Zalai Magyar Élet, 1944. október-december (5. évfolyam, 224-249. szám)

1944-10-21 / 240. szám

1 ARA 20 FILLÉR 1944 OKTÓBER 21. SZOMBAT Má^KÍeLET V. évfolyam # politikai napilap # 240. szám. Szerkesztőség és kiadóhivatal: Zalaegerszeg, Felelős szerkesztő: Előfizetés: 1 hónapra 5, negyedévre 14.50 P T&ttőssy-utca 12. Telefon 80. Dr. PESTHY PÁL Postatakarékpénztári csekkszámla: 1.264 sz, A mai nap országos és világ- vonatkozású eseményei Munka és fegyver A fegyvereké a szó most, amikor ia veszély itt dörömböl a kapuinkon. Nem is lehet más­ként. A józan ész, az értelem, a jog, az igaz­ság és méltányosságnak szava úgyis csak a pusztába kiált. A fékevesztett düh, a bosszú­vágy, a mindent fölperzselni, porrá zúzni akaró gonosz indulat már régen megcsúfolta még az emberiesség, a könyörület és irgalom ne­mes érzelmeit is. Mi marad hát vissza? Csak a fegyverek szava és azok ereje. Egyetlen elv az uralkodó 'mia a vértől gőzölgő földi siralom- völgyben: Aki bírja, marja. Ebben az örvény­ben az ember élete dühödt forgószelektől űzött falevél, ciklonoktól hajtott porszem. Ami most folyik, az már a pokol ördögeinek torz vigyorú tobzódása az emberi mivoltából ki­vetkőzött ember szörnyű haláltáncában. Te­hetünk-e arról, hogy az ezer éven mindig másokért vérzett és szenvedett árva Magyar- ország belekerült az óriásoknak ebbe a tör­ténelem által soha nem isrw*t, gigászi öldöklő harcába? Nem tehet. Borzalmas vihar sodorja a sorsunkat, tép és szaggat bennünket szün­telen, mert ezer év jogán ezen az ősök vérével megszentelt drága földön akarunk megma­radni független, szabad nemzetnek a kereszt és a keresztény polgáriasultság örök bajvívó­jának. Ezért kell, hogy mi is megragadjuk a fegyvert, amely a kereszt mellett ezer éven át mindig ott villogott a kezünkben. Ha egy­szer ezt a fegyvert kiejtjük a kezünkből, a kereszt is kihull és azzal megsemmisül minden, amit ezer éven át magyar szív és lélek, ma­gyar ész és akarat épített és szépített ezen a földön. A nemzet utolsó életerejének is fe­szülni kell tehát, hogy a döntés történelmi napjaiban ezt az ősi fegyvert szorítani tudjuk az utolsó lehelletig. Ezzel megmentjük az éle­tünket és azt a keresztet, amelynek ezer áldása nélkül úgy se volna érdemes élni. Nincs ma fontosabb a kéznél, amely dologra feszül és a fegyvernél, amely most valóban sorsunk jövő útjait tépi és vágja. Ez ia munkás kéz és erős fegyver harcolja majd ki azt a jobb időt, amikor megint a józan ész, a jog és igazság, az emberiesség veszi át uralmát a földön. Ez a munka és a fegyver töri át a viharfelhő­ket, hogy felragyogtassa a győzelmes béke áldott szivárványát. És ha a vérünk árjából tenger is válik, ha üszkös romokra lép is a lá­bunk, egy a fontos. És ezért élünk ezerszer jajos napokat, hogy ezt a győzelmi szivárványt egyszer megláthassuk a magyar égbolton. A NT1 jelenti: Moszkvában hivatalos jelen­tést adtak ki a Churchill—Sztálin megbeszélé­sekről. A jelentés szerint Churchill és Eden, valamint Sztálin és Molotov értekezletein főleg a balkáni kérdésekkel foglalkoztak, de köze- leblb jutottak a lengyel kérdés megoldásához is. Az értekezletről az amerikai kormánynak is tudomása volt. Harrimann, az Egyesült Államok nagykövete, mint megfigyelő, részt- yett az értekezleteken. (MTI) Budapestről jelentik : A tiszántúli harcokban egy német páncélos csoport vakmerő vállalko­zást hajtott végre. Az orosz vonalat áttörve, sikert sikerre halmozva messze előretört ki­indulási alapjától. Egy magyar hadosztály egy tiszáninneni orosz hídfőt, amely már napok óta fennállott, megsemmisített. Az orosz hídfőben levő mintegy ezer főt foglyul ejtették. Nagy­mennyiségű fegyvert és lőszert zsákmányoltak. A polgári lakosság segített a katonaságnak a sebesültek ápolásában. (MTI) Az Interinf jelenti: Német és magyar csapatok Szolnoktól délre és Tiszavárkonynál a szovjet Tisza hídfőt szétverték. Egy magyar páncélos kötelék súlyos harcokban visszavetette az ellen­séges támadásokat. A földi csapatok harcait a német csatarepülők eredményesen támogatták. Debrecennél folytak ezúttal is a legsúlyosabb harcok. A várost csak akkor ürítették ki az utolsó harccsoportok, amikor a német csapatok a várostól északra fij fásokat foglaltak el. Egy magyar páncélos csapat szétvert egy ellen­séges hadosztályt, amely már elérte Tisza csegét. (MTI) Az Interinf jelenti: A német-magyar kötelé­kek Debrecentől északra megakadályozták a szovjet előretörési kísérleteit. Uj nagy táma­dást indítottak a szovjet ellen a német és ma­gyar csapatok Szolnoktól kiindulva. A táma­dás Mezőtúron át délkelet felé jól halad előre. Az ellenségnek azt a kísérletét, hogy az er­délyi elszakadó mozdulatokat megakadályozza, a németek megelőzték. (MTI) A Vitézi Rend parancsot ad minden vitéz­nek, hogy a nemzet válságos óráiban tegyen tanúbizonyságot arról a vitézségről és fegye­lemről, amellyel a Rendnek tartozik. Folytassa a további harcot, a belső rend helyreállításá­nak munkájában pedig példaadóan vegyen részt. (MTI) Az ország határainak védelme esetleg szük­ségessé teszi erődítési vonalak létesítését. Az ennek érdekében végzendő munkálatokban a törvény rendelkezése értelmében a polgári la­kosságnak is részt kell vennie és pedig <t 14. életévtől a 70 évig nemre való tekintet nélkül a legodaadóbban. Ezek a munkálatok minden más munkát megelőznek. Aki annak teljesíté­sét megtagadná, vagy a felhívásnak ellensze­gülne, azt karhatalommal állítják elő és a tör­vény értelmében fogházzal, illetve börtönnel büntetik. Dr. Czapik Gyula egri érsek a Szarvaskőn levő középminőségű szenet tartalmazó bányát újra üzembe helyeztette és a termelést felaján­lotta Eger város lakosságának ellátására. Kovách Aladár, a Nemzeti Színház igazga­tója szívideggyengeségben súlyosan megbete­gedett és szanatóriumba vonult. Az új igazgató kinevezéséig Uray Tivadar vezetésével három­tagú művészi és gazdasági bizottság intézi a Nemzeti Színház ügyeit. * A Führer főhadiszállásáról jelentik a Német Távirati Irodának: Hollandiában a breskensi hídfőnél elkeseredett harc folyik. Az ellenség azonban sem itt, sem a délbewerlandi átjárónál nem tudott eredményt elérni. Helmondnál a németek szétverték az ellenséges támadásokat. A Maas hídfőnél az ellenségnek azt a kísérle­tét, hogy a németek védelmi vonalába betörje­nek, a németek meghiúsították és sok ellensé­ges páncélost elpusztítottak. Aachennél tovább tart a súlyos anyagcsata. A város védői elke­seredett utcai harcokban súlyos veszteséget okoznak az ellenségnek. Villersnél ellentáma­dással kivetették az ellenséget állásaiból a német csapatok. A Meuse-Rhone völgyében a németek visszaverték az algériai lövészek és a francia marokkói csapatok támadásait. Itt egy bekerített harccsoportot felmorzsoltak a németek. Az Atlanti óceán partján levő erődökből tüzér­ségi tűzön és rohamvállalkozásokon kivül nem érkezett különösebb eseményről jelentés. Közép- olaszországban a német csapatok meghiúsították az ellenségnek azt a törekvését, hogy a néme­teket Bolognától délre kivesse állásiból és igy a hegyvidék elhagyására kényszerítse őket. A legsúlyosabb harcok ismét Vergato térségében folytak. Az adriai szakaszon a németek vissza­verték az ellenséges támadásokat. A Balkánon Belgrádnál folynak a legsúlyosabb harcok a mindenfelől előretörő bolsevista csapatokkal. Magyarországon német csapatok magyar köte­lékekkel együttműködve Szolnoktól előretörve visszafoglalták Turkevét és Mezőtúrt. Az Erdős Kárpátok térségében csak kisebb vállalkozásokra került sor. A Narevnél létesített seroki és rosani hídfőknél az ellenség ismét megkezdte súlyos támadásait. A németek itt 33 ellenséges páncé­lost kilőttek A keietporoszországi határszélen Sudauen, Schirwindt és Ebenrohe városoknál folynak súlyos harcok. Egyetlen német népi gránátos hadosztály 42 páncélost lőtt szét. Libautói délre és a rigai öböl mindkét oldalán súlyos harcokat folytattak az SS kötelékek az ellenséggel és 29 páncélost semmisítettek meg. A jegestengeri arcvonalon szétverték a németek a támadó ellenséges csapatokat. Eszakamerikai bombázók ismét berepültek Délnyugatnémetor- szág fölé és támadást intéztek Mainz, Mann­heim, Ludwigshafen, Karlsruhe, Wiensbaden, Stuttgart és Nürnberg ellen. A német éjtszakai vadászok 27 ellenséges repülőgépet lőttek le. (MTI) Az Interinf jelenti a szerb hadszíntérről: Belgrád hídfőjét minden hadifontosságu beren­dezés elpusztítása után kiürítették a németek és harci kötelékeiket a Szávától északra vetették vissza. A várostól délkeletre tovább folynak a harcok az új odavont bolsevista erőkkel, amelyeknek az a feladatuk, hogy a németek áttörését megakadályozzák. (MTI) A nyugati arcvonal harcairól jelenti az Interinf: A nyugati hadszíntéren az elmúlt napokban a Schelde torkolatánál, az Eindhowen- Nymwegeni betörés keleti oldalánál és Aachen térségében voltak a legsúlyosabb harcok. A flamand—holland térségben erősödött a kana­daiak nyomása a breskensi hídfő ellen. A kanadaiak nagy vérveszteségüket rendkívül erős vadászkötelékek bevetésével és erős tüzérségi

Next

/
Oldalképek
Tartalom