Zalai Magyar Élet, 1944. július-szeptember (5. évfolyam, 145-222. szám)

1944-09-07 / 203. szám

1944 szeptember 7. 3 ZALAI ílAGYAR ELE 1 Teljesen kifosztott egy keszthelyi magánlakást egy éjtszakai vendég Alaposan kifosztott egy keszthelyi lakást egy átutazó férfi. Nagy Károlyné, a keszthelyi vasúti étterem főpincérének a felesége, akinek férje a harctéren van, lakását ki szokta adni éjtszakára. Egy ilyen átutazó vendéget küldött hozzá a vasúti állomás szobaasszonya. Erre a vendégre azonban alaposan ráfizetett Nagy Károlyné. Reggelre kelve az éjtszakai vendég összeszedett a lakásban minden értékes holmit, belecsomagolta az asszony két bőröndjébe s az ablakon keresztül eltűnt. Teljesedett a gazdák és a fogyasztóközönség régi kívánsága Gyümölcsértékesítő üzlet nyílt meg Zalaegerszegen A károsult asszony bemondása szerint az ismeretlen férfi magával vid két öltöny férfi­ruhát, egy férfi balonkabátot, egy női tavaszi kabátot, két pár női cipőt, egy kosztümöt, egy angora gyapjú kabátot, tizenhét női ruhát, k?t aranygyűrűt, 500 pengő készpénzt, azonkívül sok fehérneműt, harisnyát, kombinét, inget, alsónadrágot, zsebkendőt stb. és még a néprádiót is ellopta . Az összes kár körülbelül 15 000 pengő. A lakásfosztogatót, akinél a károsult asszony forgópisztolyt látóit, keresi a csendőrség. (C) Csinos és hangulatos üzlet nyílt meg a na­pokban Zalaegerszegen, a Kazinczy-tér 2. szám alatt, tehát a város legforgalmasabb központ­jában. A város vezetősége és a pénzügyi ható­ság megértő támogatása módot nyújtott egy közismert szakmabeli kereskedőnek, Nagy Gábornak arra, hogy a fogyasztóközönség, de elsősorban a háziasszonyok mindennapi háztartási gondjait megkönnyítse. Az üzleti egyelőre mindenféle gyümölcs és zöldfőzelékek árusítására éfc értékesítésére rendezkedett be, rövidesen azonban mindenféle hús-, gyümölcs­ös főzelék-konzervek, savanyúságok, dióbél, mazsola és egyéb csemege árusítását is meg­kezdi. A kirakatokban nevet a százszínű alma, a szóló szőlő és mosolygó körte, bent az üz­letben nyitott ládikákban ízlésesen kirakva a sokféle gyümölcs, köztük az ősz kedveltje, a nagyszemü besztercei szilva a maga kéklő hamvasságában. Zöldség, sárgarépa, tök, para­dicsomóriások, jégbe hűtött dinnye, harmato­sán friss zöldpaprika, mind öröme a vitamin­dús táplálkozást szerető embernek. Nincs szükség arra, hogy a piacon hosszú időt töltsön a háziasszony a konyhai és étkezési szükségletek meg­vásárlásával, mert itt együtt talál mindent, még zsemlyét és a kenyeret is, hozzá még, ami szintén fon­tos, a napnak bármely szakában — késő értig. Nem érhet tehát senkit sem kellemetlen meg­lepetés, hogy a váratlanul érkezett vendégét mivel szolgálja ki. Régen nélkülözött üzlet ez, amelynek jelentőségét még csak fokozza az a körülmény, hogy a gyümölcstermelő gazdáknak és a ker- tészkedőknek termékei itt bármikor felvásárlásra és értékesítésre kerülhetnek. Ez az üzletnek közgazdasági jelentősége. Ne feledjük el tehát ezt az új céget: NAGY GÁBOR gyümölcs kis- és nagykereskedése Zalaegerszeg, Kazinczy-tér 2. szám. Telefon 49. Megérdemli a nagyközönség pártfogását, mert azon van, hogy mindenben a legponto­sabb kiszolgálást teljesítse. Egyébként a bizalom máris megvan. Az üzletben olyan forgalom van, mint valami nagyvárosi áruházban. Zalaegerszeg vasúti menetrendje Érvényes 1944. szeptetember 7-től Celldömölk — Zalaegerszeg — Csáktornya. Csáktornyáról indul 12.01, Alsólendvára ér­kezik 13.20, Zalaegerszegre 15.54, Zalaeger­szegről indul 16.24, Zalabérbe érkezik 17.35, Türjére 17.56, Ukkra 18.23, Ukkról indul 18.37, Celldömölkre érkezik 19.50 órakor. Celldömölkről indul 5.50, Ukkra érkezik 7.16, Ukkról indul 7.44, Türjére érkezik 8.08, Zalabérbe érkezik 8.23, Zalaegerszegre érkezik 9.35, Zalaegerszegről indul 10.01, Alsólendvára érkezik 12.26, Csáktornyára érkezik 13.45 órákor. Zalaegerszeg — Zalaszentiván — Szombat­hely. Zalaegerszegről indul 2.45, Zalaszent­ivánra érkezik 3.11, onnan indul 3.38, Szom­bathelyre érkezik 7.05 órakor. Zalaegerszegről indul 17.35, Zalaszentivánra érkezik 17.59, onnan indul 18.39, Szombat­helyre érkezik 20.40 órakor. Szombathelyről indul 7.20, Zalaszentivánra érkezik 9.15, onnan indul 9.41, Zalaegerszegre érkezik 9.58 órakor. Szombathelyről indul 19.06, Zalaszentivánra érkezik 22.22, onnan indul 23.03, Zalaeger­szegre érkezik 23.22 órakor. Zalaegerszeg — Zalaszentiván — Nagy­kanizsa. Zalaegerszegről indul 8.52, Zalaszent­ivánra érkezik 9.22, onnan indul 9.29, Nagy­kanizsára érkezik 11.13 órakor. Nagykanizsáról indul 16.43, Zalaszentivánra érkezik 18.19, onnan indul 18.57, Zalaeger­szegre érkezik 19.16 órakor. Zalaegerszeg—Zalalövő. Zalaegerszegről in­dul 4.50, Zalalövőre érkezik 6.06 órakor. Zalaegerszegről indul 19.08, Zalalövőre ér­kezik 20.22 órakor. Zalalövőről indul 6:43, Zalaegerszegre ér­kezik 7.56 órakor. Zalalövőről indul 21.10, Zalaegerszegre ér­kezik 22.26 órakor. Zalaegerszeg—Ukk—Tapolca. Zalaegerszeg­ről indul 16.24, Ukkra érkezik 18.23, onnan indul 18.28, Tapolcára érkezik 19.40 órakor. Ukkról indul 12.10, Tapolcára érkezik 13.55 órakor. Tapolcáról indul 6.27, Ukkra érkezik 7.41, onnan indul 7.44, Zalaegerszegre érkezik 9.35 órakor. Tapolcáról indul 14.20, Ukkra érkezik 16.08 órakor. Zalaegerszeg—Tűrje—Balatonszentgyörgy. Zalaegerszegről indul 16.24, Türjére érkezik 17.56, onnan indul 18.12, Balatonszentgyörgy- re érkezik 20.41 órakor. Balatonszentgyörgyről indul 5.51, Türjére érkezik 8.02, Türjéről indul 8.10, Zalaeger­szegre érkezik 9.35 órakor. Zalabér—Sárvár. Zalabérből indul 15.02, Sárvárra érkezik 17.36 órakor. Sárvárról indul 8.48, Zalabérbe érkezik 11.37 órakor. HŰEK AZ ELSÖTÉTÍTÉS ma este FÉLKILENCTÖL REGGEL FÉLHAT ÓRÁIG TART. — A zalaegerszegi ferences plébánia közle­ményei. Holnap, Kisboldogasszony ünnepén az Egerszeghegyen búcsút tartanak. Reggel 9-kor szentmise, utána szentbeszéd, délután 4 órakor litánia. A zalaegerszegi ferences tem­plomban a holnapi ünnepen 7, 8, 9 órakor szentmisét mondanak, délután 5—6-ig a Jézus Szíve Szövetség asszonycsoport vezetői gyülé- seznek, délután 6-kor szentbeszéd, utána az esti szentmise. >— Tűzkeresztte! tüntették ki. Cserép László csabrendeki OM díjnok, tartalékos honvéd ti­zedes részére a szovjet elleni harc során tanú­sított bátor és vitéz magatartásáért a kardok- kai és koszorúkkal ékesített i. fokozatú tűz- keresztet adományozták. — Újabb három hősi halottja van a zala- egerszsgi hadikórháznak. A zalaegerszegi iiadi- kórházban a legújabban beszállított súlyos se­besültek közül három vitéz magyar a földi tusa után az égi hazába költözött, ahol az angyalok a hősöket megkoszorúzzák. Makai Gyula 32 éves mezőberényi származású főhad­nagy, Oláh József 53 éves sepsikövespataki származású honvéd és Balázs József 37 éves gyergyószentmiklósi származású honvéd kapott behívót a csillagok világába, ahol a Csaba út­ján fogják tovább irányítani székely testvérei­ket az ősi föld megmentésében. Mind a hár­man a román árulás áldozatai, akik fogadal­mukhoz híven, rendületlenül kitartottak hazá­juk védelmében a halálos pillanatokig. Oláh és Balázs székely testvéreinket holnap, Makait pedig szombaton délután három órakor helye­zik nyugalomra katonai és polgári tisztelet- adással a zalaegerszegi újtemetőben. — Szövetkezeti Asszanycsoport híre. A szentimrefalvai Szövetkezeti Asszonycsoport el­nöki tisztségéről a férjhezmenetele miatt le­mondott Szabó Karolina távoztával Rauscher János nyug. tanító felesége vette át az Asz- szonycsoport vezetését. Tájékoztatta a tagokat a légoltalmi óvóintézkedések felől, továbbá rendezésében műsoros délutánt tartottak, amelynek jövedelmét a bombakárosultak és a hadbavonultak hozzátartozói javára fordí­tották. — Honvédeink üzenetei a harctérről. Ador­ján Ferenc törzsőrmester, Löké Jenő szakasz- vezető, Rónyi Lajos szakaszvezető, Tóth Gyula szakaszvezető és Lőrincz Imre szakaszveziető Keszthelyre, Horváth István szakaszvezető pe­dig Pápára üzenik a H. 962. tábori posta-l számról hozzátartozóiknak, hogy jól vannak, egészségesek és több postát várnak. — Százhúsz gyermekkel rendelkező 14 sok- gyermekes anyát jutalmaztak meg a sümegi járásban. A sümegi járásban 14 sokgyermekes anyát jutalmaztak meg különböző összegű pénzzel. Az ünnepélyeket megelőzően szent­misén vettek részt az anyák és gyermekeik, majd részben a községházán, részben az isko­lákban rendezett ünnepségek keretében osztot­ták szét a plébánosok, vagy a jegyzők a pénz­jutalmakat. Jutalomban a következő sokgyer­mekes anyák részesültek: Sömenek Kálmámé (Dabronc) 7, Tóth Imréné (Zalagyömörő) 8, Horváth Istvánná (Sümegcsehi) 7, Réfi Be- nedekné (Gyepükaján) 8, Szép Pálné (Zala- szegvár) 14, Németh Lajosné (Ukk) 6, Fekete Imréné (Óhíd) 7, vitéz Horváth Józsefné (Mi- hályfa) 10, Vers Gáborné (Nyirád) 9, Gál Sándorné (Kisgörbő) 9, Papp Jánosné (Csab- rendek) 8, Gábris Rezsőné (Sümeg) 11, Dé- zsenyi Jáuosné (Bazsi) 10 és Apáti Jenőné (Sümegprága) 6 gyermekkel. — Nem tettek eleget ipari növénytermelési kötelességüknek. A sümegi főszolgabíró Kar­dos József káptalanfai földmívest 18 napi el­zárásra változtatható 250, Nagy G. József sümegcsehi 'földmívest 10 napi elzárásra vál­toztatható 80, Nádas! Jánosné csabrendeki özvegyasszonyt 7 napi elzárásra változtatható 70, Farkas János zalagyömörői lakost pedig nem jogerősen 10 napi elzárásra változtatható 300 pengő pénzbüntetésre ítélte.

Next

/
Oldalképek
Tartalom