Zalai Összetartás, 1945. január-december (2. évfolyam, 1-63. szám)

1945-02-05 / 28. szám

‘■Jm mmmmjmatm ZAfeAI ŐBemFAMTM ÉTiiiiBrüBI 1$A5. Mnro,Är t. H I Pt F §C I affl! Em* IP%>b AZ ELSÖTÉTÍTÉS MA DßLUTÄN 5 ÓRA SO PERCTŐL REGGEL 6 ÓRÁIG TART. L&punífc ■tegnap* »zém® m r.égy és lés éaráis?. t^ríé légiriadó miatt item jesen taeterfct meg* A ií?p • me^ egyébként feljvs- n késaeesra *olt a «»y -tmtst^srif, mai azému* k« ban ki*» óljuk ® legjok b hirt dAncsk- kai együttB — A zlaíaegierszegi ferences plébánia hírei. A ferences plébániahivatal közli, hogy a Jézus Szíve Szövetség asszonycsoport vezetőségének havi gyűlését február 9-én délután 4 órakor tartják meg. Az asszonyok közgyűlése február II-én délután fél 4 órától fél 5 óráig lesz. Vasárnap, február 11-én, egésznapos farsangi engesztelő szentségimád ás lesz. Szentmisék: 7, 8. 9 és 10 órakor. A Legméltóságosabb Oltári- •zentsógejt a 7 óraji szentmisén teszik ki a hívek im adására. Délután fél 5 órakor szentbeszéd, utána esti szentmise és szeritségeltétel. A szo­kott imádási sorrend ideje a hirdetőtáblán megtalálható. — Állás átszervezés. Zala vármegye alis­{ >ánja jóváhagyta az óhídi községi díjnoki ál­ásnak írnoki állássá való átszervezése ügyé­ben hozott határozatot. — Pályázat za’ai adásra. Zala vármegye al­ispánja 15 napi határidővel pályázatot írt ki * gáborjánházai körjegyzőségnél segédjegyzői állásra. — Megje'ent Az Ország. Az Ország című hetilap kényszerű szünetelése után régi szín­vonalas kiállításban újra megjelent. A 16 ol­dalas lapban Kassai Ferenc nemzetvédelmi pro­paganda miniszter nyilatkozik a Hungarista Légió tagjainak a régi és a mai honvédségről, mostani és jövőbeni feladatainkról. Dr. Ke­rekes Béla államtitkár »Magyar sorskérdés« címmel írt cikket. Az Ország rendkívül ér­dekes tanulmányokat, riportokat tartalmaz. A gazdag irodalmi részében Eszterhás István el­beszélése magaslik ki. Bő színházi- és műv észeti, rov ata érdekes. A bevezető cikket dr. Bozóky Lajos, a lap főszerkesztője írta. A lap szer­kesztősége és kiadóhivatala: Szombathely, Er - nuszt Kelemen-u. 6. — Ezüstmesmyegző. Schaffer Jenő és Gomdy Bozália február 14-én a 8 órai mise kereté­ben tartják ezüstmennyegzőjükét a Mária-Mag- dolna plébániatemplomban. A HUNGARISTA LÉGiÓ megalakult, ahova JelentEiexhe^minilen magyar állampolgár, a leventék harmadik korcsoportjától 45 éves korig. Jelentkezni iehet a Nyilaskeresztes Párt Hungaristia Mosga’cm minden párt­helyiségében. Kitartás! Éljen Szálasi ! — Vértanúba á t ha t dr. Berzsenyi Zoltán székesfehérvári igazgató főorvos. Egvházasber- zsenyi dr. Berzsenyi László keszthelyi kir. közjegyző gyászjelentésben közli, hogy test­vére, egyházasberzsenyi dr. Berzsenvi Zoltán, a székesfehérvári Szent György kórház igazgató sebészfőorvosa, a Magyar Sebész Társaság el­nöke, a székesfehérvári Orvosi Kamara el­nöke stb. Székesfehérvárott január 19-én tra­gikus és gyötrelmekkel te i körülmények kö­zött 63 éves korában a hazáért hősi. halált halt. Emlékéhez méltó temetéséről később tör­ténik gondoskodás. Lelkiüdvéért az engesztelő szentmiseáldozatot Keszthelyen ma mutatták be. — Az igazgató-főorvost, mint az már is­meretes, a Székesfehérvárra annak idején be­nyomult bolsevisták agyonlőtték. — Tilos a zsidó mniíkaszoígá^atosohkal való érintkezés. A MTI jelenti: A honvédelmi mi­niszter és a honvédség főparancsnoka a Ma­gyarország területén még mindig dolgozó zsidó munkuszolgáiatosokkal való érintkezést mind katonai, mind polgári egyének részére betil­totta. A honvéda'almiatok parancsnokai, vala­mint a közigazgatási hatóságok a parancs vég­rehajtását a legszigorúbban ellenőrzik. I Gazdaságban jart®» menekült bérbe venne Zalaegerszegen, vagy j közelében ! S hold termőföldet, esetleg szőlővel és lakással: Gazdaságiién, ispáni, vagy gazda állást is vállal. — Cim : I szigeti V % SS 8 É L $* Zalaegerszeg, Báthory utea 2. APRÓHIRDETÉSEK Gyor-féi yfeépck egy óra alatt elkószü iindr | Antal fényképésznél, Bíró Márfcon-utea 4. az. Gyümölcsfák kezeléséhez tökéletesen éri# kertészt keres Saner-gazdaság Szepetk. T«i- szrlópnsztaf Cepira i (udó. 4 középiskolát végzett, itaxSna gyakorlattal rende kező leány állást keres. fjfaw a kiadóban. Egy 5 éves, hibátlan, alacsony!ermetfí ló «ri­adó. Cím: Bárhory-ntca 2. sz. Menekült egyén elvállal irodában, vagy g«a das ágban bármilyen alkalmazást. Cím: Bá­thory-utca 2. sz. Egy 34-cs gyermekcipő elcserélhető fonálért Cím a kiadóban. Gyermdk! sportkocsit megvételre, vagy köl­csönbe keresek. Cím: Erzsébet királvné-tffo* 32 szám. l ennék egy jóállapotban lévő, mély gyer­mekkocsit. Cím a Köztisztviselőknél. Telelő»: 38. Angórafonalat adnék egy jókarbati lévő »$ü. tavaszikabátért. Cím a kiadóban. lit ngób armoniká * 5 pián inót, ha rmoni kú* vennék, vagy kölcsönre keresek. Cím: Endrődi. Béla. Iskolaköz 14. Elv eszíetíem barna kis pénztárcámat pé«»- tartalommal és összes élelmiszer jegyekkel együtt. Kérem a becsületes megtalálót, kö­nyörüljön meg tulajdonosán, egy sorsüídözött: menekültön és adja le a kiadóhivatalban. Négy polgárit végzett fiút tanulónak azonnal felveszünk. Galvani kft. Keresek férfi fodrászsegédet teljes ellátás­sal és lakással, ugyancsak tanulónak fiút, vagy leányt felveszek. Nyilasy fódrászméster, Há- kóczi-utca. Bőröndöt, vagy hátizsákot bármely minőség­ben és nagyságban keresek cserébe mézért, dióért, vagy egyéb termékekért. Cím a kiadó­ban. Mindenesleáuyt, vagy bejárónőt jó fizetés­sel azonnal felveszünk, Lehet gvermekteiem menekült is. Cím: Kossuth Lajos-utca 9. sz.a emelet. Elvesztettem két karórát Zalaegerszegen e. városháza környéken. Megtalálója 100 pengőt kap darabonkint, ha behozza a kiadóhivata­Eladó egy használt írógép’. Cím a kiadóban. Honvcdbajtárs. Tiéd a Honvédbolt! Megnyílt: Szómbatiie'y, Sopron, Kőszeg, Ma­gyaróvár, Győr, Pápa, Veszprém, Zalaeger­szeg, Tapolca, Szentgotthárd és Celblömölkön Ha arra jársz, keresd fel! Tábori posta tanácsadás-, rádióüzenetek fel- vétele: Honvédbolt! ZALAI ÖSSZETARTÁS Politikai napilap Felelős szerkesztő és kiadó: Dr. PESTHY PÁL Szerkesztőség és kiadóhivatal: Zalaegerszeg, Tüttőssy-utca 12. — Telefon: 80. — Előfizetői -egy hónapra 5.—, negyedévre 14.50 pengd. Posta takarék pénztári csekkszámla: 22.083. Felhívás! Hungarista Légié ''örzs parancs not ság fe‘hivja az Síként jelentkezett és azután j«i- ntkezni siánf'éi ózó tagokat, hogy Alsó­mé-m-sapati * özaégfe- n f; S»3líto?* tr. borzé táborba fo'yó hó I2*ón 24 h g hév "ráülni tartoznak. Kitartás! Éjen Szála i ! — Bombák estek Su.onv úr »cornyí-kén a föl­dekre. Minap a Zala légiiérségében is átvonuló ellenséges repülőgépek <öbb bombát dobtak le, amelyek közül hat a Siúomvár község körül elteiü.ő földekre zuhant. Kár egyáltalán nem történt. ÉHtH ESíTfiBö az összes női tagokat, hogy február If-én, délután 4 órakor a Nyilas« keresztes Part Tompa>utca 4 szám alatti helyiség« ben női t. gérí-.kezlet lesz, ame­lyen a részvétel a tagok részér öl kötelező. Kitartás! Éljen Szálasi! — í\yi váno an k .végez ek A agy kámzsán há­rom kjatonaszökevényt. A esendő rség kézre- kerítette Milkó András kisegítő munkaszolgá­latost, Csii)ri Ferenc honvédőrmestsrt és Kó- zsahegyi György csendőrőrmestert, akik ki­vonták magukat a magyar haza iránti legszen­tebb kötélességteljesítés alól és a katonanem­zethez nem illő gyáva módon megszöktek ala­kulatuktól. A tábori bíróság halálra ítélte őket, majd az ítéletet követő két óra elteltével az Erzsébet-téren mind a hármat .agyonlőtték. Labanc/. Medáixl ferences atya a kivégzés után megrázóerejű beszédben mulatott rá arra, hogy ma, a nemzet élethalálharcában, minden férfi­nak a zászlók alatt a hehe. hirdetmény 1 A Nyilaskeresxtes Párt Hungarista Nloz> »alom zalaegerszegi Szervezete felhívja a Párt tagjait, hogy i«jsz .Iwányukst felülbé­lyegzés vígett az irodavezetőnél (Tompa- utca 4. szj délelőtt 8—10 tg, dé után 3—5« ig mutassák be Kitartás ! Éljen Szálasi I — Gazoiin-robbanás megölt a nagykanizsai rendőrkapi:ány;• ágon két rc.ndóri-szíheyettest. Vasárnap déle ott a nagyk uüzsai rendőrkapi­tányság földszinti Helyiségében a gépkocsi szá­mára szolgáló gazoÜntartálv v alószínűiig a túl­fűtött levegő miatt felrobbant. A robbanást ereje benyomta a szoba falát, kivetette az ab­lakokat és az ajtót, majd hatalmas lángoszlop és füstfelhő kerekedett. A robbanás halálra égette Megyesi József és Kökényesi Antal rend­őrtiszthelyetteseket, Nemes József főtörzsőr­mester és Barna István rendőr pedig súlyos sérüléseket szenvedett. A mentési munkála­tokban önfeláldozóan vett részt a kapitány­ság személyzete, a tűzoltók, a mentők és a Nyilaskeresztes Párt rendőrosztagai. A köteles­ségteljesítés hősi halottjait a város osztatlan részvéte mellett tegnap temették ek SZÍNHÁZ Február 9-én, pénteken, 10-én, szombaton este, 11-én, vasárnap délután és este: Arany­sárga falevél (operett). Február 12-én, hétfőn este: Kaland, (szín­mű). Február 13-án, kedden este: Gárclah ad nagy. (operett). Február 14-én, szerdán és 15-én, csütörtökön este: Francia szobalány (vígjáték). Az előadások este fél 8 órakor kezdődnek. Étkezési Író kapható: Németh József cég, Köztiszt­viselők, Tejivó Rákóezi-utea és Góezánnénál a piacon. Készült a Zrínyi Nyomdaipar Rt. gépein, Zalaegerszeg, 'Széchenyi-tér ,4. Nyomdabérlő: GAÁL ISTVÁN. I

Next

/
Oldalképek
Tartalom