Zalai Magyar Élet, 1944. október-december (5. évfolyam, 224-249. szám)

1944-10-25 / 243. szám

1944 október 25. HAOTäROET 3 nyitott a park, szabadon áll előttünk a kastély. A falu szélén vagyunk. A lejtős dülőút mellett pusztuló gazdasági épületek, magtár, lyukas- tetejű istálló, nyomorúságos cselédlakások. A kastély mellett, a parkból elkerített telken fehérremeszelt, emeletes ház. Látszik, hogy nem új, csak átalakították. Bejárata felett vadonatúj zománctábla: Községháza. Mivel a kastély el­hagyottnak látszik, bemegyünk, hogy érdeklőd­jünk, mi módon lehetne megnézni. A jegyzői irodában nagy örömömre egy földimet, kedves barátomat találom. Készséggel vállalkozik, hogy megmutatja a kastélyt, csak a kulcsokat kell megszereznie. A községházán feltűnnek a faragott ajtó­keretek, a lépcső különös, díszes oszlopai. Barátom felvilágosit, hogy a 70 es években épült ez az úgynevezett vendégkastély. Lépcső­jének oszlopai egy lengyelországi ortodox templom oltárából valók. Az ablak- és ajtó keretek faragását is ehhez alkalmazták. Az épü­letet most megfelelő nagy telekkel egyült meg­vették és községháza céljára átalakították. (Folytatjuk). K. M. Ne halassza holnapra, ami újdonságot már ma olvashat a MACTfARKlET -ben. Huszároséin rajiéiul egy híradó járőr (Tudósítás a harctérről.) A csapathírrend­szer idegszálai elszakadtak valahol. Nagy Ist­ván őrvezető kint van a vizsgáló rajjal és ép­pen akkor vonul be, amikor jelentkezünk a századparancsnokánál az előretolt hírközpont­ban. Nagy István talpraesett honvéd. Jól beszél románul is. Legutóbb azt a parancsot kapta, hogy a rajával szálljon meg egy elhagyott ro­mán postát és az állandó vezetékeken állítsa helyre az összeköttetést. Így jutott el T. helység postájához, ahol azt hallotta, hogy a községben a »batalionül de codru« (orvlövészek) emberei — számszerűit 38 fő — bujkálnak. — Ahogy megtudtam, — jelenti század­parancsnokának — gyorsan cselekedtem, mert parancskérésre, jelentésre még nem volt össze­köttetésem. A posta mellé azonnal őrt állítot­tam. Azután előkerítettem a román bírót. A megbízható emberek közül kettőt magamhoz vettem és kihirdettem, hogy a faluból senki sem távozhat el. A besötétedés után meglepe­tésszerűen a saját lakásán fogtuk el az orv­lövész szakasz parancsnokát, egy volt román szakaszvezetőt, akivel azután házról-házra járva előkerítettünk a szakaszból 12 embert. — Másnap folytattuk a nyomozást, ami előbb 10, majd 16 ember elfogásával végző­dött. A szervezkedés szálai a környező fal­vakba is átnyúltak és még 24 orvlövészről tud­tunk adatokat adni a nyomozóknak. Ekkor nemzetőrökkel biztosíttattam az orvlövészek őrzését mindaddig, amíg átadhattuk őket a csendőrkerületi parancsnokhelyettes úrnak. — Ezután hozzáfogtunk az elrejtett hadi­anyag felkutatásához. Összeszedtünk 5 golyó­szórót, 12 ezer lövedéket, 120 tárat, 4 akna­vetőt, 2 ezer kézigránátot, 38 rohamsisakot, 12 orosz puskát 6 ezer tölténnyel, 38 kulacsot, 38 köpenyt és 16 pár bakancsot. A hadianya­got a posta körül helyeztettem el, majd gon­doskodtam annak elszállításáról. — Közben műszaki feladatomat is sikerült megoldani és csak azután vonultam be a hír­adó századhoz — fejezte be jelentését Nagy István őrvezető. A híradó járőr huszáros rajtaütése nem várt eredménnyel járt. NAGY GÁBOR karp. őrmestér. Ne halassza holnapra, ami újdonságot már mi olvashat a ^lAÖffiíCflLET -b*n­fíöz- és magánérdek, hogy a jő újság pontosan eljuston az elötlzetők kezébe. Akinek a MAc^xafÍTET postai vagy házhoz való hiányos kézbesí­tése miatt bármi panasza van, azonnal jelentse be (helybeliek szóban, vidékiek Írásban) kiadóhivatalunknak. Csak bejelentés után lehet orvosolni a panaszokat. Az írók és a színház barátait érdekli: Annikor „tiszteleti székkel" fizették a színműírókat Hírt, dicsőséget minden időben sokkal köny- nyebben szereztek a magyar szó és gondolat mívesei, mint anyagi ellenértéket szellemi tej vékenységükért. Különösen a múltban fizették nehéz kézzel az efféle munkát. Az első írói tiszteletdíjat Magyarországon 1780-ban Ráth Mátyás, az első magyar újság szerkesztője kapta. Évi 200 forint volt ez, amiért Ráthnak meg kellett írnia hétről-hétre a lapot és résztvennie a borítékcímzésben, »tsirizelésben«. Kisfaludy Károly Aurorájának megindí­tása után Vörösmarty »Eger« című költői el­beszéléséért 100 forintot fizetett. Vörösmarty, amikor már írói csillaga magasan fénylett, évente mintegy S—900 forintot keresett. Jókai és Vas Gereben első újságírói fizetése havi 30-^35 forint, de végezték közben a korrek­túrát is. Bajza József az Athenaeumnál verseket 2 forinttól 5-ig, novellákat, esztétikai cikkeket 3—10 forintig terjedő összeggel díjazott. Bajza föllépéséig nem kaptak tiszteletdíjat a színműírók. Kivéve Kisfaludy Károlyt, aki a »Tatárok Magyarországon«, »Pártütők« és »Iréné« című darabjaiért egyszersmindenkorra 100—100 váltóforintot kapott, ami körülbelül mai pengőben hasonló összegnek felel meg. Szem ere Pál, amikor »Zrínyi« című darabját előadták, csak »tiszteleti széket« kapott fizet­ségül, de azt az első sorban. Bajza hozta be — amikor a Nemzeti Színház igazgatója lett — azt az újítást, hogy az írók dráma és víg­játék után három napig a bevétel kétötöd részét kapták, azután százalékot, opera-, ope­rettírók eme jutalékok felét. Kossuth Lajos kapott a régi Pesti Hírlap­nál egyedül nagyobb fizetést, mintegy 1000— 1200 forintot évente. V a h o t Imre Petőfi egy-egy verséért 2 forintot fizetett, de Petrichevich-Hor- váth Lázár, a Honderű szerkesztője már egy aranyat fizetett minden Petőfi-versért. Petőfi a »Helység kalapácsá«-ért 50 forintot vett át, a János vitézre sokáig nem talált kiadót, csak amikor Vörösmarty kijelentette, hogy az bár­mely irodalom részére díszére válnék, adott érte Vahot Imre 100 forintot. 1848 felé már »fölment« a Petőfi-versek értéke. Darabonként 10—15 forintot fizettek érte. Jókai a »Hétköznapok« című regényéért 160 forint tiszteletdíjban részesült. — ADAKOZZUNK A LÉGITÁMADÁSOK Áldozatainak megsegítésére! Göcseji képeskönyv Hogyan segítenek a mi vidékünkön a meddő teheneken? Eszter négyéves volt, szép zsemlyeszínű szőr borította izmos testét és ha nem lett volna egy halálos rossz tulajdonsága, vagy mondhat­nám szenvedélye, a legelső helyet foglalhatta volna el a marhák közt. Eszter ugyanis tehén­nek született, bár ez még nem lett volna nagy baj, de Eszter rúgott is. Mikor hozzánk került, még a marhák közt is fiatalnak számított, de már kiütközött rajta az örök nőstény. Farkával csapkodott, szarvai­val »bökött« és két hátsó lábával úgy tudott rúgni, mint égy futballista. Csak négyéves volt, de már két emberélet terhelte marhalelkét, ami bizonyossá tette előt­tünk, hogy Eszter holmi előítéletekkel viselte­tik az emberiséggel szemben. Nem lehet cso­dálni. Már kétszer is szeretett volna kisbor- nyút, apró kis bongyorszőrű jószágokat, ame­lyeket aztán ő nyalhatott volna simára, de sajnos, a sors mind a kétszer meddőségre kárhoztatta. Gondolom: a két embert is emiatt való elkeseredésében rúgta agyon. — Nézze, fiam, — fordult apám a fiatal gazdához, akitől Esztert vettük — magát ne aggassza ennek a tehénnek a baja. Majd én ki­kúrálom a meddőségből is, meg a rúgásból is. De ki ám!... Igaz-e, bogaram? A »bogaram« már Eszternek szólt, »aki« éppen bámészkodva ismerkedett az új kör­nyezettel. A fiatalember még tovább hümmögött, hogy hát így, meg úgy; az Eszter a Kisalföldről került hozzá, ahol pedig híres marhaszelidítők és még híresebb orvosok vannak és Esztert mégsem sikerült jobb belátásra bírni, tehát nem hiszi, hogy a göcsejieknek valami maga­sabb tudományuk lenne. — Csak bízza ránk, öcsém! — önérzeteske- dett apám és odaintett anyának: — Hozd ki, asszony, a »konyhakötényemet« és a nagy- fejszét. Meg a borotvámat is hozd! A fejszét és a kötényt letette apám az istálló ajtajába és az akaratoskodó Esztert keresztül­vezette rajtuk. — így la, — mondta apám elégedetten, a tehénhez fordulva — most legalább nem rúgsz többet... Aztán mindjárt segítünk a med­dőségeden is. Olyan borjakat nevelsz te ne­künk, mint az élet. (Nem is tudtam* hogy az élet hasonlít a bornyúkhoz.) —Megkötötte az Eszter kötelét a jászolhoz, kitapogatta a nyaka alatt a lebernyén a vastageret, aztán nyissz... belevágott. Göcsejben így szokás: eret vágnak a tehe­neken, ha nem akar borjút fogni. Én nem hiszek a babonákban. De el kell ismernem, hogy másnap már nem rúgott az Eszter. Sőt mi több, tavaszra szép tarka bor­júval örvendeztetett meg bennünket. Hiába, no!... Göcsej az csak Göcsej! GERENCSÉR ISTVÁN. KIRAKAT­DÍSZÍTÉSHEZ eg) szinüésmintázott PAPÍROK nagy választékban Kakas Ágoston könyv-, papír- és irótzerkeretkedésében. Zalaegerszeg, Kcmuth-u. 8. k

Next

/
Oldalképek
Tartalom