Zalai Magyar Élet, 1944. január-március (5. évfolyam, 1-72. szám)

1944-03-03 / 51. szám

1944 március 3. 3 t A mai nap országos és vonatkozású eseményei Most van ötödik évfordulója annak, hogy pápává választották Pacelli Jenőt, a Vatikán, bíboros államtitkárát, aki XII. Pius néven di­csőségesen uralkodik jelmondatának megfele­lően, hogy az igazság műveléséből származik a béke * Vasárnap, a pápa koronázásának év­fordulója alkalmából a katolikus templomok­ban Te Deumot tartanak. Budapesten ma kétnapos értekezlet kezdő­dött a m. kir. Országos Sportorvosi Intézet orvosai számára. Az elnöki megnyitót vitéz Béldy Alajos vezérezredes, az ifjúság honvé­delmi nevelésének és a testnevelésnek országos vezetője mondta. Két napon át délelőtt és délután tartanak az értekezlet előadásai, ame­lyek megismertetik a résztvevőkkel a sport- irányítás legfontosabb szempontjait, a sport­orvosi kérdéseket, az ifjúsági- és sportegész­ségügyi1 helyzetet, ezenkívül megtekintik a bu­dapesti sportlétesítményeket. Az értekezleten a magyar sport legfőbb irányítói adnak elő. Az értekezlet résztvevői vasárnap megjelennek a sportcsarnokban rendezett ünnepségen, ahol Antal István nemzetvédelmi propagandaügyi miniszter beszél »A sport a nemzetért« cím­mel. (LHK) Január elsejétől visszamenően fölemelték a református lelkészek, özvegyek és árvák nyugi­díját. Mivel a nyugdíjintézet és a közalap jö­vedelme nem elegendő a fölemelt nyugdíj fo­lyósítására, lelkésznyugdíjintézeti pótdíjat vet­nek ki a tagokra évi jövedelmük után. A Lovassport Egyesületek Orsz. 'Szövetsége most ünnepelte díszközgyűlésen a fennállásá­nak 20-ik évfordulóját. Mély hálával köszön­tötték Kormányzó Urunkat, a legelső magyar lovast, aki családi hagyományokon alapuló lószeretetével a lovassportok terén a legszebb eredmények kivívására sarkalta a magyar lo­vast. A közgyűlésen előterjesztett beszámoló­ból kitűnik, íiQgy a magyar lovasok és haj­tok Európa és Amerika 42 különböző lovas- és hajtópályáján 870 helyezést értek el, ebből 155 első díjat nyertek a lovasok és 35 első díjat vitéz Pettkó-Szandtner Tibor vezérőr­nagy, a lótenyésztés országos vezetője. Budapest székesfőváros törvényhatósági bi­zottsága izgalmas előzmények után vitéz Becske Kálmán műszaki képesítésű tanács­nokot választotta meg a harmadik alpolgár­mesteri állásra. Ismét megindult a Gyulai Pál által alapított és szerkesztett egykori Olcsó Könyvtár soro­zat. Az első munka Kornis Gyula tanulmánya lesz, amely a könyv szerepével foglalkozik. A m. kir. rendőrség budapesti főkapitánya közli, hogy a vidékről Budapestre utazók a saját érdekükben lássák el magukat olyan okmánnyal, amellyel szükség esetén igazol­hatják, hogy állandó vidéki lakosok. így ném teszik ki magukat a hosszadalmas igazoltatás! eljárásnak. Sikerrel járt az a mozgalom, amelyet a Szombathely és Vidéke Ipartestület négy év­vel ezelőtt indított el, hogy az Ipartestületek Országos Központjának közgyűlésén minden ipartestületi elnök hivatalból résztvehessen. így most a március 19-én összeülő IPOK köz­gyűlésen már az ipartestületi elnökök összes­sége gyakorolhatja tagsági jogait az iparosság érdekében. A budapesti törvényszék nem jogerősen 10 évi fegyházra ítélte Falusi Sándorné háztartás­beli asszonyt, aki fodrászollóval szívenszurta a tőle különváltan élő férjét. A, bőranyaggazdálkodás kormánybiztosa a közellátásügyi miniszter rendelete alapján ki­állított fehérszínű lábbeliutalványokmak bevál­tási határidejét ez év március 15-éig meg­hosszabbította. Az említett időpontig tehát a vásárló közönség a fehérszínű lábbeliutalvá­nyait minden akadály nélkül beválthatja azok­nál a kereskedőknél, akiknek nevére az utal­ványt kiállították. A földmívelésügyi minisztérium az idén is gondoskodott a konyha- és virágkertészek, va­lamint a paradicsomtermelők rézgálic szük­ségletének fedezéséről. A rézgálicot az Orszá­gos Magyar Kertészeti Egyesület osztja szét és az igénylő-lapokat is ott kell beszerezni Tizenegy ismert budapesti férfiszabót állí­tottak elő a budapesti rendőrkapitányságra, mert árdrágítást és árúhalmozást követtek el. Egy férfiöltönyt 1.200—2.000 pengőért készí­tettek, holott a szövet métere 20—30—40— 50 pengő volt. Az osztálysorsjáték mai húzásán 10 ezer pengőt nyert az 56.045, 41.232, 80.887, 5 ezer pengőt a 91.430, 49.479, 4 ezer pengőt a 43.204, 43.875, 65.084, 94.729, 96.072, 63.704 számú sorsjegy. (Minden felelősség nélkül.) * Berlinből jelentik: Az 5. szovjet lövészhad­osztály páncélosok kíséretében felvonult Bob- ruiszk helység ellen, hogy a döntést kicsikarja. Négyórás harcban a németek végül is meg­tartották a főarcvonalukat. Délután a szovjet csapatok újra támadtak, de a németek vére­sen visszaverték őket. Kétezer orosz halott maradt a csatatéren, igen sok gyalogsági fegy­vert hagytak hátra zsákmányul a németeknek. A délolaszországi harctérről azt jelentik, hogy az Anzioba vezető úttól nyugatra erősebb né­met csapatkötelékek előretörtek és a szövetsé­ges csapatrészeket felmorzsolták. A terepet bevonták a német védelmi övezetbe. Cister- nától délnyugatra erősebb ellenséges harci csoportot megsemmisítettek a németek. (MTI) Berlini jelentés szerint a német arcvonal- megszilárdulás Narva és a Pejpusz-tó között tovább tart, míg Pszkov és a neveli tér­ség között a németek tervszerű visszavonu­lási mozdulatokat hajtottak végre. A tock- holmi lapok katonai munkatársai rámutatnak Pszkov hadászati fontosságára és kieme­lik, hogy valahányszor a balti államok sorsá­ról Volt szó a történelem folyamán, Pszkov mindig döntő szerepet játszott. Itt volt az első világháborúban az orosz főhadiszállás és 1918- ban itt alakult meg a vörös hadsereg. Ez a város fontos vasúti csomópont a leningrád— rigai és a leningrád—varsói vasút kereszte­ződésén. (Búd. Tud.) Csütörtökre virradó éjjel brit bombázó kö­telékek a zárt felhőzet védelme alatt meg­félemlítő támadásokat intéztek a délnyugat- németországi helységek ellen. A sok ledobott akna-, romboló- és gyújtóbomba főleg Stutt­gart lakónegyedeiben okozott károkat. Ellen­séges zavaró repülőgépek Nyugatnémetország térségében is bombákat dobtak le. (MTI) A londoni rádióban felolvasták a Times egyik cikkét, amely élesen támadja Bulgá­ria politikáját és kifejezésre 'juttatja, hogy Bulgáriát kemény módon kell kioktatni. Föl­tehető, hogy az angol lap támadása a Bulgá­ria elleni idegháború újabb fejezete. (TP) A vatikáni hatóságok alagutat építtetnek a Szent Péter templom alá, hogy könnyen jár­ható utat teremtsenek a járóművek számára Szent Péter és az első pápák sírjának meg­közelítésére. Rómából jelentik: Szerdán délután egy eb fenséges repülőgép mintegy 600 méter magas­ságból hat bombát dobott le a1 Vatikán köz­vetlen közelében. Megsérült a Collegia Urba- nia di Propaganda Fide épülete. A Santa Camilla kápolna bejáratánál egy ember meg­halt, egy ágostonrendi szerzetes pedig megj- sebesült. Az Osservatore Romano a támadás­sal kapcsolatban kijelenti, hogy ezeket az el­lenséges merényleteket tudatos udvariatlanság­gal követik el a pápa kérése ellenére. (MTI) Berlinből jelentik: Könnyű tengeri hajó­kötelékek eredményesen lőtték a Korzika szi­getéhez tartozó kikötőket. Livorno közelében egy német hajókaraván gyorsnaszádokat tá­madott meg, amelyek közül többet elsüllyesz­tett. (MTI) Stockholmi jelentés szerint Helsinkiben nyil­vánosságra hozták a hivatalos finn szöveget az orosz föltételekről. A 'finn szövegben a 'fölté­telek első pontja máskép hangzik, mint az oroszban. A szovjet nem kívánja, hogy Finn­ország háborút indítson a németek ellen, de magától értetődőnek tartja, hogy a finnek minden kapcsolatot megszakítsanak a néme­tekkel. A svéd lapok beavatott finn körök­ből úgy értesültek, hogy a föltételeket jelen­legi alakjukban aligha fogadják eh Valószínű, hogy a finnek ellenjavaslatot terjesztenek elő Moszkvában. (MTI) Washingtoni jelentés szerint az Egyesült Államok illetékes köreiben megcáfolták ízt a hírt, hogy finn békeküldöttség volna útban Moszkvába. Mindössze annyi a valóság, hogy a finnek a legkomolyabban mérlegelik a béke- föltételeket és a kibontakozás lehetőségeit!« (MTI) Az angol hadügyminiszter a hadügyi költ­ségvetés tárgyalásánál rámutatott az anzioi partraszállás céljára. A szövetségesek azt ter­vezték, hogy ezzel a partraszállással elvágják a németeket az összeköttetéseiktől s hogy így Rómát könnyűszerrel elfoglalhassák. A partra­szállás nem vezetett a remélt gyors ered­ményre, de azért nagy szolgálatot tesz a szö­vetségesek hadműveletei folytatásának. A tá­volkeleti harcokkal kapcsolatban rámutatott a miniszter a burmai háború tanulságára, amely jó lecke volt az angolszászok részére. (MTI) Ankarai beavatott körökben úgy tudják, hogy Nagybritannia és az Egyesült Államok a brit katonai küldöttségnek Ankarából való elutazása után megszüntették a hadianyagnak Törökországba való szállítását. A török kül­ügyminisztériumot hivatalosan nem értesítették ugyan a szállítások megszüntetéséről, ankarai angolszász körökben azonban azt hiszik, hogy a legújabb fejlemények azért következtek be, mivel Törökországot nem sikerült a háború­ban való részvételre rábírniuk. (NST) A vatikáni államtitkárság több idegennyelvű fordításban tudomására hozta a Szentszék­nél működő külföldi diplomatáknak a pápa tiltakozását a monte cassinoi apátság szétrom- bolása ellen. (NST) A Stockholms Tidningen newyorki tudósí­tója szerint az angolszász hatalmak és Spa­nyolország között teljesen kielégítő megállapo­dás jött létre valamennyi vitás kérdésben^, Spanyolország semlegességét világosan kör­vonalazták, hasonlóképpen az olasz hajók sza­badon bocsátásának, a keleti arcvonalon küzdő spanyolok visszahívásának és spanyol légi tá­maszpontoknak az angolszász polgári repülés számára' való átengedésének kérdését is. Spa­nyolország megszünteti a fontos nyersanya­goknak, köztük a wolframnak külföldre szállí­tását. (Búd. Tud.) Hitler vezér március 1-én fogadta Mandics horvát miniszterelnököt és Perics horvát kül­ügyminisztert Ribbentrop birodalmi külügy­miniszter és Keitel vezértábornagy jelenlété­ben. (MTI) Romániában rendelet jelent meg a 18 éve­seknek katonai behívására. Ugyanakkor köte­lesek bevonulni a bukovinai 16—18 éves if­jak is. (Búd. Tud.) Zágrábból jelentik, hogy a tisztogató had­műveletek során a kegyelmi rendeletre hivat­kozva ismét 536 partizán adta meg magát. Hercegovinában és Dalmáciában két angol gépet lőttek le, a pilóták bennégtek a gépbem (MTI)

Next

/
Oldalképek
Tartalom