Zalai Magyar Élet, 1944. január-március (5. évfolyam, 1-72. szám)

1944-01-17 / 12. szám

ARA 14 FILLER 1944 JANUAR 17. HfiTFÖ nwÄkET V. évfolyam + politikai napilap # 12. szám. Szerkesztőség és kiadóhivatal: Zalaegerszeg, Felelős szerkesztő: Előfizetés: 1 hónapra 3.40, 3 hónapra 9.SO P. Tüitőssy-utca 12. Telefon 80. Dr. PESTfiY PÁL Postaiakarékpénztári csekkszámla: 1.264 sz. A mai nap országos és világ- vonatkozású Az egész országban megkezdődtek a három­napos ájtatosságok a szentté avatott Árpádházi' Margit tiszteletére. Budapesten a domonkos­rendiek templomában dr. Czapik Gyula egri érsek mondott ünnepélyes szentmisét. Evan­gélium után Hamvas Endre érseki helytartó! mondott szentbeszédet, amelyben kiemelte, hogy Szent Margit példáját kell követnünk az áldozatos élet terén, hogy az igazságos békét megnyerhessük. A magyarországi lapok leg­nagyobb része vezető cikkben foglalkozott Árpádházi Margit királyleány szenttéavatásá­nak jelentőségével. Kiemelték, hogy ez az esemény nemcsak a katolikusok szempontjából örvendetes, hanem a többi keresztények szá­mára is, mert az Árpádház safjadékának ,a szentség magaslatára való emelésével a magyar nép iránt való tisztelet az egész világ előtt is­mét kifejezésre jutott. Váratlanul -meghalt dr Páskándv János bel­ügyminiszteri tanácsos, az egyesületi jog szak­értője, az egyesületi kérdések intézője. Sport­körökben is vezető szerepet játszott. A Kormányzó Ur Pákay Arnold szombat- helyi premontrei gimnáziumi igazgatónak a tanügyi főtanácsosi címet adományozta. . Megjelent Sz. Sólymos Bea legújabb köny­ve, a »Kufsteini rózsák«. A könyv gróf Te­leki Blanka életéről, áldozatos hazaszereteté­ről szól. A vallás- és közoktatásügyi minisz­térium utasítására a Közoktatásügyi Tanács a közép- és középfokú iskolákat a könyv be­szerzésére kötelezte. A könyv az Athenaeum kiadásában jelent meg számos képpel. A kereskedelem- és közellátásügyi miniszter közellátási érdekből kivételesen megengedte, hogy március 31-éig a baromfikereskedők is árusíthassanak ^mindenféle vadhúst. Kultuszminiszteri rendelet szerint a tudo­mányegyetemek orvostudományi karán az első orvosi szigorlatot az eddigi rendelkezésektől eltérően meg lehet osztani akként, hogy a jelölt a szabályszerű harmadik félév elvégzése titán a negyedik félév elején a vegytanból és a természettanból, a szabályszerű negyedik félév elvégzése után pedig az első szigorlat többi tárgyaiból tesz szigorlatot. Ez utóbbiak­ból csak akkor bocsátják szigorlatra a hallga­tót, ha a szigorlat első részét sikerrel letette», Rossler Irén tanítónő, akinek Egri Irén néven több regénye jelent meg, mint tanítónő működött. Később eljárás indult ellene izgatás címén, mert az adatok szerint kommunista elveket hirdetett, sőt az iskolás gyermekek előtt néhányszor az orosz állapotokat dicsérte általában gúnyolta a' vallásokat. A törvény- ék a tanítónőt egyévi "fogházra ítélte, a ima most ezt az ’ítéletet jogerőre emelte. A Hentesek régen panaszkodnak amiatt, ős.;\ főleg beszáradás, elmérés folytán nem idnak pontosan elszámolni a zsírjegyekkel. A közellátásügyi miniszter most méltányolta a bánt esek ezirányú panaszát. Elrendelte, hogy 100 kiló kiutalt zsír ellenében csak 99.5 kilo- gramnyi zsírjeggyeUtell elszámolniok. Tehát félázázalék károt engedélyezett. Egyúttal in­tézkedés történt, hogy a hentesek ezentúl két­heti ellátmányuknak megfelelő zsírmennyiséget egyszerre kapjanak. A közellátási hatóságok az elmúlt esztendő­ben hozták forgalomba az erős .minőségű, fő­leg kézivarrás céljára1 szolgáló úgynevezett! népcérnát. A fekete és fehér színben gyártott cérnaféleség nagy kelendőségre tett szert, kí­vánatosnak látszott azonban e minőség mellett varrógéphez használható cérna gyártása is. Az új cérnafajta, amely pamut, műszál és ootonin anyagok keveréke, most készült el s 50 métert tartalmazó orsókon kerül forga­lomba. Készítenek emellett tisztára műszál­ból gyártott varrócérnát is, 150 méteres hosz- szűságban. Az ország cérnaszükségletének ki­elégítését biztosítja egy harmadik varróanyag, az úgynevezett sioppolóíonal, amelyet főkép­pen bélések erősítéséhez és varrásához lehet felhasználni. •v A keleti arcyonalon a szovjet régi rendsze­réhez híven az összes tartalékokat beveti kes­keny támadási részeken, hogy előrenyomul­hasson. Vitebszk környékén ismét bekerítést kísérelt meg erős páncélos támogatással. A harc egész napon át folyt. Végül is egy kes­keny sáv kivételével, ahol sikerült betörniök a német vonalat, visszavonultak. A németek vá­ratlan ellentámadással azonban ezt a betörési rtelyet hatásosan elreteszelték. A légihaderő mindkét részről beavatkozott a harcokba. A német gépek célja elsősorban a szovjet csata- repülőgépek elpusztítása volt. Sikerült is 76 gépet megsemmisíteni még az orosz terület fölött, míg német részről csak 3 gép nem tért vissza. A repülők egyébként 40 támadó páncélos közül 27-et elpusztítottak. (MTI) A délolaszországi hadszíntéren helyi jellegű harcok folynak. A német csapatok minden támadást visszavernek. A német légi kötelé­kek 2 északamerikai bombázót lelőttek. Az Adria partvidékén is visszaverték a támadá­sokat. (MTI) Berlinben bizonyos idő óta bevezették az úgynevezett Trachfunkot, amelynek adásait föl lehet venni, ha a telefonvezeték segítségével összekapcsolják a készüléket. Légiriadó esetén bizonyos hullámhosszon felhangzik az illeté­kes katonai hely közvetítése, amely tájékoz­tatja a hallgatókat a hadműveletek lefolyásá­ról. Az adásokból értesül a közönség a tá­madó kötelékek erejéről, útjáról és a bom­bázás súlypontjáról. (MTI) Szófiából jelentik: A belügyminiszter el­rendelte Szófia kiürítését. A városba való be­utazást csak a legsürgősebb szükség esetén engedélyezik. Az egyes tartományok közigaz­gatási vezetőinek gondoskodniok kell az el­távolított fővárosi lakosság elhelyezéséről és a hivatalosan megállapított áron való ellátásáról. A fosztogatókat halálbüntetéssel sújtják. Mi­vel a legutóbbi légitámadásnál a riasztó­berendezés is elpusztult, a jövőben a templo­mok harangjaival riasztják a lakosságot. Az összes nagyobb bolgár városokban bezárták az iskolákat., (MTI) Megkezdődött az angol tengerparti városok polgári lakosságának Londonba való szállí­tása. Viszont az isztanbuli sajtó minden erejét összeszedi, hogy a lakosságot rábírja a fő­városból a vidékre való költözködésre. iAz isztanbuli iskolák utasítást kaptak a tanítás minél korábbi befejezésére. (MTI) A zágrábi rendőrség szombaton este 11 órától vasárnap délután fél kettőig nagyszabású razziát tartott, amelynek során minden házat végig­jártak és megvizsgálták, vájjon nem tartózkodik-e olyan személy, aki nem volt bejelentve. A razzia idejében megtiltották, hogy a lakosság az utcára kilépjen, a házi telefonokat is kikapcsolták. Az utcákat katonaság szállta meg, hogy érvényt szerezzen a rendelkezésnek. Az volt a parancsuk, hogy a rendelet megszegőire lőjjenek. Vasárnap déli fél tizenkettőkor légiriadó volt, de a rend­őrség ennek ellenére is folytatta a házkutatá­sokat. A kivételes állapot megszűntét délután féls kettőkor szirénabűgás jelezte, m.ig a rendel­kezés kiadását szombaton késő este rádió utján" közölték a lakossággal. (MTI) Zágrábból jelentik: A horvátországi föld- birtokosokat, kereskedőket és értékpapiríutajdo- nosokat rendkívüli háborús pótadó fizetésére kötelezték. (MTI) Elkészült Cordell Hull válasza a washingtoni menekült lengyel kormányhoz. A kormány ugyanis azt kérte, hogy az amerikaiak legyenek segítségére a határkérdés tisztázásánál. A válasz kedvező. Hull megígérte, hogy az angoi kormány tagjaival együtt igyekeznek arra, hogy az orosz—lengyel ellentéteket elsimítsák. (MTI) Stockholmból jelentik : Lettországban arra a szovjet nyilatkozatra, hogy a Balti államokat újra bekebelezik, válaszul 10 korosztályt mozgósítottak. (Búd Tud.) 4- --­Be rlinből jelenti a Nemzetközi Tájékoztató: A németek 5 ellenséges hajót elsülyeszíeltek 36500 bruttó regisztertonna tartalommal. El­süllyedt ezenkívül 3 torpedóromboló, 2 ellen­séges bombavetőt lelőttek, 3 hajót torpedó- találatokkal sebeztek meg. Ezeket a sikereket a Földközi tengeren, az Alanti Óceánon és az Északi tengeren érték el. (MTI) A brit hírszolgálat jelenti: Churchill miniszter- elnök egészségi állapota már teljesen helyre­állt és a közeljövőben valószínűleg visszatér az angol fővárosba. Amszterdami jelentés szerint Sztálin eiküldötíe Churchilinak az új szovjet himnusz szövegét, amelyet a londoni rádióban az este 9 órai adás előtt el is játszottak (MTI) Buenos Airesből jelentik : Argentínában San Huan városban földrengés volt. A halálos áldozatok száma 200. A mentőknek az össze­omlott házakhoz való jutást megnehezítették az úttesten keletkezett repedések. Szintén az argen­tin fővárosból jelentik, hogy a Paraguay egy mellékfolyójának környékén 5 északamerikai hitíéritőt megöltek az indiánok. Buenos Airesben a napokban sajtóértekezletet tartottak, amelyen a belföldi és külföldi újságírók is résztvettek. (MTI)

Next

/
Oldalképek
Tartalom