Zalai Magyar Élet, 1944. október-december (5. évfolyam, 224-249. szám)

1944-10-03 / 224. szám

ÁRA 20 FILLÉR 1944 OKTÓBER 3. KEDD V. étfío/yam # politikai napilap , 22 4. szám. ............................................................................................................................—n—r^rrYYTr¥rvrn-njYr^ivyrYrYrrirrirrirArrrrrrj~.ri Szerkesztős ég és kiadóhivatal: Zalaegerszeg, Felelős szerkesztő: Előfizetés: 1 hónapra 5, negyedévre 14.50 P Tűttössy-utca 12. Telefon 80. Dr. PESTHY PÁL Postatakarékpénztári csekkszámla: 1.204 sz. Egy darab a magyar haza testéből A mai nap országos és világ- vonatkozású eseményei Dr. vitéz Bonczos Miklós belügyminiszter az országos szociális gyűlés keretében a szo­ciális kérdésekkel foglalkozott. Beszédében többek között a következőket mondotta: Most, amikor a háború hazánk földjén is dúl és az ellenség három oldalról marcangolja határain­kat, talán különösnek hat a szociális helyzet­ről és feladatokról beszélni, de ez minden­esetre élniakarásunk jele. A szociális feladatok­kal azonban az igazságos életet akarjuk meg­teremteni, ez tehát életkérdés és mint ilyen, örökké időszerű lesz. A háború minden te­kintetben újjáépítésre kötelez minden nemzetet és így a magyart is. Törekednünk kell tehát arra, hogy a jövőben egyenlőség legyen a jö­vedelem eloszlásában és a társadalmi morálban is. A szociális feladatok alkalmazásánál leg­elsősorban arra legyünk tekintettel, hogy mindenki megkapja azt, ami a megélhetéséhez szükséges. A kereskedők, iparosok egyaránt részesüljenek olyan segítségben, amellyel fog­lalkozásukat akadály nélkül űzhetik. Á Nép- és Családvédelmi Szövetség, valamint a Baj­társi Szövetség igazán meglepő eredményeket mutat fel a hadbavonultak gondozása terén és a legnehezebb esetekben is talál megoldást. Mégis szükség van a hadbavonultak fokozot­tabb megsegítésére és a családi segélyek egyenlőtlenségének megszüntetésére. A bel­ügyminiszter azzal fejezte be beszédét, hogy a háború fokozottabb feladatok elé állít min­denkit, a szociális kérdéseket azonban a jövő érdekében meg kell oldanunk. (MTI) A Magyar Kurír jelenti: Sándor Imre kolozs­vári püspöki helytartó kéri az erdélyi menekült római katolikus papokat, hogy jelenlegi és előbbi címüket haladéktalanul jelentsék be az Actio Catholica központjának (Budapest, IV., Ferenciek-tere 7.). önkormányzati szervei működésének szünteté­séről. rx A német védőerő főparancsnokságának hadi­jelentése a következőket közli: Antwerpen és Turnhout városnál a heves harcok továbbra is folytatódnak a kanadai csapatokkal. A né­met hadsereg SS kötelékei betörtek a Rajnán az ellenséges vízállásokba. Az elmúlt napok során 32 ellenséges páncélost semmisítettek meg. Chateau Salins térségében az ellenség súlyos harcok során helyi térnyereségre tett szert. Az amerikai 7,. hadsereggel Vouziersnél ide-oda hullámzó harcok folynak. Calaisnál a harcok már nem sokáig tartanak. A Gironde állásainál az ellenség súlyos veszteségei mellett folytatódnak a támadások. Az elmúlt nap során 1650 foglyot ejtettek, 1.049 páncélost és 2-19 páncélos földerítőt, nagyszámú tehervitorlázót zsákmányoltak, illetve megsemmisítettek a né­met csapatok. A középolaszországi harctereken sok eredménytelen támadást és kísérletet hiú­sítottak meg a németek. Az Adria partján em­lítésre méltó harci cselekmény nem történt* Október 2-án 1336 banditát öltek meg és több mint 500 foglyot ejtettek. A zsákmány hadianyagban és fegyverben egyaránt nagy. Szeged és Nagyvárad határszakaszán a magyar és német csapatok tovább folytatták ellentá­madásaikat. A székely kiszögellés északi szaka­szán gránátosaink a Szászrégenmel páncélosok­kal támogatott ellenséges támadó kísérletet meghiúsították. A Keleti Beszkideken még mindig folynak az elkeseredett harcok. Csapa­taink felfogták az ellenség áttörő támadását és 46 páncélost semmisítettek meg. A Düna és Riga szakaszán a német ellentámadás tüzében megsemmisültek az ellenséges támadások. Brit repülőgépek hétfőn bombákat dobtak a rajna- westfáliai területre. (MTI) Öt hold földet kap az iá magyar honvéd, aki közelharci eszközökkel kilő egy ellenséges tan­kot és tíz holdat kap la honvéd családja, ha a honvéd az ellenséges harckocsi leküzdésében elesik. A magyar kormányiniak lez a határozata óriási jelentőségű. A magyar honvéd hazája védelmében sohasem a jutalomért küzdött. Önfeláldozó hazaszeretete, lángoló lelkesedése a nemzeti öntudat tökéletes kifejezője volt. A magyar mindenkor tudta, hogy a népek cr- szágútján ősei földjét fegyverrel kezében tudja csak megvédeni. Vérét sohasem sajnálta ezert a földért, amelyen egyaránt habozás és kés­lekedés nélkül védelmezte szűkebbkörü övéi­nek életét, vagyonát éppen úgy, mint a nem­zet egészének fennmaradását. Ezeréves törté­nelmünknek minden lapja a dicsfényes ön­feláldozás példáival van tele. A mi nemzedé­künknek leikéből az első világháború megpró­báltatásai sem tudták még elmosni a 48-as szabadságharc hősi emlékeit és lelki szemünk­kel még mindig magunk előtt látjuk a job­bágyságból éppen hogy alig felszabadított főtételen és nincstelen pórnép tízezreinek ön­feláldozó menetelését, hogy öntestükkel állít­sák meg az ellenséges túlerők rohamát a drága magyar föld ellen. Ezeknek a névtelen hősök­nek, nincstelen kis magyaroknak csak a haza gondolata lebegett szeme előtt, csak az a gondolat hevítette őket, hogy a magyar Fűdet kell védeni. A történelmi feladat megsemmisrt- hetetlen örökségként szállt a 48-as hősök uno­káira és a mai magyarok épp úgy, mint őseik, sohasem kérdezték, hogy fegyveres küzdel- ' műknek, életük áldozásának mi lesz a jutalma. Egy pillanatig sem jutott eszükbe, hogy a haza védelméért fizetséget kérjenek. Lelkűk­ben a tiszta kötelességérzet sokkal nagyobb, semhogy ez eszükbe jutott volna. És ha most az állam, a nemzet hatalmi kifejezője mégis úgy gondolta, hogy nem mehet el szemet húnyva a mai háború példátlan lelkierőt meg­követelő teljesítményei mellett, ez öt és tíz holdas földjuttatásokban a hálás hazának ma­gasrendű erkölcsi értékű köszönetét kell lát­nunk. Tíz holddal nem lehet megfizetni a küzdő katona életét és éppen úgy kiszámítha­tatlan, hogy egy ellenséges harckocsi leküz­dése hogyan viszonyúk az öt hold földhöz, ha a veszély örökkévalónak tűnő pillanatait a mérleg másik serpenyőjébe tesszük. És mégis óriási jelentősége van az öt és tíz holdban megnyilvánuló köszönetnek és elismerésnek. Nem iparjogot, nem családi házat, nem pénz­összeget fizet a haza, hanem ad a testéből egy darabot. Egy darab földet, amelyet talán őseink vére öntözött, mondván: ez az én testem, ezt védelmezzétek mindhalálig. (S) A Magyar Országos Tudósító jelentése sze­rint az utóbbi időben igen sok ember a hábo­rús helyzetet kihasználva, olyan röpcédulákat terjesztett, amelyek a mai komoly időkkel nem egyeztethetők össze. A rendőrség ezért Buda­pest területén általános razziát tartott, amely­nek során 40 embert állítottak elő a főkapi­tányságra, mert engedély nélkül 12 féle röp­cédulát osztogattak. A röpcédulákat elkoboz­ták, terjesztőik ellen pedig szigorú eljárást indítottak. (MTI) A Budapesti Közlöny október 1-i számá­ban honvédelmi miniszteri rendelet jelent meg a lakóházi riasztóügyeleti szolgálat szükség szerinti életbeléptetéséről egyes városokban és községekben, ha a riasztóeszközök működésé­ben zavar áll be. A város (község) légoltalmi parancsnokának, vagy légoltalmi vezetőjének javaslatára a területileg illetékes hadtest lég­oltalmi parancsnok elrendelheti a házcsopor­tokban a riasztó jelzési szolgálatot. Ugyancsak a hivatalos lapnak ebben a számában föld- mívelésügyi miniszteri rendelet jelent meg a mezőgazdasági kamarák és az erdőbirtokossági társulatok, az erdőgazdasági közösségek egyes Berlinből jelentik: A keleti arcvonalon most a déli szárnyakon van a legtöbb harci tevé­kenység. A Vaskapu és a Beszkidek vonalára helyeződött át a támadási irány. A Vaskapu­nál újra súlyos harcok lángoltak föl. A szovjet hadvezetőség két helyen indított bekerítő tá­madást, hogy a német és magyar csapatokat katlanba szorítsa. A német és magyar ellen- támadások Szegedtől és Nagyváradtól délre újabb megerősítésekkel tovább folytatódnak. A német hadvezetőség október hónapban is számol a harcok kiéleződésével. A Düna ka­nyarulatában erősödnek csapataink és számos ellenséges kísérletet meghiúsítottak. Ezekben a harcokban a foglyok száma állandóan növek­szik, több mint 600-at tesz ki. A harctereken mindenütt a harci cselekmények erősödésére lehet számítani. A németek egyre több és erősebb tevékenységbe kezdenek. Hollandiá­ban is új ellenintézkedések történtek német részről. A brit vállalkozások Eindhowen és Nin wegen 25 kilométeres szélességében meg­semmisültek. Olaszországban a harci ’ cselek­mények tovább folytatódnak. A német nehéz­tüzérség az Imolába vezető útvonalon a Tá­rom ízben támadó ellenséget visszaverte. Az adriai szakaszon nem voltak nagyobb harcok* Londoni illetékes körökben lemondtak arról;* hogy a tél beállta előtt befejeződnek a har-

Next

/
Oldalképek
Tartalom