Zalai Magyar Élet, 1944. július-szeptember (5. évfolyam, 145-222. szám)

1944-07-10 / 153. szám

1944 július 8, 7 HÍREK AZ ELSÖTÉTÍTÉS MA ESTE TÍZ ÓRÁTÓL HAJNALI FÉLÖT ÓRÁIG TART. »A magyar magát senkinek alávetni nem engedi. Mindenki vezér, úr akar lenni é(s ha éppen jő órába|n van, maga alatt felrúgja a port és azt mondja: — Ez a világ közepei, ahol én állok.« Gróf Széchenyi István. — o — — A zalaegerszegi ferences plébánia hírei. A zalaegerszegi ferences plébániahivatal közli, hqgy holnap, vasárnap délután fél 4-től kezdve a Jézus Szíve Szövetség csoportvezetőinek, 4 órától kezdve pedig a rendes tagok számára értekezlet, 6 órától kezdve pedig a szövetség összes tagjainak részvételével szentóra lesz. — Somody István rádió'előadása. Somody István budapesti újságírp ismét rádióelőadást tart vasárnap délután 5 órakor. Előadásának címe: Munkácstól a Vereckei hágóig. Elénk állítja előadásában a munkácsi vár képét, fog-í lyait, Csák Mátétól egészen 1939-ig. Lefesti előttünk a Vereckei hágó vidékét ;és a Latorca völgyét és az ottani nép 'életét, — Kinevezések a postán. A postavezérigaz­gató Vellák Sándor es Keszti Ferenc nagy- kanizsai postaforgalmi díjnokokat postagya­kornokokká, Tamás István nagykanizsai posta üzemi gyakornokot postasegédtisztté, Hegyes- di Jenő nagykanizsai, Karsai István Csáktor­nyái posta üzemi díjnokokat posta üzemi gya­kornokokká, Szőke Ilona keszthelyi posta- díjnokot kezelőnővé, Kúszik Mihály nagy- kanizsai postaaltisztet II. osztályú postaszak- altisztté, Pap Kálmán tapolcai, Hegyi, Kálmán zalaegerszegi, Boros Ferenc nagykanizsai, Ba­logh József zalaegerszegi II. ósztályú posta- altiszteket I. osztályú postaaltisztekké nevezte ki. — Pénzügyi kineviezések. A pénzügyminisz­ter Mecséry János zalaegerszegi pénzügyi se­gédtitkárt titkárrá, dr. Gáspár László nagykani­zsai pénzügyi fogalmazót segédtitkárrá, dr. Becz Ferenc zalaegerszegi pénzügyőri biztost lés Várnai Tamás okleveles gazda, keszthelyi lakost a zalaegerszegi pénzügyigazgató'sághoz pénzügyi fogalmazókká, Bagin István és Háry Sándor zalaegerszegi pénzügyi számvevőségi díjnokokat gyakornokokká, Paraicz Dezső za­laegerszegi adóhivatali főnököt valóságos ál­lampénztári főtanácsossá, Pattay József keszt­helyi állampénztári I. osztályú tisztet fő-i tisztté, vitéz Egyedi János zalaszentgróti ál­lampénztári II. osztályú tisztet I. osztályú tisztté, Franczia József sümegi, Müller István balatonfüredi, vitéz Légrády József, Kovács László' és Bernát Károly tapolcai adóhivatali gyakornokokat állampénztári II. osztályú tisz­tekké, Awender Antal zalaegerszegi, Madár Jórzsef nagykanizsai forgalmi adóhivatali II, osztályú tiszteket I. osztályú tisztekké, Dolgos András, Kovács István II. és Frimmel Tibor zalaegerszegi forgalmi adóhivatali gyakorno­kokat II. osztályú tisztekké, Wentzely Zoltán nagykanizsai kisegítő munkaerőt a nagykani­zsai, Holczer István kisegítő munkaerőt pedig a zalaegerszegi forgalmi adóhivatal területére gyakornokká, Borbély Ferenc Csáktornyái vám­szaki tisztet főtisztté, Fodor Elek tűzharcos, zalaegerszegi pénzügyi kezelőt irodasegéd­tisztté, Harangozó Erzsébet és özv. Tóth Ist­vánná zalaegerszegi pénzügyi díjnokokat pénz­ügyi kezelőkké, Hóbor János hadirokkant, zalaegerszegi pénzügyi kisegítő szolgát II. osztályú altisztté nevezte ki. v— Áthelyezett zalai jegyzők. A belügymi­niszter Holzapfel Lajos zalaszentgróti községi jegyzőt és Halmos László zalacsányi körjegy­zőt kölcsönösen áthelyezte. — Üzenffet a harctérről. Az F 314 tábori postaszámról üzeni Bartal József hadapród szakaszvezető édesanyjának, testvéreinek Nyi­tódra, hogy jól van, ne aggódjanak érte. Sze­rető csókjait küldi. Az ismerősöket üdvözli. Sok levelet vár. — Cím(adom|ányozás. A Kormányzó Ur Köő János nagykanizsai adóhivatali főnököt pénz­ügyi főtanácsossá, dr. Bálint Imre ’zalaeger­szegi pénzügyi tanácsosnak a pénzügyi főtaná­csosi, dr. Hartl Béla pénzügyi titkár, tapol­cai adóhivatali főnöknek a pénzügyi tanácsos' címet és jelleget, Finkér Frigyes zalaegerszegi pénzügyi számvevőségi tanácsosnak a pénz­ügyi számvevőségi II. osztályú főtanácsosi címet és jelleget, Murányi Dezső állampénz­tári tanácsos, balatonfüredi adóhivatali főnök­nek az állampénztári főtanácsosi címet és jel­leget, dr. Mészáros Antal lenti pénzügyőri biztosnak a főbiztosi címet és jelleget, Tóth Jenő zalaegerszegi irodafőtisztnek az ;roda- v Igazgatói címet és jelleget adományozta. — Kszségegyesítés. A belügyminiszter Ker- kapéntekfalu néven elrendelte Kerkanémetfalu és Kerkapéntekfalu községek egyesítését. — Anyaíkölnyvi hírek. A zalaegerszegi állami anyakönyvi hivatalban az elmúlt két héten a következő bejegyzések történtek. Születés: Hegyi Károly és Pock Margit László fia rkí., Lóránt István kiír. erdőőr ‘és Beck Julianna Veronika leánya rk., Kelemen László magán- tisztviselő és Bohár Jolán‘László fia rk. (Alsó- lendva), Kámán János fűrésztelep! fűtő és Repka Erzsébet János fia rk., Farkas Ágoston kórházi ápoló és Fehér Rozália László fia rk., Gombos írén napszámos Katalin 'leánya rk., Schaffer Lajos fuvaros és Horváth Lujza Lajos fia rk., Babay László Máv állom ás vezető és Pinka Rozália Mária leánya rk. (Kisszabadka), Nekifor János Máv fűtő és Gaál Berta Éva leánya rk., Kálmán Gyula Maort munkás és Bölecz Irén Rozsa leánya ág. h. ev. (Puszta- szentlászló), Vizsy Károly körjegyző és Üsth Mária Mária leánya rk. (Ortaháza), Szabó János városi irattárnok és 'Kaszás Katalin László fia rk., Kis Gyula kisbirtokos és Vin- cze Erzsébet Erzsébet leánya rk. (Becsali- hegy). Halálozás: Somogyi József "Máv fűtő rk. 37 éves, özv. Kisrómai Sándorné szül. Ehrenberger Mária rk. 79 éves: Lang Nán- dorné szül. Sonnenfeld Emilia izr. 61 éves, Horváth Istvánné szül. Rinkó Valéria rk. 34 éves, Weisz Józsefné szül. Koréin Róza izr. 66 éves, dr. Varjas Gáborné szül. Wolf Lina izr. 71 éves, Schreiber Karólin izr. ház­tartásbeli 73 éves, Bor Margit tanuló 11 éves rk. (Lickóvadamos), Kolosa Károly asz­talosmester róm. kát. 45 éves, Korcsmár György napszámos 38 éves rk. (Sárhida), Ta­más János mezőgazdasági munkás 'rk. 51 éves (Lickóvadamos), Bárdosi László rk. 4 éves, Pongó Lajos nyug. pénzügyi tanácsos ref. 72 éves, Péter Anna háztartásbeli 'rk. 26 éves, Weinstugen Jenő kereskedő izr.'39 éves, Bor­sos Ferencné szül. Hegyi Ilona rk. 30 éves. Házasságot kötött 5 pár: Beliczky László magántisztviselő Novák Sarolta kisegítő pénz­ügyi díjnokkal rk., dr. 'Balassa László ügyvéd- jelölt Bácskai Blanka m. kir. postake^előnővel rk., Gerencsér István vármegyei kezelő rk. Fekete Bertával ref.,Horváth Lajos Máv tiszt Néz Regina magántisztviselőnővel rk., Kovács József cipészsegéd Zsömbölyi Margit légvé­delmi híradónővel rk. — Egy muraköz! község példaadása, hogyan kell megbecsülni a hadirokkantakat. Obadics József belicai honvéd a becsület mezején vi­tézül teljesítette kötelességét bajtársaival együtt az ezeréves magyar hazánk védelmében. Köz­ben ellenséges golyótól súlyc^ sebet kapott. A kórházban le kellett vágni a balkarját, majd hazakerült, mint a földmíves munkára kép­telen hadirokkant. A község bajtársi szelleme most munkába lépett. Az elöljáróság közben­járásával megszerezte neki a trafikengedélyt, a község a templommal szemben ingyen telket adott a trafikházikó fölépítésére. A község lakosai ingyen szolgáltatták a napszámot, a fuvart és mindenki buzgólkodott, hogy valami­vel hozzájárulhasson ahhoz, hogy Obadics Jó­zsef biztos kenyérhez juthasson. íme, Belica község megindító példáját mutatta meg annak, (hogy a haza megbecsüli hőseit és nem engedi őket hiányt szenvedni. — ADAKOZZUNK A LÉGITÁMADÁSOK ÁLDOZATAINAK MEGSEGÍTÉSÉRE! — Nyári mezőgazdasági bizottsági köz­gyűlés Sümlegen. A sümegi járási mezőgazda- sági bizottság nyári közgyűlését vitéz gróf Kornis Elemér országgyűlési képviselő, óhídi földbirtokos elnöklésével július 12-én, szerdán délelőtt 9 órakor tartja meg a spin égi közi s égházán. — 'Megalakult a Kteleíti Arcvonal Bajtársi Szövetsége Pacsán. A Keleti Arcvonal Bajtársi Szövetségének nagykanizsai kerülete most gya­rapodott a pacsai szervezettel is. Pacsán Ugyanis szintén kigyulladt a "keresztény ma­gyarság őrtüze. Megalakult Horváth György tanító, tartalékos főhadnagy lelkes fáradozá­sának eredményeképpen a szervezet, amelynek zászlajához sokan csatlakoztak. Az alakulás alkalmával Horváth György fejtette ki a baj­társi érzés jelentőségét a szervezkedésben!., Vezetővé egyhangúlag őt választották meg. Marc a közömbösség és megalkuvás ellen! ANTIBOLSEVISTA IFJÚSÁGI TÁBOR Jelentkezni lehet minden nap délután 6—9 óra között Kossluth-utca 2. szám alatt. t— Hús jegyek bevezetését tervezik Nagy­kanizsán. ‘A húsellátás adagonkénti szabályo­zása az ország legtöbb városában, így Zala­egerszegen is megvan. Nagykanizsán igen sok panasz van a fogyasztók között, hogy a ható­ságok számtalan figyelmeztetése ellenére sincs javulás a húspiacon. Most fölvetődött a hús­jegy "bevezetésének szándéka, aminek meg­valósítását a közellátási vezetőség a közön­ség nyomására szorgalmazza az új polgár- mesternél. — Piaci árak Zalaegerszegen. A mai piac közepes forgalmú volt. A1 árak a következők: cseresznye kilója 150—-240, eper 300, málna 300, cukorborsó 80 fillér. Főzőtök darabja 120—150 fillér. A káposzta fejenként 90—150, a hagyma csomója 20—30, a zöldségé 20, a reteké 25 fillér. Saláta darabja 20 fillér. Egy kiló újkrumpli 1 pengő. A gomba csomója 60—100 fillér. Zöldbab kilója 140—160 fillér. — Termlésvlédelem a M|uriaközben. Meg­szervezték a termés védelmét valamennyi mu­raközi községben is. Leventék figyelőszolgá­latot tartanak a templom-, vagy tűzoltótor­nyokban s az egyes dombhátakon kiválasztott magasabb fákon. Mindenütt állandó tűzoltó és kárelhárító készültség van, határjáró leven­ték vigyáznak arra, hogy az idén is épségben kerüljön csűrbe a termés. Az őszi árpát már, aratják. Az utóbbi hetek esőzései több he­lyen megdöntötték a gabonát, a minapi jég pedig károkat okozott a kukoricákban. KPRÓHiROETÉSRK APRÓHIRDETÉSEK ÁRAT előre kell fi- zetni. Telefonon tehát nem vehetők föl apró* hirdetések. * ELADÓ azonnal 26 darabból álló angora- nyúltenyészet. Bővebbet Rákóczi-utca 35. szám alatt. MEGBÍZHATÓ főzni tudó mindenesnőt au­gusztus elsejére fölveszek. Gím a kiadóban. ELADÓ 4 HP gőzm.agánjáró, 4 HP MÄV huzatos, fiatalok, 4 HP Gesen, új, DKV benzinmotor, 500 kg-os mérleg súlyokkal!. Czainkó Lajos, Őriszentpéter, Vas megye. HASZNÁLT hidast vennék, vagy bérelnék, Erzsébet királyné-út 25. ELADÓK szekrények, ágy, éjjeliszekrények és egyéb bútorok’. Tüttőssy László-utca 14. szám. FALUSI KERESKEDÉSBE keresek ügyes leányt. Teljes ellátás és lakás biztosítva. Cím a kiadóban. KIADÓ lakását, adás-vételi ügyeit itt hír« dessec Fillérekért gyors eredmény.

Next

/
Oldalképek
Tartalom