Zalai Magyar Élet, 1944. január-március (5. évfolyam, 1-72. szám)

1944-02-28 / 47. szám

1944 február 28. MfÄfriF.T 3 A mai naß országos és miég vonatkozású eseményei A Kormányzó Ur Serédi Jusztinián bíboros hercegprímásnak a Szent István Rend nagy- keresztjét, Ambrózy Gyula kabinetirodái fő­nöknek, Zsindely Ferenc kereskedelmi, Csatay Lajos honvédelmi, Ghyczy Jenő külügyminisz­ternek, Tomcsányi Móric egyetemi tanárnak és vitéz Borbély-Maczky Emil borsodi fő­ispánnak a m. kir. titkos tanácsosi méltóságot adományozta. A finn államelnök Kállay Miklós miniszter­elnöknek a finn Fehér Rózsa-rend nagykereszt­jét, Szinyei-Merse Jenő vallás- és közoktatás- ügyi miniszternek pedig a finn Oroszlán-rend nagykeresztjét adományozta. A Petőfi Társaság Jókai-nagydíját 30 éves írói jubileuma alkalmából Gáspár Jenő, a Sajtókamara főtitkára kapta meg regényeiért és elbeszéléseiért. A Zalában is ismert Kölcsey István ország­gyűlési képviselőnek a közélet terén kifejtett értékes munkásságáért teljes elismerését fe­jezte ki a Kormányzó Ur. A Budapesti Közlöny február 27-i száma közellátási miniszteri rendeletet közöl, amely szerint ha a gazdálkodó a kenyérgabona- és zsírbeszolgáltatási kötelességének eleget tett, a zsírbeszolgáltatási kötelesség teljesítésébe beszámítható terményből beszolgáltatott több­letet az azokra megállapított buzaegységszám- nál 20 százalékkal magasabban kell a gazaál- RodonaK sza riad választású terményekre vonat­kozó beszolgáltatási kötelesség teljesítésébe beszámítani. Az osztálysorsjáték mai húzásán 10 ezer pengőt nyert a 18.796, 80.330, 5 ezer pengőt a 19.810, 85.166, 4 ezer pengőt a 7.392, 64.352, 3 ezer pengőt a 3.002 számú sorjegy. (Minden felelősség nélküli.) * Az Interinf jelentése szerint a narvai arc­vonalon tovább tart a számbeli fölényben lévő bolsevisták nagy nyomása. Valamennyi ellen­séges betörési kísérletet visszaverték a néme­tek. A bolsevistáknak Bobruisk térségében na­pokon át tartó tömegtámadásokkal sikerült csekély szélességben és mélységben behatolni a főarcvonalba anélkül, hogy magas vérveszte­ségük arányban állana az elért eredménnyel (MTI) Berlinből jelentik, hogy tegnap a német re­pülők meglepetésszerű támadást intéztek az lanziói kikötő ellen. Igen sok raktárt elpusztí­tottak. (Interinf) Wilson tábornok főhadiszállásáról jelentik, hogy a délolaszországi hadszíntéren már há­rom napja zuhog az eső. Csak helyi jelentő^ ségü harcok folynak. Cassinonál volt csak he­vesebb ütközet (MTI) Berlinből jelentik: Német naszádok meghiu­Köz- és magánérdek, hogy a jő újság pontosan eljusson az előfizetők kezébe. Akinek a postai vagy házhoz való hiányos kézbesi tése mialt bármi panasza van, azonnal jelentse be (helybeliek szóban, vidékiek írásban) kiadóhivatalunknak. Csak bejelentés után lehet orvosolni a panaszokat. sították az angol naszádoknak ma éjjeli táma­dását Dünkirchen közelében. Az angol naszá­dok elmenekültek. (MTI) Zágrábból jelentik: A partizánok mind na­gy bb számban adják meg mugukat. A leg­utóbbi két hét alatt 5.039 partizán tért visz- sza rendes foglalkozásához. (MTI) Illetékes német helyről közük, hogy a Finn­ország számára közölt állítólagos szovjetorosz békeföltételeket Berlin politikai köreiben nnak megerősítése gyanánt tekintik, hogy Moszkva jelenleg a finn kérdéshez másik oldalról akar hozzányúlni. A föltételek a következők: 1.) A márciusi béke határainak visszaállítása. 2.) A finn védőerő leszerelése. 3.) A finnországi né­met csapatok internálása, esetleg a vörös had­sereg segítségével. (MTI) Helsinkiből jelentik: Szombaton éjjel eddig még nem tapasztalt arányú légitámadás érte a finn fővárost. A forgalom csak vasárnap este indult meg. (MTI) Berlinből jelentik: Szombaton néhány ameri­kai pilótát sikerült megmenteni azok közül, akik a Keleti Alpok alacsonyabb hegységeire zuhantak. Három repülőhadnagyot és hét re­pülőőrmestert találtak meg. Ezek már mo­zogni és beszélni is alig tudtak és súlyos fa­gyási sebeket szenvedtek. Elmondották, hogy azzal bíztatták őket, hogy az Alpok felett nem fogadják őket vadászgépek. Nagyon megle­pődtek azonban, amikor a vadászok üldözőbe vették és lelőtték gépeiket. Néhány bajtársukat jól látták, amint az ejtőernyővel a ;z'ikla-i gerincbe ütődtek. Leszállásuk után is sókáig. hallották bajtársaik segélykiáltásait, de nem tudtak hozzájuk jutni. Már teljesen letettek ők is a menekülés reményéről, amikor a németek megtalálták őket. (Interinf) Jeruzsálem központjában bomba robbant. A kár nem nagy, áldozat nincs. A rendőrség az adóhivatalban is bombát fedezett fel, ami­kor kiszállították, felrobbant. (MTI) Svéd területek felett ismét hat repülőgép szállt el különböző helyen és irányban. A légvédelem működött. (MTI) A brit hírszolgálat jelentése szerint az új gibraltári főparancsnok átvette hivatalát. A háború kitörése óta ő a negyedik parancsnoka Gibraltárnak. (MTI) Bukarestből jelentik: A román kormány el­rendelte, hogy Bukarestben az üzlet- és ház­tulajdonosok tartsanak készenlétben megfe­lelő mennyiségű deszkát és kartonpapírt, hogy esetleges légitámadás után a betört ablakokat pótolhassák. (MTI) Lisszabonból jelentik: Badoglio tábornagy vasárnap este bejelentette, hogy kérést intézett az angol és az amerikai kormányhoz, hogy az ő kormányát tekintsék szövetséges kormány­nak. Hozzátette azt is, hogy kevés reménye van kérése megvalósítására. (MTI) Montevideoi jelentés szerint Perron vezér­ezredest nevezték ki Argentína külügyminiszte­révé. Perron nagy németbarát és erős had­sereggel rendelkezik. Zürichi jelentés szerint washingtoni körökben nagy nyugtalanságot keltett, hogy Perron a határvidéken csa^pat- i összevonást tartott. Washingtonban elérkezett­nek látják az időt az Argentínával való szakí­tásra. (MTI) Moszkvában új főparancsnokot neveitek ki a lengyel csapatok fővezérévé Roa személyéi­ben. Ez csak álnév, a fővezér valódi neve is­meretlen. Ő lesz tehát az ellenlábasa Sosnov- szkynak. (MTI) HŰEK AZ ELSÖTÉTÍTÉS ma este nyolc ÓRÁTÓL REGGEL NÉGY ÓRÁIG TART, — Kerkay Jenő jezsuita atya Zalaegersze­gen. Kerkay Jenő jezsuita atya, a Kálót orszá­gos elnöke holnap este 6 órakor elő­adást tart a hivatásrendről. A zalai származású jezsuita atyát jól ismerik városunkban, hiszen Zalaegerszegen érettségizett és itt van a ro­konsága is. — Tianügyi hír. Farkas Sándorné Kontor Erzsébet nyug. polgári leányiskolái tanár, zala­egerszegi lakos óraadói megbízást kapott a zalaegerszegi állami polgári leányiskolában. — A Hölgy kongregáció a Katolikus Diák­otthonokért. A zalaegerszegi Hölgykongregá­ció nagy ügybuzgósággal megrendezte a Kato­likus Diákotthonok javára a Bolond Ásvayné című színművet. A darab rendkívül nehéz fel­adatokat állít még a hivatásos színészek elé is, így a legnagyobb méltánylást érdemli meg műkedvelőinknek nemes céltól hevített igye­kezete. Természetesen nem mérhetjük a játé­kot olyan bíráló szemmel, mint ahogyan azt más esetben tárgyilagos bírálat szokta mérni A játékban és rendezésben egyaránt mutatkozó hiányokat feledtette a sok kedvesség, lelkes­ség és az a tiszteletreméltó fáradságos elő­készület, amely kisugárzott minden jelenetből. A darab iránt annál nagyobb volt az érdeklő­dés, mert benne hivatali és társadalmi éle­tünknek ismert személyei is resztvettek, ami viszont különös érdem. A közönség jól szóra­kozott és tapsos tetszésének sokszor adott ki­fejezést. J — Holttányilvánítások. A Csáktornyái kir. já­rásbíróság holttá nyilvánította Klobucsárics Mi­hály kismihályfalvai lakost, aki 1882-ben szü­letett és a 20. honvéd gyalogezredből az orosz harctéren 1914 augusztusában eltűnt. Ugyan­csak holttá nyilvánította az elsólendvai kir. já­rásbíróság Hermán Lajos kerkabarabási föld- mívest, aki 1891-ben született és a 48. gya­logezredből az orosz harctéren 1915 március 15-én eltűnt. ' — Művészestet rendezett Keszthelyen a He­likon Bajtársi Egyesület. Szombaton Keszt­helyen nagysikerű művészestet rendezett a Turul Szövetség Helikon Bajtársi Egyesülete. Dr. Berke Péter gazdasági főiskolai tanár bevezető beszéde után dr. Bojtár Imre a Turul gondolatokat véste a szívekbe, Oláh György országgyűlési képviselő pedig a magyar sors- kérdésekről tartott megfontolásra érdemes elő­adást. A művészi részben szerepelt Utry Anna és Csányi László, mindketten az Operaház tagjai, magyar nótákkal, Borbíró Andrea pe­dig nagy hatással, magyar táncokat mutatott be. Szép sikere volt Sándor Ma művésznőnek, az Ady- és Kosztolányi-versekkel. A hangulatot cigányzenekar festette alá. A közönség zsúfo­lásig megtöltötte a Hungária dísztermét. — Népéklmezési tanfolyamok a sümegi já­rásban. Hogy a főzőtanfolyam célját és fon­tosságát a sümegi járás lakossága mennyire át- érzi, mi sem példázza szebben, mint az a körülmény, hogy a megszervezés kérdésében egyik község verseng a másikkal. Tegnap fejeződött be a zalagyömörői tanfolyam, ame­lyen Szabó Jusztina vezetésével 42 tanuló vett részt. Hamarosan megindul a hosztóti tanfo­lyam 32 hallgatóval, Szabó Jusztina, továbbá Pánczér Róza döbrőcei tanítónő szervezésében, Kraxner Irén vezetésével, 20' hallgató részvéte­lével a döbrőcei tanfolyam. — Rövidesen megkezdik a rézgáiicutalvá- myok kiosztását. A földművelésügyi miniszter a szőlősgazdák részére biztosított rézgálic, fe- ketegálic és rézmészpor beváltására jogosító (utalványokat a hegyközségek és a hegyközségi tanácsok, illetve ahol ezek még nincsenek meg­alakítva, a főszolgabírák és polgármesterek ré­szére megküldötte. Az említett hatóságok és Iszervek a közeli napokban kezdik meg az utal­ványoknak az egyes szőlőbirtokosok részére történő kiosztását.

Next

/
Oldalképek
Tartalom