Zalai Magyar Élet, 1943. április-június (4. évfolyam, 74-144. szám)

1943-05-10 / 104. szám

ARA 10 FILLÉR 1943 MÁJUS 10. HÉTFŐ RFÍ.FT ßßßßßfifif*ßßßßßßßfißß0mßßßßßß*0mfifß000*0ßim**Mßtmßßßßß0*ßfißfiß/mßmßßßßßßßßfiß*ßfifimfißfißfißaßfißfißßß*ß m mm ^ m — m ^ _ ^ Ä _ _ A zalai társadalom megértette az idők szavát a legszebb háborús munkaszolgálatban és az egészségvédelemben A Magyar Vöröskereszt Egylet zalavárme- gyei választmánya tegnap tartotta évi közgyű­lését, amelyen az elnöklő vitéz gróf Teleki Béla főispán bejelentette, hogy Divényi Rezső központi igazgató más irányú lekötöttsége miatt nem tudott megjelenni. A főispán meg­köszönte az országos központ s annak elnöke, vitéz Simon Elemér értékes támogatását. El­ismeréssel emlékezett meg a vármegye közön­ségének a Vöröskeresztet feladatában hatha­tósan támogató megértéséről és áldozatkészsé­géről. Ez tette lehetővé, hogy a zalaegerszegi hadikórház fölszerelésének igen tekintélyes há­nyadát a választmány előteremtette s hogy a sebesült honvédekért folytatott munka anyagi részében egyéb téren is jelentős mértékben ki- vehette a részét. A zalaegerszegi és a járási fiókok lelkes működésének eredménye a vár- megyeszerte mutatkozó nagy megértés. A hadikórház ápolónői szolgálatát mint önkéntes ápolónők önzetlenül végzik a hölgyeink, — köztük két hadiözvegy — a családi és ház­tartási gondjaik mellett. A leghálásabb köszönet illeti a vármegye vöröskeresztes főápolónöjének, vitéz gróf Teleki Bélánénak példaadóan köteles­ségtudó, áldozatos munkáját és irányítását. Enélkül kétséges lett volnía) hadikórházunknak ápolónőkkel való ellátása. Székely Emilné pedig mint a városi ápoló­női szakosztály vezetője érdemel hálát fárad­hatatlan tevékenységéért. A főispán indítványára jegyzőkönyvben örö­kítették meg az önkéntes ápolónői szolgálatot végző hölgyeknek áldozatos, hazafias mun­káját. A megnyitó elhangzása után három évre megválasztották a választmány tisztikarát. El­nök vitéz gróf Teleki Béla, női társelnök vitéz gróf Teleki Béláné, ügyvezető alelnök dr. Ta­kács László, alelnök dr. vitéz Tamásy István, női alelnöktárs vitéz Farkas Sándorné, ügy­vezető titkár dr. Szabó Béla, titkár dr. Mar­thon György. Az országos központba kikül­döttek a következők: a főispán és a főispánné, gróf Somssich Antal (Ormándpuszta), dr. Sze- recz Imre (Keszthely), dr. vitéz Tamásy István', dr. Takács László, gróf Batthyány Miklós (Nova) és dr. Szalay Gyula. Megválasztották továbbá a számvizsgáló bi­zottságot és a szakosztály-vezetőket is. Dr. Marthon György vármegyei másod­főjegyző a választmány múlt évi működését és a jövő munkatervet ismertette. Kiemelte a jelentés a főispánné, mint főápolónő személyes vezetése és irányítása alatt álló ápolónői szak­osztály sokoldalú munkáját. A sebesültszállító vonatok fogadása, a sebesültek ápolása, kiszol­gálása mellett különös érdeme a szakosztály­nak, hogy a kórház fölszereléséhez számos tárgyat maguk adtak össze, ruhaneműket kór­házi fehérneműekké dolgoztak fel, elvégezték a tollgyűjtést és azt a sebesültek tolipárnáihoz feldolgozták. A 700 kilő toll nemcsak a zalaegerszegi hadikórház szükségletét elégítette ki, de nagy mennyiséget át tudtak adni a nagy- kanizsai hadikórház és a Hévizén felállításra kerülő honvédüdülő céljaira, sőt még a zala­egerszegi közkórház is részesült belőle. Ezen feladatokon kívül a szakosztály vezetősége gondoskodott a vármegye területén létesült újabb hadikórházak részére való ápolónők ki­képzéséről, ápolónői tanfolyamok megszerve­zéséről. Ennek az áldozatos munkának ered­ménye az, hogy egy év alatt a házi betegápoló tanfolyamot végzettek száma 564-ről 911-re, az önkéntes ápoló­női tanfolyamot végzetteké pedig 92-ről 156-ra emelkedett. A vármegye visszacsatolt részén a Vöröske­reszt fiókegyesületek megszervezése befejező­dött. Ennek tulajdonítható, hogy leszámítva a Ugyancsak a főispán elnöklésével tartotta meg közgyűlését az Országos Egészségvédelmi Szövetség zalavármegyei fiókszövetsége is. — Örömmel jelentette be a főispán, hogy Feste­tics Györgyné hercegasszony elfogadta a fiók- szövetség fővédnöki tisztségét. A hercegasz- szonynak szociális, felebaráti érzéssel teli, mindenkor segíteni kész egyéniségében nagy támaszra talál a szövetség. Azután kegyelettel emlékezett meg a szövetség elhúnyt tagjairól, majd hálával emlékezett meg a Szegedre eltá­vozott Bentzik Mihályné szövetségi alelnök ügybuzgó munkásságáról. Dr. Farkas Béla főorvos ismertette a szö­vetség múlt évi tevékenységét, amely a há­borús erőfeszítések harcában telt el. A szövet­ség tevékenységét mindig az a jelszó irá­nyítja, hogy az egészségügy — honvédelem és hogy izmos testű katona nélkül nincs győ­zelem. A csecsemőhalandóság, gyermekhalan­dóság és a népbetegségek ellen való küzdelem van olyan fontos, mint a határokon való őrt- állás. A társadalom hazafias érzése tartja fenn ezt a szövetséget, amelynek fiókjai egyre sza­porodnak, jeléül annak, hogy Zala közönsége megértette az idők szavát. A társadalom tá­mogatása a szülőotthonok, napközi otthonok, tejkonyhák fenntartásában, csecsemőkelen­gyéknek és szülészeti vándorzsákoknak jutta­tásában gyümölcsözik. Hálával emlékezett meg Székely Emilnéfől és dr. Takács Lászlónéról, akik a kormánytól kiutalt ruhaanyagot feldol­gozták és a fiókoknak szétküldték. A szövetség egészségvédelmi körzeteket akart szervezni a Maort kerületében. Föltétel csak az volt, hogy a Maort A^típusú egészségházat építsen fel. Sajnos, a Maort még csak nem is válaszolt az érdeklődésre. zalaegerszegi és nagykanizsai egyesületeket, csak a választmány kötelékébe tartozó fiók­egyesületek taglétszáma 3.407-re emelkedett. A zalaegerszegi hadikórház részére átadott fölszerelés (benne 14 rádió) továbbfejleszté­sére a választmány a múlt év folyamán több mint 8.000, a szombathelyi kórházban ápolt zalai honvédek, a zalaegerszegi hadikórházban ápolt honvédek megajándékozására és az élel­mezés feljavítására több mint 4.000 pengőt fordított. Az 1943 évi munkaterv az eddigi tevékeny­ség továbbfejlesztése lesz. A számvizsgáló bizottság jelentését Éne­kes Béla vármegyei számvevőségi főnök ter­jesztette elő. Eszerint az 1943 évi előirányzat a fedezeti és szükségleti részt 45.521 pengő­ben állapította meg. Befejezésül a főispán utalt arra, hogy a háború további áldozatokat kíván tőlünk. A felállítás alatt álló nagykanizsai 200 ágyas hadikórház, a Hévizén felállítás alatt levő 1000 ágyas honvédüdülő ellátása elsősorban meg­felelő számú önkéntes ápolónőt igényel. Azért fölkérte a vármegye női értelmiségét és mind­azokat, akik női önkéntes munkaszolgálatra jelentkeztek, hogy iratkozzanak be az önkéntes vöröskeresz­tes ápolónői tanfolyamokra. Ez a legszebb háborús munkaszolgálat. Annál nemesebb cselekedet, hogy Esterházy Pál herceg A) típusú egészségházat adomá­nyozott a lenti egészségvédelmi fióknak. Az idei munkaterv keretében szükség van külö­nösen a szülészeti vándorzsákok szaporítására. Keszthelyen korszerű egészségházat terveznek. A hercegasszony nagyobb összegű adományt helyezett kilátásba. A mozgalom támogatásába a vármegyei fiókszövetség is bekapcsolódik. C z o b o r Mátyás a zalaegerszegi egészség­ház megvalósításának szorgalmazását és a csecsemőkelengyéhez szükséges anyag kiutalá­sáért való közbenjárást kért. A főispán ki­jelentette, hogy hajlandó minden támogatásra, föltéve, hogy a vármegyei tiszti főorvossal letárgyalt tervek megvannak. A csecsemő- kelengye-anyag pedig remélhetőleg hamarosan megérkezik. Az 1943 évi költségvetési előirányzatot 5.680 pengőben állapították meg, a női alelnöki tisztségre dr. Kiss Dezsőnét választották meg, betöltötték a megüresedett választmányi helye­ket és a védőnő kiképzés céljára a vármegye által költségvetésileg biztosí­tott 2.000 pengő hozzájárulásból ösztön­díjakat tűznek ki. A pályázóknak azonban kötelezniük kell ma­gukat, hogy a Zalában újonnan megszerve­zendő körzetekben vállalnak beosztást. Újabb egészségügyi körzetek szervezése rendkívül fontos Zalában, ahol 534 ezer lakos mellett mindössze 10 egészségügyi körzet és 4 anya- és csecsemővédő intézet működik. Végül elfogadta a közgyűlés dr. Takács László indítványát, hogy ha Keszthelyen a tüdőbeteggondozó intézményt, anya- és cse­csemővédőt, iskolafürdőt magában foglaló egészségház építkezése folyamatban lesz, az építési költségekhez a szövetség 5.000 pen­gővel járul. Az Egészségvédelmi Fiókszövetség közgyűlése

Next

/
Oldalképek
Tartalom