Zalai Összetartás, 1944. január-december (1. évfolyam, 1-42. szám)

1944-12-05 / 23. szám

9 m ZALAI ÖSSZETARTÁS 1944. dccrmber 5'«,. Egy huszárhadosztály hősi küzdelméről beszél vitéz Ibrányi Mihály altábornagy Ismeretesek a magyar nyilvánosság előtt I azok a legendás vitézséggel megvívott harcok, amelyekben huszár hadosztályunk különösen j Kecskemét környékén tűnt ki. Már az orosz I földön maradandó dicsőséget szerzett és harci •rényeiben a nagy elődök nyomdokaiba lépett magyar huszárhadosztály az alföldi összecsa­pások során is mindenütt maradéktalanul tel­jesítette legszentebb hazafias kötelességét. Ennek a hadosztálynak a parancsnoka vitéz Ibrányi Mihály altábornagy, aid a legutóbbi Budapesttől délre lefolyt súlyos harcokban bombatámadás közben fején megsebesült. Az egyik budapesti helyőrségi kórház tár­salgójában fehér kötéssel a homloka körül mosolyogva beszéli el sebesülése történetét. — Hadosztályom a Duna—Tisza közötti har­cokban — mondja —- a legnehezebb viszonyok mellett vitézül állta meg helyét. November «lső napjaiban a délről Budapest ellen irá­nyuló ellenséges hadműveletek következtében hadosztályom súlyos helyzetbe került, amidőn páncélos túlerők támadtak. Ezt a támadást is sikerült kivédenünk német bajtársaink tá­mogatásával és megakadályoznunk a bolse­visták további t árnyereség ét, amely már fő­városunkat Az altábornagy első mondataiból kitűnik, hogy ez a nagy katona másodrangúnak tartja saját sebesülését harcoló fiai hősies küzdelmé­nél.-— A Budapest megvédéséért vívott harcok során sebesültem meg —- folytatja —. Nem tudom eléggé kárhoztatni azt a sorsot, hogy /míg a legnehezebb tűzzáporban ott voltam csa­pataim élén és semmi bajom nem történt, ak­kor, amidőn visszatértem, légitámadás során, egy bombarepesztől kaptam fejsérülést. Eltol az időponttól kezdve —: sajnos — kikapcso­lódtam hadosztályom vitéz harcaiból. Remé­lem, rövidesen visszatérhetek fiaimhoz, akik eddigi hírnevükhöz méltóan távollétem alatt is sikeresen vették ki részüket a kemény vé­delmi harcokból. Bizonyára valamennyit épen, (egészségesen s ugyanolyan küzdő szellemtől át- íűtve találom, mint azelőtt. Vitéz Ibrányi Mihály altábornagy hangsú­lyozza, hogy honvédségünk egyre erősödő el­lenállásával és a szövetséges német baitársak fokozódó támogatásával sikerülni fog főváro­sunk közelségéből elűzni a fenyegető vesze­delmet. Annak a meggyőződésének adott ki­fejezést, hogy a magyar harcos, szellem végül is megbirkózik minden nehézséggel. fenyegette. Robbanó köd fogja eldönteni a háborút? A »Völkischer Beobachter« november 15-i számában stockholmi tudósítója a következőket írja: A stockholmi »Dagsposten« napilap katonai munkatársa egyik cikkében megkísérli a ka­tonai helyzet jelenlegi fejlődésének irányát ku­tatni. Alci csodálkozik azon, hogy Németország helyzete dacára nem teszi le a fegyvert, az nem ismerte fel helyesen a háborús helyzet lényegét és nem ítéli meg jól a háború fejlő­dését írja a Dagsposten. Az utolsó évszázadban nem egyszer érte már AUTÓBUSZ MENETREND Érvényes 1944. november 22-től. Zalaegerszeg—Keszthely. 14*45 i. Zalaegerszeg Széchenyi-tér é. 9*25 15*17 é. Bak Hangya szövetkezet i. 8 53 15-25 i. Bak Hangya szövetkezet é. 8 45 15-55 é. Zalaszentmihály—Pacsa p. u i. 3.20 17-35 é, Keszthely Hungária .szálló 645 17-45 é. Keszthely pályaudvar 6-30 8-15 i. Zalaegerszeg Széchenyi-tér é 1735 8-47 6. Bak Hangya szövetkezet i. 17 03 8-55 i. Bak Hangya szövetkezet é. 17 — 9-20 é. Zalaszentmihály—Pacsa pu. i. 16-35 11 — é. Keszthely Hungária szálló v 14 55 11-10 é. Keszthely pu. í. 14-40 Bak—Nova. 9 — *; Bak, Hangya szövetkezet é, 8'40 9-40 Nova i. 8 — *♦15-40*­—•— i, Bak pályaudvar á *15-15 15-45 17 C5 Bak Hangya szövetk. i. 15*10 16-25 17 45é. Nova 14 30--v--­Zalaegersz eg— Bánokszentgyorgy 18'— t. Zalaegerszeg Széchenyi tér é. 740 18*35 i. Bak Hangya szövetkezet é. 705 1853 é. Söíiör Búza-vendéglő i 652 19*40 é. Bánokszentgyörgy i. 6 — *) Csak hétfőn, szerdán és szombaton köz­lekedik. **) Csak kedden, csütörtökön és pénte­ken közlekedik. Az autóbuszközlekedés vasár- é* ünnep aan minden viszonylatban szünetel. meg az emberiség, hogy a had vice1 és terén for­radalmi újítások történtek. A második világ­háború első szakaszát a reoü'ővárak és előre­törő páncélos hadosztáVok korszakának ne­vezhetjük. Amikor a sző'e'scgesek megtanul­ták a német támadási módszert, Útv látszott, hogy fölényük e fegyvernemek terén óíryszól­ván utolérhetetlen. Mindazonáltal a frontok újra megmerevedtek. ­A cikkíró felveti, a k Ndést, müven további fejlődés előtt állunk ieVnVg és ezzel kap­csolatban rámutat a hadászati tudománv terén végbemenő fejlődésre. EzáRal nvilvánvalóvá lesz, hogy a háború döntő írvakorlati technikai fejlődése terén Németország oldalán van a kezdeményezés. Különben is ezen fejlődés még csak kezdetén van a lehetőségeknek. Nagy dolgok vennék vajúdóban a 1 égül éhe rú terén. Az új fejlődés irányát egy 50 négymotoros bombázóból álló angolszász kötelék pár hét előtt végrehajtott támadása adja meg: az óriá­sokból egyetlen egy sem tért vissza kiindulási helyére. Hét újtípusú német vadászgép pár pillanat alatt végzett velük. Mi történik majd ha egv napon a motorromboló robbanóköd még egv fokkal fejlődik, úgyhogy a földi harcok­ban is használni fogják a németek? És mi lesz majd azon a napon, amikor a szövetségesek gépesített hadereje egyszerűen meg fog állam’? Vájjon akkor a szövetsége­sek elégtelenszámú és amúgy is csak közepes értélén gyalogos hadosztálya vívják talán ki a győzelmet? Ilyen kérdést még sokat lehet felvetni. A német vezetés számára nagyon érdekes és biztató kilátások nyílnak itt meg. A jelen­legi katonai helyzet egyetlen lényeges pontjá­ban sem hasonlítható össze 1918-al. Ne halassza holnapra, ami újdonságot már ma olvashat a Zalai Ősszetartás-ban ! hírek I AZ ELSÖTÉTÍTÉS DÉLUTÁN 4 ÓRÁTÓL REGGEL 7 ÓRA 30 PERCIG TART. j — Átmenetileg Zalaegerszegen székei az or- ; szagos szociá is fe'ügye őség I. számú kirea- j deltscge. Dr. Somogyi Ferenc egyetemi magáa- | tanár, szociális felügyelő újra átvette az Or- j szpgos Szociális Felügyelőség I. számú kiren­deltségének vezetését s most Pécs átmeneti ki­ürítésének idejére székhelyét Zalaegerszegre tette át. A Kirendeltség a Zala vármegyei Köz­jóléti Szövetkezet székházában (Madách-u. 2.) folytatja működését. (Távbeszélő száma: 148.) — Állatorvosi kinevezés. Bazsika Gyula ök­lévé les állatorvos zalabaksai lakost lendvavé- sárhelyi korái latorvossá nevezték ki. — Peo-7/á'ok a za aegers? egi glmnáziumho». I A tankerületi kir. főigazgató a zalaegerszegi j gimnáziumhoz' osztotta be szolgálattételre a menekültek közül Téglás J. Béla újvidéki leány gimnáziumi igazgatót, dr. vitéz Mihóczy Dezső és Ágoston Béla szentesi, Kóbor Yilmoa és Kóbor Vilmosné újvidéki, Szepesi Tibor szil ágy Somlyói, dr. Győrffy Katalin kolozsvári, dr. Y o jár János ceglédi, Csanády Sándorné debreceni, Fejérdy Győző kolozsvári, Torma István gyergyószentmiklósi és dr. Márton György szegedi gimnáziumi tanárt. — Hafálytafamtoít kirendelés. A hivatalos lap december 2-i száma közli, hogy a zala- szentgróti járás főszolgabírája hatálytalanította a Stem-féle za!ászéntgróti fatelephez Németh Józsefnek vállalatvezetői kirendelését. — Csáktornyán is járt a tábori színház. Az Operaház, a Nemzeti Színház és az Uj Magyar Színház művészeiből alakult együttes, mint ä tábori színház művészegyüttese vendégszere­pelt Csáktornyán is. — Sző'őkaróí lopott. A zalaegerszegi kir„ törvényszék egyhónapi fogházra ítélte Kaszás István ördöghenyei lakost, mivel a falujának egyik gazdájától ellopta a szőlőkarót. I Színház (Mozi igazgató: Károlyi János I Színházi műsor: December 5-én, kedden és december 6-án, saerdán este: Egy nap a világ, (színmű, L jiaky László felléptével). • December 7-én, csütörtökön este: A két ka­pitány (operett). túséÉ Minden szó 8 fillér. A vastag betű duplán számít. A »Cím a kiadóban« feladott hirde­tések kezelési díja 50 fillér. Gyorsfényképek 1 óra alatt elkészülnek An­tal fényképésznél, Bíró Márton-utca 4. szám. Egypár 23-as gyermekhóci pől kere éle meg­vételre. Cím a kiadóban. Eivcszeít szombaton Simon Lajos szám. gya­kornok névre szóló arcképes igazohányok, származási iratok és nagyobb mennyiségű pa­pírpénz. A becsületes megtaláló az iratokat a szerkesztőségben adja le, a pénzt megtarthatja. B vészéit egy hosszúszőrű barna pulikutya. A megtaláló jutalom ellenében adja le Jókai- utca 35. szóm alá. Megszállott területről súlyos sebesültek höl­gyek látogatását kérik. Főb.éreli szoba-konyhás lakást keres gyer­mektelen házaspár, bármilyen összegért. Cím a kiadóban. Laptulajdonos és kiadó: Dr. PESTHY PÁL Készült a Zrínyi Nyomdaipar Rt. gépaia, Zalaegerszeg, Széchenyi-tér 4. Nyomdabétifli GAÁL ISTVÁN

Next

/
Oldalképek
Tartalom