Zalai Magyar Élet, 1943. július-szeptember (4. évfolyam, 145-221. szám)

1943-08-05 / 175. szám

1943 augusztus 5. il/Äfo.ET Zalai iskolai értestők A Notre Dame női kanonok- és tanítórend zalaegerszegi tanítónőképző intézetének, leány­líceumának, polgári leányiskolájának és nép­iskolájának évkönyvét most tette közzé az igazgatóság. Az évkönyv'élén kegyeletes mél­tatást olvasunk vitéz nagybányai Horthy Ist­ván kormányzóhelyettesről, aki hősi halálá­val példát adott a nemzet minden rendű és rangú fia számára a kötelesség teljesítésében. Azután a kalocsai érsekké kinevezett szombat- helyi főpásztorról, Grősz Józsefről emlékezik meg és a fényképét is közli. Az érsek egyéni­ségének tömör jellemzése: a Végtelenből ve­rődő fényt sugározta minden cselekedete. A szívét adta oda mindenkinek. Az intézet tör­ténetével kapcsolatban vázolja a szerzet létre- jövetelének okát: a leánynevelés megjavítását és a rendnek Magyarországban való letelepe­dését, amely a rendnek a iszabadkőmüvesekből alakult francia kormány által való száműze­tésével van kapcsolatban. Az intézetnek jelen­legi igazgatója dr. Braunecker Marie de Sacré Coeur, aki az igazgatók sorában az ötödik. A tanév folyamán az egész iskolaépületet le­foglalta a honvédség hadikórház céljaira, a 120 bennlakó növendék és körülbelül 750 ta­nuló elhelyezésére a rendház tekintélyes ré­szét átadták az internátusnak, ennek könnyen hozzáférhető részét pedig tantermekké alakí­tották át. Mivel pedig a délelőtt-délutáni taní­tás bevezetésével sem tudták valamennyi ta­nulót elhelyezni, a polgári iskola párhuzamos osztályait az állami polgári fiúiskola épülete látta vendégül. A tanítóképző, illetve líceum tanárai közül legtöbb szolgálati éve van Mahl A Pripjet-mocsarak környékén szürkület óta szakadatlanul esik: ólmosan nehezedik ránk ázott ruhánk, csizmánkkal bokáig állunk már a sárban. Körülödtíünk üszkös, összedőlt, ro­mokban hevert házakkal fekszik a falu Sehol egy embert nem látunk; ezt a mocsár szélére nőtt falut, a hírhedt bandatanyát kifüstölték honvédeink. Mellettünk egy hevenyészetien ösz- szetákolt félszer alatt elfogott banditákat hall­gatnak ki, közöttük hatan fiatal, huszonnégy év körüli partizánok. Férfiruhában, rajtuk csizma és bőrkabát Végig a sáros utcán honvédek menetelnek észak felé, a mocsarak irányában menekült banditákat üldözik. Különlegesen szervezett és erősen felfegyverzett vadász-szakaszok, kemény- kötésű, pirosarcu, tagbaszakadt bihari legények. Hetek óta tart a vakmerő bandacsoportok megsemmisítése. Junius közepéig — ahogyan a legutóbbi német hadíjelentés közölte — a magyar csapatok hatékony közreműködésével 200 banditatábort semmisitetíek meg. És most folyik tovább az üldözés Bandatábort banda- tábor után perzselnek fel, kerítenek körül és irtanak, ki. Kemény harcok ezek és veszedel­mesek. Moszkvából irányított banditazászlóaliak garázdálkodnak Nehéz lenne hozzávetőlegesen is megállapí­tani a banditazászlóaljak számát. Csak azt tudjuk róiuk: sokan vannak. Mondhatnánk úgy is: mindenki az. Senkiben sem lehet megbízni. Senkiről sem tudja az ember, békésen dolgozó ukrán paraszt, vagy kémkedő bandita. És a táboruk bent van ái erdőben. Végfeiénül hatal­masak és bejárhataffánok tóék az orosz erdők. Kilométereken át uttalan utak, derékignőtt füvek és nádas mocsarak, még milliárdnyi szúnyog, bogár, íégy. Embérémlékezet óta sötétlenek ezétt az erdők itt áz orosz puszta közepén, mint egy titkos fekete esik. Ezekben vannak a banditák táborai. Ezek a táborok — áz eddig kifüstölt banda M. Hildegardenak (34 legkevesebb Bohutin- szky Irén Emma világanárnak (félév). Az in­tézet alkalmat adott a tanítónőjelölteknek, hogy a házi betegápo tanfolyamot elvégez­zék, amelynek odaad vezetője Teleki Aliz grófnő volt. A tanítóképzőben, illetve lí­ceumban osztályozottnyilvános tanuló volt 150, akikből 141 voltóm. kát., református, evangélikus és izraelit 3—3. Németül 9, an­golul és franciául 1-1, horvátul 4 tanuló beszélt. Vidékről bejár tanuló 31 volt, koszt­adónál 13, internátusbi 50 lakott. Előmenetel szempontjából kitűnő :ndű 23, jeles 10, egy, vagy több tárgyból btott 8. A IV. képzőben mindössze 11 volt a nrendékek száma. Rend­kívüli tárgy gyanánt német, olasz, francia, angol társalgást és arenét tanították. Bené­pesülés tekintetében i létszám csak néggyel maradt alatta az 193—34-ik tanév tanuló­számának, amely edeg csúcseredmény volt. A polgári iskola tana testületének legtöbb szolgálati évvel bíró tagja Bozóky M. Au­guszta szerzetesnő. Öszesen 497 tanulót írtak be, közülök osztályorak 488-at. Az I—IIÍ. osztályok párhuzamosk voltak. A környék­beli falvakból naponént bejáró tanuló volt 215, tehát majdnem a tanulók fele. Jeles eredménnyel végzett 76, jól 153, egy, vagy több tárgyból bukott 30. Az iskola benépesü­lése tekintetében az iei év érte el a legmaga­sabb tanuló létszámot A népiskola egy-négy osztállyal, a gyakorlőskola pedig 1—6 osz­tállyal rendelkezik. A népiskolát Weber M. Angela rendi tag igagatja. táborok megítélése szerint — erősen vannak biztosítva. A többezer főre rugó csoportokat, amelyek legtöbb esetben még üteggel és harc­kocsikkal is rendelkeznek, sőt egy-két csoport könnyebb egységű repülőgépekkel is, számta­lan, kisebb előőrs veszi körül. Észrevétlen megközelítésük lehetetlen. Mint az afrikai őser­dőkben, óráról-órára fut a hir a csoportokhoz. Még egy esetben sem sikerült meglepni őket. A csoportokat, amelyeket Moszkva lát el utánpótlással, tábornokok irányítják. Kényszer- toborzásokat hajtanak végre időnkint az egyes megtámadott községekben. Ilyenkor minden fegyverfogható, életerős férfit magukkal hurcol­nak, az üresen maradt házakat felégetik és az élelmet elszállítják. Elpusztított faluk maradnak nyomukban itt az erdővidéken. És a besorozott férfiakat kemény kiképzésnek vetik alá. Akiből nem lesz vérszomjas, kegyetlen partizán, azt kivégzlk. Nincs rá szükségük. De nemcsak a férfiakat hozzák be: a nőket is. Asszonyokat és fiatalabb leányokat. Kém­kedésre, élelemszállitásra és sokszor vakmerő orvgyilkosságra használják fel őket Számtalan asszonyt fogtak el már honvédeink, akik béké­sen poroszkáltak kocsijukkal a végtelenbevesző Sztálin-utakon és élelmet száliitottak a banda- tanyákra. Országutak és vasútvonalak mentén Leggyakrabban és „legszívesebben“ a köz­lekedési fővonalakon garázdálkodnak az orv­lövészek. Országutakon csak megerősített cso­portokban iehet közlekedni. Különösen egyes, az erdővidéken átvezető, az úgynevezett „halál- szakaszokban“. Ezeken az útszakaszokon na­ponta fordulnak elő támadások. De emellett még alá is aknázzák az utakat, állandóan utón vannak az árkász és utász aknakutatók. És mindig van munka. Ugyanúgy a vasútvonalakon Hidőrségeket rohannak meg, síneket robbantanak fel. Leg­több esetben azonban csak aláaknázzák a sint, ídŐzitéTf, vagy húzásra béálTffoff aknákká?, i ; , l ; ; , l 1 i I : > . ■ I i amelyek csak akkor robbannak, ha a vonat- szerelvény rászaladt. így dolgoznak a banditák. Vakmerőségük és kegyetlenségük sokszor már állati. Magyar és német ruhákba öltöznek, úgy közelitik meg a felállított biztonsági őröket és amikor meg­győződnek arról, hogy túlerőben vannak, csak akkor rohanják meg a védtelen őrt. És az ellenük való harc egészen más mód­szert követel. Vakmerőséget, nyugodt idegeket, éleslátásu sasszemeket és valami vadász-lelemé­nyességet. Ebben tűntek ki a banditák ellen bevetett csapataink Mintha a régi, ősmagyar harciszellem és portyázó szenvedély fűtené a honvédeket, úgy indulnak egy-egy bevetésre. Megismernek minden friss nyomot, észrevesz- nek minden megtört ágat, — rendszerint ilyen letört kis ágak a banditavonulások jelei, — meghallják a legkisebb zörejt is. Rettegett el­lenségei lettek a banditáknak. Különösen kitűntek a bandaharcokban, a külön kiképzésben részesült „bandavadász sza­kaszok*. Ezek a honvédek állandóan járják az erdőt és a mocsárvidéken portyázó banditákat lepnek meg, füstölnek ki orvlövész falukat és semmisitenek meg banditaíáborokat Egész sor fényes harciesemény szinesili krónikájukat, sok bátor, egyéni hősiességet nyilvánítottak. SZABÓ SÁNDOR Apró zalai hitek Újabb négyszáz délbácskai illetőségű ma­gyar hadifogoly érkezett a soproni vonattal Nagykanizsára. Még a szerbekkel való harcok során kerültek a németországi fogolytáborok­ba. Az állomáson a Vöröskereszt megvendé­gelte őket. — Fegyelmi eljárást rendelt el az alispán Sótonyi Károly balatonmagyaródi kör­jegyző ellen, akit a kir. törvényszék kétezer pengő pénzbüntetésre ítélt sertés-árdrágítás miatt. — Drávavásárhelyre helyezték át a miksavári csendőrörsöt. — A Csáktornyái le­venték előadták a Krasznahorka büszke vára című daljátékot. — 32 méter hosszú, kéteme­letes bérház épül Csáktornyán a .lakásínség enyhítésére a sportpálya és a Zrínyi-emléKmű között. — Csáktornya képviselőtestülete in­gyen telket és közmunkát szavazott meg a városhoz közelebb eső új vasúti megálló építé­séhez. — Ismeretlen, idős férfi holttestét fog­ták ki a Murából Alsóferencfalva határában. A Dráva folyó szintén egy férfi holttestet ve­tett partra. — Internáló határozatot hozott a nagykanizsai rendőrség Braun Gyula csavargó életmódot folytató odavaló lakos ellen, mivel zugban gyógyszereket árusított. Egyébként Braun nem először ütközött össze a törvény­nyel. — Elutasította a pécsi ítélőtábla a nagy- kanizsai gazdák fellebbezését a tagosítást ki­mondó törvényszéki határozat ellen. INNEN IS — ONNAN IS Havasi mintagazdaságot és megfigyelőállo­mást állítanak fel a Hargitán levő Tolvajos- tetőn. Ebből a célból a csíksomlyói földbir­tokosság 80 katasztrális hold területet bocsá­tott a földmívelésügyi minisztérium rendelke­zésére. — Hetven budapesti gyermek érke­zett Újvidékre nyaralásra. A télen viszonzásul a főváros újvidéki gyermekeket lát vendégül. — Megbüntetik Horvátországban azokat a kereskedőket, akik önkényesen zárva tartják üzletüket. — Megnyitották Újvidéken a nyári kereskedelmi főiskolát. — Negyedik leány- gyermeke született a svéd trónörököspámak. Fegyvertisztogatás közben halálos szeren­csétlenség érte Schulpe Vilmos törökkanizsai nagybirtokost. — Forgópisztollyal fejbelőtte Elek József kábái vasutas a rokonát, Elek Pi­roskát, mivel mással ment a táncba, — A Bemer Tagvacht jelenti, hogy Madridban el­terjedt hírek szerint öngyilkosságot követett el Virginio Gayda, a Giornale d’Italia volt fő- szerkesztője. — Kigyulladt és elégett Török­bálint és Érd között az autóbusz. Az utasok a kitört ablakokon át menekültek. Több se­besülés történt. — Meghalt dr. Újhelyi Andor nyug. miniszteri osztályfőnök Budapesten^ Nagy Antal nyug. ítélőtáblái tanácselnök Sze­gedén. „Bandavadász" honvédszakaszok harcolnak a szovjet orvlövé

Next

/
Oldalképek
Tartalom