváltani. — Célunk legelső sorban egy megyei lapnak megteremtése. — Rég érezzük ugyanis me­gyénkben egy oly lapnak hiányát, mely a megye érdekeinek igaz és hű képviselője lenne, melv a negyei közigazgatás minden egyes ágozatában felmerülő eseményeket egész részletesen közölné. — A megyénkben létező lapok távol a megye székhelyétől adatván ki, ezen feladatnak ép ez okból teljességgel nem felelhetnek meg. Mert valamint az országos politikai eseményeket híven és gyorsan megismertető lap "<sak is az ország szivében, a fővárosban képzelhető, hol mintegy gyúpontban vannak egyesítve a politikai állapatok alkotása- és változtatására befo­lyást gyakorló tényezők: úgy tárgyilagos felfogás szerint a megyei állapotok hű tükreként szolgálni akaró lap csak a megye székhelyén, mint a közigazgatás külömböző ágainak vezeté­sére hívatott egyének működési helyén létezhet, — Másodsorban feladatunknak tüzzük ki Zala-Egerszeg és vidéke érdekeinek képvisele­tét. A helyi viszonyok éber megfigyelése, e megfigyelés folytán azok tárgyilagos megbeszélése s az ebből támadt higgadt eszmecsere mind a szellemi, mind az anyagi téren csak kedvező eredményt szülhet. — Ennek bizonyításául elégséges utalnunk azon körülményre, hogy napja­inkban majd minden cgves vidék iparkodik egy ily lap utján egy részt a saját kebelében tör­téntekről a közönséget értesíteni, más részt meg a közel vidék kulturális viszonyainak fejlődé­séről időről időre tudomást szerezve, saját jól felfogott érdekeinek előmozdításán annál hatha­tósabban buzgolkodik. — E kettős cél megvalósítás ára lapunkat minél változatossabbá tenni s ezáltal a közön­ség igényeinek minél nagyobb mérvben megfelelni fő törekvésünk leend. — A lap beosztását illetve közlünk: Vezércikkeket a társadalmi élet és közművelődés köréből. Gondoskodni fogunk megyei érdekű közleményekről, továbbá ,,Megyei élet" rovat alatt hozni fogjuk a megyei rendeleteket, a köztörvénvhatósági, közigazgatási, állandó választmányi, gazdasági egyesületi ülések hű ismertetését. Kiváló figyelmünk tárgyát képezendi a közegészség ügy és a tanügy. Mig ugyanis az olső gondos ápolása egy életerős és tettre kész nép megteremtésére elengedhetlen kellék, addig a népnevelés felvirágozása magával hozza a nemzet anyagi jólétének emelkedését. — Hozunk, a gazdászat egyes ágait t; rgyaló közleményeket jeles gazdászok becses köz­reműködése mellett. — Törvényszéki csarnok rovat alatt közölni fogjuk az igazságszolgáltatás körében fel­merült nevezetesebb eseményeket. Tárcánkat igyekezünk élénkké és változatossá tenni s e végből nemcsak mulattató olvasmányoknak adunk helyet, hanem egyúttal komolyabb irányú dolgozatokat is közlünk. Törekedni fogunk, hogv hírrovatunkban a helyben, valamint a megyében előforduló minden egyes eseményről a t. olvasó közönség kimerítő tudomást szerezhessen. — Fellépésünk mindenkor n}ilt és férfias leend, távol a meghunyászkodástól, de kerülve a mindenütt és mindenben hibát kereső gáncsoskodást. — Síkra fogunk szállni az igazság ér­dekében, ostorozni fogjuk társadalmunk ferde kinövéseit, de mindenkor a higgadt megfontolás hangján, érvekül tényeket és nem egyéni nézeteket, vagy álokoskodást használva. — Az előfizetési árt evi négy forintban állapítottuk meg és e csekély ár dacára oda fogunk törekedni, hogy a béltartalom mellett a lap külső cs ;nos kiállítása által is eleget tegyünk a t. közönség igényeinek. — Végül szükségesnek tartjuk kijelenteni, hogy a lap megindításában nem a szerepelni vágyás, vagy a haszonérdek vezérlett bennünket, hanem nagyrabecsült férfiak jóakaró buzdí tása és mind anyagi, mind szellemi támogatásának becses Ígérete mellett léptünk e térre azon őszinte szándékkal, hogy a közjó előmozdításán csekély erőnktől kitelhetőleg közreműködünk. Ajánljuk lapunkat a t. olvasó közönség becses pártfogásába. Zala-Egerszegen, 1882. junius hó- 15-én. Udvardy Ignác felelős szerkesztő és kiadótulajdonos. Hyilt levél zala egerszegi polgártársaimhoz. 1882. junius 23. A mit annyira óhajtottunk, mi már több­ször, de eredmény nélkül szóba hozatott, mit városunk érdekéhen hasznosnak, sőt szükséges­nek hittünk, és hiszünk, valahára létesült, lino itt van a városunkban megjelenő hetilap. — Egyes ember búzgósága; munka és áldozat készsége, monhatnáiu elszántsága megteremtette azt, mi után anyian, és oly régen sovárogtunk. Azt mondani is felesleges, egy helybeli lap, figyelemmel, városa érdekében egész oda adással vezetve, és szerkesztve, a város javára, fejlődésére mily roppant hatással van. — De hogy ezen feladatának megfeleljen, sajátlag megfelelhessen, innlhatlanul szükséges, hogy a város közönsége anyagilag, s mi legfőbb szelle­mileg is támogassa. Mert egyes ember buzgósága megteremti ugyan a lapot, hanem hogy az fej­lődjék szellemileg és tekintélyében, következve hatásában is gyarapodjék, emelkedjék, ez csak ugy érhető el, ha kellő elterjedettségnek örvend, ez pedig csak az által lehetséges, ha a lap anyagilag oly mérvben támogadtatik, hogy kellő számú és szakképzett munka erővel ren­delkezhetik. E város legkorosabb polgárainak egyike vagyok, számos évtized tellett le az óta, hogy a város érdekében és javára csekély tehetségem szerint közreműködni törekedem. Ha, és a mikor egyesitett közreműködé­sünknek kellő sikere nem volt, legtöbbnyire az általános összetartás hiányzott, egy rész meg­rontotta azt, mit a másik rész okszeriileg kezde­ményezett, mert hisz visszavonás, egyenetlenség magába véve bomlás és pusztulás. Azért ujabban is felkérem tisztelt polgár társaimat, sorakozzunk városunk javára, ne saj­náljuk idő és munka áldozatunkat, hisz közmon­dás szerint kí magát elhagyja, azon az Isten sem segít. — Helybeli lapunk, mely erélyes és tapintatos szerkesztés, tekintélyes szellemi tá­mogatás felajánlása mellett indult meg, hatal­mas eszköz arra, hogy városunk ügyeit, érde­keit folytonosan figyelemmel kisérve, arra buz­dítással, netaláni hibák kimutatásával, ha kell korholással is jótékonyan hasson. Részemről igérein, hogy a város kebelében minden mozza­natot figyelemmel kisérek, s mindannyiszor mi­dőn szükségesnek látom, — minden mellék te­kintet félretevésével — komolyan, de mindig méltányosan, igazságosan felszólalok, s ha saj­nosan fog esni nekem az, midőn kénytelen le­endek bár kinek is mulasztást, hibát, vagy épen hanyagságot nyilvánosan szemébe mondani, an­nál nagyobb lesz örömöm, ha minél több dicsé­retet, nyilvános elismerést, és köszönetet sza­vazhatok annak, ki feladatát, hivatalos, vagy polgári kötelességét egész odaadással teljesiti. Egyelőre Isten önökkel, rövidesen többet és bővebben. y-

Next

/
Oldalképek
Tartalom