Zalai Magyar Élet, 1943. július-szeptember (4. évfolyam, 145-221. szám)

1943-07-05 / 148. szám

2 riAW'ELl'.T 1943 július 5. Nagy sikerrel zárult a kethelyí népművelési előadóképző tifolyam Szombaton zárult Keszthelyen a hat napon Út tartó népművelő előadóképző tanfolyam. Ez alkalommal Kállay István gimnáziumi tanár, minisztériumi szakelőadó arról tartott előadást, 'hogyan értékesítsük a magyar történelem ta­nulságait a népművelésben. Temesfőy János közellátási felügyelő közellátási kérdésekről nyújtott hasznos ismereteket, a népművelők­nek szükségszerű szerepére mutatott rá az irányított termelés tekintetében. Hangoztatta, hogy a legnagyobb baj az, hogy nincs meg­felelő közellátási erkölcs. Dr. Somogyi Ferenc országos szociális felügyelő az állam család- védelmi törekvéseiről tartott rendkívül érdekes és történelmi háttérrel megrajzolt előadást. Hangoztatta, hogy hiába védjük a parasztot, ha a családot szétromboljuk. A munkásságot akár szépszőval, akár erőszakkal is, de rá kell nevelni a munkára. Meg kell szervezni a sok- gyermekes kisiparosok családvédelmét. Végül rámutatott arra, hogy 212 ezer sokgyermekes 1943. június 27-i számában közzétett 3.450— 1943. M. E. számú rendeletével a közigazga­tási eljárásban lerovandó illetékeket újból sza­bályozta. Az új szabályozás egyrészt új illeték­kötelezettségeket állapit meg, másrészt a már meglévő illeiéktételeket emeli fel. A rendelet megkülönböztet beadványok (kér­vények, felebbezések, panaszok) után járó be- adványi, kiadványok (hatósági határozatok, en­gedélyek) után járó kiad vány i és birói letétek őrzése után járó Őrzési illetéket. Ebben a csoportosításban a legfontosabb illetékek mérve s a velük kapcsolatos jogsza­bályok a következők: Iskolákba (ideértve a fő- és középiskolákat is), egyetemre felvétel iránt, továbbá tanulmá­nyi ügyben a tanulók által benyújtott beadvány 50 f illeték alá esik. Iparról lemondást tartalmazó beadvány ille­téke 1 P. Közhivatali állás elnyerése iránti pályázati kérvény illetéke 2 P. Névváltoztatás iránti kérvény 3 P illeték alá esik. Ha a kérvényt közszolgálatban álló alkal­mazott (nyugdíjas, özvegy, árva), valamint a honvédség tényleges szolgálatában álló és nyu­galmazott tisztje, altisztje és legénysége nyújtja be, úgy az illeték 1 P. Örökbefogadási szerződés megerősítését kérő beadvány, ha az örökbefogadott kiskorú, 3 P, ha nagykorú, 5 P illeték alá esik. Törvényesitést kérő beadvány illetéke 5 P. Felfolyamodás alsóbbfokú hatóság intézke­dése ellen a felsőbb hatósághoz, továbbá jöve­déki büntető eljárásban benyújtott kegyelmi folyamodvány 6 P illeték alá esik. A másod­1 szegény család szondánkban az ONCsA támogatására. A tanmot Markos Jenő népművelési titkár z be, megköszönvén az előadóknak és a átoknak egyaránt a lelkes közreműködést. Rajczy Péter tolnami népművelési titkár a hallgatóság nevébeondott köszönetét a tanfolyam vezetőségémindazért a sok lelki kincsért és figyelmesrt, amelyben része­sültek. A magunk réíl is megállapíthat­juk, hogy a tanfolyami magas színvonalú volt, rendkívüli körülttés érvényesült nem­csak a szellemi tárgy összeállításában és lebonyolításában, de algatók ellátásában is. Nem lehetett éreznzutóbbi tekintetben a háborús nehézségeketrt a gondos kezek és lelkek minden akacyió körülményt el­hárítottak. Nincs az oráan még egy tan­folyam, amelyről etekiiem is nagyobb di­cséretet lehetne elmondn fokú hatóság elutasító hatiata elleni felfo­lyamodás illetéke 12 P. An az esetben, ha a határozatot az elsőfokú >ság olyan bead ványra hozta, amelynek aztéké 3 P-n alul van, úgy az elsőfokú felfonodás illetéke az alapbeadvány illetékének kerese, a másod­fokú felfolyamodás az alapdvány illetékének négyszerese. Illetékmentes dványra az első­fokú pénzügyi hatóság álthozott határozat elleni felebbezés illetéke vzik aszerint, hogy mekkora a vitatott érték ösje. Ezt az érték- fokozat szerint változó illeti részletesen nem ismertetjük, mert, a pénzül hatóság határo­zatában mindig közli, hogy határozat elleni felebbezés, vagy panasz min összegű illeték alá esik. A közigazgatási biróságh intézett panasz 1000 P értékig 2 P, lOOO’-n túl minden megkezdett 500 P után 1 illeték alá esik. Ha a panasz értéke meg n határozható, úgy az illeték 3 P. Pénzügyi hatóságok áltaegállapitott pénz- büntetések, pénzbírságok, mdbirságok, fel­emelt illetékek és adók mnyosságból való elengedését, mérséklését k< beadványok ille­téke 10 P. Az illeték össz azonban a méry sékelni, vagy elengedni k összeg egy tized részét nem haladhatja me] Köztartozás részletekbe való fizetésének, vagy a fizetés elhalasztáak engedélyezése iránti kérvény illetéke, ha hátralékos köztar­tozás összege : 100 P-t g nem halad 1 P; 100 P-nél több, de 500 i meg nem halad 2 P; 500 P-nél több, de X) P-t meg nem halad 3 P; 1000 P-nél 11, de 2000 P-t meg nem halad 5 P; 2000 Pi több, de 5000 P-t meg nem halad 10 P; X) P-nél több, de 10000 P-t meg nem halad 15 P; 10000 P-nél több 20 P. Azok a beadványok, amelyek eddig általában 2 P illeték alá estek, a jövőbén 3 P illeték alá esnek. Az itt felsorolt illeték a beadvány első példányának első ivétől jár. A beadvány első példányának második ive, továbbá a második példány minden íve további 2 P illeték alá esik. A beadványhoz csatolt minden melléklet ívenként 50 f illeték alá esik. A kiadványok után járó illetéket itt nem ismertetjük, mert a törvényes rendelkezések szerint a kiadványt kiállító hatóság köteles még a kiadvány kiszolgáltatása előtt a folyamodót felhívni a kiadvány után járó s általa legtöbb esetben közölt összegű illetéknek lerovására. Amennyiben a kiadványt kiállító hatóság a járó illeték összegét nem közli felhívásában, úgy a pontos lerovás céljából forduljunk a m. kir. adóhivatalokhoz, ahol az illetéket bélyeg helyett készpénzben és pontos összegben le- róhatjuk, miáltal az illeték hiányos lerovásá­nak hátrányos következményeitől megóvjuk ma­gunkat és a részünkre szükséges kiadvány ki­szolgáltatását nem odázzuk el. A rendelet az eddigi állapottal szemben bizonyos kiadványokra nézve illetékkötelezett­séget állapit meg. Ezek között a fontosabbak a következők: sportversenyek tartására vonat­kozó rendőrhatósági engedély, géperejű bérkocsi vállalat engedélyezése, magánkórház, magán-, gyógyintézet és más hasonló magánjellegű egészségügyi intézmény létesítéséhez szükséges engedély, közforgalmú gyógyszertári jogosítvány engedélyezése, magániskola, magántanfolyam engedélyezése, mezőgazdasági szeszfőzde, szesz­nagykereskedés, rum és líkőrgyár engedélyezése, lőfegyver vásárlási és viselési engedély, lőszer, robbantószer vásárlására jogosító engedély, községi kötelékbe felvétel, vagy községben való letelepedésre engedély, házassági akadály alóli felmentés, kir. közjegyzői kinevezésről szóló kiadvány, vásár engedélyezése, nemesség kor- mányhatósági elismerése, nagykorúvá nyilvá­nítás. Értékpapírok, okiratok, idegen pénzek, drá­gaságok, vagy egyéb dolgok birói letétben való őrzéséért illeték fejében a letett érték 0.5 szá­zalékát kell fizetni. Ha a letett dolognak forgalmi értéke nincs, az őrzési illeték darabonként 50 f. Figyeljünk az illeték pontos lerovására, mert a rendelet szerint a jövőben a lerovás elmu­lasztása miatt megállapított büntetésnek méltá­nyosságból való mérséklésére nincs meg a lehetőség. Változás a Rimamurány vezetésében A Rimamurány-Salgó-Tarjáni Vasmű R. T. igazgatóságának ülésén őszinte sajnálattal vette tudomásul, hogy a vállalat legfőbb műszaki vezetője, dr. Quirin Leo m. kir. bányaügyi főtanácsos több, mint 40 évi szolgálat után nyugalomba vonult. Az igazgatóság nagy el­ismeréssel állapította meg a távozó vezető kü­lönleges és kiváló érdemeit, majd a vállalat összes üzemeinek műszaki vezetésével Tesma- jer Alfréd központi műszaki igazgatót bízta meg, akit ezalkaíomból a vezérigazgatóhelyet­tesi címmel ruházott fel. (MVS) SPORT Farkas kilencedik kerületi bajnokságát nyer­te szombaton Győrben. Szombat-vasárnap ren­dezte az ETO Győrben a kerületi felnőtt atlé­tikai bajnokságot, amelyen Farkast indította a Move ZSE. Öt számban indult és egy baj­nokságot, két negyedik helyet hozott haza, két számban pedig Uelyezetlenül végzett. Részletes eredmények: Rúdugrás: bajnok Farkas 3.40 m. Érről a magasságról a kerületi csúcsot jelentő 3.61-re tetette Farkas a lécet, de ezt nem sikerült átugrania, pedig elég jó kísérletei voltak. 100 és 200 méteren negyedik tett 11.6 és 23.6 másodperccel, ami szintén javuló tel­jesítményét bizonyítja. Már évek óta nem futott Farkas ilyen jó időt, különösen a 200 méteren. Pontversenyben egyedül indulva is 9 pontot szerzett és négy, nagyobb létszámmait induló egyesületet hagyott maga mögött. MÁVAUT MÁVAUT Zalaegerszeg autóbusz menetrendle Érvényes 1943. május 17-tŐI Zalaegerszeg—Bak—Keszthely. Menetül] \ — — 14 45 17 25 i. Zalaegerszeg Széchenyi^tér 10*00 17*05 1*30 — 15’17 17 57 é. Bak Hangya szövetkezet 9*28 16*33 — 8 10 15 20 —— i. Bak Hangya szövetkezet 9*26 1631 2 30 8 55 15 45 —•— é. Zalaszentmihály—Pacsa p. u 9 00 1605 5 80 10 30 17 25 é. Hévizfürdö —*- 14*20 5 80 1045 17 40 — — é. Keszthely Hungária szálló 7*25 1405 5 80 10*55 17 50 —*— é. Keszthely pályaudvar • _____ , « Bak—Nova Menetdíj — 8 35 15 40 i. Bak pályaudvar é. 6 13*15 — 9 30 15*45 i. Bak Hangya szövetkezet é. 6 13*10 2 20 10*10 16*25 é. Nova i. 6 12*30 Menetdíj Zalaegerszeg—Bak—Lispe—Szentadorján — —*— 17*25 i. Zalaegerszeg Széchenyi-tér é. — —*-- li 1 1 *30 14*20 18*05 i. Bak Hangya szövetkezet é. 7 1520 2*20 14 58 18*19 é. Söjtör Búza-vendéglő i. 6 15*08 580 —*— 19*50 é. Szentadorján i. 5 Az uj közigazgatási illetékttelek ■A m. kir. minisztérium a Budapesti Közlöny

Next

/
Oldalképek
Tartalom