Zalai Magyar Élet, 1944. április-június (5. évfolyam, 74-143. szám)

1944-04-01 / 74. szám

ÄRA 14 FILLÉR 1944 ÁPRILIS 1. SZOMBAT Maotarelet V. évfolyam f POLITIKAI NAPILAP <#> 7 4. szám. Szerkesztősig is kiadóhivatal: Zalaegerszeg, Ttttössy-utca 12. Telefon 80. Felelős szerkesztő: Dr. PESTHY PÁL • Előfizetés: 1 hónapra 3.40, 3 hónapra 9.80 P. Postatakarékpénztári csekkszámla: 1.264 sz. A mai nap országos és világ vonatkozású Az országgyűlés összeillését április közepére várják. A kormány részletesen tájékoztatni fogja a két Házat célkitűzéseiről. (MTI) A honvédelmi miniszternek a napokban meg­jelent rendelete szerint a hadigondozó tisztek hadigondozási ügyekben az Országos Hadi­gondozó Hatóság rendelkezései szerint fejtik ki tevékenységüket. Az Országos Hadigondozó Szövetség ügyeinek intézését ugyanis az Országos Hadigondozó Hatóság vette át s igy egykézben egyesül az állami és társadalmi hadigondozás. (MTI) Az ifjúság honvédelmi nevelésének és a test­nevelésnek országos vezetője mellett az ifjúság valláserkölcsi nevelésének irányítására külön lelkészi alcsoport működik. A leventeifjuság lelki gondozását ellenőrző lelkészi alcsoport vezetőjét, Gál Károly tábori főlelkészt XII. Pius pápa pápai kamarássá nevezte ki. (MTI) A hivatalos lap közli a Magánalkalmazottak Biztosító Intézetének azt a hirdetményét, amely tájékoztat a természetben adott szolgáltatások pénzbeli egyenértékéről. Ezeket az összegeket a belügyminiszter is jóváhagyta. A biztosítási napibérosztályoknál január elsejétől visszamenő­leg számítva már az új táblázat szerint kell az értékeket figyelembe venni. Teljes ellátás egy hónapra Budapesten 80 pengő, Budapesten kívül 72 pengő. Ha csak részbeni a szolgálta­tás, reggeli egy hónapra Budapesten 13, egyebütt 11 50 pengő. Ebéd 32 50, Budapesten kívül 30 pengő. Hálóhely égy hónapra 5, Buda­pesten kívül 4 25 pengő. Részletesen szabályoz­ták a fűtés, a világítás, a mosás, továbbá a természetben adott lakások értékeként fölszá­mítható összegeket, nemkülönben a nyers élelmiszerek értékét is. A tanoncoknál, gyakor­nokoknál, családtagoknál a megállapított egy­ségárak felét kell számításba venni. (MTI) A közellátásügyi miniszter közölte a buda­pesti kereskedelmi és iparkamarával, hogy 5 kilométernél nagyobb távolságra való hajtás esetén a kereskedő csak 4 százalékot vonhat le a vágómarha súlyából, tekintet nélkül arra, hogy az etetés és itatás mellőzéséről a keres­kedő meggyőződést szerzett-e. Ugyanis ez a lehetőség a kereskedő részéről fennáll, igy tőle függ, hogy ezen jogával élt-e, vagy sem. Eddig a kereskedők hasonló esetben igen gyakran 8 százalékot vontak le, ami teljesen jogtalan. (MTI) A cégkönyvbe való bejegyzés költségét a közelmúltban újra szabályozták. A rendelet szerint a cégkönyvbe történő első bejegyzésért egyéni cégnek 10 pengőt kell fizetni, további bejegyzésért 5 pengőt, társascégnek, ha a cég­nek csak két tagja van, a bejegyzési díj szintén 10 pengő. Részvénytársaság 100.000 pengő alaptőkéig az első bejegyzésnél 300 pengőt fizet. Ez a díj az alaptőke nagysága szerint 6.000 pengőig emelkedik. Az alaptőke emelé­sénél legkevesebb 100 pengőt, de legfeljebb 6.000 pengőt kell fizetni. Korlátolt felelősségű társaságok a törzstőke nagyságához képest 2—3000 pengőig terjedő cégbejegyzési dijat fizetnek. Pestszentlőrincen Józsa Ilona gyári munkás­nőt meg akarták tréfálni társai. Áramot vezet­tek a kilincsbe, úgyhogy mikor a leány meg­fogta, az áram megölte. A tréfa szerzőit le­tartóztatták. (MTI) Április elsejétől kezdve menetrend és díj­szabási változások léptek életbe. A MÁV. igaz­gatósága felkéri az utazóközönséget, hogy el­utazás előtt az állomásfőnökségtől, vagy a menetjegyirodától érdeklődjenek a vonatközle­kedés felől. (MTI) Megalakult a zsidóság részéről a Központi Tanács, amely az egész zsidóság egyetlen meg­hatalmazott és felelős szerve a hatóságokkal való érintkezésben. A Magyar Zsidók Lapja beszámol arról a rendelkezésről, hogy Budapest területét zsidónak engedély nélkül elhagynia nem szabad, tilos engedély nélkül lakást változtatni, vidékről zsidó nem utazhat Buda­pestre. Utazási vagy lakásváltoztatási kérelme­ket a Központi Tanács utján kell benyújtani. (MTI) A zsidók megkülönböztető jelét, a kanári­sárga hatágú csillagot mindenkinek magának kell elkészítenie és felvarrnia. A jelvény viselé­sének kezdete április 5-én lép életbe a rendelet szerint. (MTI) A belügyminiszter rendelete szerint a ne­velőszülőknél elhelyezett állami gyermekmen- helyi gondozottak havi gondozási díjía 1944 január 1-étől kezdve 0—2 éves korig 25, 2—7 éves korig 20, 7—12 éves korig 18, 12—15 éves korig 14 pengő. * Milánóból jelentik, hogy a pápa húsvét- vasárnap ünnepi szentmisét mond, de a hús­véti rádiószózatra nem kerül sor. (MTI) A keleti arcvonalon döntő változás nem tör­tént. A szovjet továbbra is megkísérti a három főcélt elérni: Jassyt, Odesszát és a Kárpátokat. Csernovicon keresztül felvonultatta hadosztá­lyait a Ja b Ion icai-hágó (a Tatár-hágó északi része) irányába. A harcok hevesen folynak tovább. Az ütközetekbe a német harci és csatarepülők fokozott mértékben avatkoznak bele, úgy hogy a Dnyeper és a Pruth között 45 szovjet páncélost, 12 ágyút, 184 járóművet és 31 lőszerraktárt semmisítettek meg, ezen­kívül 23 szovjet gépet lőttek le. A német veszteség 4 gép volt. (Interinf) A német védőerő főparancsnokságának je­lentése szerint a német csapatok az ukrajnai Bug alsó folyásától parancs szerint elszakad­tak anélkül, hogy az ellenség zavarta volna őket. Csemovic városát a német csapatok ki­ürítették, Stanislau területén pedig heves har­cok folynak az előrenyomuló ellenséges cso­portokkal. (MTI) A bolsevistáktól eddig elfoglalt területen egyre nagyobb szovjeteienes partizáncsopor­tok alakulnak. Cserkaszinái például olyan erős a partizáncsapat, hogy a 23. szovjet hadosz­tálynak kemény küzdelmet kellett folytatnia velük, hogy az utánpótlást ne akasszák meg, (MTI) Berlinből jelentik, hogy a délolaszországi arcvonalon Cassínonál a német csapatok tá­madásaikkal lényegesen megjavították helyze­tüket. Cassino most ismét szilárdan a németek kezén van. Nettunonál ismét két hadosztályt és a szükséges hadianyagot, fölszerelést he­lyeztek el a szövetségesek. Ebből is nyilván­valónak látszik, hogy a szövetségesek itt kez­denek új arcvonalat. (MTI) A német védőerő főparancsnokságának köz­lése szerint péntekre virradóra brit megfélem­lítő bombatámadás volt Nürnberg város és Délnémetország néhány más helysége ellen. A német légvédelmi erők megakadályozták az összpontosított támadás végrehajtását és meg­semmisítettek 132 négymótoros bombázót. — lijabb jelentés szerint a lelőtt brit gépek szá­ma 140-re emelkedett. (NTI) Csütörtökön délben amerfkai bombázó kö­telékek Szófiát, a bolgár fővárost támadták. Nagymennyiségű robbanó és gyújtó bombát dobtak le, amelyek tetemes károkat okoztak a lakónegyedekben. Bolgár és német vadászok azonnal fölvették a harcot s velük együtt mű­ködtek a légvédelmi ütegek is. Ugyancsak angol-amerikai bombázók Páris külvárosait és égy északfranciaországi kisvárost is támadtak, (NST) Göbbels német birodalmi miniszter legújabb cikkében a bolsevista veszedelemmel fenyege- getett Európa "helyzetével foglalkozik. Meg­állapítja, hogy már az ellenséges táborban is kezdik felismerni, milyen veszedelem közeledik földrészünkhöz a bolsevizmussal. Óriási lép­tekkel közeledünk a háború döntő válságához. A bolsevizmusnak még sohasem volt ilyen kedvező alkalma arra, hogy a programjának célpontját jelentő világforradalmat megvaló­sítsa. Anglia és az Egyesült Államok adták neki ezt a lehetőséget, ,de maguk is áldozatai lesznek. (MTI) Milánóból jelentik, hogy Capellit, a Gazetta di Popolo főszerkesztőjét ismeretlen tettesek Torinóban meggyilkolták. (MTI) Rómából jelentik, hogy a Vezúv hamurétege annyira tönkretette négy falu területén a föl­deket, hogy ott termésre számítani hosszú ideig nem lehet. (MTI) Berlinből jelentik, hogy a Badoglio-kor- mányban kommunista elemek is helyet foglal­hatnak. (MTI) Wintgate, az indiai harctéren ejtőernyővel leszállt szövetséges csapatok főparancsnoka re­pülőszerencsétlenség áldozata lett. (MTI) A 3359 tonnás Króm nevű török hajót is­mereten nemzetiségű hajó megtorpedózta az Égöi-tengeren. A hajó elsüllyedt. (MTI) Lisszabonból jelentik, hogy az amerüdai csa­patok eddigi vesztesége 173.239 ember. (MTI)

Next

/
Oldalképek
Tartalom