Zalai Összetartás, 1945. január-december (2. évfolyam, 1-63. szám)

1945-02-06 / 29. szám

II. évWyam, 'iS. hkw«. KSDD, 194*. írb>W 9. ta-vmmmm Ms&BBSimtmí. Felelős szerkesztő: Des Pesthy Pál Főmunkatárs: C$oa*á&s Jánost „A nép teremti az alkotmányt, az élet a törvényt“ i i^stas: : ssemsmassst , Székesfehérvártól északra és a Vértes hegyséig északi részén teret nyertek a magyar-német csapatok Boroszlítól délre meghiúsullak az ellenségnek bekerítő kísérletei Eredményes elhárító harcokat folytatnak a hős német csapatok Délpomerámiában, Keletporoszországban és a nyugati arcvonalon A magyarországi harcoktól a következőket jelentik Berlinből: A bolsevisták erős táma­dásokat hajtottak végre a Sárrét-csatorna és a Velencei-tó között. Egyes betörési helyeket megtisztítottak az ellenségtől a magyar és né­met csapatok. Székesfehérvártól északra a ma­gyar-német csapatok ellentámadásaik során el­érték a Székesfehérvár—záhonyi műutat. A Vértes-hegység északi részén a magyar-német csapatok teret nyertek. Alanynál a magyar­német páncélos csapatok visszaverték az el­lenséget. A budapesti hídfő fő ellenállási vo­nala az erős szovjet támadások ellenére is a védők kezében maradt. A védőket a magyar és német vadász- és harcirepülők tehermen­tesítették. A 12. légvédelmi század 6 repülő­gépet lelőtt, ezek közül négyet a magyar ke­zel őlegénység. A század ezenkívül több páncé­lost és üteget megsemmisített. (MTI) Berlinből jelentik a keleti arcvonal hely­zetéről: A német védők mindenütt arra törek­szenek, hogy a bolsevistákat erőik összpontosí­tásával leküzdjék. A német arcvonal déli szár­nyán számos bolsevista támadás meghiúsult. Boroszlótól délre a bolsevisták erős gya’ogos- és páncélos erőkkel támadásra indultak. Az ellenség kezdetben teret nyert, de a német ellentámadások heves harcokra vezettek, ame­lyek még mindig tartanak. Az ellenségnek nem sikerült az a kísérlete sem, hogy a német csapatokat harapófogóba szorítsa. Steinau védő­őrsége heves harcokban, visszavetette a bolse­vistákat. Ezekben a harcokban 32 szovjet pán­célost pusztítottak el a németek. Déí-Pome- rániában a szovjet előretörési kísérleteketvisz- szaverték a németek. Posen helyőrsége az el­lenséget nehéz harcokban visszaverte. A Schnei- dernühl erődje ellen intézett támadások vesz­tettek hevességükből és nem jártak eredmény­nyel. Schwetztől északnyugatra a harcok ide- oda hullámzottak. A keletporoszországi arc- vonalon Marienburg és Elbing városánál foly- , tak a leghevesebb harcok. Marienburg védő- j őrsege az ellenséges támadásokat visszavetette, j Kelet-i’Oroszországban súlyos harcok folytak még Monolit:ól nyugatra. Az ellenséges áttörési j kísérletek nehéz harcok után meghiúsulták, j König: bcrg'ől nyugatra a német csapatok át- , verekedtek magukat a fő védővonalhoz és) j megakadályozták az ellenséges áttörési kísér­leteket. (MTI) Berlinből jelentik: A nyugati arcvonalon Monschaunál indított az ellenség áttörési kí­sérleteket. Itt a harcok még a kora reggeli, órákban is folytak. Felső-Elzásziban a német ellentámadások eredménnyel jártak. A német csapatok súlyos támadás* indítottak az észak- amerikai állások ellen NeubrausachnáL Mühl- hausentől délre az ellenség heves támadása ellenére sem ért el területnyereséget. Also­Az elmúlt napokban, a rendkívüli hideg időjárás ellenére országjáró körútra indult a Nyilaskeresztes Párt Hungarista Mozgalom or­szágos párlépítője, dr. G e r a József. Kőrútján a pártvezetőség tagjai közül többen elkísérték. A Sümegen tartott értekezleten beszámolt arról, miért is harcol ma kemény elszántsággal és \ l nem lankadó kitartással a magya-ság. A mozi- ! helyiséget szorongásig megtöltő hallgatóság l előtt azzal kezdte fejtegetéseit, hogy mint a j természetben minden megszületik, él, virágzik, j azután eimulik, úgy van ez a íöriénelmi kor- i szakokkal is. A szabadelviiség 1789 ben a j francia forradalommal született meg. Szükség j volt a megszületésre, hogy megszűnjenek az j emberiség életében a középkori megkötöttségek. : Százötven évig élt és virágzott az a korszellem j és most haldoklik. Hiába siratják vissza egye­sek a liberális kapitalizmust: nem fog feltá­madni soha többé. A szabadság, egyenlőség, testvériség jelsza­vát irta zászlajára s megliordozta az egész világon. Hozzánk magyarokhoz hatvan év ké­séssel, 1848 ban jutott el ez a koreszme s végeredményben beletorkollott a 67 es kiegye zésbe, anélkül, hogy megszüntette volna a középkorból fennmaradt megkötöttségeket, el­tüntette volna a nagybirtok rendszert. És mit jelentett nálunk a szabadság? Szabad voít a í liberalizmus fénykorában a magyarok százez­reinek já&ekrfíSotot kézbe venni, hogy idegen Ára 20 fillér1 Elzászban a vasárnap nyugodtan telt eh (MTI) Agyonlőtték Borosiló gyáva polgármesterét Breslauból jelentik: Dr. Spieltagen, Boroezló polgármestere parancs nélkül el akarta hagyni a várost és állását, hogy máshol helyezkedjék! el. Ezért gyávaság miatt agyonlőtték. földrészen, a magyar rögtől elszakadva keresse!» boldogulást Ugyanakkor szabad volt a keleti zsidóság százezreinek bevándorolni Magyaror­szágra, hogy kihúzzák a földet a magyarság lába alól. Az egyenlőség ebben a korszakban azt jelentette, hogy amíg néhány palotában minden megvolt, ami az életet széppé, földi „menyországgá“ tehette, addig a másik olda­lon ott álltak az örökké becsapott, kisemmizett tömegek A testvériség jelszavának hangozta­tása mellett pedig mindig megtalált: k a módot arra, hogy a nsdrágos embert sz mbe állítsák a kétkezi! munkással, a munkaadót az alkalmazottjával, a gazdát a béressel, a katolikust a protestánssal. A szép jelszavak végeredményében nem ta­kartak mást, mint az aranyborjú körül táncoló emberiséget orránál fogva vezető zsidóság profitéhségét és világuráimi törekvését. Ennek a jegyében történhetett meg, hogy amíg az egyik államban tengerbe öntötték a kávét, mozdonyt fütöttek a gabonával, vízbe ölték az élőmarhát, hogy az árak t tarthassák, addig a másik államban a munkanélküliek százezrei kóborolhattak az utcákon anélkül, hogy kenye­ret adtak volna a kezükbe. — A liberális gazdasági rendszer csődöt mondott. — De mit hozott a bolsevizmus? Istenért, hazáért és a családért harcol a magyar a végső győzelemig Dr.%Gera Józsefa Hungarista Mozgalom országos pártépítője Sümegen

Next

/
Oldalképek
Tartalom